Najbližšie stretnutie MsPP

Modlitbové spoločenstvo sv. Pátra Pia srdečne pozýva všetkých veriacich, ctiteľov sv. Pátra Pia na najbližšie stretnutie, ktoré sa uskutoční v sobotu dňa 4.9.2021 so začiatkom o 9,15 hod. v Kostole Ducha Svätého v Hlohovci.  Všetci, ktorí veria v silu modlitby, zvlášť na príhovor sv. Pátra Pia, sú vítaní.

.

Pani Marika z Lučenca, ctiteľka sv. Pátra Pia, by rada spoznala veriacich z Lučenca a okolia - ctiteľov sv. Pátra Pia. Prosím, môžete jej poslať SMS na tel. číslo: 00447889 935187, alebo na moje tel. č.: 0918983252.

Pán Boh zaplať!

Rozpis stretnutí MsPP na ďalšie obdobie:

Sobota  4.september – 9,15 hod.  bez sv. omše

Duchovná obnova:

Štvrtok  23.september – odpoludnie 15,30 so sv. omšou o 18,00        Piatok  24.september – odpoludnie 14,30 so sv. omšou o 18,00

Sobota  25.september – 9,15 hod.  so sv. omšou o 11,00 hod.

Sobota  16. október – 9,15 hod.  bez sv. omše

Sobota  6. november – 9,15 hod.  so sv. omšou

Sobota  27. november – 9,15 hod.  bez sv. omše

Sobota  11. december – 9,15 hod.  so sv. omšou

Sobota  8. január 2022 – o 9,15 hod.  so sv. omšou

!

Nielenže niet na svete pokoja, ale čoraz viac sa stupňujúci nepokoj a neis­tota! Z médií sme informovaní o pohromách, živelných katastrofách, vojnách, po moriach sa plaviacich, ale aj topiacich sa utečencoch, vraždách..., ale to, čo zasiahlo svet, je neviditeľný vrah - Koronavírus, epidémia s jej nedoziernymi následkami. Dennodenne sú hlásené zväčšujúce sa počty postihnutých Covidom 19, ale aj úmrtí. Nik z ľudí netuší, kde a kedy sa môže na­kaziť a jej podľahnúť.

Nestačia varovania Panny Márie a jej slzy, varovanie Svätým otcom­, biskupmi a kňazmi, odkazujúcich ľudí s plnou zodpovednosťou na “záchranné lano” - posvätný ruženec, modlitby a prosby… Nič nepohlo zatvrdilý­mi srdciami. Ak ľudstvo nezistí, že všetko spočíva v rukách Stvoriteľa ne­ba i zeme, nevzchopí sa a neobráti v pokání Bohu, nech sa nik nediví, že si privoláva skazu sveta!

K úsiliu cirkevnej hierarchie pomôcť zachrániť svet, do ktorého patrí aj naša krajina -Slovensko, od skazy rozmáhajúcej sa epidémie, pripája sa a vy­zýva všetkých ctiteľov sv. Pátra Pia z Pietrelciny k modlitbám, osobitne posvätného Obetného ruženca, za ukončenie pandémie a pomoc Božiu, aj vede­nie Modlitbového spoločenstva Pátra Pia v Hlohovci! Napokon, ak naša výz­va nájde odozvu, nech všetkých povzbudia slová sv. Pátra Pia:

Ak si uvedomíme, že každé víťazstvo, ktoré dosiahneme,

má cenu večnej slávy, ako sa potom môžeme nepotešiť,

keď sa v živote ocitneme zoči-voči rôznym utrpeniam?

S absolútnou dôverou sa vložte do rúk Božieho milosrdenstva!

Vedenie MsPP v Hlohovci /október 2020/

REFLEXIA NA EPIDÉMIU KORONAVÍRUSU V CIRKVI A MsPP V HLOHOVCI

Keď sa zamyslíme, skutočne Covid 19, neviditeľný vírus, spôsobí také prevratné zmeny v ľudskej spoločnosti? A neobišli ani Cirkev a rôzne náboženské zoskupenia vo svete. V súkromí rodín, na pracoviskách, školstve, zdravot­níctve…sa čoraz viac vynárali otázky: dokiaľ tá stagnácia potrvá? Vráti sa všetko do normálnych koľají? Tieto a veľa iných otázok a obáv otriasa vedomím ľudí, či veriacich i neveriacich v Boha. Čo sa týka kresťanov -katolíkov? Prvá trauma spočívala zo zavretých kostolov, deti nemohli absolvovať prípravu ma prvé sv. prijímanie,starší ľudia klauzurovaní /zavretí v príbytkoch/ bez možnej posily v chrámoch a odopretím sviatostí atď. Hierarchia Cirkvi, aby zabránila totálnej beznádeji, zabezpečila rozhlasové, televízne sv. omše a prostredníctvom internetu.Fyzické sv.prijímanie nahradilo du­chovné /aj za to Bohu vďaka/.Neskôr, po umožnení vstupu do kostolov, nastali takmer ponižujúce obmedzenia, či už rozsadením a obmedzeným počtom prí­tomných, bez svätenej vody /slúžiacej aj na odpudenie Zlého/, rúšky na tvá­rach, a čo považujem ja osobne za nehoráznosť, povinné rúška na tvároch ce­lebrujúcich kňazov, vzdialených od ľudí viac ako 2m. Keď tak, iba pri podávaní sv. prijímania, ktoré bolo dávané na ruku /hoci dezinfikovanú/, čo mno­hí považovali za zneuctenie. Taktiež obmedzenia pri sviatosti zmierenia /spovedi/, atď.

Čo sa týka MsPP v Hlohovci, nielen pre vedenie spoločenstva, ale aj členov a ďalších ctiteľov svätca Pátra Pia, nastala hrozivá stagnácia v zúčast­ňovaní sa stretiek /spoločných modlitieb/. Utíchli kontakty po telefonickej a korešpodenčnej linke, akoby bola spustená neviditeľná opona medzi nimi a MsPP. Niekoľko jednotlivcov sa bojazlivo ozvalo s otázkou, či po uvolnení obmedzení nastane reštart v MsPP. Otázky považujem za opodstatne­né, lebo všetko do detailov sa týkalo aj kostola Ducha Svätého, sídla MsPP, keďže na stretká prichádzajú nielen veriaci z Hlohovca, ale jednotlivci z rôznych kútov Slovenska. Kompenzačnou útechou pre externistov bol kon­takt prostredníctvom webovej stránky MsPP v Hlohovci, výzva k modlitbám Obetného ruženca Pátra Pia za ukončenie pandémie a posilou pre všetkých bol e-mail zo S.G.R./z Talianska/.

A pre modlitby toľkých, čo veria v silu modlitby a na príhovor veľkého novodobého svätca Pátra Pia z Pietrelciny, prostredníctvom Panny Márie, spros­tredkovateľky všetkých milostí u Boha, na webovej stránke MsPP sa objavi­la radostná správa: 16.mája 2020 sa koná stretko MsPP so sv.omšou. Nasle­dovali ďalšie stretká, a to 6.júna a 27.júna, uzavierajúce prvý polrok 2020, so želaním požehnaného dovolenkového oddychu s pozvaním na 29. au­gusta, kedy začína druhý polrok stretiek do konca roka 2020. V tomto ob­dobí/v septembri/, kedy 23.9. pripadá výročná spomienka na sv.Pátra Pia, poriada MsPP v Hlohovci triduum /trojdňovú duchovnú obnovu/ tentokrát v dňoch 17.- 19. septembra /štvrtok, piatok, sobota/. Sú vítaní nielen členovia a ctitelia Pátra Pia, ale všetci veriaci dobrej vôle.

Záverom skutočne veľmi dôležitá poznámka, aplikovaná do homílie počas sv. omše 10. júna 2020 v rožňavskej diecéze, prednesenej pánom biskupom, Mons. Stanislavom Stolárikom /počas sv. omše o 18.00 hod./, keď okrem iného poznamenal:”..,že nik zo štátnych predstaviteľov nevyjadril povďačnosť Cirkvi za modlitby a obety veriacich, jednak za akceptovanie štátnych nariadení počas pandémie Koronavírusu a ťažkú zdržanlivosť…” Táto nevšímavosť je skutočne poľutovaniahodná i z dôvodu, že veriaci /rôznych denominácií/ tvoria značné percento obyvateľstva. Vďaka však patrí predovšetkým Bohu, že vy­počul naše modlitby a prosby a nastalo zmiernenie obmedzení a nádej na zlepšenie situácie.

Dodatok: Dňa 29. júla 2020, poďakovala cirkvám za solidárnosť s nariadeniami ohľadne epidémie koronavírusu p. prezidentka SR, Z. Čaputová.

Očakávaná druhá vlna epidémie hrozivého koronavírusu od 1. októbra 2020, priniesla svetu a Slovensku opätovný strach s otáznikmi. Žiaľ, za hriešnosť ľudstvo piká…!

Prosme Pána neba i zeme, aby na príhovor sv. Pátra Pia z Pietrelciny, moc­ného orodovníka v nebi, i naďalej MsPP v Hlohovci mohlo vyprosovať Božie požehnanie pre seba, svoje rodiny, blížnych а Cirkev.

“S ABSOLÚTNOU DôVEROU SA VLOŽTE DO RÚK BOŽIEHO MILOSRDENSTVA’ /sv. Páter Pio/

Pripravila vedúca MsPP v Hlohovci

…o prijímaní svätej Eucharistie do ruky.

Otec Gabriele Amorth pracoval ako oficiálny exorcista Svätej stolice po celé desaťročia až do svojej smrti v septembri roku 2016. V roku 2013 priznal, že sa zúčastnil približne 160 000 exorcizmov. A niektoré z jeho exorcizmov sa stali známymi vďaka knihe Spovede pekla exorcistovi o. Gabrielovi Amorthovi (Confessions of Hell to the exorcist Fr. Gabriele Amorth).

A v tomto článku chceme zdieľať rozhovor z exorcizmu z roku 1975, v ktorom sa hovorí o prijímaní do ruky.

Gabriele: Povedz len a len pravdu v mene drahej krvi, Svätého Kríža, Nepoškvrneného počatia…

Démon: Pracovali sme dlho, tam dole (ukazuje do pekla), kým sme nedosiahli prijímanie do ruky. Prijímanie do ruky sa nám v pekle veľmi páči. Ver tomu!

Gabriele: Prikazujem ti v mene (…), aby si povedal len to, čo ti prikáže nebo! Hovor len pravdu, iba pravdu. Nemáš právo klamať. Vypadni z tohto tela! Choď!

Démon: Ona (Panna Mária) (ukazuje nahor do neba) chce, aby som ti povedal …

Gabriele: Povedz pravdu, v mene (…).

Démon – Ona chce, aby som ti to povedal, že … ak by ona, tá veľká pani, stále žila, prijímala by do úst a na kolenách a hlboko by sa uklonila (ukazuje, ako by Panna Mária prijímala).

Gabriele: V mene Panny Márie… povedz pravdu!

Démon: musím povedať, aby ste neprijímali prijímanie do ruky. Pápež sám prijíma do úst. Nebola to jeho vôľa prijímať do rúk. Ten nápad pochádza od vašich kardinálov.

Gabriele: V mene (…) povedz pravdu!

Démon: Od nich prešiel ten nápad na biskupov. Biskupi si mysleli, že šlo o záležitosť poslušnosti, keď museli poslúchnuť kardinálov. Preto táto myšlienka prešla na kňazov a tí si tiež mysleli, že sa musia podrobiť, pretože poslušnosť je napísaná veľkými písmenami.

Gabriele: Povedz pravdu. Nemáš právo klamať v mene (…).

Démon: Človek nie je povinný poslúchať tých zlých. Musíme poslúchať pápeža, Ježiša Krista a svätú Pannu. Prijímanie do ruky nie je v žiadnom prípade Bohu milé.

Zdroj: thecatholicherald.net/if-you-receive-communion-in-the-hand-the-devil-has-this-message-for-you/

Z pera vedúcej Modlitbového spoločenstva Pátra Pia

ECHO NA EPIDÉMIU - KORONAVÍRUS

Počas stretnutia MsPP v Hlohovci , kostole Ducha Svätého, v sobotu 15. februára 2020, nik z prítomných

netušil , že zakrátko budú zavreté kostoly kvôli epidémii, ani koľko bude trvať, ako dlho budeme znášať odluku stretávania sa, tým aj utešovania, a modlitby za tých , ktorí sa s dôverou vkladajú do modlitieb MsPP v Hlohovci.

Keďže vždy v predstihu si robím prípravy na nasledujúce stretnutie MsPP, nebolo tomu inak ani po uvedenom stretnutí. Kufrík s programom boli pripravené na obvyklom mieste, čakajúc na to nasledujúce 14. marca 2020. Netajím, že šok z oznámenia obmedzení  bol veľký. Jedinou útechou bol list, bol list, zaslaný centrálou modlitbových skupín na svete , zo San Giovanni Rotondo, s textom generálneho riaditeľa skupín, Franca Mosconeho, arcibiskupa. Z jeho záverečných riadkov citujem: Pomôž nám slávny Páter Pio, prihovárať sa za všetkých trpiacich ľudí: sú Kristovým telom, sú Eucharistiou, ktorú dnes nemôžeme prijať: oni sú živá Eucharistia, vytvorená zo slabých a trpiacich ľudí…. na ich tvárach svieti tvár Božieho Syna. „Sladký ukrižovaný a vzkriesený Ježiš…“ Amen!

Napriek otáznikom, mnohí sa nádejali, že na sviatky našej spásy — Veľkej noci sa situácia uvoľní a otvoria sa brány kostolov. Nestalo sa tak.

Hriechy ľudstva, ako je vidno , zanechávajú takmer nezvratnú stopu na životnom prostredí , na morálke ľudstva, s existenčnými dôsledkami. …Nastalo nevediac dokiaľ akési vákuum v komunikácii , hospodárska stagnácia, tiež nevedno s akými dôsledkami. Žiaľ, ľudia /aj kresťania katolíci/ na čele s pápežom Františkom, môžu komunikovať iba cez masmédiá /televíziu, internet, rádio/. Skutočne, ak má ľudská bytosť čo i len” za mak“ citu, trpí netušiac , dokiaľ tento stav môže trvať a či nebude nasledovať ešte niečo horšie.

Všetko stíchlo. Prichádzajúce listy do MsPP , telefonáty, prosby o pomoc modlitbami, radu či útechu . Všetko zastalo v nemom mlčaní a neistom očakávaní.

Jedinou možnosťou mojej komunikácie so ctiteľmi sv. Pátra Pia na Slovensku zostala webová stránka MsPP, kde som prosila vo výzve k trpezlivosti a modlitbe Obetného ruženca Pátra Pia o zastavenie  epidémie a skoré uvoľnenie  karantény množstva ľudí , zároveň tiež o reštart stretnutí MsPP.

Isto, dá sa modliť a  rozprávať sa s Bohom aj súkromne, čo je aj povinnosťou veriacich za dverami bydliska , ale tiež poznáme výrok Ježiša: “Kde sú dvaja či traja zídení v mojom mene , tam som prítomný aj ja. ” To znamená v spoločenstvách veriacich, teda aj MsPP.

Svätého Pátra Pia pozná už vari celý svet. Svedčia o tom modlitbové spoločenstvá roztrúsené v rôznych častiach našej planéty Zem. Autor úžasnej publikácie —Páter Pio , John Schug, ešte v roku 1971 navštívil San Giovanni Rotondo. Po celom meste beli rozvešané nápisy: VIVA PADRE PIO! /Nech žije Páter Pio! /. Ak však vezmeme do úvahy ten magnetizmus, ktorým tento Boží muž ešte aj dnes pôsobí na svoje duchovné deti, pokojne môžeme toto zvolanie zmeniť na nápisy aj takto: „PÁTER PIO ŽIJE! ”

Vo svete sa rodí medzi ľuďmi čoraz väčší strach , nepokoj a neistota .Napriek všetkému “sebestačnosť” , ktorá je krédom New Age , sa rozrastá ako huby  po daždi, zasahujúc povrchnosťou vieru v Boha a napokon i samotných kresťanov. Strach však nevdojak pôsobí. Hoci kresťan by sa nemal báť , ale musí byť  ostražitý. Nepriateľ Boží—diabol na kresťanov útočí vtedy, keď vo viere zľahostajnejú, keď opatrnosť je na najnižšom stupni. Sv. Pavo1 píše: ”Buďte triezvi a bdejte! Váš protivník diabol obchádza jak revúci lev hľadá koho by zožral.“

Preto je nutné , aby veriaci človek  nepoľavoval v modlitbe  / toto za svojho života neustále akcentoval i Páter Pio/. Napokon v modlitbe “Otče náš“ je jedna z viet: „neuveď nás do pokušenia …“

Ak budeme s vierou Boha  prosiť každý deň, dostaneme silu v duchovnom boji a nedovolí, aby sme podľahli Zlému. Čím bližšie budeme k Bohu,  tým ľahšie obstojíme a budeme víťaziť  na poli duchovného boja. Koniec – koncov, nik nemôže vôjsť do nebeského kráľovstva nevyskúšaný.

Takto istej forme skúšok vytrvalosti a vernosti podliehajú aj rôzne cirkevné spoločenstvá, nevynímajúc  ani MsPP v Hlohovci. Reštart nemusí byť jednoduchý, zvlášť, keď nepozostáva iba z miestnych členov spoločenstva , ale aj z  blízkych a vzdialených oblastí Hlohovca. Všetci, tak vedenie MsPP, členská základňa, ale tiež ostatní ctitelia svätca, očakávame v modlitbách akoby ”zmŕtvychvstanie“ – obnovenie stretnutí MsPP a túžobné ALELUJA!  pomoci  Božej v pokračovaní. Do tej  doby nech sú nám posilou výroky a myšlienky sv. Pátra Pia a ďalších:

„Často si opakujte nádherné slová nášho drahého Majstra: “Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.” Stále majte toto krásne zvolanie v srdci i na perách, vo všetkých skúškach života. Opakujte si ho v súžení. Opakujte ho v pokušeniach a ťažkostiach, ktoré na vás Ježiš zošle. Neustále si ho opakujte, keď sa ocitnete ponorená v oceáne Ježišovej lásky. Toto zvolanie bude vašou kotvou i vašou spásou.“

…………………………………

“SPOMIENKA NA JEŽIŠOVO UTRPENIE, NECH NIE JE NIKDY VZDIALENÁ NAŠEJ MYSLI.  NECH NÁM JE KRÍŽ POSILOU V HODINE SKÚŠOK.“

/sv. Páter Pio/

MODLIME SA!

Počuj, ó, Otče, výkrik tvojho Syna, ktorý pre upevnene novej a večnej zmluvy stal sa poslušným až na smrť na kríži, daj, aby sme stále pamätali na veľké učenie jeho utrpenia , aby sme boli účastní slávy vzkriesenia.

On je Boh a tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.

/ sv. Ján Pavol II./

Bratia a sestry, bdime v modlitbách!

Stanislava A. Patayová,

Vedúca MsPP v Hlohovci

.

VÝZVA

Drahí bratia a sestry, ctitelia sv. Pátra Pia z Pietrelciny,

Týmto vyzývam všetkých ctiteľov sv. Pátra Pia , osobitne tých, ktorí sú sústredení  v modlitbových päticiach Obetného ruženca,  aby okrem úmyslov: všeobecný, kolektívny a osobný, zaradili do osobného úmyslu intenzívnu prosbu,  vysielanú k Bohu na príhovor svätca Pátra Pia a prostredníctvu Panny Márie sprostredkovateľky všetkých milostí, úmysel za zastavenie šírenia Korona vírusu a jeho dopady na ľudstvo.

V blahej pamäti pápež Pavol VI sa vyjadril  o Pátrovi Piovi slovami: “Páter Pio je skutočne Boží muž. Je jedným z tých ľudí na zemi , ktorých Boh zošle, aby priviedli celé ľudstvo k Bohu. ” Aj súčasníci svätca Pátra Pia konštatovali: Páter Pio sa modlí a trpí … trpí a modlí sa.“ Bol to on, ktorý okrem Domu úľavy v utrpení, založil modlitbové skupiny /spoločenstvá/, aby vyprosovali nielen pre seba a svojich najbližších milosti u Boha, ale pre celú Cirkev na čele s pápežom a svet.

Táto výzva je v súčasnosti , hrozivej pandémie , aktuálna viac ako inokedy.  Preto predkladajme ,drahí ctitelia tohoto novodobého veľkého svätca, stigmatizovaného kňaza a kapucínskeho rehoľníka , prostredníctvom jeho príhovorov svoje prosby do nebies a intenzívne prosme o milosť!

Nech sú nám povzbudením jeho slová: “Chcem sa postaviť ku bráne raja. Nevstúpim dnu, kým nebudú vnútri všetky moje duchovné deti.”

Ocitáme sa v období našej spásy — Veľkej noci , kedy Ježiš zavŕšil dielo vykúpenia - spásy ľudstva Vhĺbme sa preto de myšlienky sv. Pátra Pia:

“SPOMIENKA NA JEŽIŠOVO UTRPENIE, NECH NIE JE NIKDY VZDIALENÁ NAŠEJ MYSLI.  NECH NÁM JE KRÍŽ POSILOU V HODINE SKÚŠOK.“

S láskou v modlitbách a s nádejou zostáva                     vedúca MsPP v Hlohovci

Drahí ctitelia sv. Pátra Pia, prečítajte si list z Centra modlitbových skupín v San Giovanni Rotondo:

Pre modlitbové skupiny sv. Pátra Pia

Milovaní,

Náš generálny riaditeľ Fr. Franco Moscone vyzval všetky modlitbové  skupiny: „Aby, aj napriek rozdeleniu, keď sa nemôžu stretnúť ako skupina, zostávajú stále ľuďmi modlitby a modlitbových spoločenstiev“! Vyzval všetkých, aby „vyskúšali v mene dobročinnosti, vymyslieť spôsoby, ktorými táto misia pokračuje v tomto čase pôstu a zdržiavania sa, takže budeme zjednotení a objímaní láskavou a vrúcnou modlitbou, ktorá pohne srdcom Božím“!

Každú nedeľu o 18:00 hod. v spoločnej modlitbe s vami všetkými bude slúžiť svätú omšu v krypte San Giovanni Rotondo, ktorá bude vysielaná naživo prostredníctvom TeleRadioPadrePio.

Pripojený je text prosby pre tento čas koronavírusu, ktorý nám dal minulú nedeľu.

Srdečne vás objímame,

Centrum pre modlitbové skupiny sv. Pátra Pia: https://www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera/en/home-en/

Prosba k sv. Pátrovi Piovi v čase Coronavírusu:

Ó, slávny Páter Pio,

keď si založil modlitbové skupiny, umiestnil si nás pri Casa Sollievo /Dome úľavy v utrpení/ do popredia tejto malej pevnosti lásky a ubezpečil si nás, že naše povolanie je byť „semeniskami viery a centrami lásky, v ktorých je prítomný sám Kristus“.

V tomto období pandémie nie je možné fyzicky sa spojiť na stretnutí modlitbovej skupiny, ale každý z nás vie, že sme ľuďmi modlitby v spojení s  mnohými ďalšími – mnohými, ktorých  mená a tváre poznáme.

V tomto tragickom čase, slávny Páter Pio, daj nám pocítiť, že sme skutočne jednotní ako jedna veľká skupina, ktorá zahŕňa celý svet a je hlasom všetkých Citadiel lásky, ktoré bojujú, trpia a platia

ich profesionalitou prekonať toto zlo Coronavírusu.

Ó slávny Páter Pio, buď prostredníkom našej modlitby k Ukrižovanému Kristovi, pre ktorého si sa stal Šimonom z Cyrény  pre ľudstvo.

Prostredníctvom Tvojho sprostredkovania prosíme o orodovanie:

· za ľudí postihnutých vírusom a za duše tých, ktorí opustili tento svet kvôli tomuto vírusu;

· za rodiny zosnulého a chorého, označené intímnymi zväzkami „neozbrojených obetí“

nepriateľa, ktorý prišiel ako zlodej, aby zmenil veci a vzťahy;

· pre tých, ktorí boli nútení izolovať sa v karanténe, a nemajú takmer žiadne skúsenosti s „domácim väzením“, a to bez  toho, že by spáchali zločin, ale mohli sa nakaziť počas udalosti, počas vykonávania svojej profesionálnej povinnosti

· za rodinných lekárov a prvej pomoci: „v zákope“ s malou bezpečnosťou a bez prostriedkov na boj proti neviditeľnému nepriateľovi

· za lekárov, zdravotné sestry, zdravotníckych pracovníkov a všetkých pracovníkov nemocníc: ktorí neúnavne pracujú v „bojových poliach“ a ich sily sa stále zmenšujú,

· za osoby zodpovedné za občiansky život, vládcov a správcov: vodcovia v čase katastrofy, ktorí sú povinní robiť rozhodnutia, ktoré sa javia horké a nepopulárne;

· za svetové hospodárstvo, pre pracovníkov, podnikateľov všetkých kategórií, ktorých pracovné aktivity sa oslabujú a cítia obavy z odporu, keby museli sami prestavať svoje podniky na konci tejto „vojny“, aby sa v nich posilnila tvorivosť a dobro;

· za ľudí, na ktorých sa  zabúda: staršie osoby a ľudia, ktorí žijú sami, žobráci a bezdomovci, všetky kategórie tých, ktorí zostali „vylúčení“ zo sociálnych kruhov, ktorí už trpeli a boli slabí;

· za tých, ktorí už nie sú uvedení v novinových alebo televíznych správach: migrantov, utečencov, ktorí riskujú, svoje životy na lodiach „nášho mora“. Všetci títo stále existujú ako predtým a pokračujú vo svojej kalvárii;

· za každého z nás, ktorí v súčasnosti žijeme so zraneným srdcom, ale vieme, že v takejto situácii musíme byť ešte viac semeniskami viery a centrami lásky.

Pomôžte nám slávny Páter Pio, prihovárať sa za všetkých týchto ľudí: sú Kristovým telom, sú Eucharistiou, ktorú dnes nemôžeme prijať: oni sú živá Eucharistia, vytvorená zo slabých a trpiacich ľudí…. na ich tvárach svieti tvár Božieho Syna. „Sladký Ježiš ukrižovaný a vzkriesený“. Amen!

† Franco MOSCONE crs

Arcibiskup Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

Generálny riaditeľ pre modlitbové skupiny Pátra Pia

REFLEXIA NA KRÍZOVÉ OBDOBIE - pandémiu Korona vírusu

V predstihu uvažovať a hodnotiť uplynulé , súčasné alebo budúce obdobie, kedy každý človek, tak veriaci či neveriaci rozmýšľa samostatne o ochorení alebo zotrvaní bez úhony,  je diskutabilné , napokon verdikt je i tak v rukách Božích.

Vždy a za každých okolností najväčšou útechou boli a sú stretnutia veriacich na bohoslužbách , počas poklony pred Sviatosťou oltárnou v kostoloch, a to sa týka aj členov MsPP a ctiteľov sv. Pátra Pia v kostole Ducha Svätého v Hlohovci , kde počas stretnutí zvyknem zdôrazňovať Ježišove uistenie: “Kde sú dvaja alebo traja zídení v mojom mene, tam som i ja prítomný. “

A odrazu toto všetko , akoby čarovným prútikom sa prerušilo, nastala takmer bezmocnosť. Často sa mi v mysli premietala predstava, a pripomínala som  to i bratom a sestrám v MsPP,  že doba je veľmi zlá , narastá nevera v  Boha , ľahostajnosť /žiaľ, aj u mnohých veriacich/ voči Božím príkazom, nezáujem o modlitby /vraj niet času/ osobnú a kolektívnu, čo sa viackrát zračilo v účasti na stretnutiach MsPP v chráme.  Nie náhodou sa dostavujú  myšlienky nad dobrotivosťou Božou,  jeho milosrdenstvom a láskou, keď znáša pohľad na toľkú amorálnosť a neprávosti vo svete… Ale dokiaľ?!

Korona vírus v roku 2020 je isto varovaním: Spamätajte sa… ! Napokon aj po ústupe epidémie zostáva stále vec otvorená. Hospodárska kríza, nezamestnanosť, bieda najmä chudobných atď. Mali by sme sa vážne zamyslieť—  čo nám zostáva?! Zdravý rozum a uvedomenie si, že odmietaním Boha a jeho príkazov hrozí ľudstvu ešte niečo horšie ako zápas o holý život a prežitie, a tým je večné zatratenie.

Preto týmto vyzývam členov MsPP, ktorých viaže k MsPP iba morálny záväzok - účasť na modlitbových stretnutiach, počas ktorých sa modlíme nielen za seba a svoje rodiny , ale aj za tých, ktorí sa s dôverou vkladajú do našich spoločných modlitieb, za Sv. otca e Cirkev.  Neúčasť jednotlivcov /členov/ na modlitbách v chráme pred bohostánkom, ospravedlňuje  iba ochorenie , rodinné problémy, a v súčasnosti epidémia Korona vírusu, zákaz stretávania sa veriacich v kostoloch. V súčasnosti , za týchto bolestných a ťažkých podmienok , vyzývam k zintenzívneniu osobných modlitieb aj za ukončenie pandémie a pomoc Božiu najzraniteľnejším, chorým a starým ľuďom.

Modlitbové spoločenstve Pátra Pia v Hlohovci , kostole Ducha Svätého má aj prostredníctvom relikvie prvého stupňa, veľkého prosebníka  v nebi ,  sv. Pátra Pia z Pietrelciny, ktorý prostredníctvom Panny Márie , sprostredkovateľky všetkých milostí u Boha , vyprosuje záchranu aj v týchto životných zápasoch. UVEDOMUJME SI OHROZENIE SVETA A PROSME BOHA O MILOSŤ !

“Ježišu daj , aby sa modlitbové skupiny stali majákmi Svetla vo svete. “/sv.Páter Pio/

Vedúca MsPP v Hlohovci

Ocenenie vedúcej Modlitbového spoločenstva Pátra Pia v Hlohovci

V nedeľu 17. novembra 2019, v priebehu Novény k Panne Márii Trnavskej, v Bazilike sv. Mikuláša počas sv. omše o 18. hod., prijala z rúk Jeho Excelencie, Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy, ocenenie za vklad do Cirkvi – dlhoročné vedenie uvedeného spoločenstva Pátra Pia, Stanislava Anna Patayová, ocenenie krištáľovú Ružu sv. Alžbety a pamätný list

.

.

.

.

POZÝVAME VÁS!

Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia v Hlohovci (MsPP) opätovne vyzýva a zároveň pozýva všetkých veriacich (nielen z Hlohovca) , ktorí veria v silu modlitby na modlitby, zvlášť na mocný príhovor veľkého svätca našich čias, sv. Pátra z Pietrelciny (Pátra Pia), k účasti na spoločných modlitbách do Kostola Ducha Svätého v Hlohovci. Deň a hodina jednotlivých stretnutí býva vopred  ohlásená v chrámových oznamoch, taktiež plagátmi na kostolných výveskách a webovej stránke MsPP.

Na modlitbách okrem členov zoskupenia sa zúčastňujú aj takí veriaci, ktorí veria v silu modlitby a cítia potrebu vyprosiť si milosť u Pána a požehnanie Božie na orodovanie svätca, prostredníctvom Panny Márie, sprostredkovateľky všetkých milostí.

Príďte, drahí bratia a sestry medzi nás, aby ste posilnili rady veriacich prosiacich o milosť Pána v týchto zložitých časoch, úpadku viery a rastúceho zla každého možného druhu.

PANNA MÁRIA vyzýva svet na obrátenie! Aj my sa snažme prispieť modlitbami a prosbami, osobine na mocný príhovor svätca, ktorého život bol sprevádzaný modlitbou ruženca, a ktorý vyzýval k tomu ľudí dobrej vôle.

MsPP sa pripája k žiadosti Matky Božej a sv. Pátra Pia a pozýva aj Vás, drahí bratia a sestry v Kristovi:

PRÍDITE, budeme spoločne modlitbami zachraňovať duše, Cirkev a zlom ohrozený svet!

Sám Svätý Páter Pio varuje svet slovami: “Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete”

.

Modlitba

Ó Bože, náš Otec, Ty si útechou a nádejou ľudstva.

Daj, aby sme podľa príkladu Svätého Pia z Pietrelciny

ustavične obnovovali svojho ducha a milovali rozjímanie

a modlitbu, aby sa tak náš život stával svedectvom

viery v Tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Uzmierujme Pána modlitbami! Nech nám nie je ľahostajný osud nás i našich rodín, ale aj celého sveta.

.

.Modlitbová skupina sv. Pátra Pia pri Dome úľavy v utrpení San Giovanni Rotondo

.

.

Usmernenie a inštrukcie pre členov a budúcich členov MsPP v Hlohovci:

povinnosťou vedúceho MsPP je zdôrazňovať riadne prihláseným v MsPP v Hlohovci, že sa majú pravidelne zúčastňovať na stretkách, ktoré bývajú vopred ohlásené jednak vedúcou zoskupenia, v kostolných oznamoch, na plagátoch - kostolných výveskách. Ospravedlnení sú neprítomní zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. Všetci prihlásení sú upovedomení o tom, že vstup nie je podmienený poplatkom, ani pravidelným členským. Jedinou podmienkou a záväzkom je morálny - pred Bohom, svojom svedomí a MsPP. Praktizujúce modlitby v spoločenstve sú širokospektré v úmysloch: všeobecný, kolektívny a osobný.

všeobecný úmysel je doporučený Štatútom, do kolektívneho úmyslu sú zahrnutí ctitelia sv. Pátra Pia, ktorí veria v silu modlitby, obracajú sa na MsPP a tieto úmysly sú predostreté prítomným na stretku hneď v jeho úvode o 9,15 hod.

Tí veriaci, ktorí sú prídu nezáväzne s nami pomodliť, a neprídu včas na začiatok stretka, nevedia, kto nás o modlitby prosí.

Tento rok je Rokom milosrdenstva, vyhlásený Sv. otcom Františkom (nášho milosrdenstva voči blížnym), kedy by sa mali modlitby zintenzívniť, a to nielen jednotlivcami, ale zvlášť v modlitbových spoločenstvách.

Pokoj a dobro,

S. Patayová, vedúca MsPP v Hlohovci

(V Roku milosrdenstva 23.5.2016)

.

…….

Modlitbová skupina sv. Pátra Pia pozýva veriacich, ktorí majú záujem, ochotu, dôveru a vieru hľadať u Boha milosť a požehnanie a príhovor velikána svätosti posledných storočí - sv. Pátra Pia, aby sa pridali k Modlitbovému spoločenstvu v Hlohovci, ktorého sídlom je kostol Ducha Svätého (súčasť Farského pastoračného centra v Hlohovci).

Jednotliví veriaci,  ktorí sa postupne pričleňujú do MsPP, nie sú viazaní finančným poplatkom (zápisným), ani členskými pravidelnými poplatkami. Jedinou požiadavkou, po prihlásení sa za člena MsPP, je dodržiavanie dochádzky na stretnutia (modlitby), čiže jedná sa o morálny záväzok jednak voči skupine, ale tiež tým ľuďom, ktorí sa s dôverou vkladajú do našich modlitieb (z celého Slovenska).

V súčasnej dobe je mobilnosť ľudí väčšia ako inokedy (takmer v každej rodine je auto). Však ochotu veriaceho človeka priniesť obetu a čas na modlitby,  napomôže aj hromadná doprava, najmä u okolitých obcí a miest.

Pre tých veriacich, ktorí majú obavu prísť na modlitby do MsPP z dôvodu, že nie sú pričlenení, ubezpečujem, že nie sme uzavretá spoločnosť, naopak, otvorená pre každého, kto sa chce prísť pomodliť s nami, má otvorené dvere kedykoľvek - príležitostne.

Úmyslom uvedenej informácie je jednak pozvať všetkých ľudí dobrej vôle prísť a pripojiť sa k modlitbám s nami, a to predovšetkým takých, čo veria v silu modlitby na príhovor mocného orodovníka u Boha - sv. Pátra Pia. Moja výzva prichádza v čase, keď za svoju vieru v Boha (Najsvätejšiu Trojicu) trpia a obetujú svoje životy mnohí kresťania vo svete, keď sa presadzujú zákony legalizácie potratov, eutanázie, keď zúri boj o nadvládu národa nad iným národom… napokon, keď prebieha a znásobuje sa kríza v samotnej Cirkvi. Za tieto a mnoho ďalších príčin je viac než nutné vytvoriť modlitbami múr opory pred vyčíňaním Zlého!

S. Patayová, ved. MsPP v Hlohovci

Úmysly modlitieb:

Za duchovnú asistenciu - hlohoveckých františkánov. Za slovenských kapucínov. Za p. dekana Schwarca a p. kaplána. Za p. arcibiskupa Jána Oroscha a ostatných slovenských biskupov.

Za všetkých prítomných na stretnutí a za ich rodiny. Za všetkých tých ľudí, ktorí sa s  dôverou vkladajú do našich modlitieb. Za trpiacich kresťanov vo svete a obetujúcich životy pre vieru.

Za všetky Bohu zasvätené osoby na svete.

Za pomoc Božiu pre náš slovenský národ.

Za rodiny, deti a mládež našej farnosti. Za pokoj vo svete a obrátenie hriešnikov.

.

.

“Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.” (sv. Páter Pio)