Ježiš ťa chce mať zdravého

Ja ho uzdravím…

Všetky modlitbové skupiny v katolíckej cirkvi sa sústreďujú predovšetkým na modlitbu, prosby, chvály, vďakyvzdania prejavované Bohu, na čítanie sv. Písma a jeho aplikáciu do života, úryvky z náboženských kníh a životopisov svätých. Stretnutia členov jednotlivých zoskupení neznamenajú iba vzájomné priateľské kontakty, akúsi spoločenskú udalosť, aj keď tento aspekt stretnutí nie je vylúčený. Cieľom je predovšetkým Ježiš, ktorý nám chce vyjsť v ústrety vo všetkých našich potrebách. Keďže jednotlivci niekedy nevedia ani za čo a ako sa majú modliť, pozýva sa na pomoc Duch Svätý, spoločenstvo svätých alebo konkrétny svätec (v prípade nášho modlitbového spoločenstva sv. Páter Pio) s odovzdaním všetkého do rúk Panny Márie sprostredkovateľky všetkých milostí od Pána.

V Kostole Ducha Svätého, kde sa stretáva Modlitbová skupina sv. Pátra Pia v Hlohovci, skutočne sa predovšetkým túžia jej členovia a ctitelia svätca stretnúť s Ježišom a jeho i našou Matkou Máriou. Na tomto mieste nachádzame Ježiša ako učiteľa, Priateľa, Pána a Uzdravovateľa. Vo svete je veľa utrpenia. A nie každý je disponovaný alebo schopný niesť svoj kríž. Aj keď sa to zdá paradoxné, Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Problém ľudského utrpenia doposiaľ nik nevyriešil, predstavuje akési „tajomstvo zla“. Treba si zároveň uvedomiť, že choroba a utrpenie nie sú cieľom, ale môžu byť cestou, po ktorej nás Pán chce priviesť k naplneniu svojho plánu. Prišiel na tento svet nie aby priniesol, ale premohol utrpenie, aby nad ním zvíťazil, keďže on má skutočne moc oslobodiť nás od akéhokoľvek utrpenia.

Sú rôzne druhy utrpenia: Utrpenie spôsobené vlastným hriechom; utrpenie spôsobené hriechom iných; a utrpenie spôsobené ľudskou ohraničenosťou. Jestvujú aj druhy utrpenia, ktoré sú vykupiteľské. Jedná sa o utrpenie, ktoré nie je výsledkom môjho hriechu alebo hriechu iných. A je si treba uvedomiť, že taký kríž a utrpenie sa stáva zdrojom veľkej energie a je plodom Ducha Svätého. Prijaté a prežívané vykupiteľské utrpenie je zahrnuté veľkou láskou, lebo je spojené s Bohom, ktorý trpí s nami! Táto kategória ľudí sa stáva v Pánových rukách najvhodnejším nástrojom na uzdravovanie iných. Keďže uzdravenie sa uskutočňuje skrze lásku, Ježiš takto necháva pôsobiť svoju lásku prostredníctvom ľudí, ktorí sa stávajú akýmisi prenosovými kanálmi Otcovej lásky. Uzdravenie musí byť bezpodmienečne spojené s vierou človeka túžiaceho po uzdravení, lebo sa tu nejedná o mágiu, ale ide o proces spojený s evanjelizáciou. Chyba je, že mnohí ľudia sa kvôli uzdraveniu naháňajú za zázrakmi a tým za Ježišovým uzdravením, ale nie za Ježišom, ktorý uzdravuje. Veď napokon, keď Ježiš uzdravil slepého v Jerichu, povedal mu: „Nasleduj ma!“ To je dôvod každého uzdravenia – nasledovať Ježiša.

Boh je láska. Čím viac budeme otvorení láske, tým skôr budeme uzdravení. Preto, čo nám bráni prijímať lásku, čo je v nás pre lásku uzavreté, potrebuje prednostne uzdravenie. Najväčšie zranenia zväčša pochádzajú od našich rodičov, ktorí nám mnohokrát nevedeli prejaviť svoju lásku. Tiež to môže byť opustenosť, strach, hnev, keď nás iní zrádzajú a zraňujú… Treba si uvedomiť ešte i to, že uzdravenie neznamená, že sa naše utrpenie definitívne ukončilo. Môže sa ešte zopakovať ak zľahostajnieme vo viere, prestaneme pristupovať k sviatosti zmierenia a prestaneme byť horliví v modlitbe atď.

Okrem telesného i duševného uzdravenia poznáme i milosť, ktorou nadobudneme silu trpieť spolu s Ježišom, aby sme doplnili to, čo chýba jeho utrpeniu (Kol 1,24). V modlitbových spoločenstvách si prostredníctvom svätých (v našom prípade sv. Pátra Pia) na čele s Pannou Máriou vyprosujeme dary a milosti u Pána, ale občas zabúdame prosiť o silu a vytrvalosť v trápeniach, a predovšetkým o dar pokory a lásky k Bohu a blížnym. Nepriateľ Boží diabol sa snaží okrem narúšania cností vštepovať nám povrchnosť počas sv. omší, formalizmus pri sviatosti zmierenia, ktoré faktory sú najsilnejším okamihom víťazného boja s diablom, silnejším než exorcizmus. Totiž exorcizmus je obrad, ale zmierenie je sviatosť. Táto negatívna bytosť – diabol sa neustále snaží veriacich pomýliť, a to vo všetkom. On dobre vie (lebo diabol je veľmi inteligentná bytosť), že napríklad pútnické miesta sú prostrediami milosti od Pána sprostredkované Pannou Máriou. Preto aj tu veriaci človek musí byť obozretný, nepodliehať hneď rôznym víziám, ktoré môžu byť produktom Zlého. On práve takéto milostivé miesta rád zneužíva. Keďže on je priam „stelesnená“ nenávisť, divy, ktoré koná, sú podvodom a teda človeku na škodu. Nepriateľ Boží ponúka tiež prostredníctvom rôznych liečiteľov niečo, čo sa zdá na pohľad dobré, napríklad uzdravenie. Lenže toto sa v konečnej fáze skončí nejakou katastrofou alebo nastane presun. Ak sa uzdraví telo, choroba sa presunie na psychiku. Prosto, človek sa choroby nezbaví, iba ho postihne na inom mieste alebo iným spôsobom. Diabol nemôže človeku poskytnúť nič dobré, lebo nás nenávidí. V pekle vládne nenávisť aj medzi démonmi. Keby tam bola iba nepatrná kvapôčka lásky, uhasila by celé peklo. Áno, diabol je ochotný dať nám všetko pod podmienkou, že nebudeme poslúchať Boha. Je ochotný obdarovať človeka dokonca aj charizmami, lebo Boh mu ich nevzal. Preto sú tak nebezpeční rôzni psychotronici, liečitelia, guruovia, mágovia, veštice, a nielen oni, tiež aj ľahkoverní kresťania, ktorí ich praktiky propagujú a šíria ako hodnoverné činy. Preto treba sa radšej vyhnúť rôznym doporučeným „spasiteľom“ a byť opatrní na pútnických miestach neodobrených Cirkvou. Na svete a taktiež na Slovensku, je veľa pútnických miest Cirkvou povolených dokonca i doporučovaných, chrámy, kaplnky, ale aj súkromné modlitebne, kde občas zavíta kňaz, požehná ich spolu s prítomnými veriacimi ľuďmi. Ďakujme a chváľme Pána, že modlitbová skupina sv. Pátra Pia má k dispozícii svoj stánok – kostol Ducha Svätého, kde sa stretávame na modlitbách, chválach prejavených Bohu, aby požehnal naše modlitbové snahy a všetkých členov Modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia a ctiteľov tohto svätca, a aby v ňom nedopustil rozdelenie, čo by znamenalo útok Zlého. Na príhovor sv. Pátra Pia a prostrednice všetkých milostí Panny Márie kiež nás Boh požehnáva podľa svojej presvätej vôle aj v budúcnosti.

vďaka ti pane, buď zvelebený a oslávený naveky!

(čerpané z diela Kristoterapia, E. Vella)

S. PATAYOVÁ

Technická spolupráca L. Tittelová