Najbližšie stretnutie MsPP

DO POZORNOSTI

Pozývame všetkých členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia na stretnutie MsPP dňa 10.12.2022 v Kostolíku Ducha Svätého so začiatkom o 9,15 hod.  Stretnutie bude ukončené svätou omšou so začiatkom o 11,00 hod. Všetkých, čo veria v silu modlitby, srdečne pozývame.

.

Ponúkame k nahliadnutiu najnovšie vydanie Bulletinu MsPP:

bulletin-september-2022_1

bulletin-september-2022_2

Oznamujeme Vám, že na Rádii Lumen v nedeľu 28.8.2022 o 20,30 hod.  v relácii Karmel bola odvysielaná nahrávka o Modlitbovom spoločenstve sv. Pátra Pia v Hlohovci. Autorkou nahrávky je redaktorka Čelková Andrea a relácia bola nahratá zo stretnutia MsPP v Hlohovci dňa 25.6.2022.

https://www.lumen.sk/archiv-play/153726

Všetkých členov MsPP a ctiteľov svätého Pátra Pia vyzývame k intenzívnym modlitbám za trpiacich ľudí a za skoré ukončenie vojnového konfliktu na Ukrajine a za mier vo svete!

Jezuitské vydavateľstvo Dobrá Kniha v Trnave, ponúka pozoruhodné CD, pod titulom: Panna Mária v živote Pátra Pia. Autorom obsahu nahrávky je Marcellino Iasenzaniro.

vrelo doporučujeme CD členom MsPP a ctiteľom Pátra Pia.

Rozpis stretnutí MsPP na ďalšie obdobie:

SOBOTA:

.

Prorok pre Slovensko?

„Keď bude mlčať človek, začnú kričať kamene.”

V posledných rokoch človek ovplyvňovaný všetkým možným (rozhlasom, televíziou, tlačou,

masmédiami), rozhodol sa konať sám, bez Boha. Zmienku o Bohu odmieta dokonca apli­kovať aj do európskej ústavy. Sám sa nominuje za kompetentného rozhodovať o všetkom,

- o živote i smrti. Svätý Otec úpenlivo prosí veriacich o modlitby za mier vo svete, o záchranu života počatých detí, svornosť rodín. V týchto hektických, priam apokalyptických časoch, keď aj na Slovensku vládne hlavne politický chaos a anarchia, zavítala do našej krajiny (od 8. - 12.10.2003) vzácna osobnosť „putujúci prorok”, P. Benedikt Dr. J. Groeschel, kapucín, z Komunity františkánskej obnovy podľa kapucínskej tradície (Cerfo tzv. siví kapucíni) v USA.

V súčasnosti pôsobí ako riaditeľ oddelenia pre duchovný vývoj Newyorskej arcidiecézy a ako profesor pastoračného poradenstva v Seminári sv. Jozefa v Dunwoodie, New York. Je autorom viacerých kníh v oblasti spirituality a pastoračného poradenstva.

Akcia, pod názvom Fire (Oheň), sa uskutočnila v prešovskej športovej hale, zaplnenej ľuďmi do posledného miesta, dňa 11. októbra 2003. Zavítal na pôdu našej krajiny „v hodine dvanástej”, aby nás nielen posilnil vo viere v Boha, ale zároveň, aby nám otvoril oči a uši pre skutočnosti, pred ktorými si ich zavierame, alebo sme oslepovaní tými, ktorí sa upísali mamone a sú riadení nepriateľom Božím - satanom. Najskôr tu prítomní chválami oslavovali Boha, potom všetkých oslovil P. Benedikt slovami; „…tešíte sa všetci v Pánovi, ale dnes budeme tvrdo pracovať. Ponúkam niekoľko myšlienok zo sociológie.” Túto tému konkretizoval so slovami: „Slovensko sa nachádza v nebezpečnej situácii. V najbližších dvadsiatich rokoch vás čaká veľmi ťažká úloha…” V tejto pasáži P. Benedikt poukázal na laxnosť (uvoľnené mravné zásady, ľahostajnosť) v oblasti viery a kresťanských zásad. Konkretizoval krajiny, odkiaľ táto nákaza prichádza (USA, Anglicko, Francúzsko, Belgicko). Medzi inými, použil aj príklad: „Bol som kázať v Írsku. Sú tam veľmi zbožní katolíci, až rigorózne sa odvolávajú na vieru v Božskú Trojicu. A títo ľudia sa mi neštítili vysmievať, že nosím habit (mníšske rúcho)…” Vzápätí P. Benedikt položil prítomným v športovej hale v Prešove (rôzny rehoľ­níkom a rehoľníčkam) otázku: „Môže sa takéto niečo prihodiť aj na Slovensku?”

Téma prednášky spontánne nadväzovala na skutočnosť, že na mnohých miestach (krajín Európy a sveta) sa stáva religiozita akousi zvykovou spoločenskou udalosťou, to znamená sporadicky a zo zvyku chodiť do kostola na sv. omšu (myslené v nedeľu a vo sviatky). So zvýšeným hlasom poznamenal: „Potrebujete jednotlivcov, ktorí podporia vieru, lebo prichádza „hurikán” sekularizmu!” S veľkým akcentom odporučil „prečítať si stať zo Svätého Písma, z listu sv. Pavla Galaťanom, piatu kapitolu. Tu sa nachádza návod pre kresťana, ako sa má správať v spoločnosti, ktorá sa stáva pohanskou”. Oslovení boli aj charizmatici. Povedal prítomným, že pre nich prichádza veľmi ťažká doba. Netajil aj smutné štatistiky neúplných rodín v USA, z ktorých sa rodí až 40 - 50% detí. P. Benedikt neobišiel ani tú skutočnosť, aké neopísateľné zranenia (myslí tým vnútorné, duševné), ktoré v súčasnosti sprevádzajú práve 20-ročnú mládež. Strata viery u nich prináša so sebou morálny úpadok a bezcitnosť.

Súčasťou prednášky bolo i predsta­venie rehole, v ktorej pôsobí on a jeho spolubratia v USA. Istým prekvapením bolo, že pozostáva vo veľkej miere z morálnych konvertitov. Títo ľudia - rehoľníci žijú teraz svätým životom: uprostred tých najchudobnejších a tiež pre nich. P. Benedikt Groeschel veľmi zdôrazňoval potrebu a nutnosť evanjelizácie sveta. Podľa jeho slov to znamená, že každý veriaci človek, tam, kde je, žije a pôsobí, by sa mal stať misionárom ( rodine, v zamestnaní, na cestách) a šíriteľom Kristovej lásky, nielen slovami, ale skutkami. „Kresťan nesmie kompromitovať svoju vieru a Cirkev!”

Tento Američan, kňaz a rehoľník, ktorý svoje korene má v Írsku, (veľké sympatie prechováva i k Slovákom), s veľkým dôrazom poukázal aj na citlivú oblasť, zasahujúcu vlastné rady (Cirkev). „To, čo sa deje teraz na Slovensku má veľkú podobnosť s USA - sekularizmus! Výstižne to vyjadril v myšlienke: „Korupcia toho najlepšieho je to najhoršie.“ P. Benedikt sa dotkol aj veľmi chúlostivej oblasti - vstupu do EÚ. „Prostredníctvom EÚ sem (myslel tým Slovensko) prichádza veľké zlo.”

Povzbudzoval a ďakoval Charizmatickému hnutiu na Slovensku a modlitbovým skupinám, „lebo práve ony sú a budú udržovateľmi kresťanskej kultúry v krajine i vo svete. Zároveň nabádal k vytrvalosti v modlitbách, robení dobrých skutkov, k dobročinnosti. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v oblasti religiozity vo svete, použil jeden príklad. „Bol so uväznený len preto, že som sa modlil ruženec pred klinikou, v ktorej sa robili potraty.”

Prognóza v týchto intenciách smerovala k tomu (na Slovensku), že do 20 rokov sa kresťania stanú minoritou - menšinou. Zároveň však prednášajúceho toto konštatovanie viedlo k povzbudeniu veriacich, aby sme sa tešili, lebo poklady - dary od Boha nás čakajú v nebi. V súvislosti s úpadkom viery, inšpirovalo P. Benedikta k položeniu otázky, či vieme, kde sú najlepší katolíci na svete? (pozn.: hrobové ticho). Odpoveď znela, že v Číne. Zdôvodnil to tým, že tí veriaci, ktorí sa chcú spovedať, a nie je ich málo, sú ochotní čakať v rade na spoveď aj 8 hodín. A pritom jeden kňaz, ale i veriaci riskujú veľa.

Kuriózne želanie prejavil P. Benedikt Groeschel vtedy, keď povedal, že by v našej krajine chcel byť o 20 rokov. Podľa jeho slov už „bude dianie pozorovať z očistca”. Na to prorocky dodal: „Žiaľ, v priebehu rokov táto krajina úplne podľahne sekularizmu (oslobodenie verejného života od náboženských vplyvov, zosvetštenie). A ja si tak veľmi želám, aby tu bola jedna veľká rodina veriacich ľudí (pozn. napokon aj pápež Ján Pavol II. počas poslednej návštevy Slovenska vyjadril veľkú nádej, že to bude práve naša krajina, kde sa napriek náporom udrží viera). Ale bude tu veľa charizmatikov posilnených Duchom Svätým, odhodlaných prinášať obety pre Boha, vieru a Cirkev. Príde k vám sám Ježiš Kristus a bude sa tu prechádzať, kráčať po jednotlivých krajoch a mestách Slovenska. Boh vás žehnaj!”

Dodávam ešte, že stredobodom sobotňajšieho Fire-u bola slávnostne koncelebrovaná sv. omša. Hlavným celebrantom bola Jeho Excelencia, košický arcibiskup, Mons. Alojz Tkáč.

Hosťami a zároveň aktérmi tohto podujatia boli známe svetové osobnosti charizmatického hnutia z USA. Prítomní, ktorí zaplnili Športovú halu v Prešove, pochádzali z jednotlivých krajov a regiónov Slovenska, ale i zahraničia (Poliaci, Maďari, Nemci, Ukrajinci).

Záverom, aktuálny dodatok:

Od návštevy významnej osobnosti- pátra Benedikta J.Groeschela CFR z USA na Slovensku, prešlo vyše 18 rokov. Medzi tým si ho Pán neba i zeme povolal k sebe v r.2014. Ak si čitateľ uvedený článok pozorne prečítal zistí, že ním vyslovené prognózy sú vieryhodné, prorocké a naviac, zhodujú sa so sú­časnosťou. K obsahu jeho prednášky patrila aj zmienka: Silný nápor na Cirkev môže o 20 rokov prinútiť veriacich na Slovensku uchýliť sa v modlitbách aj s obradmi do “podzemia” (zmienka-doplnená účastníkom charizmatickej konfe­rencie v Prešove v r.2003).

SAP

P.S.:

Text článku-Prorok pre Slovensko?,bol uverejnený na stránkach časopisu-Živý prameň, v Piešťanoch rok 2005.

!

Nielenže niet na svete pokoja, ale čoraz viac sa stupňujúci nepokoj a neis­tota! Z médií sme informovaní o pohromách, živelných katastrofách, vojnách, po moriach sa plaviacich, ale aj topiacich sa utečencoch, vraždách..., ale to, čo zasiahlo svet, je neviditeľný vrah - Koronavírus, epidémia s jej nedoziernymi následkami. Dennodenne sú hlásené zväčšujúce sa počty postihnutých Covidom 19, ale aj úmrtí. Nik z ľudí netuší, kde a kedy sa môže na­kaziť a jej podľahnúť.

Nestačia varovania Panny Márie a jej slzy, varovanie Svätým otcom­, biskupmi a kňazmi, odkazujúcich ľudí s plnou zodpovednosťou na “záchranné lano” - posvätný ruženec, modlitby a prosby… Nič nepohlo zatvrdilý­mi srdciami. Ak ľudstvo nezistí, že všetko spočíva v rukách Stvoriteľa ne­ba i zeme, nevzchopí sa a neobráti v pokání Bohu, nech sa nik nediví, že si privoláva skazu sveta!

K úsiliu cirkevnej hierarchie pomôcť zachrániť svet, do ktorého patrí aj naša krajina -Slovensko, od skazy rozmáhajúcej sa epidémie, pripája sa a vy­zýva všetkých ctiteľov sv. Pátra Pia z Pietrelciny k modlitbám, osobitne posvätného Obetného ruženca, za ukončenie pandémie a pomoc Božiu, aj vede­nie Modlitbového spoločenstva Pátra Pia v Hlohovci! Napokon, ak naša výz­va nájde odozvu, nech všetkých povzbudia slová sv. Pátra Pia:

Ak si uvedomíme, že každé víťazstvo, ktoré dosiahneme,

má cenu večnej slávy, ako sa potom môžeme nepotešiť,

keď sa v živote ocitneme zoči-voči rôznym utrpeniam?

S absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva!

Vedenie MsPP v Hlohovci /október 2020/

REFLEXIA NA EPIDÉMIU KORONAVÍRUSU V CIRKVI A MsPP V HLOHOVCI

Keď sa zamyslíme, skutočne Covid 19, neviditeľný vírus, spôsobí také prevratné zmeny v ľudskej spoločnosti? A neobišli ani Cirkev a rôzne náboženské zoskupenia vo svete. V súkromí rodín, na pracoviskách, školstve, zdravot­níctve…sa čoraz viac vynárali otázky: dokiaľ tá stagnácia potrvá? Vráti sa všetko do normálnych koľají? Tieto a veľa iných otázok a obáv otriasa vedomím ľudí, či veriacich i neveriacich v Boha. Čo sa týka kresťanov -katolíkov? Prvá trauma spočívala zo zavretých kostolov, deti nemohli absolvovať prípravu ma prvé sv. prijímanie,starší ľudia klauzurovaní /zavretí v príbytkoch/ bez možnej posily v chrámoch a odopretím sviatostí atď. Hierarchia Cirkvi, aby zabránila totálnej beznádeji, zabezpečila rozhlasové, televízne sv. omše a prostredníctvom internetu.Fyzické sv.prijímanie nahradilo du­chovné /aj za to Bohu vďaka/.Neskôr, po umožnení vstupu do kostolov, nastali takmer ponižujúce obmedzenia, či už rozsadením a obmedzeným počtom prí­tomných, bez svätenej vody /slúžiacej aj na odpudenie Zlého/, rúšky na tvá­rach, a čo považujem ja osobne za nehoráznosť, povinné rúška na tvároch ce­lebrujúcich kňazov, vzdialených od ľudí viac ako 2m. Keď tak, iba pri podávaní sv. prijímania, ktoré bolo dávané na ruku /hoci dezinfikovanú/, čo mno­hí považovali za zneuctenie. Taktiež obmedzenia pri sviatosti zmierenia /spovedi/, atď.

Čo sa týka MsPP v Hlohovci, nielen pre vedenie spoločenstva, ale aj členov a ďalších ctiteľov svätca Pátra Pia, nastala hrozivá stagnácia v zúčast­ňovaní sa stretiek /spoločných modlitieb/. Utíchli kontakty po telefonickej a korešpodenčnej linke, akoby bola spustená neviditeľná opona medzi nimi a MsPP. Niekoľko jednotlivcov sa bojazlivo ozvalo s otázkou, či po uvolnení obmedzení nastane reštart v MsPP. Otázky považujem za opodstatne­né, lebo všetko do detailov sa týkalo aj kostola Ducha Svätého, sídla MsPP, keďže na stretká prichádzajú nielen veriaci z Hlohovca, ale jednotlivci z rôznych kútov Slovenska. Kompenzačnou útechou pre externistov bol kon­takt prostredníctvom webovej stránky MsPP v Hlohovci, výzva k modlitbám Obetného ruženca Pátra Pia za ukončenie pandémie a posilou pre všetkých bol e-mail zo S.G.R./z Talianska/.

A pre modlitby toľkých, čo veria v silu modlitby a na príhovor veľkého novodobého svätca Pátra Pia z Pietrelciny, prostredníctvom Panny Márie, spros­tredkovateľky všetkých milostí u Boha, na webovej stránke MsPP sa objavi­la radostná správa: 16.mája 2020 sa koná stretko MsPP so sv.omšou. Nasle­dovali ďalšie stretká, a to 6.júna a 27.júna, uzavierajúce prvý polrok 2020, so želaním požehnaného dovolenkového oddychu s pozvaním na 29. au­gusta, kedy začína druhý polrok stretiek do konca roka 2020. V tomto ob­dobí/v septembri/, kedy 23.9. pripadá výročná spomienka na sv.Pátra Pia, poriada MsPP v Hlohovci triduum /trojdňovú duchovnú obnovu/ tentokrát v dňoch 17.- 19. septembra /štvrtok, piatok, sobota/. Sú vítaní nielen členovia a ctitelia Pátra Pia, ale všetci veriaci dobrej vôle.

Záverom skutočne veľmi dôležitá poznámka, aplikovaná do homílie počas sv. omše 10. júna 2020 v rožňavskej diecéze, prednesenej pánom biskupom, Mons. Stanislavom Stolárikom /počas sv. omše o 18.00 hod./, keď okrem iného poznamenal:”..,že nik zo štátnych predstaviteľov nevyjadril povďačnosť Cirkvi za modlitby a obety veriacich, jednak za akceptovanie štátnych nariadení počas pandémie Koronavírusu a ťažkú zdržanlivosť…” Táto nevšímavosť je skutočne poľutovaniahodná i z dôvodu, že veriaci /rôznych denominácií/ tvoria značné percento obyvateľstva. Vďaka však patrí predovšetkým Bohu, že vy­počul naše modlitby a prosby a nastalo zmiernenie obmedzení a nádej na zlepšenie situácie.

Dodatok: Dňa 29. júla 2020, poďakovala cirkvám za solidárnosť s nariadeniami ohľadne epidémie koronavírusu p. prezidentka SR, Z. Čaputová.

Očakávaná druhá vlna epidémie hrozivého koronavírusu od 1. októbra 2020, priniesla svetu a Slovensku opätovný strach s otáznikmi. Žiaľ, za hriešnosť ľudstvo piká…!

Prosme Pána neba i zeme, aby na príhovor sv. Pátra Pia z Pietrelciny, moc­ného orodovníka v nebi, i naďalej MsPP v Hlohovci mohlo vyprosovať Božie požehnanie pre seba, svoje rodiny, blížnych а Cirkev.

“S ABSOLÚTNOU DôVEROU SA VLOŽTE DO RÚK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA’ /sv. Páter Pio/

Pripravila vedúca MsPP v Hlohovci

…o prijímaní svätej Eucharistie do ruky.

Otec Gabriele Amorth pracoval ako oficiálny exorcista Svätej stolice po celé desaťročia až do svojej smrti v septembri roku 2016. V roku 2013 priznal, že sa zúčastnil približne 160 000 exorcizmov. A niektoré z jeho exorcizmov sa stali známymi vďaka knihe Spovede pekla exorcistovi o. Gabrielovi Amorthovi (Confessions of Hell to the exorcist Fr. Gabriele Amorth).

A v tomto článku chceme zdieľať rozhovor z exorcizmu z roku 1975, v ktorom sa hovorí o prijímaní do ruky.

Gabriele: Povedz len a len pravdu v mene drahej krvi, Svätého Kríža, Nepoškvrneného počatia…

Démon: Pracovali sme dlho, tam dole (ukazuje do pekla), kým sme nedosiahli prijímanie do ruky. Prijímanie do ruky sa nám v pekle veľmi páči. Ver tomu!

Gabriele: Prikazujem ti v mene (…), aby si povedal len to, čo ti prikáže nebo! Hovor len pravdu, iba pravdu. Nemáš právo klamať. Vypadni z tohto tela! Choď!

Démon: Ona (Panna Mária) (ukazuje nahor do neba) chce, aby som ti povedal …

Gabriele: Povedz pravdu, v mene (…).

Démon – Ona chce, aby som ti to povedal, že … ak by ona, tá veľká pani, stále žila, prijímala by do úst a na kolenách a hlboko by sa uklonila (ukazuje, ako by Panna Mária prijímala).

Gabriele: V mene Panny Márie… povedz pravdu!

Démon: musím povedať, aby ste neprijímali prijímanie do ruky. Pápež sám prijíma do úst. Nebola to jeho vôľa prijímať do rúk. Ten nápad pochádza od vašich kardinálov.

Gabriele: V mene (…) povedz pravdu!

Démon: Od nich prešiel ten nápad na biskupov. Biskupi si mysleli, že šlo o záležitosť poslušnosti, keď museli poslúchnuť kardinálov. Preto táto myšlienka prešla na kňazov a tí si tiež mysleli, že sa musia podrobiť, pretože poslušnosť je napísaná veľkými písmenami.

Gabriele: Povedz pravdu. Nemáš právo klamať v mene (…).

Démon: Človek nie je povinný poslúchať tých zlých. Musíme poslúchať pápeža, Ježiša Krista a svätú Pannu. Prijímanie do ruky nie je v žiadnom prípade Bohu milé.

Zdroj: thecatholicherald.net/if-you-receive-communion-in-the-hand-the-devil-has-this-message-for-you/

Z pera vedúcej Modlitbového spoločenstva Pátra Pia

ECHO NA EPIDÉMIU - KORONAVÍRUS

Počas stretnutia MsPP v Hlohovci , kostole Ducha Svätého, v sobotu 15. februára 2020, nik z prítomných

netušil , že zakrátko budú zavreté kostoly kvôli epidémii, ani koľko bude trvať, ako dlho budeme znášať odluku stretávania sa, tým aj utešovania, a modlitby za tých , ktorí sa s dôverou vkladajú do modlitieb MsPP v Hlohovci.

Keďže vždy v predstihu si robím prípravy na nasledujúce stretnutie MsPP, nebolo tomu inak ani po uvedenom stretnutí. Kufrík s programom boli pripravené na obvyklom mieste, čakajúc na to nasledujúce 14. marca 2020. Netajím, že šok z oznámenia obmedzení  bol veľký. Jedinou útechou bol list, bol list, zaslaný centrálou modlitbových skupín na svete , zo San Giovanni Rotondo, s textom generálneho riaditeľa skupín, Franca Mosconeho, arcibiskupa. Z jeho záverečných riadkov citujem: Pomôž nám slávny Páter Pio, prihovárať sa za všetkých trpiacich ľudí: sú Kristovým telom, sú Eucharistiou, ktorú dnes nemôžeme prijať: oni sú živá Eucharistia, vytvorená zo slabých a trpiacich ľudí…. na ich tvárach svieti tvár Božieho Syna. „Sladký ukrižovaný a vzkriesený Ježiš…“ Amen!

Napriek otáznikom, mnohí sa nádejali, že na sviatky našej spásy — Veľkej noci sa situácia uvoľní a otvoria sa brány kostolov. Nestalo sa tak.

Hriechy ľudstva, ako je vidno , zanechávajú takmer nezvratnú stopu na životnom prostredí , na morálke ľudstva, s existenčnými dôsledkami. …Nastalo nevediac dokiaľ akési vákuum v komunikácii , hospodárska stagnácia, tiež nevedno s akými dôsledkami. Žiaľ, ľudia /aj kresťania katolíci/ na čele s pápežom Františkom, môžu komunikovať iba cez masmédiá /televíziu, internet, rádio/. Skutočne, ak má ľudská bytosť čo i len” za mak“ citu, trpí netušiac , dokiaľ tento stav môže trvať a či nebude nasledovať ešte niečo horšie.

Všetko stíchlo. Prichádzajúce listy do MsPP , telefonáty, prosby o pomoc modlitbami, radu či útechu . Všetko zastalo v nemom mlčaní a neistom očakávaní.

Jedinou možnosťou mojej komunikácie so ctiteľmi sv. Pátra Pia na Slovensku zostala webová stránka MsPP, kde som prosila vo výzve k trpezlivosti a modlitbe Obetného ruženca Pátra Pia o zastavenie  epidémie a skoré uvoľnenie  karantény množstva ľudí , zároveň tiež o reštart stretnutí MsPP.

Isto, dá sa modliť a  rozprávať sa s Bohom aj súkromne, čo je aj povinnosťou veriacich za dverami bydliska , ale tiež poznáme výrok Ježiša: “Kde sú dvaja či traja zídení v mojom mene , tam som prítomný aj ja. ” To znamená v spoločenstvách veriacich, teda aj MsPP.

Svätého Pátra Pia pozná už vari celý svet. Svedčia o tom modlitbové spoločenstvá roztrúsené v rôznych častiach našej planéty Zem. Autor úžasnej publikácie —Páter Pio , John Schug, ešte v roku 1971 navštívil San Giovanni Rotondo. Po celom meste beli rozvešané nápisy: VIVA PADRE PIO! /Nech žije Páter Pio! /. Ak však vezmeme do úvahy ten magnetizmus, ktorým tento Boží muž ešte aj dnes pôsobí na svoje duchovné deti, pokojne môžeme toto zvolanie zmeniť na nápisy aj takto: „PÁTER PIO ŽIJE! ”

Vo svete sa rodí medzi ľuďmi čoraz väčší strach , nepokoj a neistota .Napriek všetkému “sebestačnosť” , ktorá je krédom New Age , sa rozrastá ako huby  po daždi, zasahujúc povrchnosťou vieru v Boha a napokon i samotných kresťanov. Strach však nevdojak pôsobí. Hoci kresťan by sa nemal báť , ale musí byť  ostražitý. Nepriateľ Boží—diabol na kresťanov útočí vtedy, keď vo viere zľahostajnejú, keď opatrnosť je na najnižšom stupni. Sv. Pavo1 píše: ”Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník diabol obchádza jak revúci lev hľadá koho by zožral.“

Preto je nutné , aby veriaci človek  nepoľavoval v modlitbe  / toto za svojho života neustále akcentoval i Páter Pio/. Napokon v modlitbe “Otče náš“ je jedna z viet: „neuveď nás do pokušenia …“

Ak budeme s vierou Boha  prosiť každý deň, dostaneme silu v duchovnom boji a nedovolí, aby sme podľahli Zlému. Čím bližšie budeme k Bohu,  tým ľahšie obstojíme a budeme víťaziť  na poli duchovného boja. Koniec – koncov, nik nemôže vôjsť do nebeského kráľovstva nevyskúšaný.

Takto istej forme skúšok vytrvalosti a vernosti podliehajú aj rôzne cirkevné spoločenstvá, nevynímajúc  ani MsPP v Hlohovci. Reštart nemusí byť jednoduchý, zvlášť, keď nepozostáva iba z miestnych členov spoločenstva , ale aj z  blízkych a vzdialených oblastí Hlohovca. Všetci, tak vedenie MsPP, členská základňa, ale tiež ostatní ctitelia svätca, očakávame v modlitbách akoby ”zmŕtvychvstanie“ – obnovenie stretnutí MsPP a túžobné ALELUJA!  pomoci  Božej v pokračovaní. Do tej  doby nech sú nám posilou výroky a myšlienky sv. Pátra Pia a ďalších:

„Často si opakujte nádherné slová nášho drahého Majstra: “Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.” Stále majte toto krásne zvolanie v srdci i na perách, vo všetkých skúškach života. Opakujte si ho v súžení. Opakujte ho v pokušeniach a ťažkostiach, ktoré na vás Ježiš zošle. Neustále si ho opakujte, keď sa ocitnete ponorená v oceáne Ježišovej lásky. Toto zvolanie bude vašou kotvou i vašou spásou.“

…………………………………

“SPOMIENKA NA JEŽIŠOVO UTRPENIE, NECH NIE JE NIKDY VZDIALENÁ NAŠEJ MYSLI.  NECH NÁM JE KRÍŽ POSILOU V HODINE SKÚŠOK.“

/sv. Páter Pio/

MODLIME SA!

Počuj, ó, Otče, výkrik tvojho Syna, ktorý pre upevnene novej a večnej zmluvy stal sa poslušným až na smrť na kríži, daj, aby sme stále pamätali na veľké učenie jeho utrpenia , aby sme boli účastní slávy vzkriesenia.

On je Boh a tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

/ sv. Ján Pavol II./

Bratia a sestry, bdime v modlitbách!

Stanislava A. Patayová,

Vedúca MsPP v Hlohovci