Rok 2014

Záverom kalendárneho roka 2014, s pohľadom na nasledujúci rok 2015

(z pera vedúcej MsPP v Hlohovci)

S pomocou Božou sme sa dožili konca kalendárneho roka 2014, ktorý bol pre Modlitbovú skupinu (spoločenstvo) sv. Pátra Pia v Hlohovci i rokom jubilejným. 22. apríla 2014 si MsPP pripomenulo slávnostnou koncelebrovanou sv. omšou desať rokov od začiatku oficiálneho pôsobenia v Hlohovci (kostole Ducha Svätého). Kladiem si otázku: Je 10 rokov trvania MsPP dlhý čas alebo zanedbateľne krátky? Jedinou skutočnosťou zostáva, že čas plynie ako voda a zostáva uvedomenie si, že už ukrajujeme v aktívnej činnosti a bez prerušenia z jedenásteho roka. Naša hlohovecká MsPP, a v tomto druhu modlitbových zoskupení aj priekopnícka na Slovensku, chvála Bohu, aj keď v priebehu svojej existencie bola nútená občas čeliť rôznym ťažkostiam, nepomýšľala na rezignáciu, ale dosiaľ pretrváva. Táto skutočnosť je zároveň dôkazom, že je súčasťou Božieho plánu, najmä posilňovaná mocným príhovorom sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie, pred trónom Velebnosti.

Nadšenie, ktoré sprevádza MsPP, je tiež akýmsi „hnacím motorom“ spočívajúcim vo vedomí užitočnosti. Veľký počet ctiteľov sv. Pátra Pia na Slovensku (máme už i v zahraničí), ktorí sa na naše modlitbové spoločenstvo obracajú s prosbou o pomoc v modlitbách, taktiež správy o vypočutých modlitbách na príhovor svätca, pobádajú nielen vedenie spoločenstva, ale aj samotných členov a priaznivcov k obeti, prichádzať na plánované stretká, nájsť si čas a prichádzať na modlitby, ktoré znamenajú v tejto dobe, nepriaznivej voči Cirkvi, keď pokoj strieda a vyhrocuje napätie, nervozita a strach z budúcnosti, keď vládne snaha zničiť vieru v Boha, viac než akýkoľvek materiálny poklad.

Drahí členovia MsPP a všetci ctitelia sv. Pátra Pia,

V tomto milostivom období narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista – Vianoc, so želaním požehnaného vstupu do nastávajúceho roka 2015, mám aj osobné želanie, ktoré spočíva v túžbe rozrastania sa, čo do počtu ctiteľov tohto veľkého novodobého svätca Pátra Pia, a tým aby aj ďalší spoznali a pocítili jeho veľkosť a svätosť, jeho ochotu pomáhať ľuďom v rôznych potrebách, vyprosujúc im milosť u Pána, a o ktorých s radosťou svedčia mnohí, ktorí ich obdržali, a nepretržite dostávajú, keď o ne s vierou prosia.

Hľadajme teda všetci cestu do domu, v ktorom prebýva Boh a vojdime doň, aby sme Ho na príhovor sv. Pátra Pia uvideli.

Nech sa vám to darí zvlášť v tomto vianočnom čase, ale aj v tom nastávajúcom roku 2015.

S. PATAYOVÁ

S Máriou vykročme do nového roka

(Reminiscencia)

Drahí bratia a sestry.

V tento prvý deň roka Cirkev upriamuje svoj zrak na nebeskú Matku, ktorá drží v náručí Dieťa JEŽIŠA, ktorý je prameňom každého požehnania. „Buď pozdravená svätá Matka“, spieva sa v liturgii, „ty si priviedla na svet Kráľa, ktorý panuje v nebi i na zemi po všetky veky vekov.“ V Máriinom materinskom srdci zaznelo oslovenie anjelov v Betleheme, ktoré ju naplnilo úžasom: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje“ (Lk 2,14). Evanjelium dodáva, že „Mária zachovávala všetky tieto slová vo svojom srdci“ (Lk 2,19). Tak ako Ona podobne aj Cirkev stráži a medituje Božie slovo, pričom ho konfrontuje s rozličnými meniacimi sa situáciami, s ktorými sa stretáva počas svojho dlhého putovania.

Keď sa pozeráme na Krista, ktorý prišiel na zem, aby nám daroval pokoj, slávime práve na Nový rok Svetový deň pokoja, ktorý založil pápež Pavol VI. V mojom prvom posolstve pri tejto príležitosti som chcel nadviazať na tému mojich ctených predchodcov, totiž vyjsť z pamätihodnej encykliky blahoslaveného pápeža Jána XXIII. Pacem in terris. Téma pravdy ako základu opravdivého pokoja. „V pravde pokoj“ – to motto, ktoré ponúkam na zamyslenie každému človeku dobrej vôle. Ak sa človek nechá ožiariť jasom pravdy, stane sa vo svojom vnútri odvážnym tvorcom pokoja. Z liturgického obdobia, ktoré práve slávime, sa môžeme naučiť, že pre prijatie daru pokoja sa musíme otvoriť pravde, ktorá sa zjavila v osobe Ježiša Krista. On nás naučil jednak „obsahu“ a tiež „metóde“, ktorá vedie k pokoju – totiž láske. Boh, ktorý je v skutku dokonalou Láskou, sa zjavil v Ježišovi, zjednotiac sa s našou ľudskou situáciou. Týmto spôsobom nám aj ukázal cestu k pokoju: dialóg, odpustenie, solidarita. Hľa, jediná cesta, ktorá vedie k opravdivému pokoju.

Obráťme svoj zrak k najsvätejšej Matke Márii, ktorá dnes žehná celému svetu, ukazujúc na svoje a Božie Dieťa, ktoré ej „Kniežaťom pokoja“ (Iz 9,5), ako ho oslovuje prorok Izaiáš. S dôverou prosíme o jej mocný príhovor, aby celá ľudská rodina otvoriac sa evanjeliovému posolstvu mohla prežiť tento rok, ktorý sa dnes začína, v bratstve a v pokoji. S týmito pocitmi sa obraciam na vás všetkých s mojim prianím pokoja a dobra a s apoštolským požehnaním v mene Otca, i Syna i Ducha Svätého!

Posolstvo Benedikta XVI

Vďaka ti, Bože!

Každé ráno môže znamenať nový začiatok a každý deň môže byť Novým rokom, keby sme si to priali.

Určite, každý deň môže znamenať nový začiatok. A tak aj každý týždeň a každý mesiac. Teraz sa ocitáme pri konci roka, a zakrátko budeme sláviť nový rok a to presne v určený deň.

A tento deň by mal byť pre každého človeka dňom vďaky – vďaky za najrôznejšie veci. Nik z ľudí bez výnimky nemôže tvrdiť, že nemá dôvod za niečo ďakovať.

Sme vďační iným ľuďom za mnoho v našich životoch.

Sú ľudia, ktorí nám pomohli, ktorí nás povzbudili, ale sú i takí ľudia, ktorí pri nás stáli aj vtedy, keď nás ostatní opustili. Ja, ty – my všetci, chceme Bohu ďakovať za jeho lásku. Prebúdza v nás nádej, aj pre nasledujúci rok. Z nej pramení naša odvaha znova dôverovať milosti Božej napriek svojej hriešnosti. Prúdi z nej nová sila znášať príkoria a nedokonalosti v živote a bráni rezignácii.

Želám si, tiež tebe i všetkým, dynamiku Ducha Svätého a trpezlivosť prameniacu z nádeje.

A.L.Balling

A.Negrisolo, N.Kastello, S.M.Manelli

OTEC PIO Z PIETRELCINY – pohľad do vnútra stigmatizovaného kapucína.

Cena hriechu

Koľko bolo veriacich, ktorí sa spovedali u Pátra Pia? A koľko bolo takých, ktorí sa museli pri prvom stretnutí so spovedníkom vyrovnať s odopretím rozhrešenia? Vrátili sa, aby proces zmierenia dovŕšili? Na tieto otázky nie je najľahšie odpovedať alebo dať uspokojivú odpoveď. Podľa skúsenosti a počas krátkeho obdobia pozorovania, to bol každý tretí, komu sa od otca Pia nedostalo rozhrešenia. Je známe, koľko ho jeho prax stála námahy a obtiaží. Raz mu ktosi povedal: „Otče, všetci sa na spoveď nevrátia.“ Odpoveď znela: „Plevy vietor odveje a zostane iba dobré zrno.“

Jeden advokát z Padovy bol otcom Piom odmietnutý a dlhé mesiace zažíval strašnú vnútornú trýzeň. Predsa po čase sa opäť k nemu vrátil a zasa bol nútený odísť bez rozhrešenia. Odrazu povedal otcovi Piovi: „Otče, ja spácham samovraždu.“ Ten mu odpovedal: „Vieš, mňa to mrzí viac než teba.“

Otec Pio spovedal v extatickom stave a Kristus pôsobil cez neho. Od začiatku pôsobenia v úlohe spovedníka, čiže zhruba od začiatku dvadsiatich rokov, spôsoboval jeho štýl spovedania nemalé problémy penitentom, ale tiež jeho predstaveným. Otcovi Benediktovi, provinčnému ministrovi sa dostávali sťažnosti tých, ktorí nezniesli tento duchovný štýl „operačnú sálu“ plnú bolesti, ktorým sa stala spovednica Pátra Pia. Musel sa k tomu vyjadriť a podal uspokojivé vysvetlenie. Tvrdil, že pred Bohom videl do duší a že jeho krv pomáha hriešnikom dospieť k odpusteniu hriechov.

Otec Pio bol veľmi svedomitým spovedníkom, lebo spovedal v stave, keď jeho duša bola otvorená Božiemu pôsobeniu. Stigmy a mystický stav mysle ho spájali s božskou dimenziou sviatosti zmierenia. Potvrdzujú to aj slová napísané jeho spovedníkovi: „Jak ťažké je prežívať všetko celým srdcom! Je potrebné umierať v každom okamžiku, ale človeka to nezbavuje tohto sveta, a tak žije a stále umiera. Kto ma oslobodí od tohto spaľujúceho plameňa? Modlite sa, môj otče, aby moje vnútro ochladil potok vody a osviežil ma od plameňov doliehajúcich na moje srdce“ (Ep I, s. 1247-1248).

Jeden náš priateľ svedčí (pozn. autorov pub.), že na neho nezapôsobil najsilnejší výlev hriechov, ale pohľad na strýznenú tvár otca Pia pri udeľovaní rozhrešenia. Jeho tvár bola podobná tej pri slávení sv. omše, osobitne pri konsekrácii chleba a vína. To isté sústredenie sa, pozornosť, tá istá nesmierna bolesť, ten istý hlas plný bolesti. Otec Pio ako pri omši, tak aj pri rozhrešení prežíval utrpenie Ukrižovaného a jeho nesmiernu lásku, ktorou premieňal srdce človeka. Pre stigmatizovaného kapucína predstavoval hriech celoživotný zápas na život a na smrť. Celé jeho sviatostné, mystické, extatické a charizmatické kňazstvo smerovalo k bodu, ktorým bol stret medzi vteleným Božím Synom a hriechom. Niet preto div, keď duchovný vodca definoval otca Pia ako spoluvykupiteľa. Tiež otec Agostino ho opakovane uisťoval, že v „jeho duši sa nenachádza žiadny ťažký, a dokonca ani ľahký hriech“. Tvrdil mu tiež, že „…nikdy neznechutil Pána (Ep I, s.994-999).

Keď listujeme stránkami Epistolária, objavíme tam témy ako: „Tisícoraká smrť a žiadne hriechy…utrpenie ako náhrada za hriechy…trpí kvôli tomu ako sa ľudia rúhajú…ponúka sa ako obeť za hriešnikov…každý najmenší nedostatok mu spôsobuje veľkú bolesť…utrpenie spôsobené tými, ktorí nemilujú Boha…mučeníctvo, ktoré mu spôsobujú hriešnici…pripravený obetovať všetko, len aby nebol urazený Boh…“ (Ep I, s.1304 – 1305).

Čo tu treba dodať? Kardinál Siri v prednese venovanom pamiatke otca Pia vraví, že všetko je vyjadrené v jeho stigmách: „Viete prečo išiel Ježiš na kríž? Kvôli hriechom ľudí. Keď sa teda v dejinách objaví nejaký vierohodný ukrižovaný, znamená to, že ľudský hriech je nesmierne veľký a že pre dielo spásy je treba, aby niekto opäť vystúpil na Kalváriu, znova vztýčil kríž a trpel na ňom za svojich bratov a sestry. Naša doba skutočne potrebuje veľkodušných kresťanov, ktorí by Bohu ponúkali to, čo pre ľudstvo vytrpel Vykupiteľ. Utrpenie otca Pia…je najvýznamnejším prejavom tohto bolestného tajomstva“ (Janov 23. júna 1972).

Pápež Pavol VI. k tomu dodáva: „Cirkev potrebuje byť zachraňovaná niekým, kto trpí, kto v sebe nesie utrpenie Ježiša Krista „ (Prednes v kostole S. Salvina, Rím 15. febr. 1970).

(S.P.)

z diania mspp v hlohovci

· Každoročne v období výročnej spomienky na sv. Pátra Pia z Pietrelciny (23. sept.), aj tento rok (2014) v dňoch 18.-20. septembra, vedenie MsPP usporiadalo trojdňovú duchovnú obnovu v kostole Ducha Svätého, sídle Modlitbového spoločenstva (skupiny) sv. Pátra Pia v Hlohovci. Duchovná obnova sa zároveň niesla v duchu zavŕšenia desiatich rokov pôsobenia, ktoré si toto modlitbové zoskupenie pripomenulo a oslávilo 22. marca 2014, v čase jeho oficiálneho schválenia.

Triduum – štvrtok, piatok, sobota, bolo každý deň ukončené sv. omšou. Vo štvrtok (18.9.) sv. omšu celebroval duchovný asistent MsPP, páter Leopold J. Jablonský, gvardián miestnych františkánov. Sv. omša bola obetovaná za členov MsPP v Hlohovci a ctiteľov svätca.

V piatok (19.9.) celebrantom sv. omše bol páter Karol Švarc OFM z františkánskeho kláštora v Hlohovci. Sv. omša bola obetovaná za     všetkých dobrodincov MsPP.

Tretí deň obnovy (20.9.) sv. omšu celebroval páter Norbert Pšenčík, gvardián kapucínskeho kláštora v Pezinku. Sv. omša bola obetovaná za všetkých trpiacich ľudí na Slovensku, ktorí sa s dôverou vkladajú do modlitieb MsPP v Hlohovci.

· S radosťou konštatujem, že tento rok účasť na duchovnej obnove MsPP presiahla očakávanie, čo do počtu zúčastnených. Okrem ctiteľov Pátra Pia z okolitých miest a obcí, potvrdili kontinuitu s Hlohovčanmi (MsPP) aj členovia modlitbového zoskupenia Pátra Pia z Bratislavy, ktorí sú takpovediac „odnožou“ MsPP v Hlohovci.

· Propagácia výročnej spomienky na sv. Pátra Pia bola zabezpečená plagátmi v jednotlivých kostoloch, prostredníctvom chrámových oznamov, na web. stránke MsPP, ale aj počas náboženského vysielania v relácii Cesty v Slovenskom rozhlase, vďaka redaktorovi Štefanovi Chrappovi.

· K rozšíreniu si vedomostí o sv. Pátrovi Piovi a samotnom dianí v MsPP, účastníkom duchovnej obnovy poslúžilo najnovšie vydanie tlače: Informačný bulletin MsPP v Hlohovci a Príloha na tému: Duchovný odkaz otcov púšte, ktorej obsahom boli seminárne prednášky pátra Eliasa Vellu OFM Conv. z Malty, spracované pre účely MsPP účastníčkou seminára 21.-25.4.2014), vedúcou MsPP v Hlohovci.

Informuje S.PATAYOVÁ, vedúca MsPP

Sila modlitby v plodoch desaťročného úsilia


Vari už od samotných prvých úmyslov, pokúsiť sa skonštituovať Modlitbovú skupinu sv. Pátra Pia v Hlohovci, sa spájali s vedomím, že akýkoľvek plán súvisiaci s realizáciou zámeru, napokon stotožňujúcim sa so Štatútom skupín, vyžaduje predovšetkým vytrvalú modlitbu, ktorej Pán, ak je požadovaná vec v súlade s jeho vôľou „neodolá“ a snahu požehná. A skutočne, od prvých dní vytvoreného projektu MsPP, Pán na príhovor sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie držal záštitu nad týmto dielom. Koniec-koncov pôvodne to bola túžba Božieho vyvolenca – Pátra Pia založiť modlitbové skupiny, ktoré v súčasnosti svojím pôsobením presahujú teritoriálny rozmer Talianska, nachádzajú sa v mnohých štátoch zemegule. Z vôle Božej a na príhovor svätca takto vznikla, pôsobí, a to už desať rokov, i prvá certifikovaná MsPP v Hlohovci a na Slovensku, zaradená do medzinárodného zoznamu takýchto skupín v San Giovanni Rotondo (Taliansko).

Pre informáciu: Podmienkou pre vstup do Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia v Hlohovci je predovšetkým ochota modliť sa súkromne a v spoločenstve (MsPP) a prichádzať na plánované stretnutia. Počas nich sa každý člen dozvie obsah kolektívneho úmyslu o tých veriacich na Slovensku, ktorí sa s dôverou vkladajú do modlitieb spoločenstva. Na každé stretko MsPP je vypracovaný nový program. Stretnutia sa konajú v sídle MsPP – kostole Ducha Svätého v Hlohovci, a to v rozpätí približne troch týždňov. Jediným záväzkom pre člena zoskupenia je morálny záväzok v dochádzke, azda i vzhľadom na širokospektrý úmysel doporučený Štatútom.


Svedectvá


Prvou, takpovediac zaťažkávajúcou skúškou viery v silu modlitby pre MsPP, bol ťažký úraz členky spoločenstva, matky vtedy ešte troch malých detí. Zrazilo ju auto. Po prevoze do nemocnice sa zračila pramalá nádej na jej záchranu; a následne zaradenie sa do normálneho života. Podľa vyjadrenia lekárov bola otázna, čiže takmer nulová. V takomto stave ležala na oddelení IS tri týždne v bezvedomí…Správu o tomto nešťastí som dostala okamžite (výpoveď vedúcej MsPP). Moja jediná reakcia znela: Tu pomôže iba Božia milosť (zázrak) a viera v silu modlitby! Ihneď som obtelefonovala päť spoľahlivých členov, stanovila som hodinu modlitieb (20.00 hod.) s prosbou, aby každý jeden z pätice, sa doma na tento účel modlil desiatok Obetného ruženca sv. Pátra Pia. Toto riešenie som volila aj z dôvodu, že spoločné stretká bývajú každé tri týždne. Postupne nasledovali v spoločenstve aj kolektívne modlitby na tento úmysel. Dni plynuli, ale stav Gitky sa nemenil, pretrvávalo bezvedomie. Povzbudzovala som spoločenstvo, aby nik nepoľavoval v modlitbách, vysielaných s vierou pred trón láskyplného Boha. Napriek výzve k zotrvaniu v pokoji, jedna členka MsPP „neodolala“ a vycestovala do trnavskej nemocnice. Prichádzajúc k oddeleniu (ako sama vypovedala), kde mala Gitka ležať, v úzkosti, že bude svedkom toho najhoršieho, jej zdesenie bolo väčšie. Gitku cez sklené dvere zazrela na posteli sedieť, usmievať sa a na prichádzajúcu návštevu reagovala hovoriac: „Mám sa dobre, idem domov…“

Drahý brat, sestra, či po takomto svedectve je možné zostať ľahostajným k viere v silu modlitby?!

……………………


V priebehu 10-ročnej existencie MsPP v Hlohovci sa v tejto oblasti udialo veľa. O pomoc modlitbami naše spoločenstvo MsPP požiadalo mnoho veriacich z rôznych končín Slovenska. Medzi nimi boli a sú nielen bežní laici, ale i Bohu zasvätené osoby, rehoľníci, rehoľníčky… K povzbudeniu vo viere v silu modlitby pridám ešte jeden pozoruhodný prípad:

Počas trojdňovej duchovnej obnovy pri príležitosti výročnej spomienky na sv. Pátra Pia (v septembri 2013), prišla do Hlohovca a kostola Ducha Svätého v sprievode matky a najbližšej rodiny, uzdravená Katka z Bánoviec nad Bebravou. Chceli sa na tomto mieste (odkiaľ boli vysielané modlitby a prosby za jej uzdravenie) poďakovať Bohu, Matke Božej Márii, Pátrovi Piovi, ale i samotnému spoločenstvu za pomoc modlitbami.

Podľa výpovede jej matky, Katka (jej 34 ročná dcéra) absolvovala dlhodobú liečbu u rôznych odborníkov na Slovensku, žiaľ, bezvýsledne. Jej zdravotný stav si napokon vyžadoval liečebňu s ordináciou drastických zásahov – elektrošoky… Nepomohla ani porada u charizmatického kňaza. Jedného dňa Katkina matka zachytila na SR reláciu Cesty, kde sa hovorilo o MsPP v Hlohovci. Obrátila sa priamo na vedúcu MsPP (telefonicky a následne aj písomne) s prosbou o pomoc modlitbami. Ja sama (vedúca), ale i modlitbové spoločenstvo, sme sa začali intenzívne modliť za uzdravenie Katky. Netrvalo to dlho, keď Katkina matka mi dala vedieť, že dcéra je doma, prijala kňaza, vyspovedala sa…Jej radosťou dojatý hlas vyriekol: „Veríte mi? Chcete ju k telefónu?“ Hlas na druhej strane linky (Katka) s radosťou a chvením vraví: „Vy sa za mňa modlíte? Ďakujem Vám a prosím, modlite sa ešte za mňa.“

Táto, takmer neuveriteľná udalosť, vyvolala u väčšiny prítomných v kostole Ducha Svätého v Hlohovci radostné dojatie. V slzách sme spoločne ďakovali za nesmiernu Božiu lásku a to priamo pred vyloženou Sviatosťou oltárnou.

Bratia a sestry, aj touto cestou prosím všetkých, ktorým sa dostane do rúk náš Informačný bulletin, o modlitby za naše modlitbové spoločenstvo. Len takto, v kooperatíve, spoločnými silami, dosiahneme veľa. Pán Boh zaplať!

Byť ctiteľom sv. Pátra Pia znamená byť s ním spojený v modlitbe. Každá modlitbová skupina má potencionálne obrovskú silu, môže totiž do sveta rozlievať dobro, ktorým zmierňuje bolesti, napravuje ľudské previnenia, prináša pokoj, duchovné dobrodenia a dokonca i materiálnu pomoc množstvu duší.“

(A. da Ripabottoni)

Reportáž pripravila S.PATAYOVÁ,

vedúca MsPP v Hlohovci
božia vôľa – zjednotenie s človekom

V očiach Boha má človek nesmiernu, nekonečnú hodnotu a dôstojnosť. Všade tam, kde človek trpí, aj Boh s ním trpí (vojny, násilie, choroby…). Koniec-koncov, preto sa vtelil a prišiel na tento hriešny svet, aby dobrovoľne prijal utrpenie ako dôsledok ľudských hriechov a tým radikálne sa postavil na stranu človeka, vzal na seba hriechy ľudstva, lebo „miloval do krajnosti“ (Jn 13,1), a tým ľudské pokolenie zachrániť – spasiť.

Skutočne, je to priam paradoxné, keď úplne nevinný Boh – človek dobrovoľne berie na seba hrozné utrpenie z lásky, a tým vykupuje svet. Od tej chvíle každé ľudské utrpenie prežívané v spojení s Kristom, nie je už trestom za hriechy, ale sa radí do procesu spásy, je cestou dozrievania v láske, a tým na Kristovom vykupiteľskom diele. Preto všade tam, kde trpí človek, s jeho utrpením kontinuálne s ním prežíva i Ježiš.

Veľký francúzsky básnik, Paul Claudel, konvertita na katolícku vieru, raz napísal: „Boží Syn neprišiel na tento svet zrušiť utrpenie, ale prišiel trpieť spolu s nami. Neprišiel na túto zem zničiť kríž, ale prišiel, aby sa naň nechal pribiť…“ Je nutné si s plnou zodpovednosťou tiež uvedomiť, že Kristus nás miluje láskou, ktorá je silnejšia než smrť. Láskou, ktorá odpúšťa hriechy, prináša radosť spojenú s predchuťou neba už v tomto pozemskom živote, napriek utrpeniu ľudstva. Príkladom nám môžu poslúžiť mnohé ťažké životné príbehy ľudí, ktorí trpezlivo nesú svoje kríže a nezúfajú. Je až udivujúce, že napriek hroznej fyzickej bolesti (napr. rakovine), pociťujú niektorí ľudia pri stretnutí s Ježišom v Eucharistii nevýslovnú radosť a povzbudenie. A jedná sa o radosť, ktorú nik nikomu nevezme a ktorá pretrváva aj vo chvíľach najväčšieho osobného utrpenia. Totiž prostredníctvom Eucharistie je Ježiš s nami, a vo všetkom najmä tam, kde sme najslabší – v utrepení a smrti.

Bez pochýb v celom procese spásy nesmie chýbať človeku viera v Božie milosrdenstvo. Najväčším vzorom je nám v tejto veci Panna Mária, ktorá je našou najbezpečnejšou sprievodkyňou na ceste viery. Zároveň je vznešenou Matkou Cirkvi, mocnou Orodovnicou pred trónom Velebnosti a našou Ochrankyňou. Už vyše dvetisíc rokov je Cirkev kolískou, do ktorej vkladá Mária Ježiša a ponecháva ho k adorácii a kontemplácii všetkým národom.

Spasiteľ sveta Ježiš Kristus vie, že sme a zostaneme slabými ľuďmi, ktorí sú nútení deň čo deň bojovať s vlastnými nedokonalosťami, preto nám ponúka božskú pomoc. On sám slovami apoštola Jána (6,41) hovorí: „Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba…“. Kto ho požíva, v tom sa uskutočňuje tajomstvo Božieho narodenia, zázrak Božieho Slova, ktoré sa stalo telom. Odmietnutie tohto neopísateľného a nevysloviteľného daru z nebies sa smelo môže nazvať svetovou sebevraždou. Nik sa sám nespasí a nezachráni. Nepomôžu človeku peniaze, majetok, moc a sláva. Záchranným „lanom“ je jedine Božie milosrdenstvo a viera v neho. A preto v období terajšieho svetového šialenstva, Ježiš potrebuje dobrovoľné obety, ktoré zmiernia Božiu spravodlivosť. Ľudí, ktorí s láskou obetujú svoje utrpenie Bohu jednak za seba, blížnych, Cirkev a hriešny svet.

Doslov:

Boh vytrvalo hľadá ľudské srdcia, ktoré s ochotou pridávajú svoje utrpenia a kríže ku Kristovmu vykupiteľskému krížu. Hľadá lásku, ktorá nepozná mieru obety.

Modlitbová spoločnosť sv. Pia z Pietrelciny, má veľký vzor v tomto novodobom svätcovi, stigmatizovanom kňazovi, kapucínovi. Jeho 50- ročné hrozné utrpenie prijímané z lásky k Bohu a blížnym, primälo jeho duchovného vodcu, otca Agostina nazvať ho: corredemptore (spoluvykupiteľom). A skutočne, naše snahy, modlitby, prosby a obety, vysielané Bohu na príhovor sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie, nachádzajú plodnú odozvu v Božom požehnaní a jeho milosti.

Byť na kríži spolu s Ježišom je nekonečne viac, než len rozmýšľať o Ježišovom Kríži.“ (sv. Páter Pio)

S.P.


Z DIANIA  MSPP V HLOHOVCI

  • Tento rok, konkrétne 22. marec, sa zapisuje do pamäti jednak samotných členov MsPP v Hlohovci, ctiteľov sv. Pátra Pia, hostí a prítomných celebrujúcich kňazov. Pre zoskupenie ctiteľov tohto svätca je to jubilejný čas – 10 rokov od oficiálneho schválenia MsPP Cirkvou a registrácie v medzinárodnom zozname týchto skupín v ich centrále – San Giovanni Rotondo v Taliansku.
  • V priebehu jubilea v kostole Ducha Svätého, veriaci tu prítomní, si mohli svoje vedomosti doplniť a rozšíriť prostredníctvom jubilejného vydania Informačného bulletinu MsPP, kde sa dozvedeli o vzniku, konštitúcii a cieli MsPP v Hlohovci. Naviac bola ponúknutá aj Príloha bulletinu a pamätná jubilejná karta. Záverom sv. omše vedúca MsPP vďakyvzdala Bohu za všetky dobrodenia počas 10 rokov pôsobenia MsPP a poďakovala aj celebrujúcim kňazom za účasť a jednotlivo ich predstavila prítomným.
  • Už i vzhľadom na to, že pamätné karty s oznámením jubilea MsPP boli rozposlané na rôzne miesta (napokon oznam bol uverejnený aj v KN zo 4.5.2014), prišli pre MsPP gratulácie a dobrožičenia do budúcnosti. Z množstva spomeniem aspoň niektoré od významných osobností: Jeho excelencia, Mons. Ján Orosch, arcibiskup, Trnavská arcidiecéza. Jeho excelencia, Mons. Stanislav Zvolenský, arcibiskup, metropolita, Bratislavská arcidiecéza, predseda KBS. Vdp. Mons. Ján Repiský, bývalý hlohovecký dekan a farár. Páter Elias Vella OFM Conv. z Malty, počas pobytu na Slovensku (prijaté osobne).
  • Ako sa už stalo v MsPP dobrým zvykom, aj tento rok, dňa 7.6.2014 sa uskutočnilo v knižnici Farského pastoračného centra usporiadané agapé. Obsahom stretnutia bola modlitba, referát vedúcej MsPP, diskusia a záverom bol premietnutý dokumentárny film Svedectvá z Garabandalu.
  • Pred letnou prestávkou bol ukončený prvý polrok v MsPP sv. omšou dňa 28. júna 2014. Celebroval páter Leopold J. Jablonský, gvardián OFM v Hlohovci, duchovný asistent MsPP v Hlohovci.


Celebrantami slávnostnej sv. omše dňa 22. marca 2014 a pri príležitosti jubilea –

Program slávnosti sa začal v kostole Ducha Svätého o 9.15 vzývaním Ducha Svätého. Nasledovali chvály, modlitby a vďakyvzdania Bohu, jednak za 10- ročné obdobie trvania MsPP a za množstvo darov a milostí, ktoré sa na príhovor sv. Pátra Pia dostalo prosiacim.

Slávnostný ráz jubilea bol zavŕšený ďakovnou, koncelebrovanou sv. omšou. Hlavným celebrantom bol páter Miroslav Kulich, provinciálny minister kapucínov na Slovensku. Koncelebrantami boli: Prvý duchovný asistent MsPP v Hlohovci, páter František D. Alberty OFM Cap., ktorý počas sv. omše predniesol slávnostnú, podnetnú homíliu. Druhým koncelebrantom bol súčasný duchovný asistent MsPP, páter Leopold J. Jablonský, gvardián miestnych františkánov. Pre prítomných účastníkov jubilejnej sv. omše, istou raritkou sa stal brat Pavol Bizoň, kapucín. Ešte ako študent – vysokoškolák prichádzal na stretká MsPP z Bratislavy do Hlohovca, ako ctiteľ sv. Pátra Pia a sympatizant MsPP. Vďaka Pánovi, i za tento plod modlitieb MsPP – za kňazské a rehoľné povolania (viď foto):

Medzi hostí na jubilejnej slávnosti MsPP v Hlohovci patrila aj uzdravená Katka K. z Bánoviec n/Bebravou s rodinou.

Informuje S. Patayová
10 rokov pôsobenia MsPP v Hlohovci a na Slovensku boli:

Hlavný celebrant, páter Miroslav Kulich, prciál rehole kapucínov na Slovensku. Prvý duchovný asistent MsPP v Hlohovci, páter František Dezider Alberty OFM Cap. Súčasný duchovný asistent MsPP, páter Leopold Jaroslav Jablonský, gvardián františkánov v Hlohovci a brat Pavol Bizoň OFM Cap. v Bratislave.

Foto: Magda Lovásiková

Modlitbová skupina sv. Pátra Pia sa dožíva okrúhleho jubilea

Vznik, konštitúcia, cieľ – retrospektíva

„Bez Boha by bola márna každá snaha. Ak Boh nestavia dom, márna je snaha staviteľov“ (Žalm 126).

V prípade vzniku Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia v Hlohovci, ide zároveň o prepojenie s menom jej zakladateľky a vedúcej tohto zoskupenia. Už v detstve, keď otec priniesol brožúrku o Pátrovi Piovi s vyobrazením svätca so stigmami na titulnej strane, zaujal moju pozornosť a záujem…Neskôr zdrojom informácií boli rôzne časopisy, brožúrky, knihy, ktoré rozširovali obzor vedomostí o samotnom svätcovi, ale i jeho gigantickom sociálnom diele – Casa Solievo della Sofferenza (Dom úľavy v utrpení), v ktorého „ srdci“ zakotvila i prvá modlitbová skupina, založená Pátrom Piom. Tieto sa veľmi rýchlo po jej vzniku rozvetvili po celom Taliansku, a neskôr po celom kresťanskom svete. Aj v Hlohovci pred desiatimi rokmi vznikla prvá na Slovensku, certifikovaná MsPP, zaradená do medzinárodného zoznamu týchto skupín v San Giovanni Rotondo v Taliansku. Azda je vhodné spomenúť, že tá naša v Hlohovci nebola konštituovaná iba zo spontánneho rozhodnutia zakladateľky modlitbového spoločenstva, ale jej vznik vyplynul z istých indícií, z riadenia Božieho, podľa Jeho vôle…Aj keď začiatky chodu skupiny neboli najľahšie, s pomocou Ducha Svätého a na príhovor sv. Pátra Pia, pred desiatimi rokmi bola MsPP založená a oficiálne začala fungovať. Doposiaľ sa však mnohí spytujú, čo bolo najväčším podnetom pre zakladateľa skupiny vziať na seba zodpovednosť za chod, i obetu, ktorá je sprievodným javom tohto diela a súčasťou doporučení, ktoré obsahuje Štatút. Sám Pán vytvoril okolnosti, ktoré sa spočiatku zdajú skôr prekvapujúce, ale pritom vytvárajú „mozaiku“, ktorá v poslednej fáze koncipuje ucelený obraz tvoriaci akoby štartovaciu dráhu, vytvárajúcu podmienky na „beh“- možnosť realizovať Božiu vôľu. Tou okolnosťou, ktorá všetko predchádzala asi pred 11 rokmi, bolo veľké podujatie v Prešove pod názvom Fajer (Oheň Ducha Svätého) poriadané v tamojšej športovej hale s medzinárodným obsadením. Po prednáške ukončenej modlitbou, lektor sa spýtal prítomných na isté vnútorné pocity. Tí, ktorí ich v sebe identifikovali, aby povstali. Skôr, než bola pretlmočená výzva (z angličtiny), ja som v predstihu stála, hoci som nevedela, prečo asi? Bola som veľmi zmätená, najmä keď bolo vysvetlené, že ide o podnet Ducha Svätého k evanjelizácii –misijnú činnosť. Začala som si klásť otázky v zmysle: čo len ja už môžem robiť? Zdalo sa mi v predstavách, že som už v živote dosť pozitívneho urobila pre dobro Cirkvi a na rozvoji cirkevnej kultúry…koniec-koncov mám už svoje roky na to, aby som niečo začínala a napokon mám rodinu. Nie! Asi som sa zmýlila a nevdojak sa postavila. A predsa to nebol omyl, zjavné to bolo s odstupom času. Vtedy, v okamihu zmätku mysľou mi prebehol duchovný výkrik: Bože, pomôž mi rozlúsknuť tento rébus. Ó, Duchu Svätý, teraz skutočne nie som disponovaná pochopiť, čo odo mňa požaduješ, daj mi schopnosť rozlíšiť a spoznať tvoju vôľu… Po návrate do Hlohovca som po čase na dotyky Ducha Svätého pozabudla. Ak ma to i napadlo, utešovala som sa, že predsa ide iba o omyl. Vôbec nie! Postupne a spontánne sa vypĺňali „mozaikové okienka“ v dianí, vsádzané do podoby rodiaceho sa diela – Modlitbovej skupiny sv. Pátra. Pia.

Veľkú zásluhu s prispením pomoci pre oficiálne fungovanie MsPP má páter František D. Alberty, kapucín, ktorého som v tejto veci oslovila a radila sa. Páter František nielen pomohol radou, ale zadovážil tlačivá k certifikátu i samotný Štatút zo San Giovanni Rotondo, ktorý bol sprostredkovaný v taliančine, postaral sa o jeho preklad do slovenčiny a úpravy do podoby brožúrky. A nielen toto všetko, ale stal sa aj prvým duchovným asistentom MsPP v Hlohovci. Ďalším dobrodincom vzniknutej a rozširujúcej sa skupiny o nových záujemcov a členov, bol vdp. Mons. Ján Repiský, dekan a farár v Hlohovci, ktorý poskytol pre počtom stále narastajúcu MsPP na jej stretávanie sa a modlitby kostol Ducha Svätého, a zároveň bol jedným z troch signatárov podpísaných na certifikáte MsPP.  Ďalší dvaja boli: Jeho Excelencia vdp. Ján Sokol, arcibiskup v Trnave a páter Jozef Timko, provinciál kapucínov v Bratislave. Kópie certifikátu boli doručené: do San Giovanni Rotondo v Taliansku, na Arcibiskupský úrad v Trnave, provincialát kapucínov v Bratislave a farský úrad v Hlohovci.

Postupne nasledovali požehnané výsledky úsilia MsPP v Hlohovci. Do povedomia veriacich na Slovensku sa MsPP dostala i vďaka médiám (KN,SR), neskôr i vlastnej tlači pod názvom Informačný bulletin MsPP a napokon i webovej stránke www.mspp.tym.sk, ktorú technicky spravuje spolupracovníčka vedúcej skupiny, Lýdia Tittelová. Technicky koordinuje aj tlačovú prílohu, ktorá z času na čas obohatí bulletin. V náboženskom vysielaní SR, relácii Cesty sa viackrát uskutočnilo interview na tému sv. Páter Pio a Modlitbová skupina sv. Pátra Pia v Hlohovci. Na rozhovore sa podieľali: S. Patayová, L. Tittelová a páter Jakubrafael B. Patay, kapucín. Okrem toho pred výročnou spomienkou na sv. Pátra Pia a každoročne poriadanou duchovnou obnovou v trvaní troch dní, a to vždy okolo 23. septembra, sa o propagáciu tejto udalosti záslužne podieľa redaktor Slovenského rozhlasu, Štefan Chrappa. Duchovná obnova MsPP sa uskutočňuje v kostole Ducha Svätého; každý z troch dní je ukončený sv. omšou. Pozitívne odozvy na dianie MsPP v Hlohovci, povzbudili návštevníkov stretnutí k vytvoreniu si samostatnej skupiny Pátra Pia v Bratislave, ktorej členovia udržujú kontakt s Hlohovcom i naďalej. Veľkú radosť máme z dvoch mladých ľudí. Paľko Bizoň z Bratislavy, prichádzajúci na stretnutia MsPP do Hlohovca, sa toho času nachádza na pôde kláštora kapucínov ako rehoľník a Ferko Kadlečík, bol našim miništrantom a je rehoľníkom u františkánov. Taktiež sa tešíme z neutíchajúcich kontaktov, ktoré prichádzajú od ctiteľov sv. Pátra Pia a záujemcov o MsPP, taktiež s prosbami o modlitby, a to z rôznych kútov Slovenska. O to väčšiu radosť pociťujeme z vypočutých modlitieb, s ktorými sa delia s nami.

Pred časom vedúcej MsPP sa podarilo obstarať prostredníctvom Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva na Slovensku impozantný ornát s vyobrazením sv. Pátra Pia pre celebrantov sv. omší v MsPP.

Isté problémy neobišli ani MsPP v priebehu jej existencie. Pozostávali z absencie duchovnej asistencie a v ťažkosti získať kňaza pre túto službu. Po istých peripetiách, podali MsPP pomocnú ruku miestni františkáni pod vedením pátra Leopolda Jaroslava Jablonského, gvardiána, ktorá vďaka Bohu pretrváva v MsPP doposiaľ.

Informačné kontakty aktívne sa realizujú jednak s centrálou modlitbových skupín v San Giovanni Rotondo, Arcibiskupským úradom v Trnave a Farským úradom v Hlohovci. Po diecéznej vizitácii v Hlohovci, dňa 24.4.2013, od vsdp. arcibiskupa Mons. Jána Oroscha dostala MsPP v Hlohovci pochvalu, uznanie a povzbudenie do budúcnosti, ktoré počas stretnutia rôznych cirkevných zoskupení obdržala v zastúpení S. Patayová a L. Tittelová. Záverom, čo na modlitby a prosby predkladané Bohu „hovorí“ a radí nám sám zakladateľ  modlitbových skupín, ktoré nesú jeho meno- Páter Pio?

Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na každom z nás, ako sa rozhodne.

…………

Modlitba je našou najlepšou zbraňou; je to kľúč, ktorý otvára Božie srdce.

………….

Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje naše chodníky, a nech nám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídeme k nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať.

…………

Ježišu, daj, aby sa modlitbové skupiny stali majákmi Svetla vo svete.

S. Patayová

Vedúca MsPP v Hlohovci


Kostol Ducha Svätého v Hlohovci – sídlo MsPP

V priebehu jestvovania mspp a najmä počas výročnej spomienky na sv. pátra pia (23.sept.) sa pri slávení sv. omše vystriedalo viacero duchovných. na snímke z kvadrumu fpc sa v tom čase (r.2006) zvečnili kocelebranti- zástupcovia troch františkánkskych rodín (františkán ofm, kapucíni ofm cap. a conventuál – minorita ofm conv.) s vedúcou mspp v hlohovci.

výročná spomienka na sv. pátra pia z r. 2009 s koncelebrantami: hlavný – p. Jakubrafael B.Patay OFM Cap., dp. Stanislav Lieskovský a dp. mons. Ján Repiský.


Stručné usmernenie

Členov a potenciálnych záujemcov o Modlitbovú skupinu

sv. Pátra Pia v Hlohovci

O jednotlivých stretnutiach MsPP v Hlohovci a tiež pre ctiteľov Pátra Pia býva uverejnená správa jednak počas oznamov v chrámoch, ale aj na internetovej webovej stránke skupiny. Žiaľ, mnohí z veriacich, ktorí si vypočujú oznam o stretnutí skupiny sa nazdávajú, že sa to týka iba registrovanej, uzavretej spoločnosti. Nie je tomu tak! Vstup na modlitby má každý, kto sa chce modliť, a v tom čase si za orodovníka volí sv. Pátra Pia, ktorý s Pannou Máriou – Prostrednicou všetkých milosti, chce obsiahnuť milosrdenstvo Pánovo.

Tu chcem zdôrazniť, že modlitbové skupiny založené Pátrom Piom a ich členovia, nie sú viazaní sľubami, nevyžaduje sa vstupné, zápisné, ani členské poplatky. Čo by malo byť záväzným je skutočnosť, že keď záujemca príde a predstaví sa vedeniu ako ctiteľ sv. Pátra Pia s tým, že chce patriť do MsPP, vtedy ho „viaže morálny predpoklad“, že bude s ostatnými vytvárať motlitbové spoločenstvo, ktoré sa riadi Štatútom skupín a všeobecným úmyslom vyplývajúcim z neho. Potom registrovaní členovia by sa mali snažiť zúčastňovať na modlitbových stretnutiach, okrem iného aj vzhľadom na dôveru ľudí (s bydliskom mimo Hlohovca), vkladajúcich sa do modlitieb skupiny.

Každý jeden záujemca o MsPP sa môže kvôli podrobnejším informáciám obrátiť na vedúcu skupiny alebo jej zástupcov – spolupracovníkov (viď webová stránka internetu).

Dodatok k informáciám

Ako je už známe veriacej verejnosti, MsPP sa vo svojej činnosti riadi smernicami (Štatútom), platným pre všetky modlitbové zoskupenia sv. Pátra Pia na svete.

Okrem iného smernice v sebe zahŕňajú aj modlitby na všeobecný úmysel (viď rozpis). Tento, prioritný úmysel, je zároveň doplnený kolektívnym úmyslom (na požadované konkrétne potreby), ale tiež osobný úmysel (jednotlivcov). Tento nemusí byť verejne konkretizovaný, ale v spoločných modlitbách odovzdaný Bohu – do jeho najsvätejšej vôle.

V Modlitbovej skupine sv. Pátra Pia v Hlohovci praktizujeme všetky tri, a to od samotného vzniku spoločenstva.

Všeobecný úmysel molitieb

Za Cirkev, za Svätého otca, za biskupov, za kňazské a rehoľné povolania, za svätosť kňazov, za horlivosť v kresťanskom živote, za obrátenie hriešnikov a ateistov, za chorých, zvlášť nevyliečiteľne, za starých a za ďalšie vedľajšie úmysly, potrebné pre Cirkev a spoločnosť.

Členovia skupín sa zaväzujú k modlitbe vynáhrady a podľa učenia sv. Pavla obetujú svoje utrepenie ako účasť na utrpení Krista, Vykupiteľa Sveta. Venujú sa tiež skutkom lásky voči chorým, starým a odsunutým na okrej spoločnosti.

S. Patayová, vedúca MsPP v Hlohovci

Z diania v Modlitbovej skupine sv. Pátra Pia

  • Dňa 1. mája 2010 vo františkánskom kostole v Bratislave získal P. Jakubrafael B. Patay OFM Cap., (Hlohovčan, poradca a spolupracovník MsPP) členstvo v ráde sv. Lazara Jeruzalemského. Tejto slávnosti sa okrem členov rádu zúčastnilo duchovenstvo z domova i zahraničia ako i ctení hostia.

  • Dňa 22. mája 2010 zvolalo vedenie MsPP v Hlohovci mimoriadne stretnutie za účelom modlitieb k Božiemu  milosrdenstvu, z príležitosti organizovaného sprievodu o 13,oo hod. v Bratislave pod názvom „Dúhový pochod“ homosexuálov. Modlitieb sa zúčastnili okrem členov MsPP aj členovia rôznych modlitbových zoskupení a veriaci z Hlohovca.

  • Dňa 7. Júna 2010 sa konala v Horných Otrokovciach kňazská rekolekcia hlohovského dekanátu. Pri tejto príležitosti požiadala dp. M. Jesenáka, dekana farnosti, vedúca MsPP v Hlohovci o účasť za účelom oboznámenia kňazov dekanátu s modlitbovým spoločenstvom a zároveň požiadala prítomných o službu duchovnej asistencie pre MsPP, ako to vyžaduje Štatút

  • Keďže všetky prosby, modlitby a úsilia MsPP vkladáme do rúk Božích, bezpochyby aj tie, týkajúce sa duchovného asistenta pre našu MsPP, ktorého v priebehu absencie suplujú hosťujúci kňazi (stretnutie so sv. omšou). V súčasnosti nám podávajú pomocnú ruku bratia františkáni z hlohovského kláštora. S vďakou ich zaradíme do úmyslov našich modlitieb.

Vedúca MsPP v Hlohovci

Obrovský pútač pred novým chrámom sv. Pátra Pia

v San Giovanni Rotondo

Kríž, pri ktorom sv. Páter Pio dostal stigmy

Na počiatku je len Boh!

Čo sa stalo s našou katolíckou Európou?

Autor mnohých kníh, rehoľník, kňaz, známy svetový exorcista, páter Gabriele Amorth, napriek svojmu pokročilému veku, rozhodol sa vydať v spolupráci s P. Rodarim ďalšiu publikáciu, ktorá vyšla pod titulom Znamenie exorcistu s podtitulom: Farár, ty nič nevieš! P. G. Amorth si hneď v úvode kladie všeobecnú otázku: „Čo sa stalo s našou katolíckou Európou? Som síce už starý, ale nie natoľko, aby som si nepamätal, ako vyzerá živá viera, keď kostoly boli každú nedeľu plné a my sme v nich kľačali; keď naši misionári (myslí tým Taliansko, kde sa narodil a pôsobí) odchádzali do celého sveta, semináre a rehoľné domy boli plné povolaní, keď rodiny neboli rozbité a matky vychovávali svoje deti a takto by sa dalo pokračovať. Viera upadla, preto katolícka cirkev otvorila Rok viery (od 11. okt. 2012 – nov. 2013).“ Vo svojej nezvyčajnej pokore sa páter Amorth priznáva, „že v r. 1959 sa mu podarilo dosiahnuť a zorganizovať zasvätenie Talianska Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie a v poslednej dobe založiť Medzinárodnú spoločnosť exorcistov, ktorá predtým neexistovala, a nesmiem zabúdať (ako poznamenáva) aj na moju úlohu v nej, čiže byť exorcistom vo svete.“ Napokon obsah tejto knihy odporúča čitateľom, aby každému priniesla duchovný úžitok. (Pozn.: Preto výber z obsahu pub. prinášam pre čitateľov bulletinu).

Na počiatku je len boh! žiadny človek na svete sa nemôže nazývať človekom, keď nevie kto ho stvoril, ale aj všetko to, čo má vôkol seba. Ak si toto neuvedomuje a nechce uznať kto ho stvoril, jeho život sa stáva bezvýznamným a zbytočným. Pre kresťanov, nie tých matrikových, ale praktizujúcich svoju vieru v Boha, Kristus svojím príchodom na túto zem, otvoril nebeskú bránu a dovolil, aby každý, kto verí v Boha a žije z Boha, mohol prísť do neba. Naopak, kto Boha odmieta, kto žije proti nemu, rúti sa do pekla.

Samozrejme, Boh Stvoriteľ nám daroval slobodu, to znamená slobodné rozhodnutie sa pre dobro či zlo. Boh – Láska chce iba slobodných ľudí, slobodne sa rozhodujúcich. Je si treba tiež s úplnou zodpovednosťou uvedomiť, že existuje spravodlivý Kristus, Syn Boží a je Pravdou! Taktiež, že existuje pozemský život a pokračujúci po smrti. Ten po smrti pozostáva z neba, Božieho kráľovstva; očistca, je to miesto očakávania a očisťovania duší; a tvorí ho aj peklo, večné zatratenie.

Zlo existuje a žijú aj ľudia, ktorí žijú pre Zlo – satana a tiež jestvujú anjeli – démoni, ktorí slúžia satanovi. Tieto skutočnosti by si mali slobodne a zodpovedne uvedomiť všetci kresťania, túžiaci dostať sa do večnej blaženosti, do Božieho kráľovstva v nebi.

Kto stvoril peklo? Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi v bode 74 uvádza stručnú vetu:“…odmietli Boha (myslené padlí anjeli) a jeho kráľovstvo, a tak zapríčinili vznik pekla. To znamená, že diabli dali vznik peklu. Nie Boh, lebo On je láska. Satan je nenávisť so snahou ničiť Božie plány, tiež klamstvom a záludnosťou odoberať Bohu duše a privádzať ich do pekla – svojho kráľovstva. Sv. Pavol v liste Efezanom napísal: „Nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami temného sveta.“

V súčasnej dobe, keď viera v Boha oslabuje, zároveň to spôsobuje, že sa ľudia prikláňajú k okultizmu, robia zlé skutky alebo sa priamo upisujú diablovi. Vari si prestali uvedomovať, že nebo alebo peklo sú večné? Veď predsa oproti večnosti je tento pozemský život veľmi krátky.

Prvé Božie prikázanie nás pozýva, aby sme plnili zákony, ktoré nám dal Boh. Napokon všetky Božie zákony diktovala Láska a dostali sme ich pre naše dobro. Ak ich človek nedodržiava, sám sa rúti do bezodnej priepasti. A to nielenže nedodržiava Božie zákony, ale pácha také skutky, ktoré nerobia ani zvieratá.

Mnohí ľudia skúmajú tajomstvo zla, ktoré sa však nedá preskúmať. Je to strašná perverzia, ktorá udivuje mnohých ľudí, ale napriek tomu si volia zlo, zamietnu dobro, vieru v Boha, Cirkev, ktorá v dejinách ľudstva urobila zjavne toľko dobra, či už na poli vedy a umenia, kultúry, sociálnych vecí…Odmietnuť Cirkev ako takú, založenú Kristom, znamená buď totálnu nevedomosť alebo vedomé a dobrovoľné priľnutie k Zlému – diablovi. Ale isté je, že na konci pozemského života človek bude musieť zúčtovať, bude súdený podľa svojich skutkov.

Smutné a takmer tragické je vedomie, čím sú ovplyvňované dnešné deti a mládež, ktorá potrebuje pozitívnu formáciu oveľa viac ako v minulosti. Stačí si uvedomiť, aký vplyv na ich duševné zdravie má napríklad televízia, počítač, internet, mobilný telefón atď. Koniec-koncov negatívne toto všetko ovplyvňuje aj dospelých ľudí. Toto konštatovanie nesmie nechať ľahostajného nikoho, najmä rodičov detí, ale aj celú občiansku spoločnosť!

Žijeme zároveň v čase, keď mnohí naši súčasníci žijú svoju vieru hrdinsky. Dá sa to nazvať obdobím mučeníkov, najmä na Strenom Východe, no nielen tam. Jestvuje ešte nejaká záchrana? Áno, a je ňou modlitba! Svätci, ako bol napríklad sv. Pio z Pietrelciny poukazoval na silu modlitby. Napokon on sám bol príkladom tejto mocnej zbrane proti zlu a Zlému. Veď modlitba je osobný rozhovor s Bohom. On nás volá, čaká a počúva. Preto svätec Pio z Pietrelciny založil modlitbové skupiny, aby sa stali akoby ochranným múrom proti náporom zla. Po Druhom vatikánskom koncile sa i na podnet pápežov začali rozširovať modlitbové spoločenstvá, ktorých členovia pristupujú k sviatostiam a stávajú sa evanjelizátormi v snahe zachraňovať svet pre Boha.

No a na vrchole všetkých pozemských snáh stojí Kráľovná neba i zeme, Matka Božia, Matka naša, Nevesta Ducha svätého, záruka všetkých milostí, lebo ona sama je milostiplná sprostredkovateľka všetkých Božích darov, o ktoré človek v pokore prosí Boha.“

Zároveň je treba vari dodať, že páter Gabriele Amorth počas života sv. Pátra Pia mal s ním priamy kontakt, ctil si ho a bol mu veľkým vzorom v povolaní exorcistu. V jeho pracovni okrem iných, visel na stene aj obraz sv. Pia z Pietrelciny. Súčasťou uvedenej publikácie je aj modlitba k Michalovi Archanjelovi, ktorú na žiadosť pápeža Leva XIII. sa mala modliť každodenne celá Cirkev:

„Najslávnejšie knieža nebeských vojsk, svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pomôž nám, ktorých Boh stvoril a draho vykúpil, od vlády zlého ducha. Cirkev si ťa uctieva ako svojho ochrancu a obhajcu. Tebe Pán zveril duše, ktoré raz zasadnú v nebi. Pros, aby Boh pokoja držal satana zašliapnutého našimi nohami, aby nerobil z ľudí svojich otrokov a aby neškodil Cirkvi. Spolu so svojimi modlitbami prednes Najvyššiemu aj naše, aby rýchlo zostúpilo na nás Božie milosrdenstvo a aby si ty mohol spútať draka, starého hada, satana a spútaného ho zhodiť do pekla, odkiaľ nebude môcť viac škodiť dušiam.“ Amen.

Pre MsPP prináša S.PATAYOVÁ

Mária, hovor Synovi o našej prítomnosti

Dnes sa ti pozeráme do očí, ó, Matka!

Ó, Mária, ktorá si zbadala v Káne Galilejskej,

že „nemajú víno“ (Jn 23).

Ó, Mária!

Ty predsa vieš, čo všetko nám chýba!

Vieš, čo nás bolí. Ty poznáš naše trápenia,

naše viny i naše túžby.

Ty vieš, čo sužuje srdcia národa tebe zasvätené

tisícročia „v materinskom otroctve lásky…“.

Hovor Synovi o našom ťažkom „dnešku“.

Kristovi, ktorého sme prišli pozvať do celej

našej budúcnosti. Táto budúcnosť sa začína „dnes“

a závisí od toho, aké bude naše „dnes“.

V Káne Galilejskej, keď začalo chýbať víno,

povedala si sluhom, ukazujúc na Krista:

„Urobte  všetko, čo vám povie.“ Vyslov tieto slová

aj nám! Vyslovuj ich stále! Vyslovuj ich neúnavne!

Ó, Matka toho Krista, ktorý je pánom budúceho veku…

A daj, aby sme my v tomto ťažkom „dnes“ počúvali

tvojho Syna, aby sme ho počúvali každý deň a každým

skutkom. Aby sme ho počúvali aj keď hovorí veci

ťažké a náročné.

Ku komu by sme šli? On má slová večného života!

Evanjelium je radosť z námahy a zároveň radostná

a spásna námaha.

Ó, Matka, pomáhaj nám prejsť s evanjeliom v srdci,

cez naše ťažké „dnes“ k tej budúcnosti, do ktorej sme

pozvali aj Krista, Knieža Pokoja.

(Zo spisov Jána Pavla II.)

A.Negrisolo, N.Castello, S.M.Manelli
OTEC  PIO  Z  PIETRELCINY

(Pohľad do vnútra stigmatizovaného kapucína)

OTEC   PIO  kňaz

Ako v dobách sv. Františka – svedectvá

O výnimočnosti svätých kňazov svedčia mnohí z ľudí, ktorí prichádzajú s nimi do kontaktu. Cítili sa akoby zasiahnutí či vnútorne prebodnutí. Otec Pio bol jedinečným, skvelým kňazom s prenikavým a mäkkým pohľadom. Na jeho úsmev, ktorý bol jedinečný, nik nemohol zabudnúť, hoc jeho postoje boli plné pokory. Každý, kto sa čo i raz zúčastnil na sv. omši, ktorú slúžil, túžil sa jej znova zúčastniť.

Nechýbali však ani mimoriadne udalosti. Istá slečna z Lucery bola zasnúbená s mladým neveriacim študentom. Pred svadbou ho presvedčila, aby sa spolu s ňou vypravil do San G. Rotondo. Po účasti na sv. omši, ktorú slúžil otec Pio, mladík často usedavo plakal. Postupne sa jeho snúbenka dovtípila, prečo je tomu tak. Behom sv. omše videl mladík na hlave otca Pia veľkú tŕňovú korunu. Tŕňov bolo na nej toľko, že by cez ne neprepadla ani ihla.

Ďalším svedkom bol muž, ktorý sa zúčastnil na rannej sv. omši slúženej otcom Piom. Keď otec Pio prechádzal okolo tohto muža, položil mu na hlavu svoju ruku. Na jeho dlani bolo cítiť hlavu klinca. Druhýkrát položil tomuto mužovi na hlavu chrbát ruky, kde pocítil hrot klinca. Na tretí deň sa mu otec Pio rukou priblížil k ústam, z ktorej bolo cítiť a vidieť v nej plno krvi. To sú svedectvá, že bol skutočne ukrižovaný, keď prechádzal popri zástupoch. Nespočet príhod, ktoré sa odohrávali v San Giovanni Rotondo čoraz jasnejšie dokazovali, že majú nadprirodzený pôvod.

Eleonora Franceska Forestiová, mystická duša, zakladateľka rehoľného inštitútu Františkánok večnej adorácie rozprávala, ako jej sám Ježiš zjavil, že v r. 1920 bolo Taliansko na príhovor modlitby otca Pia zachránené pred komunistickým prevratom.

Ukážka svedectiev je nepatrná, lebo ich bolo nespočet. Vypovedaným svedectvom je charakteristika otca Pia samotným Jánom Pavlom II. „Je skutočným Božím darom pre celú Cirkev. Želám si poďakovať nášmu Pánovi, že nám daroval otca Pia. Chcem poďakovať za to, že ho daroval nášmu veku, plnému toľkých trápení, za to, že ho daroval našej generácii.“ (Povedané v San G. Rotondo 23.5.1987).

Vznešené poslanie

Životopis otca Pia by sa mohol začať slovami, ktorými sv. Bonaventúra otvára svoju verziu životného príbehu sv. Františka z Assisi vrcholného diela stredovekej – Legendy Väčšej. Boh podobne ako sv. Františkovi aj otcovi Piovi ukázal svoj zámer spásy a zároveň aj prostriedky k dosiahnutiu tohto cieľa. Je to v podstate program novej evanjelizácie vytýčený Jánom Pavlom II., v ktorom poukazuje na svätosť ako prostriedok napĺňajúci Boží zámer spásy.

(S.P.)

Z DIANIA  MSPP V HLOHOVCI

o v sobotu 11. januára 2014 bol slávnostne modlitbami a sv. omšou zahájený nový kalendárny rok v MsPP. Celebrantom sv. omše bol P. Leopold J. Jablonský, gvardián OFM v Hlohovci. Sv. omša bola obetovaná za kňazov doposiaľ celebrujúcich sv. omše v MsPP (Hlohovci).

o V rámci stretnutia MsPP (11. januára 2014) bol o.i. prečítaný text listu, zaslaný vedúcej MsPP a spoločenstvu PP, Jeho Excelenciou Mons. Jánom Oroschom, trnavským arcibiskupom. Obsahom listu boli jednak dobrožičenia do nového roka 2014, povzbudenia, a zároveň požehnanie k 10. výročiu pôsobenia MsPP, ktoré si spoločenstvo PP slávnostne pripomenulo dňa 22. marca 2014 modlitbami a ďakovnou sv. omšou.

o Bolo to práve v marci 2004, keď bola oficiálne schválená a tým potvrdená činnosť MsPP v Hlohovci a to certifikátom vydaným Arcibiskupským úradom a následne aj centrálou takýchto skupín na svete v San Giovanni Rotondo (Taliansku). Odtiaľ bol doručený dokument „Diplom“, ktorý uchováva vedúca MsPP a býva prezentovaný počas slávnostných udalostí v MsPP.

S veľkou vďakou a nadšením prijalo hlohovecké modlitbové zoskupenie od p. arcibiskupa Jána Oroscha, záverom listu, zverenie členov MsPP a ctiteľov svätca pod ochranu Sedembolestnej Panny Márie, ktorej Cirkev zasvätenie slávi tento rok 2014.

o Pri príležitosti desaťročného jubilea, vedúca „uvila“ z modlitieb MsPP pre Sv. otca Františka kyticu a odoslala mu ju prostredníctvom Rádia Vatikán.

o Vzhľadom na skutočnosť, že doba uzávierky, čo sa týka obsahu Informač. bulletinu, sa z technických príčin skrátila, ďalšie informácie týkajúce sa jubilea MsPP budú uverejnené v nasledujúcich vydaniach tejto tlače.

Pripravila S. Patayová, vedúca MsPP v Hlohovci

Gabriele Amorth, Sv. Páter Pio – jeho vzor

V súčasnej dobe, kedy v rámci demokracie a duchovnej „sebestačnosti“ jednotlivcov, Boh v predstavách ľudí akoby ustupoval do pozadia, osvojujúcich si novú pozíciu v náboženstve zvanom New Age (Nový vek), ktoré propaguje duchovnú nezávislosť, oprostenú od pravého jediného Boha a zásad kresťanstva. Súčasťou New Age je liberalizmus, sekularizmus, hedonizmus, voľná morálka…, ktorá sa pomaly, ale isto usádza v podvedomí nielen inovercov či bezvercov, ale žiaľ, aj u kresťanov. Cieľom New Age je likvidácia kresťanstva. Čo je vari hrozivejšie, je skutočnosť, že skazonosnou je nielen pre bežných laikov – kresťanov, ale zasahuje i mnohých z radov duchovenstva. Uvedený príspevok upozorňuje  čitateľa nielen na sily Zla, ale mnohých bude motivovať k premýšľaniu o reálnej existencii diabla a jeho diela na zemi.

V stručnosti sa zoznámme s pátrom Gabrielem. Je to známy rímsky exorcista. Do povedomia ľudí sa dostal aj vďaka početnej literatúry pojednávajúcej o ňom, tiež pomocou článkov publikovaných v časopisoch, či denníkoch. V súčasnosti  sa dožil 88 rokov. Na otázky autora publikácie o ňom, p. Gabriele spomenul, že bol veľa rokov šéfredaktorom časopisu Matka Božia, vydávaného Spoločnosťou sv. Pavla, ku ktorej ako člen rehole patrí. Špecializoval sa na odbor mariológie, čo predznamenáva, že bol a je veľkým ctiteľom Panny Márie. V Rádiu Mária v Taliansku máva prednášky, ktoré praktizuje už veľa rokov. Treba vari dodať, že dosiahol doktorát z cirkevného práva. Po súčasnosť pokračujú s ním nespočetné interviá, telefonáty, kňazské povinnosti – sv. omše s homíliami, a napokon „ordinácia“ na pomoc tým ľuďom, ktorí sa dostali nevdojak do spárov diabla. Jeho učiteľom a predchodcom v roli exorcistu bol páter Candido Amantini, pôsobiaci 40 rokov ako exorcista pri Svätých schodoch v Ríme. Ďalším vzorom v škole života a exorcizmu bol mu sv. Páter Pio, kapucín pôsobiaci v San Giovanni Rotondo.

P. Gabriele Amorth je usmievavý človek pokojnej povahy, nešetriaci počas dialógu humorom. Miestnosť, v ktorej býva, a je zároveň jeho pracoviskom, čo sa týka zariadenia je veľmi skromná, je tam iba to najnutnejšie, bez televízora a počítača. Na stene visí niekoľko obrazov: veľký portrét bl. Jakuba Alberioniho, zakladateľa paulistov, fotka jeho učiteľa, pátra Candida Amantiniho a pri stene je umiestnená asi meter vysoká socha Fatimskej Panny Márie, s jej útlym spoločníkom archanjelom Michalom. Nad kreslom upútava pozornosť usmievavá tvár sv. Don Bosca a vedľa neho portrét sv. Pátra Pia z Pietrelciny. Obaja títo svätí zakúsili v živote mimoriadnu „pozornosť“ od diabla, vymedzenú termínom „trýznenie“.

Na otázku spoluautora Spomienky exorcistu, prečo majú diecézy tak málo exorcistov?, páter Gabriele odpovedá: Bohužiaľ, situácia sa nemení z dôvodu, že veľa kňazov a biskupov neverí v potrebu tejto veci. Dokonca v mnohých diecézach bola činnosť exorcistov pozastavená, lebo neveria v možnosť posadnutia. Zašlo to až tak ďaleko, že v mnohých seminároch sa prestalo hovoriť nielen o diablovi, ale aj o pekle (týka sa to Talianska). Sú inštitúcie, kde sa téme exorcizmu vyhýbajú úplne. Pritom jestvuje nespočetné množstvo očividných prípadov, a to rôznych formien pôsobenia diabla na človeka. Veľkým príkladom, ako hovorí páter Gabriele, je prípad Pátra Pia, ktorý znášal počas pozemského života trýznenie zlým duchom. Podľa mnohých svedectiev diabol ho bil a všemožne trápil. Svätý Páter Pio nebol nikdy posadnutý, iba trýznený. K takémuto trýzneniu boli podrobení viacerí svätci v dejinách Cirkvi a nielen oni. Týka sa to a neobchádza ani laikov bez rozdielu pohlavia a veku.

Na otázku spoluautora publikácie Spomienky exorcistu Marca Tosattiho, či sa satan vlúdil aj do Vatikánu?, odpoveď pátra Gabrieleho bola, žiaľ, pozitívna. Teda to znamená, že je pravda, čo povedal pápež Pavol VI., že „dym satana sa vkradol do Cirkvi…“ Skutočne, ak by sa niekto z ľudí chcel presvedčiť a oboznámiť s nesmiernym množstvom variácií a vplyvov Zlého na človeka, vrelo doporučujem obstarať si knihu Spomienky exorcistu od Gabriele Amortha z rozprávania Marca Tosattiho (pozn. autora príspevku).  V uvedenej publikácii sa páter Gabriele (doposiaľ je čestným predsedom Asociácie exorcistov) zmieňuje tiež o charizmatických hnutiach, modlitbových skupinách a iných zoskupeniach, kde zároveň poukazuje na veľké percento falošných charizmatikov, ktorí narobia v spoločenstvách veľa zla…

O tom, že páter Gabriele Amorth dobre poznal sv. Pátra Pia, zaujímal sa o neho a bol pre neho živou školou autentických poznatkov, sa netajil. Práve o tieto poznatky sa opiera a sú príkladom aj pre iných. Na položené otázky páter Gabriele odpovedá; napríklad hovorí: „Spomínam si na epizódu zo života Pátra Pia, ktorého diabol bičoval do krvi. Keď ho konečne prestal biť, Páter Pio sa spýtal svojho anjela strážcu – prečo si nezakročil, aby si mi pomohol? Anjel, ktorý takmer plakal od žiaľu odpovedal: Pretože Pán nechcel, aby som zakročil. Diabol Pátra Pia bičoval po všetky dni jeho života, od detstva, s výnimkou niekoľkých dní po tom, ako dostal stigmy. Pár dní na neho diabol neútočil, ale potom pokračoval každodenne. Po útokoch diabla mal Páter Pio zjavenia Pána alebo Panny Márie. Bol to istý druh potešenia. P. Gabriele vypovedá: Koľko si len Páter Pio vytrpel! Vytrhával duše z rúk satana, a satan sa mu za to „odvďačil“. Preto to Pán dovolil, aby Páter Pio takto priamo vytrhával duše z pazúrov Zlého. Koľko obrátení sa stalo vďaka nemu…“

(Dov. autora príspevku):

Keď sa zahĺbime do významu utrpenia vidíme, že má neopísateľný význam pri záchrane duší, tak vlastných, ako aj tých, za ktoré svoje kríže obetujeme. V ochote prijať a znášať Bohom ponúknutú bolesť a utrpenie, prenikáme zároveň do tajomstva Kristovho kríža a jeho významu pre spásu človeka a sveta. Preto modlitbové skupiny sv. Pátra Pia vo svete sa zameriavajú, podľa rád zakladateľa, na modlitby a zároveň obety prosiac i za tých, ktorí už nevládzu niesť svoj kríž. Toto má obrovskú hodnotu pred Bohom, zachraňujúc tým duše i svet.

Svätý Páter Pio, príklad obety a lásky, oroduj za nás!

(Spracované podľa publikácie: Spomienky exorcistu, od Gabriele Amortha)                                                  S. Patayová