Krížová cesta s pátrom Piom

Meditácie sv. pátra Pia

I. Ježiš je odsúdený na smrť

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Koľko utrpenia mi spôsobuje vidieť, že Ježišovi nielenže neošetrujú rany, ale čo je ešte horšie, je urážaný hrozným rúhaním. Želal by som si radšej zomrieť, alebo aspoň ohluchnúť, ako počuť to množstvo urážok, ktoré ľudia adresujú Bohu. Obrátil som sa na Pána s touto prosbou: Pane, daj mi radšej zomrieť, ako byť prítomný, keď ťa urážajú.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

II. Ježiš nesie kríž na Kalváriu

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Všetku starostlivosť o seba samých prenechajme najsladšiemu Ženíchovi duše. Zložme svoju hlavu ako verní učeníci na hruď tohto nežného Ženícha a nebojme sa, lebo nebeský Učiteľ nedovolí, aby sa nám skrivil čo i len vlas na hlave, ako to nedovolil ani v Getsemanskej záhrade voči svojim učeníkom. Uprostred bezohľadného zástupu, nepozorovaní, vystúpme spolu s Kráľom na vrchol Kalvárie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

III. Ježiš padá prvý raz pod krížom

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Ježiš, muž bolestí, túži po tom, aby ho všetci kresťania nasledovali. Kalich bolesti Ježiš ponúkol aj mne. Keďže ma od neho neušetril, prijal som ho. Moje biedne utrpenie nestojí za nič, ale Ježiš v ňom má zaľúbenie, lebo kým bol na zemi, tak veľmi si želal vypiť kalich až do dna. V isté dni, v ktoré on sám, kým bol na zemi, trpel viac, dáva mi silnejšie prežívať utrpenie.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

IV. Ježiš sa stretáva so svojou matkou

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Nech nám bolestná Panna vyprosí u svojho presvätého Syna, aby sme stále viac vnikali do tajomstva kríža a spolu s ňou sa opájali Ježišovým utrpením. Najistejší dôkaz lásky spočíva v utrpení znášanom kvôli milovanému. Po tom, čo Boží Syn znášal z čistej lásky k nám toľko bolesti, niet žiadnej pochybnosti o tom, že kríž znášaný z lásky k nemu stáva sa lahodným.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

V. Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Ježiš mi stále opakuje: „Neboj sa, nechám ťa trpieť, ale dám ti aj silu. Túžim po tom, aby sa tvoja duša očistila a osvedčila v každodennom, skrytom utrpení. Nezľakni sa, ak dovolím zlému, aby ťa trápil, svetu, aby ťa odmietol, tebe najdrahším ľuďom, aby ťa zarmucovali, lebo nič nezlomí tých, ktorí nesú ťarchu kríža z lásky ku mne a ktorých som sa rozhodol ochraňovať.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

VI. Veronika utiera Ježišovi tvár

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Vložte svoje srdcia do rán nášho Pána, ale nie nasilu. Majte veľkú dôveru v jeho milosrdenstvo a dobrotu, lebo on vás nikdy neopustí. Neprestávajte však preto starostlivo objímať jeho svätý kríž a pomáhať mu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

VII. Ježiš padá druhý raz pod krížom

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Neustále ponúkajte Pánovi obetu svojho života i všetkého toho, čo podstupujete, a Ježiš bude ako skutočný Kráľ rovnako neustále vládnuť vášmu srdcu. A aby ste sa čoraz viac stávali hodnými slávy blažených, obetujte Bohu všetko, čo znášate, sto, ba viac ráz za deň. Držte sa ho pevne milujúcou vôľou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

VIII. Ježiš stretáva plačúce ženy

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Ježiš Kristus je náš vzor, ktorý treba vyjadrovať životom a zároveň podľa neho náš život stvárňovať. Ježiš si však vzal za symbol kríž, a tak chce, aby všetci jeho nasledovníci prešli cestou Kalvárie, nesúc kríž, a na ňou rozpätí nakoniec vydýchli. Len touto cestou sa dosahuje spása.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

IX. Ježiš padá tretí raz pod krížom

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Neustále hľaďme očami viery – nášho zbožného a blahodarného anjela – na Ježiša Krista, ktorý obťažený svojím krížom, vystupuje na Kalváriu ľahko, s námahou kráčajúceho, zdolávajúceho strmý svah Golgoty, vidíme ho nasledovaného nesmiernym zástupom ľudí, ktorí primknutí k nemu nesú svoje kríže a prekonávajú tú istú cestu.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

X. Ježiš je vyzlečený zo šiat

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Úbohý Ježiš, znova som ho urazil. Moje srdce je natoľko chladné, že sa nevie pohnúť k dojatiu, ktoré je namieste pri pomyslení na urážky mnou Ježišovi uštedrené. Ale nakoľko viem a môžem, chcem ich ľutovať. A tak som v tichu plakal. Boli to slzy bolesti, ale zároveň aj slzy môjho veľkého šťastia.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

XI. Ježiš je ukrižovaný

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Na vrchu Kalvárie prebývajú srdcia, v ktorých má nebeský Ženích záľubu. Za akého šťastného sa musíš považovať, ak sa usiluješ zotrvávať tam vždy, verne a s láskou, aby si na tomto vrchu adoroval ukrižovaného Ježiša v tomto živote. Lebo tak si zaručíš, že budeš so všetkou istotou adorovať aj Ježiša osláveného.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

XII. Ježiš na kríži zomiera

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Ježiš, obrátiac sa na mňa, povedal mi: „Syn môj, nemysli si, že moja agónia trvala tri hodiny. Nie, v dušiach, ktoré som najviac obdaroval, budem v agónii až do konca sveta. Syn môj, kým trvá moja agónia, treba bdieť. Moja duša hľadá aspoň kvapku ľudského súcitu, ale beda: nechávajú ma samého pod ťarchou ľahostajnosti.“

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

XIII. Ježiša snímajú z kríža

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Treba sa veľa uponižovať, vidiac, ako málo sme pánmi seba samých a ako veľmi milujeme pohodlie a odpočinok. Maj pred očami vždy prítomného Ježiša: on neprišiel, aby odpočíval, neprišiel ani kvôli pohodliu, či už duchovnému alebo časnému, ale prišiel, aby zápasil, uponížil sa a zomrel.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

XIV. Ježiša ukladajú do hrobu

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Nevzdávaj sa a ani nezastavuj pri výstupe na vrchol kalvárie života. Ježiš nám podá ruku, aby sme nezaváhali. Myšlienka na Božiu milosť, ktorá nás podopiera a odmena, ktorú nám Ježiš vyhradil, budú nám sladkou posilou.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

XV. Ježiš vstáva z hrobu

Klaniame sa Ti, Pane Ježišu Kriste.

Prečo sa Ježiš Kristus vydal za nás na smrť? Viera mi odpovedá: aby odčinil naše hriechy. Prečo vstal z mŕtvych v takom rozruchu zázrakov? Aby nám dosvedčil, že bolo dosiahnuté naše vykúpenie. Svojou smrťou nám pripomína, že sme boli mŕtvi kvôli hriechu. V jeho zmŕtvychvstaní však máme dokonalý vzor nášho znovuzrodenia v milosti.

Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.

Modlitba na úmysel Svätého otca:

Otče náš. Zdravas´  Mária. Sláva Otcu.

Pane Ježišu, ty si určil nášho Svätého otca Františka, aby ťa ako tvoj námestník zastupoval v tvojej Cirkvi. Prosíme ťa, naplň ho svojou láskou, aby bol dobrým otcom a pastierom celej tvojej Cirkvi. Daj mu múdrosť a prezieravosť, pokoru a nádej, trpezlivosť a zdravie,
aby podporovaný úprimnými radcami, vernými biskupmi a kňazmi viedol tvoj ľud ku spáse.

.