Rok 2011

…Z DIANIA  MSPP V HLOHOVCI

v V priebehu novembra 2011 bola zaslaná do centrály modlitbových skupín sv. Pátra Pia v San Giovanni Rotondo (Taliansko) súhrnná správa o dianí MsPP v Hlohovci. Prostredníctvom internetu prišla odtiaľ odpoveď s pozdravom tohto znenia:

Pochválený buď Pán Ježiš Kristus,

Čítala som s veľkým dôrazom a pozornosťou o činnosti MsPP v Hlohovci a ďakujem za Vašu drahocennú spoluprácu s medzinárodnou skupinou v San Giovanni Rotondo.
Som rada, že v skupine žije nadšenie pre mnohé duchovné impulzy, ktoré vedú všetkých členov k aktívnej účasti. Sv. Páter Pio Vás bude vždy chrániť a dá vám silu, napodobňovať  jeho učenie svedectvom v každodennom živote, v každej oblasti, a to ako v osobnej a kolektívnej, ako doma, tak i v širšej spoločnosti.

V blízkosti Vianoc Vám chcem poslať svoj osobný pozdrav s krásnymi myšlienkami, ktoré nám zanechal biskup, Mons. Tonino Bello z Molfetta:

„Ak by som mal dovolené odísť o polnoci a putovať ulicami a klopať na každé dvere a zvoniť na všetky zvončeky a do telefónov hovoriť do všetkých osvetlených okien, tak by som povedal: „Veselé Vianoce, ľudia, náš Pán prišiel na tento beznádejný svet, a rozhodol sa ostať tu večne, pretože stále nie je unavený z nikoho a naďalej sa nás chce zastávať“. Toto je krásne posolstvo mieru a nádeje.

S láskou Vás pozdravuje Sestra Mária Grázia, San Giovanni Rotondo, Taliansko.

December 2011

v Stretnutie MsPP záverom roka 2011, dňa 17. dec., bolo spojené so sv. omšou, ktorá bola ďakovnou. Ďakovali sme Bohu za dar dovŕšenia roka 2011. V kostole Ducha Svätého sv. omšu celebroval p. František Olbert, gvardián OFM z trnavského kláštora (viď foto).

v Nový rok a stretnutie MsPP bolo zahájené 14. jan. 2012 modlitbami a sv. omšou, ktorú v kostole Ducha Svätého celebroval P. Augustín Hlavina OFM z hlohoveckého kláštora.

v Keď načrieme do registra kontaktov MsPP v rozsahu teritória Slovenskej republiky, s potešením konštatujeme, že pokračujú. S dôverou sa do našich modlitieb nielen vkladajú, ale mnohí za Pánom vypočuté modlitby ďakujú, a čo je pre nás veľmi povzbudzujúce, keď nám ich s radosťou tlmočia. Z viacerých pozitívnych oznámení vyberám:

Zúfalá matka 33. ročnej chorej dcéry K. z Bánoviec nad Bebravou po vypočutí relácie Cesty v SR, ktorej obsahom bola MsPP v Hlohovci, rozhodla sa obrátiť na nás s prosbou o modlitby za dcéru. Toto rozhodnutie predchádzalo absolvovanie viacerých odborných vyšetrení na rôznych miestach Slovenska, žiaľ, bezvýsledne. Naviac sa muselo u nej prikročiť viackrát k radikálnym až drastickým terapiám – zásahom. Keďže výsledky liečenia boli stále negatívne, matka chorej dcéry sa obrátila o radu u kňaza. Žiaľ, aj táto snaha nebola úspešná. Onedlho čo prišla správa s prosbou o modlitby do MsPP, prišla i odpoveď. Dcéra K. je prepustená z psychiatrického liečenia do domácej starostlivosti s tým, že stav sa výrazne zlepšil. K. prijala dp. kaplána, vyliala mu svoje vnútro – ťažkosti, vyspovedala sa a prijala sv. prijímanie. Zakrátko potom, K. hovorila osobne s vedúcou MsPP.

Chvála a vďaka Pánovi!

Vedenie MsPP v Hlohovci

Mocnejšia než zlo

Páter Gabriel Amorth je známym (v súčasnosti hlavným rímskym) exorcistom, mariológom a čestným prezidentom Medzinárodnej asociácie exorcistov. V publikácii „Mocnejšia než zlo“, ktorej autorom je on spolu s Robertom I. Zaninim sa naviac zmieňuje o kontaktoch s Pátrom Piom z Pietrelciny. Ako 26-ročný novokňaz vyhľadal Pátra Pia v r. 1942 a odvtedy ho navštevoval každý rok až do r. 1968.

P. Gabriel Amorth vo svojej knihe poznamenáva, že kto si prečítal aspoň jednu z publikácií o Pátrovi Piovi, z jej obsahu by sa dozvedel, že jeho život tu na zemi bol pretkaný urputným bojom s nepriateľom Božím- diablom, ktorý svätca nenávidel a útokmi mu znepríjemňoval život. Zrejme, kontakty s Pátrom Piom utvrdili P. Amortha v presvedčení bojovať proti nepriateľovi Božiemu s plným nasadením sa, čo potvrdzuje i množstvo publikácií, ktoré od neho vyšli. Tak ako Páter Pio zdôrazňoval a vyzdvihoval silu a význam modlitby, taktiež P. Amorth tvrdí, „že Pán nám dal veľa milostí, aby sme dokázali premôcť zlého ducha. Je to modlitba, ktorá má obrovskú moc, ona je triumfom dobra.“ Potom nasleduje sviatostný život a zverenie sa do rúk Panny Márie.

V súčasnej dobe diabol používa výnimočný spôsob zvádzania a klamu s úmyslom, aby sa človek zameral iba na záležitosti tohto sveta. Napríklad pomocou masmédií a reklamy, ktorú používa k tomu, aby sa človek sústredil viac na svoje telesné zdravie, krásu, pohodlie, vyžitie sa… čo je jasný prejav satanovho klamu, ktorý je v protiklade s Božím kráľovstvom Pravdy. Toto je jeden z úskokov diabla, ktorým sa mu darí odvádzať ľudí od Boha, s úmyslom dostať ich do večného zatratenia, v ktorom je on sám. Na svete je ním zruinovaná morálka mladých ľudí, kde zlo každého druhu prekvitá. Zarmucujúca je skutočnosť, že už i samotní kresťania svoju nábožnosť viac-menej spájajú akoby s dobrou tradíciou: krst, sv. prijímanie, birmovka, vari ešte cirkevný sobáš a potom?, žiaľ, honba za peniazmi, majetkami, slávou, prestížou…

Cirkevná hierarchia sa snaží riešiť mnohé vážne problémy ľudí, takmer „zhltnutých“ Šelmou, kňazmi exorcistami. P. Amorth však poukazuje na fakt, že takýchto kňazov je málo, pretože, s bolesťou konštatuje, že táto problematika sa v cirkvi podceňuje. Totiž stav človeka posadnutého démonmi sa podobá na duševné ochorenie, lenže až bezvýsledná psychiatrická liečba postihnutého indikuje posadnutosť, či iné formy vplyvu diabla. Tento stav u postihnutého jedinca vyvoláva neopísateľné trápenie a túžbu po samovražde.

Ďalším zhubným „módnym trendom“ v spoločnosti (do ktorej patria aj mnohí kresťania) s problémami rôzneho charakteru, na ich riešenie si vyberajú kadejakých mágov, veštice, bylinkárov, guruov, kartárov… s vierou v ich spasiteľnú pomoc. A práve cez takýchto „liečiteľov“ sa otvárajú kanály zlému duchu v snahe získať si jeho dušu. Totiž zradnosť je rafinovaná v tom, že na stenách takýchto „ordinácií“ visia sväté obrazy, postavené sú tam sochy Panny Márie, rozdávajú sa tam sväté obrázky…

Je to len klamná stratégia, aby im maloverní ľahko naleteli. Aj z toho je vidno, že súčasná rafinovanosť zlého ducha, zrejme nemá v predchádzajúcich dejinách obdoby.

Ďalej tu máme televíziu, internet. Stačí si ich zapnúť a môžete pozorovať ako sa správajú mladí ľudia, ako sa vyjadrujú, obliekajú, ich spôsoby jednania, ktoré sú čoraz viac násilnejšie, bezohľadnejšie voči ostatným, ako sa chovajú v sexuálnej oblasti, ako si vážia život. Slovo móda, módnosť, módny trend vštepuje do mladého človeka „novú morálku“. Na tričkách nosia bez hanby rôzne nápisy a provokatívne zobrazenie diabla…

Po svete sa rozmáhajú rôzne sekty: špiritizmus, okultizmus, satanizmus…Týmito praktikami sa svet a človek v ňom čím ďalej tým viac zahaľuje do temnoty satanovho vplyvu. Keďže Boh dal ľuďom slobodnú vôľu, môžu sa rozhodnúť pre dobro alebo zlo-večnú smrť. Sväté Písmo nás varuje, že raz príde k oddeleniu obilia od kúkoľa, že nastane doba Božej spravodlivosti. Sv. Augustín hovorieval, že ak by nad nami Boh nedržal ochrannú ruku, zlí duchovia by nás všetkých zničili. P. Amorthovi počas exorcizmu jeden zo zlých duchov povedal: „Keby sme mohli byť viditeľní, zatienili by sme slnko.“ Pravda, anjelov je nepomerne viac. My verní kresťania sa nemusíme Zlého obávať, pretože Ježiš zvíťazil nad zlom a porazil nepriateľa spásy od základu. Z čoho treba mať strach, je hriech! Koniec-koncov, výsledkom pádu do hriechu je zlo každého druhu. Preto veľkým dielom diablovým sú vojny. Je to on, kto podnecuje ozbrojené konflikty. Je to on, čo rozširuje kultúru smrti- potraty, eutanázie. Pod jeho vplyvom sa šíria zabijaci v snahe získať peniaze, majetok. Teroristi a ďalší vrahovia, ktorými sa stávajú, žiaľ, aj lekári, ktorí za peniaze usmrcujú nenarodené deti atď. Toto všetko a mnoho ďalšieho sa nazýva kultúrou smrti, ktorej náčelníkom je diabol. Rafinovanosť diabla je nasmerovaná predovšetkým na mládež, zneužíva ich naivitu aj prostredníctvom hudby, presnejšie určitým druhom rocku, ktorý je zameraný na satanizmus a produkovaný ľuďmi oddanými okultizmu. Týmto spôsobom sa šíri za každú cenu popieranie Boha. Napokon však všetko vedie k tomu, že sa nielen potvrdzuje existencia Boha, ale naviac jeho zvrchovanosť nad celým stvorením. A kto chce byť priateľom Božím, musí si formovať silný charakter a bojovať proti zlu všetkými prostriedkami. V prvom rade je to prehlbovanie si náboženského vzdelania už i v rámci toho, čo sa nazýva nová evanjelizácia. Mať informácie o šíriacich sa zhubných sektách a porážať ich slovami evanjelia, aby takto zažiarila autentická kresťanská láska, aby ľudstvo pocítilo svetlo Krista, lebo iba on má slová večného života.

Skutočne žijeme v spoločnosti presiaknutej zlom. Šíri sa západný ateizmus vytvárajúci hroznú prázdnotu. Sme svedkami odkresťančovania kedysi veľkých kresťanských národov Európy. Hrozné pomyslenie je na skutočnosť, že samotný klérus sa ocitá v kríze, čo potvrdzuje pokles povolaní a čo je horšie, že je mnoho odpadnutí. A predsa toto všetko neznamená kolaps Cirkvi. Je to iba Božie dopustenie, skúšky a selekcia. Diabol sa usiluje všemožne nahnať ľuďom hrôzu a primäť ich k rezignácii. To ale kresťania nesmú dopustiť. Sú k dispozícii mocné nástroje, medzi ktoré s obrovskou silou patrí modlitba. Ona je nielen silnou zbraňou proti Zlému, ale získava Boha pre prosiaceho o milosrdenstvo a oporu. Benedikt XVI. počas prejavu pri hrobe sv. Pátra Pia v San Giovanni Rotondo povedal: „Ježiš hrozí vetru a rozkazuje vodám, aby sa upokojili, a koná to takým spôsobom, ako keby sa živly identifikovali s diabolskou mocou.“ Ďalej Sv. otec poznamenáva: „Slávnostné gesto upokojenia mora a víchra je evidentným znamením Ježišovej vlády nad negatívnymi silami a privádza nás k presvedčeniu jeho božstva.“ Napokon je tu Panna Mária, naša veľká pomocnica a orodovníčka v nebi. Ponúka nám modlitbu posvätného ruženca, ktorý sa stáva záchranou veriaceho v pozemskom živote, ale aj rebríkom do neba. Sv. Páter Pio ho nazval „svojou zbraňou“. Každá modlitba prednesená Bohu s vierou, má úžasnú moc, stáva sa účinnou ochranou pred vplyvom Zlého. To nám odkazujú aj mnohí omilostení vizionári na svete, ktorí tlmočia odkazy našej nebeskej matky Márie.

………………………

Modlitbová skupina sv. Pátra Pia v Hlohovci sa s vierou opiera o silu modlitby a tým podľa želania svätca, modlitbami, prosbami a obetami chce mať skromný podiel na záchrane a podpore Cirkvi, sveta a nesmrteľných duší, vedená slovami sv. Pátra Pia: „Aby sa modlitbové skupiny stali majákmi Svetla vo svete.“

Spracované – SAP