Listy zo San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo, 12.9.2014

Drahí bratia a sestry,

V septembri sa naša myseľ sústreďuje na sv. Pátra Pia. Modlitbové skupiny, duchovné deti a ctitelia Pátra Pia uskutočňujú svoje duchovné a osobné putovanie do San Giovanni Rotondo, aby sa pripravili na oslavu prechodu do večného života tohto pokorného Brata. Deväť dní novény a samotný sviatočný deň sú naplnené intenzívnou modlitbou a meditáciou. Počas tejto doby budeme mať možnosť poskytnúť Pánovi naše modlitby a prosby za tie osobitné milosti, ktoré si vyprosujeme na príhovor Pátra Pia, ktorý v nebi neustále oroduje za svoje duchovné deti.

Sme milovanou rodinou sv. Pátra Pia. Pretože ho milujeme, milujeme rovnako aj dielo jeho srdca. Je to ako jeho podpis, ktorý nám zanechal, aby vzbudil a stále oživoval v nás milosrdenstvo k blížnemu – Dom úľavy v utrpení. Aké by to bolo krásne, keby všetky skupinky a pútnici prichádzajúci do San Giovanni Rotondo uctiť si telo nášho svätého Pia, túžili rovnako aj spoznať jeho životný odkaz, živé dedičstvo, ktoré nám zanechal. Toto dielo pretrváva dodnes a svedčí o sile príhovornej modlitby pre trpiace ľudstvo: Dom úľavy v utrpení. Srdce kňaza Pátra Pia bolo zapálené  láskou k tomuto miestu. Preto pútnici, ktorí navštívia  San Giovanni Rotondo, aby si uctili jeho telo, by mali tiež navštíviť toto miesto, ktoré ovládlo jeho srdce. Nebudeme nikdy schopní jasne porozumieť Pátrovi Piovi a jeho spiritualite služobníka, ak vynecháme návštevu tohto miesta, ktoré dosvedčuje, že páter Pio bol úplnou osobnosťou s dušou i telom.

Svätý Pio strávil dlhé hodiny medzi oltárom a spovedaním počas dňa. Večery a dlhé noci boli zasvätené odpovediam cez listy svojim duchovným deťom a jeho neúnavným modlitbám pred Pánom za všetkých, ktorí sa vkladali do jeho kňazských rúk (služby). Páter Pio si nič neponechal pre seba. Rozdal sa úplne pre blaho svojich bratov a sestier. On sa dokonca ponúkol ako obeta za ich spasenie a záchranu, čím sa mysticky spolupodieľal na Kristovom utrpení. Dnes ako aj predtým, choroby a slabosti zdieľajú s ním túto obetu špeciálnym spôsobom. Pre Pátra Pia posvätnosť chorej a slabej osoby bola taká veľká, že táto osoba dokazovala pravé a jedinečné zjavenie Boha v človeku. Pre pokorného stigmatizovaného kňaza utrpenie bolo niečím, čo si vyžadovalo úľavu. Páter Pio vynaložil veľké úsilie, aby sa do liečebného procesu zahrnul pastoračný prístup. Choroba akéhokoľvek druhu musela byť liečená, keď to bolo možné. Všetko sa musí vložiť do Božích rúk a kompetentného zdravotníckeho personálu a možností, keď sa snažíme dosiahnuť tie požadované klinické výsledky, ktoré dnes poskytujú pre trpiace človečenstvo také prístroje ako CT-čko (tomografia a rádiológia).

Pripojme sa všetci k novéne a oslave Sv. Pátra Pia s týmto úmyslom a nech pokračuje puto charity, ktoré udržuje naše modlitby a inšpiruje nás robiť dobrú a svätú prácu.

Páter Carlo Maria Laborde – kapucín, generálny zástupca MsPP

San Giovanni Rotondo, 10.12.2014

Drahí bratia a sestry,

V spoločenstve s Cirkvou, začali sme našu Adventnú púť s veľkou radosťou a obnoveným entuziazmom. Cez liturgiu a pozorným počúvaním slova Božieho, Cirkev sa pripravuje uvítať Spasiteľa, ktorý nás príde zachrániť. Ponáhľame sa oslavovať Vianoce, Narodeniny Spasiteľa, s radosťou a úžasom a so srdciami plnými vďačnosti za tento hlboký čin pokory a neopísateľnej charity od Božieho Syna pre nás!

Vianoce oslavujú tajomstvo Vtelenia a narodenia Božieho Syna, ktorý sa počal z Ducha Svätého a narodil sa z Márie Panny v Judejskom Betleheme. Toto je tajomstvo Božej lásky k človečenstvu a Božej nežnosti a lásky k človeku. Stal sa zraniteľným a slabým dieťaťom a pokračuje v dávaní seba nám, aby sme ho privítali s radosťou. Narodenie Ježiša je historická udalosť, ktorá sa udiala pred dvetisíc rokmi. Naše Vianoce budú zmysluplné pre nás v tej miere, do akej urobíme túto udalosť prítomnú a účinnú v našich životoch dnes. Ježiš sa už narodil v Betleheme, ale musí sa narodiť v nás , v našich každodenných životoch. Teda, sme volaní pripraviť si naše srdcia, aby sme ho privítali a dovoliť mu, aby bol osvietený jeho nádherou, aby očistil naše srdcia od hriechu, sebectva, pýchy, zmyselnosti a všetkých tých prekážok, ktoré zabraňujú, aby Boh vládol v našich životoch.

Drahí priatelia, musíme znovuobjaviť to nevyspytateľné tajomstvo, ktoré naplnilo nášho Serafínskeho Otca Sv. Františka s takým hlbokým citom a úžasom, že zatúžil uviesť prvý živý betlehem v Greccio. Zatúžil vidieť s jeho ľudskými očami tie útrapy, ktoré Dieťa Ježiš vydržal v Betlehemskej jaskyni.

Vianoce boli sviatkom sviatkov pre Pátra Pia z Pietrelciny. Tí, ktorí žili s ním, hovoria ako sa pripravoval s veľkou starostlivosťou, aby oslávil tajomstvo Ježišovho narodenia, a počítal dni, ktoré ho oddeľovali od 25. decembra. Bol dojatý k slzám pred predstavou Betlehemského Dieťaťa a nežne ho objal a pobozkal. Jeho srdce bolo preplnené s radosťou keď kontemploval výjav Boha, ktorý sa stal malým dieťaťom a dal sa nám do našich rúk z jeho obrovskej lásky k človeku! Rôzni svedkovia potvrdili, že videli Pátra Pia, ako jemne objímal v náručí živé Dieťa Ježiša osvieteného s nadprirodzeným svetlom! On samotný sa priznal v dopisoch svojmu duchovnému vodcovi, že po mnohých útokoch diabla prišlo Dieťa Ježiš aby ho potešilo s nežnou starostlivosťou.

Ako duchovné deti Pátra Pia a členovia modlitbových skupín sme volaní prežívať Vianoce s tou istou radosťou, úžasom a vďačnosťou s akou sa náš Otec a Zakladateľ pripravoval a miloval toto veľké tajomstvo. Svetská propagácia a masmédiá ponúkajú inú predstavu obyčajných a sterilných Vianoc: konzumizmus, odpadky, bezvýznamné slávnosti, mravne skazené a ofenzívne správanie sa za každú cenu, nemierne jedenie a pitie do skorých ranných hodín, oslepujúce svetlá, veselí a bacuľatí Santa Klausovia, rozličné sladkosti a šumivé vína, a iné…  Vianoce sú upravené pre každého a kohokoľvek, takže ateisti a politickí sekularisti môžu byť spokojní s takýmto druhom Vianoc. My sme povolaní po znovuobjavení skutočného významu Vianoc, a prežívať ich v charite a zdieľaní s chudobnými a núdznymi. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoja život. Aj my sme povinní dávať život za bratov. (1 Ján 3,16).

Hlučné a prázdne Vianoce nás vyzývajú, aby sme odpovedali s Vianocami čistej radosti, akoby detského prekvapenia, srdcami preplnenými vďačnosťou a úžasom, a s rukami ochotnými zdieľať životné a dobré veci, ktoré nám Pán v jeho prozreteľnosti chcel udeliť.

Drahí bratia a sestry, Všetko najlepšie! Nech sú tieto Vianoce 2014 znamením nášho stretnutia s Bohom lásky, ktorý sa nám dáva a prosí, aby sme ho privítali a dali mu svedectvo našej služby a solidarity, v radosti a pokoji: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.

Páter Carlo Maria Laborde – kapucín, generálny zástupca MsPP