Rok 2019

Nová evanjelizácia

Je náplňou aj MsPP v Hlohovci

“Nová evanjelizácia, ako tvrdí páter Francesco Bamonte, predseda Medzinárodnej asociácie exorcistov, bude možná len vtedy, ak sa kresťanská viera a šťastie zosúladia.”

V súčasnosti medzi najrozšírenejšie názory patria tie, ktoré tvrdia, že náboženstvo je nepriateľom šťastia, lebo je založené iba na zriekaní sa, na bolesti, pokání .. .A práve v tom tkvie omyl a skreslené chápanie samotnej kresťanskej podstaty. Ideálom kresťanského života nie je bolesť, umŕtvovanie, askéza a kríž, ale blahoslavenstvá, šťastie, spása, plnosť života.

Bolesť má zmysel z kresťanského pohľadu viery, ktorá zachraňuje. Napokon, kríž a bolesť tvoria neodmysliteľnú súčasť života. Sú spojené jednak s procesom starnutia, choroby a smrti, ale predovšetkým, že hriech zapustil korene v dejinách ľudstva.

Kresťanská viera sa cíti byť povinná pravdivo vyhlasovať, že neexistuje šťastie bez bolesti a utrpenia, askézy a sebazapierania. A práve toto je “kameň úrazu” postmoderného chápania kresťanstva.

Kresťan nemá vyhľadávať bolesť, ale ani sa jej vyhýbať. Veď ani Ježiš si nežiadal svoj kríž, ale ani pred ním neutiekol- jeho kríž sa stal prostriedkom vykúpenia.

Našim bratom a sestrám, ktorí “napredujú” v pochybnostiach a povrchnostiach, je nutné priblížiť ponuku Ježiša Krista, aby predovšetkým vykročili na autentickú cestu modlitby, ktorou môžu oživiť jednak svoju vieru a tým získať milosť v Ježišovom oslávenom Srdci. Taktiež to môžeme dosiahnuť počúvaním a meditovaním jeho slova, pravidelnou modlitbou a sviatosťami.

Našou povinnosťou je pomáhať kresťanom, aby dávali Ježiša Krista na prvé miesto vo svojom živote. On mal radosť, keď bolo jeho slovo prijímané, hoci namiesto radosti, ktorá sa mu núkala, vzal na seba kríž /Hebr.12,2/. Utešuje zarmútených, súcití s trpiacimi a pôsobí v našom živote aj dnes rovnakými zázrakmi, aké konal v Palestíne. Skutočne zostáva ilúziou predstavovať si budúcnosť, v ktorej nebudeme mať na pleciach svoj každodenný kríž. Treba však dodať, že Boh ho nevnucuje, iba ponúka, ale nik pred ním neujde, napokon bez kríža niet spásy. Kristus nás pozýva niesť ho s ním. Slobodným nasledovaním Krista, získavame nový pohľad na choroby, na námahy, bolesti života, na fyzické a morálne utrpenia i na smrť. Preto nie je nič viac pomýlené, ako keď si niektorí ľudia predstavujú kresťanstvo ako život bez námah, bez boja, bez sebazapierania, jednoducho povedané, bez kríža. To však neznamená, že nie je dovolené prosiť Boha, aby pomohol znášať utrpenie alebo uzdravenie z choroby. Ale nie som to ja /človek/, kto určuje Bohu spôsob a čas jeho odpovede, ktorú určite človeku raz dá, dokonca môže odpovedať aj zázrakom. Nesmieme si ho vyžadovať naliehaním!

Nebeský Otec vo svojej nezmerateľnej láske dal niektorým ľuďom charizmy, okrem iných aj dar uzdravovania, aby ukázal silu milostí Zmŕtvychvstalého.

Ale ani najintenzívnejšie modlitby nedosiahnu uzdravenie všetkých chorôb /KKC 1508/.Preto všetky modlitby a prosby treba vložiť do rúk Božích: Nech sa stane tvoja vôľa Pane! Ak Božia vôľa rozhodne iným spôsobom ako sme prosili, je treba prijať vlastné utrpenie v zjednotení s utrpením Pána, ktoré nás môže urobiť podobnými Kristovi Spasiteľovi a pripojiť nás k jeho vykupiteľskému utrpeniu /KKC1505/.

Svätý Páter Pio dodáva:

“Vzpierame sa skutočnosti, že naše duše potrebujú utrpenie, že kríž sa musí stať našim každodenným chlebom. Ako telo potrebuje výživu, tak duša potrebuje kríž, ktorý ju deň čo deň očisťuje a oslobodzuje od pozemských vecí. Nechceme pochopiť, že Boh nás nie že nechce, ani nemôže zachrániť a posvätiť bez kríža. Čím silnejšie si priťahuje nejakú dušu k sebe, tým viac ju posväcuje krížom.”

Autor príspevku je Francesco Bamonte,

Spracovala a prináša S.A.Patayová

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI

. V prvej polovine kalendárneho roka/2019/sa odohrali v MsPP dve mimoriadne a pozoruhodné udalosti:

· Prvá v poradí sa uskutočnila v pondelok 11.marca. Rozhlasová stanica Rádia Lumen prejavila záujem o Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia v Hlohovci, ktorý realizovala vyslaná redaktorka Andrea Čelková spôsobom intervia s vedúcou MsPP v Hlohovci. Obsah nahrávky bol zaradený do večerného programu - Karmel 17.marca od 20.10 hod. do 22.00 hod. Repríza nasledovala v sobotu 23.marca so začiatkom o 21.45 hod.

· . Nasledujúcou významnou udalosťou v MsPP, je 15 rokov jeho trvania. Okrem slávnostnej, ďakovnej a koncelebrovanej sv. omše v sobotu6.apríla/2019/, dokumentovala túto udalosť aj TV Lux /viď foto/. Atmosféra slávnostnej udalosti mala takmer rodinný charakter. Ctitelia sv. pátra Pia sa postarali nielen o obetné dary, ale aj pohostenie prítomných koláčikmi a občerstvením. Z najvzdialenejších hostí boli z Košíc. Televízny dokument o MsPP a tejto udalosti bol vysielaný vo štvrtok 11.apríla o 20.05 hod. s reprízou na Kvetnú nedeľu o 9.30 hod.

· . Pri príležitosti jubilea MsPP bol vydaný celofarebný Informačný bulletin s prílohou a pamätné karty /viď titul. strana bullet./ Za vynikajúcu kvalitu tlače a kariet, vedenie MsPP vďačí tlačiarni, pod vedením Ing. Romana Drgoňa.

· . Z množstva korešpondencie a žiadostí o modlitby, vyberám jeden s pozitívnym výsledkom k povzbudeniu. Jedná sa o dieťa Dominiku zo Starej Ľubovne, ktorá sa narodila ako nepočujúca. Dlhotrvajúce lekárske vyšetrenia a zásahy, končili s nulovým výsledkom. Po vytrvalých modlitbách viacerých ľudí a rodiny, stará mama Dominiky sa obrátila s prosbou o pomoc modlitbami aj na MsPP v Hlohovci. Z informácií vyplynulo, že Dominika podstúpila ešte v r.2015 prvýkrát operáciu. Druhú absolvovala údajne koncom januára r.2018. Lekári sa jej rozhodli aplikovať tzv. chochlík, keďže zvukovody mala priechodné /otázka zostávala v tom, či sa to podarí, keďže hluchota bola od narodenia/.Operácia sa podarila. Ako udáva p. Mária Fabová, následne za pomoci logopéda, surdopéda, rodičov, ale hlavne /ako udáva pisatelka listu/ “vďaka modlitbám vášho spoločenstva Pátra Pia a na jeho príhovor, ďakujú Bohu za uzdravenie Dominiky. Začala rozprávať. Mohla nastúpiť do školského zariadenia so zdravými deťmi. Na vianočnej besiedke zaspievala pieseň Búvaj Dieťa krásne, keď nejednému divákovi /ako píše p. Mária/ sa po tvári rozkotúľali slzy. Svoj list končí slovami: Svätý Páter Pio robí zázraky aj v 21. storočí. Nenechá nikoho v núdzi, pomôže každému, kto ho prosí o príhovor u Pána. Úprimné Pán Boh zaplať za modlitby vášho spoločenstva. P.S.List obdržala vedúca MsPP dňa 11.januára 2019.

· O 15-ročnom jubileu MsPP v Hlohovci,bola uverejnená správa aj s fotodokumentáciou aj na stránkach Katolíckych novín vo vydaní tlače č. 18/2019.

Odozvou na zásielku jubilejnej tlače MsPP s pamätnou kartou k 15-ročnému výročiu pôsobenia /6. apríla 2019/, bol list /23. apríla 2019/ zaslaný Jeho Exelenciou, Mons. Jánom Oroschom, arcibiskupom Trnavskej arcidiecézy. Zo záveru tohoto vzácneho listu, citujem: ”Uisťujem Vás o mojej modlitbe a Vám a vašim /hlohoveckým/ farníkom žehnám, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.”

· Ako sa už stalo milou tradíciou, raz v roku poriada vedenie MsPP stretnutie v knižnici Farského pastoračného centra. Tento rok/2019/ to bolo 8.júna. Náplňou programu bola modlitba, agapé, diskusia, premietanie dokumentárnych filmov. Tentokrát bol premietaný film о Božom služobníkovi Jánovi Vojtaššákovi. Svoj takmer 90 ročný život prežil biskup Vojtaššák v pohnutej dobe poznačenej vojnami a zmenami režimov. V každom čase neohrozene obraňoval základné práva Katolíckej cirkvi a slovenského národa. Doplnok tvoril záznam z TV Lux z výročia 15 rokov MsPP v Hlohovci.

MODLIŤ SA S MÁRIOU

Ak chcete skutočne stretnúť Ježiša vo svojom živote, potom proste Máriu, aby vás k nemu pri viedla. Jej život bol životom modlitby, ba dá sa povedať, že jej život sa stal modlitbou. Bola plná milosti tak, ako jej to zvestoval archanjel Gabriel. Mária bola zároveň plná Ducha Svätého, ktorý ju ustavične posil­ňoval. Je to žena viery. Všade kde je Mária, je aj Duch Svätý. Kto môže otvoriť vaše srdce na prijatie Ducha Svätého vo vašom živote väčšmi než Mária? My všetci sme zraniteľní: buď telesne, duševne alebo duchovne. Všetci sme slabí, krehkí, hriešni a máme svoje limity. Všetci potrebujeme nejaký druh uzdravenia. A tu predstupuje pred nás Mária. V náručí drží krehké dieťa Ježiša, ako keby nám chcela povedať: Zložte všetku svoju zraniteľnosť na jeho plecia. Chcel sa stať rovnako zraniteľným ako my, aby nám uľahčil priblížiť sa k nemu. A ukazuje nám Ježiša-bezbranné dieťa, odkázané vo všetkom na mamu.

Iný obraz Márie - keď objíma mŕtve Ježišovo telo po sňatí z kríža. Ukazuje nám ho, akoby chcela povedať: Nebojte sa k nemu priblížiť, pozrite na neho. Zomrel, aby vykúpil váš strach, úzkosť, vašu osamelosť, váš pocit odmietnutia… Charakteristickým znakom matky je služba. Nie je to však služba otrokyne, pretože pochádza z lásky. A Mária je šťastná, že nám môže poslúžiť.  Najdôležitejšou je otváranie našich sŕdc pre vyliatie Ducha Svätého a v tom, že nás drží za ruku a vedie k Ježišovi.

Hoci sa k Márii modlievame často, nie vždy nás napadne modliť sa s Máriou. Aké príjemné by bolo vstúpiť počas modlitby do jej prítomnosti, cítiť ju pri nás, cítiť, že sa modlí s nami, že chváli Boha a ďakuje mu spolu s nami. S Mári­ou po boku /ako hovorí p.Vella/ pociťujete istotu, že sa bude prihovárať za va­še potreby, ktoré si v danej chvíli ani neuvedomujete. Zavolajte si počas mod­litby Máriu, aby bola počas modlitby s vami. Ide tiež o to, aby sme k nej nie­len prechovávali zbožnú úctu, ale sa s ňou stretávali aj ako s našou matkou. Navyše, ak sa Mária stáva pre vás prostredníčkou evanjelizácie, privádzania ľudí k Ježišovi, môže byť aj vašou charizmou.

/p. E. Vella, O modlitbe/

Čo dodáva sv. Páter Pio?

“Nech nám Ježišova Matka a naša Matka vyprosí u Syna milosť žiť úplne podľa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vnútorným životom, úplne ponoreným do neho. Kiežby nás táto najdrahšia Matka tak dôverne zblížila s Ježi­šom, žeby sme nikdy nedopustili, aby nás veci tohoto úbohého sveta očarili alebo odlákali. Nech sa vďaka nej vždy zdržiavame v tesnej blízkosti neko­nečne láskavého Ježiša.”

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI /súhrn/

Vzhľadom na to, že uplynulý rok /2018/ bol pre MsPP bohatý na udalosti, rubriku Z diania MsPP v dvoch vydaniach bulletinu obsadili témy: Príbeh uzdravenia 15-ročnej Terezky a homília Sv.otca Františka, prednesená v S.G.R. - Taliansku, 17. marca 2018. V poradí nasledujúce udalosti, ktoré čitateľom dlhu­jeme, postupne uverejníme.

Z významných udalostí uplynulého roka /2018/ je duchovná obnova v dňoch 20.- 22.septembra, obohatená nevšednou udalosťou. Prvý deň trojdnia obnovy sa okrem iného niesol v znamení odovzdania relikvie sv.Pátra Pia- prvého stupňa Modlitbovému spoločenstvu Pátra Pia a farnosti v Hlohovci. O tento vzácny dar sa postaral páter Norbert Pšenčík, provinciálny minister rádu kapucínov na Slovensku. Krásny relikviár, podstavec a ikonu svätca Pátra Pia, zadovážil pre kostol Ducha Svätého, správca hlohoveckej farnosti, dp.dekan Jozef Schwarz.

Štvrtkovú duchovnú obnovu, ktorej súčasťou bola sv.omša, obohatili svojou prítomnosťou kapucíni juniorátu z Bratislavy, so svojim magistrom, pátrom Martinom Borkovským. Pri tejto príležitosti, návštevou rodiska a MsPP, potešil Hlohovčan, páter Jakubrafael Blahoslav Patay, misionár milosrdenstva. Ku kapucínskym koncelebrantom sv.omše patril aj dp. dekan Jozef Schwarz.

K výnimočnosti slávnostnej sv.omše, ktorá sa niesla okrem iného v duchu výročnej spomienky na sv. Pátra Pia /23.9./ pribudol obrad voľby do služby akolytu a lektora z radov prítomných mladých kapucínov /viď foto/.

Milou spomienkou na trojdňovú duchovnú obnovu MsPP zostáva milý dar od provinciála kapucínov - veľký panel s vyobrazením sv.Pátra Pia s dokumentáciou výročia stigmatizácie a úmrtia svätca, novodobého stigmatizovaného kapucína a kňaza, ktoré sa v povedomí jeho ctiteľov nieslo počas celého roka 2018. Záverom tejto mimoriadnej udalosti, spojenej s prvým dňom duchovnej obnovy, poďakovala Bohu a darcom vzácnych darov /relikvie a relikviára/,tiež za účasť kňazom a rehoľníkom, i všetkým, ktorí majú podiel na zdarnosti podujatia dobrodincom a zúčastneným prítomným, vedúca MsPP v Hlohovci /viď foto/.

Ďalší deň tridua /21.9./ pokračovala duchovná obnova, za úctyhodného počtu veriacich a ctiteľov svätca. Sv.omšu celebroval duchovný asistent MsPP v Hlohovci, páter Jeremiáš Daniel Kvaka OFM spolu s dp. dekanom Jozefom Schwarzom. Duchovná obnova bola ukončená v sobotu /22.9./, sv.omšu celebroval dp.dekan Jozef Schwarz.

Vďaka Bohu, sv.Pátrovi Piovi z Pietrelciny a Panne Márii, sprostredkovateľke všetkých milostí za všetko, čo sa doposiaľ dostalo MsPP v Hlohovci.

Poznámka: O dovŕšení 15-rokov pôsobenia MsPP v Hlohovci budeme informovať v nasledujúcom vydaní Informač.bulletinu MsPP.

Informácie pripravila Stanislava Patayová

DUCH SVÄTÝ V PREMENÁCH ČASU

K životu vo viere potrebujeme NÁDEJ a k nádeji potrebujeme Ducha Svätého. Každá doba je dobrá k dúfaniu, ale predovšetkým, ak je to doba plná trápenia a ťažkostí. Treba si však uvedomiť, že sa nesmieme uspokojovať tým, že iba sami pre seba budeme mať nádej. Duch Svätý z nás chce mať rozsievačov nádeje. Nie je krásnejší dar v rodine, spoločenstvách, v miestnej cirkvi, mať nádej.

Kapucín, páter Raniero Cantalamessa/ pápežský kazateľ/ rád pripomína text pápeža Pavla VI.: “Čo potrebujeme pre túto požehnanú a milovanú Cirkev? Musíme to povedať takmer s chvením a v modlitbe, pretože jej tajomstvo a jej život je Duch Svätý. Je oživovateľom a posvätiteľom Cirkvi, je božským dychom, vetrom v plachtách, je zjednocujúcim princiроm, je vnútorným prameňom svetla a sily, jej oporou a utešiteľom, je žriedlom chariziem, pokojom a radosťou, a predtuchou večného života v blaženosti. Cirkev potrebuje trvalé Turice.

Potrebuje oheň v srdci, slová na perách, prorocký pohľad do budúcnosti…Cirkev naliehavo potrebuje opäť nadobudnúť túžbu, chuť a istotu svojej pravdy.”

“Potrebujeme prijať Ducha proroctva,aby sme pomocou hlasu evanjelia navrátili ľudí k Bohu. “/Raniero Cantalamessa/

SVIATOSŤ KŇAŽSTVA

V súčasnej dobe sa hlavne katolícka Cirkev dostáva do palby kritiky v spôsobe “vykutávania” amorálnych prípadov, ktorých sa mali dopúšťať /pred desiatkami rokov/ kňazi a Bohu zasvätené osoby. Ich pravdivosť je ťažko overiteľná, ale žiaľ, každopádne vrhá medzi ľud /veriacich a neveriacich v Boha/ chmáry nepokoja, opatrnosti, prosto, spôsobujú akési chvenie duše a mysle.

Z toho dôvodu je potrebné ustavične “klopať” na nebo a prosiť za kňazov. Ježiš nám ozrejmuje, že sily zla budú jeho kňazov nenávidieť a prenasledovať s úmyslom zničiť Cirkev. Najzákernejším je stratégia ich pôsobenia, ktorým je klamstvo, ktoré pôsobí dojmom pravdy. Veľký podiel na tom majú masovo-komunikačné prostriedky. Takmer s radosťou rozhlasujú aj žalostné prípady “Judášovej zrady” a tým navodiť presvedčenie, že všetci sú takí.

Ako hovoril Sv. Ján Pavol II., proti takýmto falošným informáciám sa musia vzoprieť a postaviť na odpor veriaci prostredníctvom modlitieb, pôstu a, obetami. Taktiež emeritný pápež Benedikt XVI. apeloval, a na jeho podnet adresoval vatikánskej Kongregácii pre klérus ešte v r.2007 mimoriadny list všetkým biskupom, ktorého obsahom je zasvätenie kňazov Panne Márii, Matke najvyššieho a večného Veľkňaza…, ktorá v Medžugorí ustavične vyzýva ľud k modlitbe za kňazov. Napokon úžasným svedectvom sú slová samotného Ježiša, ktoré povedal sv. Faustíne: “Zverujem do tvojej starostlivosti dve perly drahé môjmu Srdcu. Nimi sú duše kňazov a rehoľníkov /Denníček 531/. Bez kňazskej služby by nebolo Eucharistie, misií, ani samotnej Cirki”

Páter Pio a modlitbové skupiny

Semeniská viery, majáky lásky, v ktorých je Kristus prítomný vždy, keď sme zjednotení cez modlitbu a svätú Eucharistiu pod vedením svojich pastierov a duchovných riaditeľov.

Je to modlitba, ktorá je zjednocujúcou silou všetkých dobrých duší, ktorá posúva svet, obnovuje svedomie, ktorá udržiava “Dom”, ktorá utišuje utrpenie, ktorá uzdravuje chorých, ktorá posväcuje prácu, ktorá zvyšuje lekársku pomoc, ktorá dáva morálnu silu a kresťanskú odovzdanosť voči ľudskému utrpeniu, ktorá prináša úsmev a požehnanie Boha na slabých a krehkých.

Páter Pio

Modlitbové skupiny - služba a pomoc útechy

Lectio Magistralis Mons. Matteo Zuppi Metropolitného arcibiskupa Bologne

Modlitbové skupiny predstavujú dušu pastoračného života a sú nástrojom

evanjelizácia: Od začiatku svojho mandátu pápež František vyzval k evanjelizácii našich predmestí a požiadal nás, aby sme vyšli z našich malých komunít a pozval nás, aby sme prichádzali k blížnemu viac intímnejším a osobnejším spôsobom, a odporúča nám hovoriť pravdu, ale spôsobom, ktorý zasiahne Srdce.

Dnes tí, ktorí sú ďaleko od Ježiša, čelia svojmu vlastnému utrpeniu tragickejším spôsobom pocitom stratených a zbytočných a dosiahnu bod v svojej mysli, že ich život nemá zmysel a je lepšie ho skôr či neskôr ukončiť navždy.

Ako môžu modlitbové skupiny evangelizovať túto tragickú realitu? Musia sa prezentovať ako miesta, ktoré sprevádzajú, pozývajú a predovšetkým podporujú túto smutnú cestu, modlitbové skupiny sa musia stať miestami skutočnej útechy, nemôžu jednoducho povedať “modlím sa za vás”, musia tiež ukázať starostlivosť a blízkosť. Človek musí bojovať proti myšlienke zbytočnosti, ktorá sa rodí v mysli tých, ktorí trpia a bojujú so silou, ktorú má kresťan: silou srdca.

Musíme mať priateľstvo, ktoré sa nám páči a máme medzi sebou vo chvíľach modlitby mimo cirkvi. Človek, ktorý vie ako sa modliť, predovšetkým vie ako moc sa starať, pretože modliť sa znamená želať druhým dobre a modlitba je najvyššia úroveň kresťana.

V samote existuje toľko utrpenia, že sa stáva neznesiteľným. Naším cieľom je zmeniť toto utrpenie, a urobiť ho ľahším; nie je potrebné mnoho gest mnohých slov: utrpenie potrebuje prítomnosť a nie slová. Opusťme rozhovory o pohodlí a prinesme k utrpeniu naše srdcia, Božie Slovo, modlitbu. Musíte byť služobníkmi útechy. Snažme sa priniesť lásku, krásu a citlivosť k tomu, kto je v blízkosti v samote a utrpení. S našimi modlitbami začneme dávať nádej, začíname “Sväté zriekanie sa”, ktoré neznamená uspokojiť seba, ale oduševniť seba pre niekoho,

začneme sa nevzdávať, ale akceptovať, že nie sme schopní robiť všetko,

akceptovať naše obmedzenia a odísť k Bohu, pretože sme si istí, že nám pomôže.

Modlitba nás vyživuje a je výživou Slova. Modlitba a spoločenstvo. Modlitbové skupiny sa musia nielen modliť, ale musia pozývať iných, aby sa modlili, musia priniesť modlitbu útechy tým, ktorí sú osamelí, musia preukázať vedenie a byť Pastierskou berlou tým, ktorí prechádzajú cez údolie temnoty. Musia dávať nádej. Kto trpí, ten túži, aby niekto bol blízko k nemu a naozaj sa o neho staral. Všetci máme silu zvíťaziť nad samotou.

Každý z nás vie, že Páter Pio bol otvorený muž, veľmi priamy a zvyknutý sa vyhýbať triviálnym a povrchným veciam, on zvykol posielať  klebetných mužov a ženy von zo spovedelnice. My tak ako Páter Pio musíme prenášať skutočnú útechu prostredníctvom modlitby, odčinenia, návštevy, byť blízki a starostliví, musíme žiť evanjelium radosťou, musíme najviac písať v srdci svojho blížneho najkrajšiu vec: Ježiš ťa miluje.

Evangelium podľa Matúša

Mt 18,19-20

A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi  jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca,

ktorý je na nebesiach. Lebo, kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja

medzi nimi.

Meditácie na modlitbové skupiny

Úvaha Pátra Pia

V Skupinách, keď sa moje deti zjednocujú v modlitbe, je to Ježiš uprostred nich, tam bude Matka Ježišova a aj ja budem prítomný v duchu a zjednotený v modlitbe.

Pamätajte, že spoločná modlitba veriacich je silná zbraň v rukách Cirkvi.

Sám slabý človek môže robiť veľmi málo, ale ak sa spojí s iným človekom a viac ľuďmi, modlitba sa stáva mocou. Duša, ktorá sa modlí sama, keď sa dovoláva Boha, je slabšia, ako keď sa viac duší zjednocuje v modlitbe. Tvoria impozantnú silu, konsolidovanú a posilnenú Kristom.

Úvaha Giovanniho Gigliozziho

Žite svoju modlitbovú skupinu, vy ste kvas a žite zjednotení so svojím kňazom a biskupom. Buďte praví apoštoli vo vašej farnosti. Skupina nie je malý sad, dávajte, buďte veľkorysí so všetkými, vo vašom prostredí, vo vašich rodinách. Hodnota, ktorú Páter Pio chcel dať modlitbovým skupinám, je mimoriadna a duchovná hodnota: rozširovať impulz lásky, ktorá prichádza od Pátra Pia, ktorý je kňazom

Krista, šíriac ho vo všetkých frekventovaných prostrediach.

Modlitba svätého Jána Pavla II k sv. Pátrovi Piovi

Skromný a milovaný Páter Pio,

nauč aj nás pokore srdca, aby sme boli započítaní medzi maličkých evanjelia,

ktorým Otec prisľúbil vyjaviť tajomstvá svojho Kráľovstva.

Pomôž nám, aby sme sa modlili bez prerušenia,

s istotou, že Boh vie, čo potrebujeme

ešte pred tým, než Ho o to prosíme.

Obsiahni nám pohľad viery, schopný pohotovo rozpoznať v chudobných a v trpiacich tvár samotného Ježiša.

Podopri nás v hodine boja a skúšky a ak padneme, daj, aby sme zakúsili radosť zo sviatosti zmierenia.

Prenes na nás nežnú úctu k Márii, matke Ježiša a našej.

Sprevádzaj nás k blaženej Otčine, kam dúfame dôjsť aj my,

aby sme naveky kontemplovali Slávu Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen.