Výročná spomienka na sv. Pátra Pia 2010

Duchovná obnova v Hlohovci

23. – 25. septembra 2010

V Hlohovci sa stalo už akousi milou tradíciou, že v čase výročnej spomienky na sv. Pátra Pia z Pietrelciny, vedenie Modlitbovej skupiny sv. Pátra Pia v Hlohovci usporiada v kostolíku Ducha Svätého duchovnú obnovu so slávnostným zakončením.

Inak tomu nebolo ani tento rok. V dňoch 23. – 25. septembra 2010 sa uskutočnila trojdňová duchovná obnova nielen pre členov a ctiteľov svätca v MsPP, ale aj zídených hostí. Týmto sme si spoločne akoby sprítomnili zakladateľa modlitbových skupín nesúcich jeho pomenovanie, a ktoré sú v súčasnosti rozosiate po celom kresťanskom svete, vyzdvihované Cirkvou a na miestnej úrovni predstaviteľmi farností. Veľmi výstižne sv. Pátra Pia tiež vyzdvihol jeden z celebrantov, keď povedal, že tento novodobý svätec okrem množstva chariziem, ktoré dostal od Boha, bol v histórii prvým stigmatizovaným kňazom a rehoľníkom. Každý z troch dní obnovy bol zavŕšený sv. omšou. Celebrantami tu boli: P. Marek Javorský OFM, P. Augustín Hlavina OFM, obaja z miestneho františkánskeho kláštora (v Hlohovci) a P. Jakubrafael Patay OFM Cap., z kláštora kapucínov v Bratislave.

Netreba ani výrazne poukazovať na Božie dopustenie odohrávajúce sa vo svete: stačí si zapnúť rádio, televíziu, či iné médiá popisujú priam apokalyptické udalosti: požiare, povodne, zemetrasenia, ropa vytekajúca do mora atď., vraždy, násilia, drogy, bezuzdnosť… Toto všetko a veľa ďalšieho temer vyžaduje mobilizáciu modlitbových skupín, nasadenie sa v modlitbách a obetách. Naša Modlitbová skupina sv. Pátra Pia v Hlohovci spĺňa požiadavky doby, sústreďuje sa na aktuálne potreby jednotlivcov, spoločnosti, Cirkvi, ako nás k tomu vedie Štatút v odstavci č. 15 a evidencia v spisoch Kristofideles laici, uložených v centrále Cirkvi, vo Vatikáne.

Niet pochýb, že ako ústredná téma celebrantov a kazateľov počas obnovy dominoval sv. Páter Pio, františkán, kapucín, verný duchovný syn sv. Františka z Assisi, oplývajúci výraznými cnosťami – chudoby, čistoty a poslušnosti. Bol neúnavným spovedníkom, záchrancom nesmrteľných duší, obdarovaný širokou škálou chariziem, úplne odovzdaný Bohu a do služieb blížnym. V tomto úsilí mu neboli prekážkou obrovské bolesti, choroby, nepochopenia a more rôznych problémov…

Záverom pre informáciu je vari dobré dodať, že v priebehu troch dní duchovnej obnovy v Hlohovci, kostolík Ducha Svätého navštívili početní hostia – ctitelia sv. Pátra Pia. Nielen veriaci jednotlivci, ale tiež zástupcovia modlitbových skupiniek: z Bratislavy, Trnavy, Piešťan a okolitých obcí. Telefonicky a písomne sa pridali aj ctitelia PP zo vzdialených končín Slovenska a tiež invalidní, trpiaci bratia a sestry.

Vďaka Bohu, že tá tohoročná spomienka na sv. Pátra Pia z Pietrelciny (Pátra Pia) pre zainteresovaných slávnosť, sa vydarila a verím, že na príhovor svätca, prostredníctvom Panny Márie, Kráľovnej všetkých svätých, nájde odozvu u Boha.

Vďaka a chvála Pánovi!

Za vedenie MsPP v Hlohovci

S. Patayová, vedúca