Najbližšie stretnutie MsPP

Vážení členovia MsPP a ctitelia sv. Pátra Pia, o pokračovaní stretnutí MsPP v Hlohovci vás budeme informovať, hneď, ako dostaneme povolenie. Prosíme, pokračujte v modlitbe obetného ruženca sv. Pátra Pia za ukončenie pandémie. Vydržte s vierou!

Drahí ctitelia sv. Pátra Pia, prečítajte si list z Centra modlitbových skupín v San Giovanni Rotondo:

Pre modlitbové skupiny sv. Pátra Pia

Milovaní,

Náš generálny riaditeľ Fr. Franco Moscone vyzval všetky modlitbové  skupiny: „Aby, aj napriek rozdeleniu, že sa nemôžu stretnúť ako skupina, zostávajú stále ľuďmi modlitby a modlitbových spoločenstiev“! Vyzval všetkých, aby „vyskúšali v mene dobročinnosti, vymyslieť spôsoby, ktorými táto misia pokračuje v tomto čase pôstu a zdržiavania sa, takže budeme zjednotení a objímaní láskavou a vrúcnou modlitbou, ktorá pohne srdcom Božím“!

Každú nedeľu o 18:00 hod. v spoločnej modlitbe s vami všetkými bude slúžiť svätú omšu v krypte San Giovanni Rotondo, ktorá bude vysielaná naživo prostredníctvom TeleRadioPadrePio.

Pripojený je text prosby pre tento čas koronavírusu, ktorý nám dal minulú nedeľu.

Srdečne vás objímame,

Centrum pre modlitbové skupiny sv. Pátra Pia: https://www.operapadrepio.it/gruppidipreghiera/en/home-en/

Prosba k sv. Pátrovi Piovi v čase Coronavírusu:

Ó, slávny Páter Pio,

keď si založil modlitbové skupiny, umiestnil si nás pri Casa Sollievo /Dome úľavy v utrpení/ do popredia tejto malej pevnosti lásky a ubezpečil si nás, že naše povolanie je byť „semeniskami viery a centrami lásky, v ktorých je prítomný sám Kristus“.

V tomto období pandémie nie je možné fyzicky sa spojiť na stretnutí modlitbovej skupiny, ale každý z nás vie, že sme ľuďmi modlitby v spojení s  mnohými ďalšími – mnohými, ktorých  mená a tváre poznáme.

V tomto tragickom čase, slávny Páter Pio, daj nám pocítiť, že sme skutočne jednotní ako jedna veľká skupina, ktorá zahŕňa celý svet a je hlasom všetkých Citadiel lásky, ktoré bojujú, trpia a platia

ich profesionalitou prekonať toto zlo Coronavírusu.

Ó slávny Páter Pio, buď prostredníkom našej modlitby k Ukrižovanému Kristovi, pre ktorého si sa stal Šimonom z Cyrény  pre ľudstvo.

Prostredníctvom Tvojho sprostredkovania prosíme o orodovanie:

· za ľudí postihnutých vírusom a za duše tých, ktorí opustili tento svet kvôli tomuto vírusu;

· za rodiny zosnulého a chorého, označené intímnymi zväzkami „neozbrojených obetí“

nepriateľa, ktorý prišiel ako zlodej, aby zmenil veci a vzťahy;

· pre tých, ktorí boli nútení izolovať sa v karanténe, a nemajú takmer žiadne skúsenosti s „domácim väzením“, a to bez  toho, že by spáchali zločin, ale mohli sa nakaziť počas udalosti, počas vykonávania svojej profesionálnej povinnosti

· za rodinných lekárov a prvej pomoci: „v zákope“ s malou bezpečnosťou a bez prostriedkov na boj proti neviditeľnému nepriateľovi

· za lekárov, zdravotné sestry, zdravotníckych pracovníkov a všetkých pracovníkov nemocníc: ktorí neúnavne pracujú v „bojových poliach“ a ich sily sa stále zmenšujú,

· za osoby zodpovedné za občiansky život, vládcov a správcov: vodcovia v čase katastrofy, ktorí sú povinní robiť rozhodnutia, ktoré sa javia horké a nepopulárne;

· za svetové hospodárstvo, pre pracovníkov, podnikateľov všetkých kategórií, ktorých pracovné aktivity sa oslabujú a cítia obavy z odporu, keby museli sami prestavať svoje podniky na konci tejto „vojny“, aby sa v nich posilnila tvorivosť a dobro;

· za ľudí, na ktorých sa  zabúda: staršie osoby a ľudia, ktorí žijú sami, žobráci a bezdomovci, všetky kategórie tých, ktorí zostali „vylúčení“ zo sociálnych kruhov, ktorí už trpeli a boli slabí;

· za tých, ktorí už nie sú uvedení v novinových alebo televíznych správach: migrantov, utečencov, ktorí riskujú, svoje životy na lodiach „nášho mora“. Všetci títo stále existujú ako predtým a pokračujú vo svojej kalvárii;

· za každého z nás, ktorí v súčasnosti žijeme so zraneným srdcom, ale vieme, že v takejto situácii musíme byť ešte viac semeniskami viery a centrami lásky.

Pomôžte nám slávny Páter Pio, prihovárať sa za všetkých týchto ľudí: sú Kristovým telom, sú Eucharistiou, ktorú dnes nemôžeme prijať: oni sú živá Eucharistia, vytvorená zo slabých a trpiacich ľudí…. na ich tvárach svieti tvár Božieho Syna. „Sladký Ježiš ukrižovaný a vzkriesený“. Amen!

† Franco MOSCONE crs

Arcibiskup Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo

Generálny riaditeľ pre modlitbové skupiny Pátra Pia

Ocenenie vedúcej Modlitbového spoločenstva Pátra Pia v Hlohovci

V nedeľu 17. novembra 2019, v priebehu Novény k Panne Márii Trnavskej, v Bazilike sv. Mikuláša počas sv. omše o 18. hod., prijala z rúk Jeho Excelencie, Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy, ocenenie za vklad do Cirkvi – dlhoročné vedenie uvedeného spoločenstva Pátra Pia, Stanislava Anna Patayová, ocenenie krištáľovú Ružu sv. Alžbety a pamätný list

.

.

Rozpis stretnutí MsPP Hlohovec:

4. apríla 2020 – bez svätej omše

25. apríla 2020-  so svätou omšou

16. mája 2020 – so svätou omšou

6. júna 2020-  bez svätej omše

27. júna 2020 – so svätou omšou

.

.

.

POZÝVAME VÁS!

Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia v Hlohovci (MsPP) opätovne vyzýva a zároveň pozýva všetkých veriacich (nielen z Hlohovca) , ktorí veria v silu modlitby na modlitby, zvlášť na mocný príhovor veľkého svätca našich čias, sv. Pátra z Pietrelciny (Pátra Pia), k účasti na spoločných modlitbách do Kostola Ducha Svätého v Hlohovci. Deň a hodina jednotlivých stretnutí býva vopred  ohlásená v chrámových oznamoch, taktiež plagátmi na kostolných výveskách a webovej stránke MsPP.

Na modlitbách okrem členov zoskupenia sa zúčastňujú aj takí veriaci, ktorí veria v silu modlitby a cítia potrebu vyprosiť si milosť u Pána a požehnanie Božie na orodovanie svätca, prostredníctvom Panny Márie, sprostredkovateľky všetkých milostí.

Príďte, drahí bratia a sestry medzi nás, aby ste posilnili rady veriacich prosiacich o milosť Pána v týchto zložitých časoch, úpadku viery a rastúceho zla každého možného druhu.

PANNA MÁRIA vyzýva svet na obrátenie! Aj my sa snažme prispieť modlitbami a prosbami, osobine na mocný príhovor svätca, ktorého život bol sprevádzaný modlitbou ruženca, a ktorý vyzýval k tomu ľudí dobrej vôle.

MsPP sa pripája k žiadosti Matky Božej a sv. Pátra Pia a pozýva aj Vás, drahí bratia a sestry v Kristovi:

PRÍDITE, budeme spoločne modlitbami zachraňovať duše, Cirkev a zlom ohrozený svet!

Sám Svätý Páter Pio varuje svet slovami: “Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete”

.

Modlitba

Ó Bože, náš Otec, Ty si útechou a nádejou ľudstva.

Daj, aby sme podľa príkladu Svätého Pia z Pietrelciny

ustavične obnovovali svojho ducha a milovali rozjímanie

a modlitbu, aby sa tak náš život stával svedectvom

viery v Tvoju dobrotu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Uzmierujme Pána modlitbami! Nech nám nie je ľahostajný osud nás i našich rodín, ale aj celého sveta.

.

.Modlitbová skupina sv. Pátra Pia pri Dome úľavy v utrpení San Giovanni Rotondo

.

.

Usmernenie a inštrukcie pre členov a budúcich členov MsPP v Hlohovci:

povinnosťou vedúceho MsPP je zdôrazňovať riadne prihláseným v MsPP v Hlohovci, že sa majú pravidelne zúčastňovať na stretkách, ktoré bývajú vopred ohlásené jednak vedúcou zoskupenia, v kostolných oznamoch, na plagátoch - kostolných výveskách. Ospravedlnení sú neprítomní zo zdravotných alebo rodinných dôvodov. Všetci prihlásení sú upovedomení o tom, že vstup nie je podmienený poplatkom, ani pravidelným členským. Jedinou podmienkou a záväzkom je morálny - pred Bohom, svojom svedomí a MsPP. Praktizujúce modlitby v spoločenstve sú širokospektré v úmysloch: všeobecný, kolektívny a osobný.

všeobecný úmysel je doporučený Štatútom, do kolektívneho úmyslu sú zahrnutí ctitelia sv. Pátra Pia, ktorí veria v silu modlitby, obracajú sa na MsPP a tieto úmysly sú predostreté prítomným na stretku hneď v jeho úvode o 9,15 hod.

Tí veriaci, ktorí sú prídu nezáväzne s nami pomodliť, a neprídu včas na začiatok stretka, nevedia, kto nás o modlitby prosí.

Tento rok je Rokom milosrdenstva, vyhlásený Sv. otcom Františkom (nášho milosrdenstva voči blížnym), kedy by sa mali modlitby zintenzívniť, a to nielen jednotlivcami, ale zvlášť v modlitbových spoločenstvách.

Pokoj a dobro,

S. Patayová, vedúca MsPP v Hlohovci

(V Roku milosrdenstva 23.5.2016)

.

…….

Modlitbová skupina sv. Pátra Pia pozýva veriacich, ktorí majú záujem, ochotu, dôveru a vieru hľadať u Boha milosť a požehnanie a príhovor velikána svätosti posledných storočí - sv. Pátra Pia, aby sa pridali k Modlitbovému spoločenstvu v Hlohovci, ktorého sídlom je kostol Ducha Svätého (súčasť Farského pastoračného centra v Hlohovci).

Jednotliví veriaci,  ktorí sa postupne pričleňujú do MsPP, nie sú viazaní finančným poplatkom (zápisným), ani členskými pravidelnými poplatkami. Jedinou požiadavkou, po prihlásení sa za člena MsPP, je dodržiavanie dochádzky na stretnutia (modlitby), čiže jedná sa o morálny záväzok jednak voči skupine, ale tiež tým ľuďom, ktorí sa s dôverou vkladajú do našich modlitieb (z celého Slovenska).

V súčasnej dobe je mobilnosť ľudí väčšia ako inokedy (takmer v každej rodine je auto). Však ochotu veriaceho človeka priniesť obetu a čas na modlitby,  napomôže aj hromadná doprava, najmä u okolitých obcí a miest.

Pre tých veriacich, ktorí majú obavu prísť na modlitby do MsPP z dôvodu, že nie sú pričlenení, ubezpečujem, že nie sme uzavretá spoločnosť, naopak, otvorená pre každého, kto sa chce prísť pomodliť s nami, má otvorené dvere kedykoľvek - príležitostne.

Úmyslom uvedenej informácie je jednak pozvať všetkých ľudí dobrej vôle prísť a pripojiť sa k modlitbám s nami, a to predovšetkým takých, čo veria v silu modlitby na príhovor mocného orodovníka u Boha - sv. Pátra Pia. Moja výzva prichádza v čase, keď za svoju vieru v Boha (Najsvätejšiu Trojicu) trpia a obetujú svoje životy mnohí kresťania vo svete, keď sa presadzujú zákony legalizácie potratov, eutanázie, keď zúri boj o nadvládu národa nad iným národom… napokon, keď prebieha a znásobuje sa kríza v samotnej Cirkvi. Za tieto a mnoho ďalších príčin je viac než nutné vytvoriť modlitbami múr opory pred vyčíňaním Zlého!

S. Patayová, ved. MsPP v Hlohovci

Úmysly modlitieb:

Za duchovnú asistenciu - hlohoveckých františkánov. Za slovenských kapucínov. Za p. dekana Schwarca a p. kaplána. Za p. arcibiskupa Jána Oroscha a ostatných slovenských biskupov.

Za všetkých prítomných na stretnutí a za ich rodiny. Za všetkých tých ľudí, ktorí sa s  dôverou vkladajú do našich modlitieb. Za trpiacich kresťanov vo svete a obetujúcich životy pre vieru.

Za všetky Bohu zasvätené osoby na svete.

Za pomoc Božiu pre náš slovenský národ.

Za rodiny, deti a mládež našej farnosti. Za pokoj vo svete a obrátenie hriešnikov.

.

.

“Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.” (sv. Páter Pio)

Comments are closed.