Rok 2021

AVE, Ó, KRÍŽ!

Ó, blahoslavený kríž, ktorý otváraš
ramená Ježišovi Vykupiteľovi,
váha spasiteľného činu,
ktorý odníma korisť peklu.

Ave, ó, kríž, jediná nádej
v tomto čase utrpenia,
rozmnož milosť pre verných,
Zachovaj ľuďom pokoj. Amen.

MLČANIE NEZNAMENÁ UMLČANIE.
Pandémia koronavírusu v г.2020 s následnými dopadmi na ľudstvo, či už ekonomickými, existenčnými a čo najhoršie, značnými stratami nа ľudských životoch, zasiahla tak veriacich ako i neveriacich v Boha. Veľká odmlka spočiatku postihla, a to citeľne, kresťanov na celom svete, vzhľadom na nemožnosť zúčastňovať sa fyzicky na sv. omšiach, prijímať sviatosti atď. A či vari môžeme sa diviť tejto katastrofe? Iba zaslepení hmotou, bohatstvom, hedonizmom…nev¬nímali predošlé dopustenia v podobe zemetrasení, povodní, cunami, rádioaktivitou z havarovaných jadrových elektrární, vraždy kresťanov v moslimských krajinách, ničenie kostolov…nič z toho ľudstvom nepohlo k zamysleniu sa, naopak. Morálka klesla takmer pod úroveň človeka. Potraty, eutanázia, rozvodovosť. Toto všetko a veľa ďalších ziel mohol strpieť iba dobrotivý a milosrdný Boh. Nazdávam sa, že ak takpovediac nezaberá „zdvihnutý prst“ Božej spravodlivosti, potom niet divu, že situácia na svete sa bude zhoršovať, čo je nutné pripísať hriechom ľudstva, ktoré naviac privodia ekologickú katastrofu, a nedaj Bože, totálnu skazu sveta so širokospektrejším dopadom.
A prišiel 15-sty február 2020, kedy MsPP v Hlohovci sa zišla v kostole Du¬cha Svätého na modlitby, záverom ktorých bola sv. omša netušiac, že nasledu¬júce stretnutie plánované na 14. marca, bude zrušené epidémiou koronavírusu. Mnohí, a nielen miestni ctitelia sv. Pátra Pia, zostali šokovaní doma, lebo nastala odmlka. Nastala všeobecná dezorientácia a skutočné “ticho”. Zavretím dverí kostolov utíchli telefonáty /až na niekoľko jednotlivcov/, listy, dotazy a prosby o pomoc modlitbami v ich krížoch a trápeniach. Mlčanie nepoznajúc finálnu podobu, vyvolalo množstvo otázok -čo bude nasledovať? V tejto neistote prešiel marec, apríl s Veľkou nocou. Všetci vospolok “klauzúrovaní” vo svojich príbytkoch, túžobne a s nádejou očakávajúc máj, mesiac Panny Márie, či na jej príhovor sa neudeje zázrak…/Druhá vlna zhubnej pandémie dorazila na Slovensko v októbri 2020/.
V takýchto zložitých životných obdobiach, kedy akoby smrť prebrala vládu nad životom tvorstva, a ľudstvo je podrobené tvrdej skúške, keď nás sužuje niečo, čo je nad naše sily toto vyriešiť, v takom prípade je nutné spoliehať sa na Božie milosrdenstvo a naňho ponechajme zdanlivo neriešiteľné veci. Áno, nebeský Otec očakáva premenu našich sŕdc vo vzťahu k nemu a bl힬nym. Modlitba je mocná zbraň v rukách veriacich, ktorá prostredníctvom Panny Márie dokáže robiť zázraky. Nie však povrchná, mechanická modlitba, ale pl¬ná viery a nádeje. Potom sa môže stať, že Boh našu úprimnú modlitbu upotrebí ako vplyv na ľudí v zmysle, aby prijali Ježiša Krista de svojich sŕdc a nastúpili cestu spasenia. Ľudia povzbudení našimi slovami a modlitbami, predovšetkým príkladom, prichádzajú s dôverou k Bohu.
Najväčším vzorom a učiteľom v dobách životných kríz, aj tých svetových, osobitne pre nás ctiteľov, je sv. Páter Pio z Pietrelciny. Preto povzbuďme sa jeho slovami a radami:
„Modlime sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je Otec ten najláskavejší zo
všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho detí.“
Sv. Páter Pio veľmi miloval Pannu Máriu, ale aj ona jeho. Každému, kto sa na
neho obracal s nejakou prosbou, odkazoval na Pannu Máriu, lebo ona je sprostredkovateľkou všetkých milostí u Boha. “Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k
nebeskému Otcovi.“
Bratia a sestry, ctitelia sv. Pátra Pia z Pietrelciny. Nielen v obdobiach
skúšok ľudstva, ale aj tých osobných, vždy verte v silu modlitby, osobitne
modlitbe posvätného ruženca. Stále nech v nás pretrváva viera a nádej, aby sme v konečnej fáze dopustenia, mohli slávnostne zvolať ALELUJA! definitívne oslobodení od koronavírusu a napokon dosiahnuť ad vitam eternam – život večný v nebi!

Vďaka ti, Matka Božia, Matka naša, Nevesta Ducha Svätého. Sprevádzaj nás hriešnych na krížovej ceste životom do večnej slávy v nebesiach.
Svätý Páter Pio, oroduj za nás!
Te Deum laudamus, Aleluja!

Modlitba
O Bože, náš dobrotivý Otec, ty si útechou a nádejou ľudstva, napriek hriešnosti ľudstva a nehodnosti tvojej milosti. Daj, aby sme podľa príkladu svätého Pátra Pia z Pietrelciny, ustavične obnovovali svojho ducha modlitbami, láskou a pomocou blížnym v ich ťažkostiach, a nesením osobných krížov. A aby sa tak náš život stával svedectvom, skrze Krista, nášho Pána, v jednote s Duchom Svätým. Amen.
SAP

„Zostaň so mnou Ježišu, v živote plnom nebezpečenstiev, veľmi ťa potrebujem.
Daj, nech Ťa spoznávam, ako Tvoji učeníci - pri lámaní chleba, aby sa Eucharistia stala svetlom, ktoré zaháňa tmu, silou, ktorá ma podopiera, jedinečnou radosťou môjho srdca.“
/sv. Páter Pio/

POKOJ - TÚŽBA ČLOVEKA I SVETA /Zdieľanie s informáciou/
“Pokoj svoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ /Ježiš/
Svet sa zmieta v strachu, bolesti, neistote, na každom kroku existencie, a vari niet lokality na zemi, kde by človek našiel pokojnú istotu bez nástrah každého možného druhu. Z jednej strany sveta signalizujú hurikány, po¬žiare porastov, cunami, z iného zemetrasenia, povodne, vojny, a napokon celosvetový koronavírus…
Ježiš však položil svoj život ako výkupné obetu na kríži, aby ľudstvo zachránil aj pred najhroznejšou apokalypsou, ktorá sa stupňuje čoraz viac následkom hriechov, vplyvom Zlého a nerešpektovaním toho zachraňujúceho „mála“ - Desarota Božích prikázaní. Človek si prestal uvedomovať, že veda svet nespasí dočasným prínosom technických vymožeností,ak ľudstvo neprijme kresťanské zásady, z ktorých vyplývajú cnosti - viera, nádej a láska. Jednotliv¬ci, ktorí majú na to financie, resp. úspory, hľadajú pokoj a zotavenie pri mo¬ri, jazerách, chatách, hoteloch a ruchu veľkomiest ap. Pýtam sa, jestvuje v súčasnosti vôbec miesto, kde nájde človek pokoj, istotu v pohode, neohroze-nosť chorobami kоronavírusom, lúpežníkmi atď.?
Drahí bratia a sestry, a predsa sa nájdu, napokon aj v našej vlasti na Slo¬vensku, častokrát nenápadné, ale skutočné miesta - oázy ticha a pokoja. Nedá mi, aby som sa nepodelila o zážitok duchovného pookriatia,lieku pre dušu, ducha i tela, a to v auguste 2020 počas exercícií v Dome Božského Srdca Ježišovho a jeho súčasti - Káne, v Lukovom Dvore pri Nitre /viď foto/. Zakladateľom tejto ustanovizne je páter Jozef Hegglin MSC, exorcista a exercitátor, pôvo¬dom Švajčiar, ktorý tam o.i. koordinuje celkové dianie so spolupracovníkmi a vedie duchovné cvičenia… /Poznámka: P. Jozef Hegglin MSC po desiatich rokoch odovzdal funkciu riaditeľa svojmu slovenskému spolubratovi MSC. Členmi tímu v Dome Božského Srdca Ježišovho sú aj terapeuti. Starajú sa o zranené srdcia nielen s vierou a modlitbou, ale aj pomocou psychológie…/
Rozdielnosť od iných, je individuálne, je to, nielen v programe duchovných cvičení, ale celková atmosféra, založená na absolútnom tichu, uzobranosti v modlitbách, meditácii, poklone Sviatosti oltárnej a každodennom stretnutí sa s duchov¬nou osobou, počas ktorej prebieha úvaha nad časťou Svätého Písma, ktorú je nutne súkromne premeditovať a následne vypovedať…Každý deň pobytu je slúžená SV.omša. Taktiež každý účastník má možnosť osobného kontaktu /rozhovoru/ s p.Jozefom.
Azda veľkou raritou a zároveň pomocou pri fyzickom zabezpečovaní chodu exercičného domu, sú štyri rehoľné sestry, domorodé misionárky /FDNSC/ /viď foto/, ktoré prišli s p. Jozefom Hegglinom do Nitry z oblasti ostrovov Kiribati v Tichom oceáne, kde ako misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pôsobil 18 rokov.
Za túto mne nevšednú možnosť, zúčastniť sa na tomto milostivom mieste, z celého srdca vďačím Bohu.
Informuje účastníčka, vedúca MsPP v Hlohovci

ZASVÄTENIE SA SRDCU JEŽIŠOVMU

Buď pozdravené, ty zázračné Srdce Ježišovo.
Teba chválime; teba velebíme a oslavujeme;
tebe ďakujeme; tebe darujeme, zasväcujeme
a obetujeme svoje srdce.
Prijmi ho a privlastni si ho celé.
Očisť, osvieť a posväť ho, aby si v ňom žil
a ako Kráľ panoval naveky. Amen
___________________

Otče, ktorý si mi dal život, pomôž mi žiť vo všetkom podľa tvojej svätej vôle.
Ježiš, pôvodca každého poriadku a prameň svetla. Osvieť moju tmu.
Nenechaj ma blúdiť, ale veď ma ku cieľu života.
Cez tvoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie si ma urobil dieťaťom Nebeského Otca.
Vyžeň z môjho srdca strach, pochybnosť, závisť a všetko,
čo mi prekáža veriť tvojej láske.
Duchu Svätý, rozlievaj Božiu lásku v mojom vnútri.
Poteš ma na púti života, aby moje túžby po tom, čo je sväté, nevychladli,
a daj mi raz vojsť do kráľovstva lásky nášho Pána. Amen.
P.J.H.