Rok 2020

A.Negrisolo,

N.Castello,

S.M.Manelli

OTEC PIO Z PIETRELCINY - pohľad do vnútra stigmatizovaného

kapucína

OTEC PIO - kňaz, vzor zasväteného života.

„Všetko a všetkých premáhať láskou“

Základným prvkom pastierskej lásky je podľa Jána Pavla II. to ,že sa človek úplne daruje cirkvi. Veľkoleposť pastierskej lásky otca Pia v jeho kňazskom pôsobení interpretuje pápež ako neprehliadnuteľné znamenie nádeje pre náš trápením naplnený vek.

Raz sa duchovná dcéra otca Pia spýtala: “Kto ste, že za vami prichádza toľ­ko ľudí?” Bez najmenšieho zaváhania odpovedal: “Som trpiteľ pre duše! Som spaľujúci oheň.” A bol ním skutočne po celý svoj kňazský život. Sám to tiež charakterizoval počas výročia 50-rokov rehoľného života. “Päťdesiat rokov pribitý na kríži. Päťdesiat rokov spaľujúceho ohňa pre teba, Pane, a pre tých, ktorých si vykúpil. Čo iné si môže priať moja duša, než aby všetkých mohla priviesť k tebe a aby som trpezlivo očakával až spaľujúci oheň vo mne ko­nečne spáli moje vnútro a budem bez výhrad v Tebe /1953-Ep IV, s.922/.

Láska u otca Pia bola prameňom jeho pastierskej práce, ktorá mala bratský, materský, otcovský a priateľský charakter.

S otcom Piom spolupracovali aj lekári, dr. Sanguinetti, dr. Sanvik a dr. Kiswarday, ktorí zanechali všetko, aby s ním mohli vybudovať Casa Sollievo della Sofferenza /Dom úľavy v utrpení/. Raz mu dr. Sanguinetti povedal: “Otče, s obdi­vom pozorujem, že ste všetkým pre všetkých. “Však v zápatí počuje: “Musím ťa poopraviť: “Som celý pre každého. Každý má právo povedať: Otec Pio je môj.” Do San G.Rotondo prichádzali veriaci z celého sveta, a to zo všetkých spolo­čenských vrstiev: jednoduchí ľudia, aristokrati, politici, vedci i umelci. Man­želka markíza Sachettiho z Ríma pri kontakte s otcom Piom poznamenala: “Vy otče Pio sa každý deň ponúkate Bohu za jeho ľud!” On jej odvetil: “Každý deň opakujem nášmu Pánovi, že ak to bude potrebné na jeho väčšiu česť a slávu, aby som vytrpel pekelné muky,tak ma tam kľudne pošli!” Čo otca Pia nesmier­ne trápilo, bolo vedomie stratených duší. Preto sa za ne neustále modlil a prelieval slzy. Nad tými, čo urážali Boha prelieval potoky sĺz. Dôvodom jeho plaču bol aj nedostatok vzájomnej lásky medzi ľuďmi. Jeho odpoveďou bolo: Želal by som si denne prelievať rieky sĺz, lebo na zemi sa už skoro nenájde otvorené srdce.”

Otec Pio veľakrát povedal a napísal, že Ježiš mu zveril duše už v dobe, keď bol mladým kňazom, v okamihu jeho primícií, tiež neskôr počas kňazstva. Aj keď niekedy sa otec Pio zdal byť precíznym, „chirurgom“, ale tiež Šimonom z Cyreny. Aj keď sa to zdá byť paradoxné, oba spôsoby sú len dvomi tvárami ho­rúcej lásky. Keď k nemu prichádzali mnohí chorí a prosili ho o pomoc, opako­val: “Ja sa nebudem šetriť…”

Prežívanie svätej omše

Ján Pavol II. nás upozorňuje, že to najpodstatnejšie na kňazskej identite okrem pastierskej lásky k dušiam je vzťah k eucharistii: “Každý kňaz je natoľko

platný, nakoľko je hlboký jeho vzťah k eucharistii. Svätá omša bez lásky je obrazom neplodného kňaza. Horúca svätá omša je výrazom kňaza-dobyvateľa duší. Vlažná eucharistická úcta je výrazom kňaza vo vážnom nebezpečí, kňaza ľahostajného a povrchného” /z homílie 1.apríla 1987/.

Priamo extaticky prežívané sv. omše sv. Jána z Kríža, sv. Filipa Neriho, sv. Vavrinca z Brindisi, sv. Jána Máriu Vianeyho, dobývali a získavali duše.

Sväté omše slúžené sv. Jozefom Kopertinským, priťahovali pútnikov z celej Európy a omše s v. otca Pia v San Giovanni Rotondo, lákali do tohoto kúta Talianska ľudí z celej planéty.

TURÍCE - staňme sa nositeľmi Svetla

Vo vnútri istej svätyne Židov, ktorá sa nazývala Svätyňa svätých, bol pos­tavený sedemramenný svietnik. Bo1 neustále rozsvietený, znázorňujúc poslanie Izraela. V tomto svietniku nikdy nechýbal olej.

Takýto by mal byť aj náš život. Pomocou modlitbového života sa musíme stať horiacou sviecou pred Bohom, musíme byť vždy “plní oleja”, a takto prežívať dôverné spoločenstvo s Bohom.

V knihe Zjavení sa stretávame so siedmimi svietnikmi a všetky sú na zvláš­tnom podstavci. To znamená, že Boh sa na nás nepozerá ako na skupinu, ale ako na jednotlivcov /porov.Zj 1,12-13/.

Každý z nás je zodpovedný za to, aby sa stal nositeľom Svetla. Každý jednot­livec sa musí stať nositeľom Svetla medzi tými, s ktorými sa stretáva alebo ku ktorým je poslaný /porov.Mt 5,16/.

Duch Svätý nás posväcuje nielen ako skupinu, ale ako jednotlivcov. Preto našou úlohou je prinášať Svetlo do prostredia, v ktorom sa nachádzame a “pomazanie” do kultúry, v ktorej žijeme.

Potom sa stanete sviecami, ktoré osvecujú tento svet a svetlom, ktoré za­pálil Duch Svätý /Zj 12,13/.

Duch Svätý je ten, ktorý zapaľuje zhasnuté sviece. A on je ten, ktorý zapáli sviecu každého jedného z nás, aby sa stal jeho plamienok planúcim ohňom pred Bohom. Neustále prosme Ducha Svätého, aby v našom živote udržiaval Je­žišovo svetlo, lebo poslaním kresťanov je hlásať Božie slovo a byť svetlom pre ostatným ľudí. /Čerpané: Duch Svätý - Prameň života, E.Vella/

…………………………………..

“Žite pokojne a príliš sa nestrachujte. Duch Svätý potrebuje ticho a po­koj, ak má v nás slobodnejšie pôsobiť. Každá vaša nepokojná myšlienka je chy­bou, lebo nemáte dôvod strachovať sa. To Pán pôsobí vo vás a vy nemusíte ro­biť nič, treba len dvere vášho srdca nechať otvorené dokorán, aby mohol vo Vás pôsobiť ako sa mu páči.” /sv. Páter Pio/

…………………………………..

“Ó Duchu Svätý príď a daj nám schopnosť vnímať všetko, čo sa okolo nás de­je, čo nedokážeme vlastným rozumom pochopiť a vnímať ako znamenia a signál

z neba pre našu záchranu v diele spásy nášho Pána Ježiša Krista.”

.J.Groeschel/

…………………………………..

Duchu Svätý, Duch Lásky, prosíme ťa, zhliadni na svoj ľud, ktorý zvlášť v tejto dobe potrebuje svätých kňazov ako verných svedkov lásky Boha ku každému človeku.

Duch Svätý, Duch života, ty otváraš srdce na volanie Boha. Daj, nech sú srd­cia i mysle mladých ľudí otvorené, aby počuli Kristove slová:”Zatiahni na hlbinu!”

SAP

O, Mária, naša najsladšia Matka a Rodička vteleného Slova, kľačíme tu pred tebou, keď svitá nový deň, nový veľký Boží dar.

Celú svoju bytosť vkladáme do tvojich rúk a do tvojho Srdca. Všetko v nás nech je tvoje: rozum a vôľa, naše telo i duša. Svojou materinskou láskou v nás vytváraj nový život, život tvojho Ježiša.

Ó, Kráľovná nebies, svojim materinským vnuknutím podporuj aj tie najmenšie naše skutky. Daj, aby boli pri svätej a nepoškvrnenej obeti všetky čisté a Bohu milé.

Ó, dobrotivá Matka, urob nás svätými, ako to od nás očakáva Pán Ježiš a o čo ustavične túžobne prosí tvoje Srdce. Amen.

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI

o Nie každý kalendárny rek býva v MsPP tak bohatý na rôzne udalosti ako bol uplynulý rok 2019. Jeho záverom, k Vianociam a Novému roku 2020, přišlo na adresu spoločenstva PP v Hlohovci množstvo pozdravov, dobrožičení a poďakovaní. S vďakyvzdaním Bohu, ďakujem tiež všetkým za priazeň a duchovnú podporu modlitbami:

o Veľmi vzácny pre MsPP, patril pozdrav z Arcibiskupstva v Trnave, s podpisom Jeho Excelencie, Msgr. Jána Oroscha, arcibiskupa.

o So srdečným želaním požehnania Božieho, prišiel pozdrav od chorej rehoľnej sestry Maximiliány, z Charitného domova v Cerovej, ku ktorému sa pripojili aj ďalšie rehoľné sestričky, obetujúc svoje utrpenia za MsPP a jeho vedenie v Hlohovci

o Celému spoločenstvu PP v Hlohovci, osobitne jeho vedeniu, vyprosujú silu, výdrž a Božie požehnenie slovenskí kapucíni, na čele s provinciálom, pátrom Norbertom Pšenčíkom.

o Osobitne si na MsPP s pozdravom spomína aj Hlohovčan, páter Jakubrafael

Blahoslav Patay OFM Cap. z Budapešti, kde toho času pôsobí misijne.

o Milá odozva na pozdrav a informácie o dianí v MsPP za rok 2019, prišiel do Hlohovca aj z centrály modlitbových skupín sveta, zo San Giovanni  Rotondo z Talianska.  Z textu p. Giny Giusso z európskej sekcie, citujem: “

„Je mi potešením prijať váš list! Ďakujeme za vaše informácie o Modlitbovej spoločnosti Pátra Pia v Hlohovci.  Nech žehná Boh všetkých členov a ctiteľov sv. Pátra Pia vo vašom spoločenstve. Tešíme sa s vami za ocenenie vedúcej Stanislavy Anny Patayovej  udelené vašim arcibiskupom. Je to veľmi vzácne, že modlitbové skupiny Pátra Pia vydávajú svedectvo o ich osobitnej charizme v cirkvi. Ďakujeme Stanislave A. Patayovej za jej vytrvalú záslužnú činnosť vo vašom spoločenstve /viď foto dok./ Nech Vám Pán na príhovor Panny Márie a sv. Pátra Pia udelí požehnanie, radosť, lásku a pokoj a uzdravujúce milosti na Vianoce a na Nový rok 2020“.

Mimoriadna udalosť – ocenenie vedúcej hlohoveckého MsPP /RUŽA SV. ALŽBETY/, nezostáva iba vo vedomí miestnych členov a ctiteľov Pátra Pia, ale presahuje rámec Slovenska tým, že bola zverejnená oficiálnym orgánom skupín Pátra Pia, v časopise La Casa Solievo della Sofferenza /S.G.R./, ktorý je vydávaný vo viacerých svetových jazykoch. S fotografiou bol zverejnený aj text a udeľovateľ ocenenia Jeho Excelencia, Mons. Ján Orosch, arcibiskup Trnavskej arcidiecézy.

A.Negrisolo,

N.Castello,

S.M.Manelli

OTEC PIO Z PIETRELCINY - pohľad do vnútra stigmatizovaného

kapucína

OTEC PIO - kňaz, vzor zasväteného života.

„Všetko a všetkých premáhať láskou“

Základným prvkom pastierskej lásky je podľa Jána Pavla II. to ,že sa človek úplne daruje cirkvi. Veľkoleposť pastierskej lásky otca Pia v jeho kňazskom pôsobení interpretuje pápež ako neprehliadnuteľné znamenie nádeje pre náš trápením naplnený vek.

Raz sa duchovná dcéra otca Pia spýtala: “Kto ste, že za vami prichádza toľ­ko ľudí?” Bez najmenšieho zaváhania odpovedal: “Som trpiteľ pre duše! Som spaľujúci oheň.” A bol ním skutočne po celý svoj kňazský život. Sám to tiež charakterizoval počas výročia 50-rokov rehoľného života. “Päťdesiat rokov pribitý na kríži. Päťdesiat rokov spaľujúceho ohňa pre teba, Pane, a pre tých, ktorých si vykúpil. Čo iné si môže priať moja duša, než aby všetkých mohla priviesť k tebe a aby som trpezlivo očakával až spaľujúci oheň vo mne ko­nečne spáli moje vnútro a budem bez výhrad v Tebe /1953-Ep IV, s.922/.

Láska u otca Pia bola prameňom jeho pastierskej práce, ktorá mala bratský, materský, otcovský a priateľský charakter.

S otcom Piom spolupracovali aj lekári, dr. Sanguinetti, dr. Sanvik a dr. Kiswarday, ktorí zanechali všetko, aby s ním mohli vybudovať Casa Sollievo della Sofferenza /Dom úľavy v utrpení/. Raz mu dr. Sanguinetti povedal: “Otče, s obdi­vom pozorujem, že ste všetkým pre všetkých. “Však v zápatí počuje: “Musím ťa poopraviť: “Som celý pre každého. Každý má právo povedať: Otec Pio je môj.” Do San G.Rotondo prichádzali veriaci z celého sveta, a to zo všetkých spolo­čenských vrstiev: jednoduchí ľudia, aristokrati, politici, vedci i umelci. Man­želka markíza Sachettiho z Ríma pri kontakte s otcom Piom poznamenala: “Vy otče Pio sa každý deň ponúkate Bohu za jeho ľud!” On jej odvetil: “Každý deň opakujem nášmu Pánovi, že ak to bude potrebné na jeho väčšiu česť a slávu, aby som vytrpel pekelné muky,tak ma tam kľudne pošli!” Čo otca Pia nesmier­ne trápilo, bolo vedomie stratených duší. Preto sa za ne neustále modlil a prelieval slzy. Nad tými, čo urážali Boha prelieval potoky sĺz. Dôvodom jeho plaču bol aj nedostatok vzájomnej lásky medzi ľuďmi. Jeho odpoveďou bolo: Želal by som si denne prelievať rieky sĺz, lebo na zemi sa už skoro nenájde otvorené srdce.”

Otec Pio veľakrát povedal a napísal, že Ježiš mu zveril duše už v dobe, keď bol mladým kňazom, v okamihu jeho primícií, tiež neskôr počas kňazstva. Aj keď niekedy sa otec Pio zdal byť precíznym, „chirurgom“, ale tiež Šimonom z Cyreny. Aj keď sa to zdá byť paradoxné, oba spôsoby sú len dvomi tvárami ho­rúcej lásky. Keď k nemu prichádzali mnohí chorí a prosili ho o pomoc, opako­val: “Ja sa nebudem šetriť…”

Prežívanie svätej omše

Ján Pavol II. nás upozorňuje, že to najpodstatnejšie na kňazskej identite okrem pastierskej lásky k dušiam je vzťah k eucharistii: “Každý kňaz je natoľko

platný, nakoľko je hlboký jeho vzťah k eucharistii. Svätá omša bez lásky je obrazom neplodného kňaza. Horúca svätá omša je výrazom kňaza-dobyvateľa duší. Vlažná eucharistická úcta je výrazom kňaza vo vážnom nebezpečí, kňaza ľahostajného a povrchného” /z homílie 1.apríla 1987/.

Priamo extaticky prežívané sv. omše sv. Jána z Kríža, sv. Filipa Neriho, sv. Vavrinca z Brindisi, sv. Jána Máriu Vianeyho, dobývali a získavali duše.

Sväté omše slúžené sv. Jozefom Kopertinským, priťahovali pútnikov z celej Európy a omše s v. otca Pia v San Giovanni Rotondo, lákali do tohoto kúta Talianska ľudí z celej planéty.

TURÍCE - staňme sa nositeľmi Svetla

Vo vnútri istej svätyne Židov, ktorá sa nazývala Svätyňa svätých, bol pos­tavený sedemramenný svietnik. Bo1 neustále rozsvietený, znázorňujúc poslanie Izraela. V tomto svietniku nikdy nechýbal olej.

Takýto by mal byť aj náš život. Pomocou modlitbového života sa musíme stať horiacou sviecou pred Bohom, musíme byť vždy “plní oleja”, a takto prežívať dôverné spoločenstvo s Bohom.

V knihe Zjavení sa stretávame so siedmimi svietnikmi a všetky sú na zvláš­tnom podstavci. To znamená, že Boh sa na nás nepozerá ako na skupinu, ale ako na jednotlivcov /porov.Zj 1,12-13/.

Každý z nás je zodpovedný za to, aby sa stal nositeľom Svetla. Každý jednot­livec sa musí stať nositeľom Svetla medzi tými, s ktorými sa stretáva alebo ku ktorým je poslaný /porov.Mt 5,16/.

Duch Svätý nás posväcuje nielen ako skupinu, ale ako jednotlivcov. Preto našou úlohou je prinášať Svetlo do prostredia, v ktorom sa nachádzame a “pomazanie” do kultúry, v ktorej žijeme.

Potom sa stanete sviecami, ktoré osvecujú tento svet a svetlom, ktoré za­pálil Duch Svätý /Zj 12,13/.

Duch Svätý je ten, ktorý zapaľuje zhasnuté sviece. A on je ten, ktorý zapáli sviecu každého jedného z nás, aby sa stal jeho plamienok planúcim ohňom pred Bohom. Neustále prosme Ducha Svätého, aby v našom živote udržiaval Je­žišovo svetlo, lebo poslaním kresťanov je hlásať Božie slovo a byť svetlom pre ostatným ľudí. /Čerpané: Duch Svätý - Prameň života, E.Vella/

…………………………………..

“Žite pokojne a príliš sa nestrachujte. Duch Svätý potrebuje ticho a po­koj, ak má v nás slobodnejšie pôsobiť. Každá vaša nepokojná myšlienka je chy­bou, lebo nemáte dôvod strachovať sa. To Pán pôsobí vo vás a vy nemusíte ro­biť nič, treba len dvere vášho srdca nechať otvorené dokorán, aby mohol vo Vás pôsobiť ako sa mu páči.” /sv. Páter Pio/

…………………………………..

“Ó Duchu Svätý príď a daj nám schopnosť vnímať všetko, čo sa okolo nás de­je, čo nedokážeme vlastným rozumom pochopiť a vnímať ako znamenia a signál

z neba pre našu záchranu v diele spásy nášho Pána Ježiša Krista.”

.J.Groeschel/

…………………………………..

Duchu Svätý, Duch Lásky, prosíme ťa, zhliadni na svoj ľud, ktorý zvlášť v tejto dobe potrebuje svätých kňazov ako verných svedkov lásky Boha ku každému človeku.

Duch Svätý, Duch života, ty otváraš srdce na volanie Boha. Daj,nech sú srd­cia i mysle mladých ľudí otvorené, aby počuli Kristove slová:”Zatiahni na hlbinu!”

SAP

O, Mária, naša najsladšia Matka a Rodička vteleného Slova, kľačíme tu pred tebou, keď svitá nový deň, nový veľký Boží dar.

Celú svoju bytosť vkladáme do tvojich rúk a do tvojho Srdca. Všetko v nás nech je tvoje: rozum a vôľa, naše telo i duša. Svojou materinskou láskou v nás vytváraj nový život, život tvojho Ježiša.

Ó, Kráľovná nebies, svojim materinským vnuknutím podporuj aj tie najmenšie naše skutky. Daj, aby boli pri svätej a nepoškvrnenej obeti všetky čisté a Bohu milé.

Ó, dobrotivá Matka, urob nás svätými, ako to od nás očakáva Pán Ježiš a o čo ustavične túžobne prosí tvoje Srdce. Amen.

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI

o Nie každý kalendárny rek býva v MsPP tak bohatý na rôzne udalosti ako bol uplynulý rek 2019. Jeho záverem, k Vianociam a Novému roku 2020, přišlo na adresu spoločenstva PP v Hlohovci množstvo pozdravov, dobrožičení a poďakovaní. S vďakyvzdaním Bohu, ďakujem tiež všetkým za priazeň a duchovnú podporu modlitbami:

o Veľmi vzácny pre MsPP, patril pozdrav z Arcibiskupstva v Trnave, s podpisom Jeho Excelencie, Msgr. Jána Oroscha, arcibiskupa.

o So srdečným želaním požehnania Božieho, prišiel pozdrav od chorej rehoľnej sestry Maximiliány, z Charitného domova v Cerovej, ku ktorému sa pripojili aj ďalšie rehoľné sestričky, obetujúc svoje utrpenia za MsPP a jeho vedenie v Hlohovci

o Celému spoločenstvu PP v Hlohovci, osobitne jeho vedeniu, vyprosujú silu, výdrž a Božie požehnenie slovenskí kapucíni, na čele s provinciálom, pátrom Norbertom Pšenčíkom.

o Osobitne si na MsPP s pozdravom spomína aj Hlohovčan, páter Jakubrafael

Blahoslav Patay OFM Cap. z Budapešti, kde toho času pôsobí misijne.

o Milá odozva na pozdrav a informácie o dianí v MsPP za rok 2019, prišiel do Hlohovca aj z centrály modlitbových skupín sveta, zo San Giovanni  Rotondo z Talianska.  Z textu p. Giny Giusso z európskej sekcie, citujem: “

„Je mi potešením prijať váš list! Ďakujeme za vaše informácie o Modlitbovej spoločnosti Pátra Pia v Hlohovci.  Nech žehná Boh všetkých členov a ctiteľov sv. Pátra Pia vo vašom spoločenstve. Tešíme sa s vami za ocenenie vedúcej Stanislavy Anny Patayovej  udelené vašim arcibiskupom. Je to veľmi vzácne, že modlitbové skupiny Pátra Pia vydávajú svedectvo o ich osobitnej charizme v cirkvi. Ďakujeme Stanislave A. Patayovej za jej vytrvalú záslužnú činnosť vo vašom spoločenstve /viď foto dok./ Nech Vám Pán na príhovor Panny Márie a sv. Pátra Pia udelí požehnanie, radosť, lásku a pokoj a uzdravujúce milosti na Vianoce a na Nový rok 2020“.

Mimoriadna udalosť – ocenenie vedúcej hlohoveckého MsPP /RUŽA SV. ALŽBETY/, nezostáva iba vo vedomí miestnych členov a ctiteľov Pátra Pia, ale presahuje rámec Slovenska tým, že bola zverejnená oficiálnym orgánom skupín Pátra Pia, v časopise La Casa Solievo della Sofferenza /S.G.R./, ktorý je vydávaný vo viacerých svetových jazykoch. S fotografiou bol zverejnený aj text a udeľovateľa ocenenia Jeho Excelencie, Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy.

A.Negrisolo

N.Castello

S.M.Manelli

OTEC PIO

Pohľad do vnútra stigmatizovaného kapucína

Páter Pio – alter Kristus

V závere diela Otec Pio z Pietrelciny, ktoré spísali traja svedkovia, a ktoré si priali odovzdať spolu s úžasnou skúsenosťou o mystickom svete otca Pia aj iným, je treba povedať, že týmto sme čiastočne pootvorili pomyselné okno do vnútorného sveta tohoto Máriinho syna. Je evidentné, že to najhlbšie z diela Božieho Ducha v otcovi Piovi zostáva skryté pod závojom tajomstva.

Otec Pio bol opravdivým otcom, jedinečným duchovným vodcom a skutočným mučeníkom, lebo prelieval svoju krv pre vieru a z lásky k Bohu a blížnym. Bol prenasledovaný silami zla, bol misionárom, ktorý dokázal odhaľovať mnohým dušiam úchvatnú hlbinu vyznania viery; bol skvelým spovedníkom, ktorý menil životy ľudí, bral na seba viny druhých a prinášal pokoj do rozorvaných sŕdc. Bol vynikajúcim kňazom, nielen slávením eucharistie, ale každým svojim slovom. Stal sa školou pre ďalších svätých, a pre ich formáciu sa celý zasväcoval. Z jeho bolestí a utrpenia pramenia obrovské prúdy Božích milostí pre trpiacich a chorých. Bol skutočným synom svätého Františka z Assisi, bratom vždy poslušným svätej Cirkvi. Sila jeho pokory umožnila Bohu vykonať nespočet divov, že bol stále obklopený množstvom veriacich, ktorí k nemu prichádzali z rôznych končín sveta. V ťažkých dobách, keď sa proti nemu zdvihla veľká vlna ohováraní a prenasledovania, povedal svojmu drahému priateľovi otcovi Marianovi”beda tomu, kto ubližuje otcovi Piovi…Otec Pio je darom Božím.”

Otec Pio pre nás zostáva i naďalej veľkým tajomstvom. Záverom azda uvedieme aspoň pár slov z jeho denníka /úryvok z 21.júla 1929/:

„Pociťoval som tak intenzívne tieseň smrti, že som to už ďalej nemohol vydržať. Zdalo sa mi, že už umieram. Smrteľná tieseň a úzkosť ma prenikala celého a naz­dával som sa, že už pre mňa všetko skončilo, že končí môj pozemský čas a začína večnosť… Netrýznila ma až natoľko existencia pekla, ako skôr to, že tam v hl­binách niet lásky. A práve toto mi umožňovalo v každom okamihu nekonečný počet umieraní zároveň. Celý proces umierania dospel k svojmu vrcholu, nastal kulminačný bod agónie. Vtedy, keď som sa nazdával, že nájdem smrť, som prekvapujúco na­šiel nový zdroj posily pre život. V okamihu sv. prijímania mnou prešlo oslňujú­ce svetlo a uzrel som nebeskú Matku so Synom v náručí. Obaja mi povedali: “Upo­koj sa! Sme s tebou, ty patríš nám a my sme tvoji “/Ep. IV, s. 916-917/.

Otec Pio prežíval horúcu lásku. Je možné povedať, že páľavou lásky umieral v každom okamihu svojho života. Práve v takomto milovaní a umierianí je ukrytá “esencia”- tajomstvo jeho príkladnej svätosti.Všetko v ňom je smrť a obeť, aby v ňom všetko sa zmenilo na vzkriesenie a nový život. Cirkev rastie a zotrváva z obetí a z preliatej krvi. Taký je zákon života.

/SAP/

Z DIANIA MsPP v HLOHOVCI

/Informuje vedúca MsPP/

· Medzi aktuálne udalosti, spojené so záverom uplynulého roka, patrí aj tra­dičné trojdnie duchovnej obnovy poriadanej MsPP v dňoch 19.-21. septembra. Každý z uvedených troch dní sa vyznačoval pestrým modlitbovým programom, ukončeným sv.omšou.

V priebehu prvého dňa obnovy v kostole Ducha Svätého, poctil svojou návš­tevou a celebroval sv.omšu, páter Norbert Pšenčík, provinciál kapucínov na Slovensku, v sprievode diakona, brata Michala Vargu OFM Cap., ktorý svojou pôsobivou homíliou obohatil slávnostný ráz tridua, poriadané každoročne pri príležitosti výročnej spomienky na svätca, Pátra Pia z Pietrelciny /23. sept./. Koncelebrantom tejto sv.omše bol hlohovecký vdp. dekan, Jozef Schwarz. Nasledujúci deň /20.sept./ program začal už o 14,30 hod. modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva. Nasledovala Krížová cesta za kňazov a duchovné po­volania. Po nej pokračovala “živá” adorácia pred vyloženou Sviatosťou oltár­nou, ktorú vyložil a pripravil k poklone dp. kaplán Lukáš Čmehíl. Program bol za­vŕšený sv. omšou, ktorú celebroval predstaviteľ farnosti, vdp. dekan J. Schwarz. Posledný deň tridua duchovnej obnovy bol situovaný na sobotu doobeda so začiatkom o 9.15 hod. Po modlitbách nasledovala sv. omša o 11,00 hod. Celeb­rantom bol duchovný asistent MsPP v Hlohovci, páter Jeremiáš D. Kvaka, gvardián hlohoveckých františkánov.

Účasť trojdňového podujatia tvorili nielen Hlohovčania, ale tiež cti­telia sv. Pátra Pia z okolitých miest a obcí a jednotlivci zo vzdialenej­ších oblastí Slovenska.

Daj, Bože, aby v týchto hektických časoch, duchovná obnova poriadaná MsPP v Hlohovci, vytvorila u prítomných dobré duchovné ovocie v ich srdciach, ve­riacich v silu modlitby, s odozvou u Pána, formou milosti a požehnania pre všetkých. /Viď foto str.2/.

· V priebehu septembra 2019, hlohovecká farnosť obdržala vzácnu dvojrelikviu - sv. Šarbela Machlúfa, príslušníka maronitského obradu v Libanone a sv. Martina de Porres, brata dominikánskej rehole v Peru, veľkého apoštola sociálnej služby. Relik­vie boli darom od dp. Matúša Marcina z Klokočova, exorcistu a gréckokatolíc­keho duchovného. Relikvie sú inštalované v kostole Ducha Svätého. Chvála a vďaka Pánovi, že pre hlohoveckú farnosť okrem relikvie sv.Pátra Pia z Pietrelciny, stigmatizovaného kňaza, kapucína, pribudli ďalší dvaja mocní orodov­níci v nebi.

· Príklad hodný nasledovania!

Nebeského Otca zvykneme prosiť o rôzne potreby. V prípade, že ich dosiahne­me, mnohokrát zabúdame za ne ďakovať alebo s dôverou v Božiu prozreteľnosť, vložiť tú či onú požiadavku do úmyslu - nech sa stane tvoja vôľa, Otče! K tomu nech nám poslúži príklad rodiny, ktorý tlmočila matka 8 ročného Jonatána z Cífera, ktorý utrpel smrteľný úraz. Najskôr tomu predchádzali prosby о účasť modlitbami.. .Lenže Božia vôľa bola iná, Jonatán onedlho zomrel. Výpoveď zlomenej matky však znela, a vyžaduje nielen obdiv, ale nech slúži ako príklad viery v Božiu prozreteľnosť: Citujem obsah SMS-ky adresovanej kňazovi /priateľovi/, od Milana a Marušky Kohutiarových, rodičov malého Jonatána so želaním, aby poslúžil na povzbudenie mnohým, znel: “Dnes ráno /10. októbra 2019/ dal Boh Jonatánovi krídla pre nebo…Uletel počas ranného vy­šetrenia tam, kde hra nemá žiadne riziká…za svojim bračekom Danielom a sestričkou Paulinkou a starkými. Vidíme ho ako skáče svoj beťársky skok s úsmevom rovno do náručia Boha. A veríme, že nezabudneme dávať Bohu dary - lásku, úsmev, odpustenie a pomoc, ako on. Dali sme Bohu to najlepšie, čo sme mali, a veríme stále, že Boh je dobrý.”

· Vďakyvzdanie Bohu a cirkevnej hierarchii.

S pokorou a radosťou sa delím o vzácnu udalosť v mojom živote, keď v priebehu deväťdňovej novény k úcte Panny Márie Trnavskej, v nedeľu 17. novembra 2019, v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave, v rámci sv. omše o 18.00 hod., som bola ocenená za prínos do Cirkvi a dlhoročné pôsobenie v pozícii vedúcej Modlitbového spoločenstva Pátra Pia v Hlohovci.

Ocenenie – krištáľovú RUŽU SV. ALŽBETY s pamätným listom – som prevzala z rúk Jeho Excelencie, Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy.

Vďačná Stanislava A. Patayová, líd. MsPP v Hlohovci