OTEC PIO kňaz

A.Negrisolo, N.Castello, S.M.Manelli

OTEC PIO Z PIETRELCINY

(Pohľad do vnútra stigmatizovaného kapucína)

OTEC PIO kňaz

Ako v dobách sv. Františka

Svätý otec Ján Pavol II. navštívil všetky kontinenty a takmer všetky národy, aby mohol nadviazať kontakt s čo najväčším počtom duší v najrôznejších rovinách. V každom kúte sveta sa stretol s dušami úprimne hľadajúcimi Ježiša. Boli to duše, ktoré túžili prežívať jeho prítomnosť, vnímať jeho lásku a dobrotivosť prostredníctvom jeho kňazov. Preto v ich mene sa obracia na kňazov: „Rozhliadnite sa okolo seba! Nevnímate silné volanie mužov a žien zo všetkých spoločenských vrstiev, ľudí rôznych farieb pleti a každého veku? Zdá sa, že nám chcú vysloviť svoju veľkú túžbu: Chceme vidieť Ježiša…Chceme vidieť Ježiša v živote každého kňaza“ (prejav z 13. Apríla 1991 v Brazílii).

Volanie zástupov, ktorých hovorcom sa stal Svätý otec, by malo zapôsobiť na každého konsekrovaného. Kňazi by sa mali, pokiaľ tak ešte neurobili, svojím zmýšľaním pripodobniť Kristovmu duchu a usilovať sa byť horlivými s pastierskou láskou. Svätý otec ich zároveň prosil o to, aby sa pripodobňovali vzorom kňazskej svätosti, a to v každodennom pôsobení, aby si brali za vzor osobnosti, ako bol napr. Filip Neri, Vincent de Paul, Ján Mária Vianey, Ján Bosco, či Maximilián Kolbe a ďalší. Tiež to môžu byť kňazi, s ktorými sme sa už v živote stretli a sú príkladom duchovného života“ (príhovor ku kňazom v Miami z 11.9.1987).

Práve to privádzalo do San Giovanni Rotondo mnoho pútnikov z celého sveta. Pred zdesenými zrakmi veriacich stál pri oltári prvý stigmatizovaný kňaz v dejinách kresťanstva. Sám Ježiš Kristus mu 20. Septembra 1918 počas jedného zo svojich zjavení vtlačil svoje sväté rany, a preto mohol otec Pio právom zvolať ako svätý Pavol: Nežijem už ja, ale vo mne žije Kristus.

Pápež Benedikt XV. Definoval túto udalosť slovami: „Otec Pio patrí medzi tých, ktorých Boh v rôznych epochách posiela na zem, aby obracali ľudí.“ Môžeme smelo povedať, že otec Pio bol najpozoruhodnejším a najspomínanejším človekom dvadsiateho storočia. Ľudia stále putujú k jeho hrobu, aby sa tam stretli s tajomstvom Božej lásky a posilnili sa Božím duchom. A zdá sa dokonca, že živé prúdy ľudí aj v súčasnosti naberajú na sile.

Nech ako príklad poslúži svedectvo jedného môjho priateľa, ktorý nebol horlivým kresťanom. Vydal sa do San Giovanni Rotondo, aby sa zúčastnil na sv. omši otca Pia. Keď v ňom uzrel sprítomneného Krista na Kalvárii, položil Bohu otázku: „Prečo ho nechávaš tak hrozne trpieť?“ Za okamih si však musel priznať: „Trpieť ho vlastne nechávam ja svojimi hriechami.“ Tento zážitok stačil, aby sa môj priateľ obrátil.

Silným indikátorom tajomstva v San Giovanni Rotondo bolo chovanie sa posadnutých. Stačilo, aby otec Pio povedal: „Strať sa!“ A v tom okamihu boli oslobodení od Zlého.

S. Patayová

Pohľad cez priezor – editoriál

význam a potreba laických modlitbových zoskupení.

(sv. páter pio predvídal ich potrebu…)

Ján Halon, kňaz, pôsobiaci na Slovensku a náš súčasník, vo svojej knižke Jedno srdce a jedna duša s podtitulom – Tajomstvo malého spoločenstva a jeho zapojenie do farnosti, uvádza svoj osobný názor: „Práca a život v týchto hnutiach a spoločenstvách úplne zmenili môj život, znamenali pre mňa rast v kresťanskom i osobnom živote. Osobne som sa presvedčil o uzdravujúcej sile, ktorou Pán pôsobí cez tieto spoločenstvá, a začal som chápať, čo je to Cirkev ako spoločenstvo.“ V tejto jeho knižke sa ďalej uvádza: Posynodálny apoštolský list Sv. otca Jána Pavla II., Christifideles laici odkazuje (o.i.) na kapitolu katechizmu, ktorá pojednáva o spoločenstve svätých. O dôležitosti zapájania laikov svedčia slová, ktorými je zakončený dekrét II. vatikánskeho koncilu o laickom apoštoláte – Apostolicam actuositatem: Svätý koncil teda naliehavo prosí v Pánovi všetkých laikov, aby ochotne, veľkodušne a s otvoreným srdcom odpovedali na Kristov hlas, ktorý ich v túto hodinu volá so zvýšenou nástojčivosťou, i na podnety Ducha Svätého…“ (AA 33).

Spoločenstvá vo farnosti sa nesmú stať iba akýmsi pracovným poľom, ale aj priestorom na stretávanie, v ktorom sa iným odovzdávajú skúsenosti, zážitky, riešenia problémov a v ktorom sa ľudia spolu modlia a cítia prítomnosť Ježiša, ktorý povedal: „Kde sú dvaja alebo traja zídení v mojom mene, tam som prítomný i ja – som medzi nimi (Porov. Mat 18,20). V posynodálnom apoštolskom liste Christifideles laici je tiež zmienka o fakte, že súčasná doba pozná rozšírenie mnohých foriem laických zoskupení: združenia, skupiny, spoločenstvá, hnutia… Je to skutočne veľké bohatstvo a mnohostrannosť darov, ktoré Duch Svätý živí v Cirkvi (ChL 29). Každé spoločenstvo prežívané a realizované v bratskej láske, je niečo nádherné. Zdieľanie sa v spoločenstvách jeden druhému alebo celku znamená, akoby sme dávali časť seba. Tú lásku, ktorú v našich srdciach rozlieva Duch Svätý (Rim 5,5), môžeme takto odovzdávať jeden druhému a všetkým.

Sv. Páter Pio v čase, keď jeho túžba bola zameraná na vytvorenie sociálneho diela, do ktorého sa radí Casa Sollievo della Sofferenza – Dom úľavy v utrpení, sa prelínala s predstavou konštituovania a podpory modlitbových skupín. Jeho plán sa uskutočnil. Modlitbové skupiny sv. Pátra Pia sa rozšírili nielen po celom Taliansku, ale aj po celom svete. Prorocká predvídavosť sv. Pátra Pia z Pietrelciny a jej naplnenie sa zračí najmä v súčasnosti, keď Cirkev prežíva bolestnú krízu prameniacu z presadzovania „demokracie“, liberalizmu a sekularizmu.

Podľa predsedu diela MsPP, Mons. Riccarda Ruotola, skupiny sa musia vyznačovať vernosťou Cirkvi, pápežovi a biskupom, celkovou kresťanskou formáciou, modlitbovým životom, veľkodušnosťou a láskou voči trpiacim. Blahoslavený pápež Ján Pavol II. k tomu dodáva: „Vy sa nielen voláte, ale aj ste modlitbovými skupinami. Všetci členovia modlitbových skupín majú jasne a odvážne prejavovať to, čím sú, čiže autentickí a horliví kresťania „v modlitbe, v smrti, v nádeji, v láske!“

Alesandro da Ripabottoni, autor jedného z diel o Pátrovi Piovi píše: „Byť ctiteľom Pátra Pia znamená byť s ním spojený v modlitbe. Každá modlitbová skupina má potencionálne obrovskú silu; môže totiž do sveta rozlievať dobro, ktorým zmierňuje bolesti, napravuje ľudské previnenia, prináša pokoj a duchovné dobrodenie a ďalšie dobrá.“

Toto všetko prijala a osvojila si aj MsPP v Hlohovci. Jej verní členovia okrem účasti na modlitbových stretnutiach, snažia sa prijať do „modlitbového patronátu“ tých ľudí, ktorí sa na nás obracajú z celého Slovenska, a ktorí akoby strácali silu bojovať a čeliť náporom života. A výsledok? Všetko sa snažíme vkladať do Božích rúk, prosiť o milosť, ale s tým, nech sa stane vôľa Božia. Výsledkom snáh a modlitbového úsilia je neopakovateľná a neopísateľná radosť s vďačnosťou prejavenou Bohu za mnohé vypočuté modlitby a prosby. Je to skutočne nádherná spolupráca s láskavým Bohom, nebeským Otcom na orodovanie sv. Pátra Pia, za pomoci Panny Márie sprostredkovateľky všetkých milostí. Nech je za to Bohu neustále vzdávaná vďaka a chvála!

S. Patayová

kardinál agostino casaroli

(Z prejavu MsPP v San Giovanni Rotondo 4. mája 1986)

Modlitbové skupiny majú uskutočniť veľkú úlohu v modernej spoločnosti svojim špecifickým určením a záväzkom oživovať spiritualitu Pátra Pia v rôznych prostrediach každodenného života, rodinného i spoločenského.

Modlitbové skupiny si zaumieňujú oponovať „sekularizácii“, ktorá sa tak široko a hlboko rozšírila v modernej spoločnosti, pravým evanjeliovým duchom, aby prispeli k obráteniu sveta.

Strediská, ktoré nasledujú príklad Pátra Pia, musia mať autentickú vieru, vyžarovať pravdu v živote práve cez modlitbu.

Skrze modlitbové skupiny je Páter Pio prítomný vo vašich diecézach, vo vašich farnostiach, vo vašich rodinách – svojoch hlbokou vierou, svojím príkladom, svojou spiritualitou. Slová, ktoré Ježiš povedal apoštolom, keď im sľúbil Ducha Svätého, platia aj pre vás: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“. (Jn 14,27).

„Nie, nebojte sa, – hovorieval Páter Pio – keď idete po mori uprostred vetrov a vĺn; ale spomeňte si, že ste s Ježišom. Čoho sa bojíte? Ale ak vás prekvapí strach, volajte silno: „Pane, zachráň ma“, a on vystrie ruku: pevne ju chyťte a radostne kráčajte ďalej.“

Kráčajte s veľkou dôverou a neste svetu pokoj a vyrovnanosť, ako to učil Páter Pio. Pokračujte spolu s Pannou Máriou, našou nebeskou Matkou, s ružencom v rukách.

„Aj my sa ponamáhajme“, hovorieval Páter Pio, „ako mnohé vyvolené duše, byť v blízkosti tejto požehnanej Matky. Kráčajme popri nej, nechoďme inou cestou, ktorá vedie k životu, ale tou, ktorú nám vychodila naša Matka“.

(S.P.)

z diania mspp v hlohovci

v Vypočuté modlitby: Dňa 29.4.2011 prišla na adresu vedúcej MsPP v Hlohovci správa od žiadateľa o modlitby p. Pavla pre chorého na rakovinu sleziny, otca 6 detí Štefana (59 r.), ktorý po dlhom utrpení odovzdal svoju dušu Pánovi.

Menovaný zosnulý Štefan Galis (brat žilinského p. biskupa) bol dlhý čas chorý a trápil sa vo veľkých až neznesiteľných bolestiach. Nielen veriaci v Sučanoch, odkiaľ chorý pochádzal, ale aj z Martina sa vytrvalo za neho modlili, aby Pán života a smrti bol k nemu milosrdný. Slúžili sa za neho aj sv. omše…

Po relácii v SR na tému sv. Páter Pio a MsPP v Hlohovci, rozhodol sa p. Pavol L. po dohode s veriacim v Martine, obrátiť sa na MsPP o pomoc v modlitbách. Skupina tento prípad zaradila nielen do kolektívneho úmyslu, ale zobrala si ho do „modlitbového patronátu“ aj členka skupiny, ktorá sama bola zázračne uzdravená.

Motlitebníci z Martina sa rozhodli chorého navštíviť, aby mu zreferovali správu, že sa za neho modlia aj v MsPP v Hlohovci. Pán Štefan napriek neznesiteľným bolestiam bol pri plnom vedomí. Po vypočutí si tejto správy, sa usmieval a za tri hodiny odovzdal svoju dušu Bohu. Pán sa zľutoval, oslobodil jeho samého i rodinu od nesmierneho utrpenia.

Žiadateľ o modlitby, za teraz už zosnulého Štefana, nám odkázal: „Máte orodovníka v nebi“.

v V rámci akcie Noc kostolov sa aj v hlohovských kostoloch uskutočnil bohatý program. Vo farskom kostole Sv. Michala archanjela vo večerných hodinách dňa 27. mája 2011 bol jeden z bodov programu zameraný na predstavenie rôznych náboženských zoskupení v Hlohovci. MsPP predstavila p. Lýdia Tittelová.

v Dňa 28. mája 2011 sa stretnutie MsPP v Hlohovci delilo na dve časti: Modlitby v kostole Ducha Svätého a posedenie v knižnici Farského pastoračného centra. V priebehu družného posedenia spojeného s agapé, bol väčší časový priestor na rozhovor, informácie, zdieľania, otázky a odpovede…

Informuje vedenie MsPP v Hlohovci