Rok 2017

JEŽIŠ SA NÁM NARODIL, DANÝ JE NÁM SYN…

„Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“/Jn 3,16/.

Pane Ježišu Kriste, Syn živého Boha, narodený z prečistej Panny- Matky Božej, Matky nаšej, Nevesty Ducha Svätého – Márie, daruj nám hriešnym svoju lásku a mi­losť. Ty, ktorý si prišiel na tento svet, aby si nás zachránil z moci zla a hrie­chu, prosíme ťa, nedovoľ, aby sme blúdili, hľadali rôzne cesty ku šťastiu bez teba. Pane a Bože náš, počas týchto vianočných a radostných dní, žehnaj naše rodiny a všetkých tých, ktorým vinšujeme všetko dobré, ako i našej vlasti a celému svetu. Zvlášť ťa pozývame do sŕdc hriešnikov, aby si ich naplnil svojim svetlom a svo­jou prítomnosťou, aby aj oni sa mohli stať po činení pokánia tvojim príbytkom. Nech sa každé ľudské srdce teší z tvojej prítomnosti a s pomocou tvojej milos­ti nech sa menia srdcia ľudí na čoraz krajší živý chrám Najsvätejšej Trojice. Spolu s Máriou, tvojou Matkou, vzývame tvoje meno, aby sme pre tvoje narodenie vy­prosovali pokoj pre celý svet a požehnanie pre Svätého otca, celú Cirkev a našu vlasť.

Nech na tvojom mene, Ježiš, stavajú národy svoju budúcnosť.

Nech v tvojom mene kňazi ohlasujú slávu tvojho kráľovstva a vyháňajú zlých duchov.

Nech do tvojho mena vkladajú nádej aj tí najväčší hriešnici, aby dosiahli spá­su.

Nech spravodliví často vzývajú tvoje meno, aby mali v sebe tvoj život.

Nech pre tvoje meno veľa mladých ľudí zanechá svoj rodný dom a pôjde za tebou, aby mali plnší podiel na tvojom živote a poslaní.

Nech všetci, ktorí trpia pre tvoje meno, čerpajú silu z tvojho kríža a tí, ktorí sú v akejkoľvek núdzi, nech v tvojom mene prosia Otca o pomoc.

Pane, daj, aby sme všetko konali v tvojom mene, na väčšiu slávu tvojho milosrdenst­va a úžitok duší. Každý deň nového roka 2018 nech je sprevádzaný tvojim požehnaním.

To všetkým veriacim z celého srdca vyprosuje vedúca MsPP v Hlohovci S.A.Patayová

VIANOCE ČAS RADOSTI A POKOJA

Túžime v živote po mnohých veciach. Pochopiť pravdu. Oslobodiť sa od rôznych ťažkostí, chorôb, chudoby...Skúsme hľadať dobro, určite ho nájdeme. Možno práve tento rok, počas týchto Vianoc. Nájdime to Božie Dieťa, samo nebo nám ho posie­la . Jednotlivcom i celému svetu. Obdarí nás pokojom, lebo to Dieťa je pokoj sám.

Na Vianoce si zvykneme priať: „Pokoj a radosť.“ Niekedy tieto slová vyriekneme úplne stereotypne, bez úprimnosti. Pritom v tomto pozdrave je toľko hĺbky. „Pokoj!“ Túžime po pokoji. Hľa, už je tu čas spásy, čas pokoja. Nehľadajme pokoj na nebesiach. Ten opravdivý pokoj už zostúpil v Dieťati, Ježišovi. Nazrime do jasličiek, ako nám žehná.

Pokoj, to nie je niečo čarovné. To nie je zázrak, ktorý naraz niečo zmení. To nie je život bez starostí a trápení. Pokoj nedosiahneš, keď čakáš život bez ťažkostí, námah, chorôb, starostí a trápenia. Pokoj je pokora. Pri jať každý deň, jeho radosť i ťarchu. Prijať šťastie i bolesť. Prijať úspechy i straty. Prijať zásluhy i chyby, či pády. Buďme pokorní, staňme sa nositeľmi pokoja. Pokoj s va­mi! Nečakajme pokoj, ktorý zázračne vstúpi do nášho života. Pokorne ho hľadajme. Pokoj si vytvárame sami, my sme tvorcami pokoja, ku ktorému nás pozýva Dieťa z Betlehema, Ježiš. To Dieťa, ktoré je Cesta, potrebuje naše ľudské ruky, aby že­hnali a uzdravovali. Možno ti tie ruky svet pribije na kríž. To Dieťa, ktoré je Pravda, potrebuje naše telo, aby žilo pre iných. Možno to telo svet ubije cho­robami a nešťastím. To Dieťa, ktoré je Život, potrebuje naše srdce, aby sa roz­dalo v láske. Možno to srdce svet prepichne kopijou nа Golgote.

Túžiš po pokoji. Z neba k tebe zostupuje Dieťa, ktoré je Cesta, Pravda a Život. Otvor mu srdce, Ježiš ťa potrebuje. Odovzdaj svoju dobrotu a lásku tým, kto­rí už nič nemajú, svet potrebuje našu lásku a porozumenie. Manželia, obnovte si vzájomnú lásku, odpustite si chyby a nedostatky. Uvedomte si, že vaše deti nebudú prežívať pokoj, ak sa neustále hašteríte. Starí rodičia nech nájdu pokoj, ak ich deti zabudli na výchovu a trápenia, ktoré s vami prežili, ak sa im odplá­cate nevďakom.

Nenájdeš pokoj a radosť, ak budeš v sebe udržiavať múry hnevu, nenávisti a fa­lošnosti!

Pokoj sú krásne chvíle, keď sa vieš potešiť a povzbudiť spolu s inými. Keď vieš dať nádej a silu ľuďom okolo seba. Pokoj a radosť nech vás vzájomne zblíži počas vianočných sviatkov, ak si počas roka málo s tými svojimi. Uč sa pochopiť iného v trápení a samote.

Hľa, čas spásy, čas pokoja Vianoce.

Jozef Jurina

(čerpané z pub. Vnútro otvorené dokorán)

Modlitba

Pane Ježišu, rozmnož našu vieru! Odvráť naše oči od veci, ktoré nie sú dôležité, a naše srdcia od toho, čo je plytké. Pomôž nám, aby sme pocítili radosť, akú mali pastieri z narodeného Ježiša alebo Traja králi.

Dožič nám trošku z toho zázraku, ktorú prežívali Mária a Jozef. Pomôž nám, aby sme sa vedeli podeliť s tými, ktorých milujeme, aj so všetkými tými, ktorých poznáme, a to o skutočne významnú zvesť, že sa narodil Pán, Ježiš

/Benedict J.Groeschel/

VIANOCE sú tým najpodivuhodnejším a najkrajším sviatkom, ktorý existuje. Sú darom a prekvapením, ktoré Boh pripravil ľuďom. Na Vianoce totiž živý a všemohúci Boh ukazuje plnosť svojej milosti a milosrdenstva.

Z lásky k človeku sa stáva celkom malým a slabým dieťaťom. Stvoriteľ sa vydáva svojmu stvoreniu, aby dokázal nielen: Ja som tvoj Boh! Ale som aj Láska a milujiem ťa! Preto teraz na Vianoce spomeň si, že z lásky prichá­dzam na svet- k tebe.

A.B.

A.Negrisolo, N. Castello,. S.M. Manelli

OTEC PIO – ako duchovný vodca

(Podnety na uvažovanie)

Žiť Krista.

Toto bol cieľ, ku ktorému chcel otec Pio privádzať duše uplatňovaním cnosti pokory, lásky a trpezlivosti. Takto mali formovať svoj život podľa Krista a prísť k tomu, čo sa nazýva „prelievanie sŕdc“.

Žiť v láske, pokore a tichosti je zlatým pravidlom kresťanského života, lebo

Ježiš povedal, že sa máme učiť od neho, pretože je tichý a pokorný srdcom. Otec Pio si želal predovšetkým to, aby duša žila plným kresťanským životom. Druhou etapou na tejto ceste je apoštolát.

Práve v tom spočíva aj kresťanská svätosť: „Žiť v pokore bez prehnaných nárokov, spravodlivo, byť trpezliví, láskaví, čistí, tichí, pracovití, mať na mysli vlastné povinnosti,jedine preto, že sa snažíme páčiť Bohu a že od neho chceme získať zaslúženú odmenu /Ep III,s.542/. Je dobre známe, že svätosť spočíva v pôsobení Ducha Svätého, v otvorenej duši žijúcej sústredene v Božej prítom­nosti. Pripomeňme si okrídlený výrok otca Pia:„Existujú školy, v ktorých sa človek učí hrať na hudobné nástroje, kde sa učí písať alebo sa učí cudzie jazy­ky. Nejestvuje však žiadna škola, kde by sa človek naučil mlčať. Mlčaniu nás učí Duch Svätý.“

Tajomstvo školy otca Pia.

Pokiaľ chce byť niekto skutočným kresťanom, musí mať pevnú vôľu. Otec Pio všet­kým odhaľoval tajomstvo pevnej vôle modlitbu. Je potrebné správne pochopiť, čo znamená skutočná modlitba. Podľa otca Pia je to široký pojem; je to rozsiahly súbor prostriedkov, ktoré nás privádzajú do kontaktu s Bohom. Ale zá­roveň zjednocujú s Kristom. Duša tak dostáva potrebnú silu k životu podľa cností,ktorých najvyšším stupňom je vytrvalé „prežívanie Krista“ ako posledného cieľa života. Otec Pio objasňuje poslednú etapu kresťanského života: „Prečo vlastne žijeme? Po zasvätení sa Kristovi, ku ktorému došlo pri sviatosti krstu, patríme úplne celí vtelenému Božiemu Synovi. Preto každá kresťanská duša by mala povedať so sv. Pavlom: Môj život je Kristus, žijem pre neho, pre jeho slávu, žijem preto, aby som mu slúžil a aby som ho miloval“/Ep II s.341/,

Modlitba je teda Božie slovo, je to čítanie dobrých kníh, meditácia a spytovanie svedomia, je to sv. omša, častá sv. spoveď a sv. prijímanie,je to duchovné vedenie, uzobranosť a ustavičné pozdvihnutie mysle k Bohu, prejavujúcich sa v strelných modlitbách. Snaha týchto cvičení sa v zbožnosti, závisí predovšetkým na vytrvalosti. Isté drobnosti, ktoré súvisia so zbožnosťou, otec Pio vysvetľo­val aj ako sa správať v kostole, ako byť disponovaný na sv. omši a ako sa usi­lovať o vnútornú dispozíciu. Pozrime sa na niektoré jeho pokyny:

Začneme meditáciou, ktorá by sa praktizovala aspoň dvakrát denne, ráno a večer. Predmetom meditácie nech je život a smrť nášho Pána Ježiša Krista…Praktizovanie duchovného čítania, lebo pri meditácii hovorí duša k Bohu, a pri duchov. čítaní, je to Boh, ktorý hovorí k duši prostredníctvom dobrých kníh /Ep 111,667/. Otec Pio hovorí, že „nestačí čítať dobré knihy, ale je potrebná meditácia nad obsahom prečítaného,lebo čítanie je ako jedlo a meditácia je ako trávenie  toho čo sme absorbovali, prijali“.    Čím viac sa snažíme čítať dobrú duchovnú literatúru, zistíme, ako sa náš duch obnovuje.

Napokon rada apoštola Pavla: Čokoľvek hovoríte alebo konáte, všetko robte v mene Pána Ježiša Krista a skrze neho ďakujte Bohu Otcovi!/3, 17/.

Snahou veriaceho človeka by malo byť úsilie o stále väčšiu dokonalosť v snahe o dosiahnutie svätosti /Ep II,s.235-237/.

SAP

Ži v ľudskom srdci

Osuš,dieťatko Ježiš, deťom slzy!

Pohladkaj chorého a starého človeka!

Pobádaj ľudí, aby odložili zbrane

a zmierili sa v objatí všeobecného pokoja!

Pozvi národy, milosrdný Ježišu, zbúrať múry

postavené z biedy a nezamestnanosti,

nevšímavosti a ľahostajnosti, diskriminácie

a netolerantnosti.

Ty si to betlehemské Božie dieťa,

ktoré nás spasí,oslobodí od hriechu.

Ty si jediný a pravý Spasiteľ, ktorého

ľudia často len tápavo hľadajú.

Boh pokoja, dar pokoja pre celé ľudstvo,

príď a ži v srdciach každého človeka

a každej rodiny,

Buď našim pokojom a radosťou! Amen!

/Ján Pavol II./

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI v skratke

Poďakovanie: Všetkým Hlohovčanom, osobitne MsPP, ktorí si na mňa spomenuli v modlitbách z príležitosti 10 rokov kňažstva a 20 rokov rehoľného života, úprimne a z celého srdca ďakujem a vyprosujem Božie požehnanie. S láskou váš rodák, páter Jakubrafael B.Patay, kapucín /viď foto/.

Dňa 2.septembra 2017 MsPP spolu s organizátormi Fatimských sobôt usporia­dalo spoločné stretnutie v kostole Ducha Svätého, za účasti početných veria­cich. Sv. omšu celebroval páter Jeremiáš Kvaka, gvardián OFM v Hlohovci.

V dňoch 21.-23. sept.2017 sa uskutočnilo tradičné triduum duchovnej obnovy MsPP v  kostole Ducha Svätého. Celebrantom sv. omše /21.a 22.9./ bol páter Jeremiáš Kvaka, gvardián OFM z kláštora v Hlohovci.

V sobotu /23.9./ na výročný sviatok sv.Pátra Pia z Pietrelciny, pozvanie prijali a sv. omšu koncelebrovali páter Norbert Pšenčík, gvardián a páter Tomáš Konc, obaja z Pezinského kláštora kapucínov. Duchovná obnova sa uskutočnila za početnej účasti veriacich z Hlo­hovca a okolitých miest a obcí. Nech všetkých účastníkov duchov. obnovy žehná Pán na príhovor sv. Pátra Pia.

Ďalšie informácie z diania v MsPP prinesieme v nasledujúcom vydaní bulletinu.

Informácie s fotom prináša S.Patayová

A.Negrisolo, N. Castello,. S.M. Manelli

Otec Pio z Pietrelciny – Apoštolát modlitby

Otec Pio si medzi rôznymi spôsobmi apoštolátu zvolil apoštolát modlitby, ktorý definoval takto: „Je to najvznešenejší apoštolát, ktorý človek môže v Cirkvi vykonávať.“ Lebo milosť je dušou každého apoštolátu, a modlitba je nevyhnutnou podmienkou k tomu, aby ju človek mohol obdržať. Potom opravdivý kresťan vyhľadáva takého veriaceho človeka, ktorý milosť vyprosuje od Boha, čiže modlitebníka. Apoštolát modlitby predpokladá, že modlitebníci žijú kresťanským životom pokory, lásky a všetko prekonávajúcou trpezlivosťou. Tak sa stávajú milí Bohu, a sú kvasom v živote putujúcej Cirkvi.

Otec Pio svojím duchovným synom a dcéram okrem iného pripomínal, aby sa modlili za vlažných, ale aj za horlivých kresťanov, osobitne za najvyššieho pontifika, za duchovné potreby Cirkvi, ktorá je našou najnežnejšou matkou. Pridávajte modlitby za tých, ktorí pracujú na spáse duší, a väčšiu slávu Božiu v misiách, medzi nevernými a neveriacimi ľuďmi.

To je základ a náplň modlitbových skupín otca Pia. Niesol to vo svojom srdci od počiatku svojej pastierskej služby a tento úmysel vo svojom apoštoláte horlivo pripravoval. Pápež Pius XII. vyzýval celú Cirkev, aby zakladala modlitbové skupiny, ktoré dnes predstavujú veľký pastoračný potenciál druhej polovice dvadsiateho storočia. Dá sa povedať, že sú to červánky ďalších laických hnutí, ktoré sa v katolíckej cirkvi objavili po 2. vatikánskom koncile.

Svätý Ján Pavol II. si výslovne prial, aby sa Cirkev obracala na prostých veriacich laikov a viedla ich k autentickému a hlbokému duchovnému životu podľa evanjelia. Z toho je vidieť, že otec Pio predchádzal odpoveď na potreby a obtiaže, ktoré so sebou prináša doba. Otec Pio svoje duchovné vedenie a kňazskú činnosť zameriaval na formáciu človeka v duchovnej oblasti. Jeho modlitbové skupiny žijú v spolupráci s farnosťou, s osobou farára a diecézneho biskupa. Ich programom sú modlitby, duchovné vzdelávanie, Božie slovo, duchovné obnovy a duchovné cvičenia. Ich program by mal byť protijedom hriechu šíriaceho sa ako mor. Takýto program a činnosť modlitbových zoskupení otca Pia predstavuje dobrú sejbu pre tretie tisícročie s bohatými plodmi. A nesmierna duchovná plodnosť je zároveň krásnym odkazom otca Pia Kristovej cirkvi.

(S.P.)

MODLITBA –záchranný maják v nebezpečenstvách

Autor tejto myšlienky – P. J. Roberti sa vyznáva. Kedysi som uvažoval o slovách Písma: „Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. „Diabol prosí Boha, aby mu dovolil miasť duše – Boh to dopúšťa…!

Duch temnosti obsadil more a prieplavy života. Vo vlnobití vášní a radostí zaznieva jeho príšerný hlas. Ukryl sa v pôvabe mámivej krásy, vznešenej dokonalosti a rozbúril v duši vášne zmyselnosti, žiarlivosti, závisti a pohŕdania. Šepká nežnosťou a piesňou, hrmí v potlesku slávy, hovorí ústami pochlebovačov a zvádza k márnivosti, mrzutosti a hnevu…Zaujal srdce citmi pýchy, sebectva, pomstivosti a nezriadených žiadostí. Zakráda sa tichou nocou a vtiera sa do prvých myšlienok, ktorými pozdravujete deň. A za dňa jasá v čare promenád, v pustatinách špinavých, skazených sŕdc… Hľadáte maják, ktorý zoslabuje lúče zmyselnosti a prepúšťa len oživujúce svetlo?

TICHÁ MODLITBA –zaplaší hnev a mrzutosť, stlmí príťažlivosť farieb, a jej vlna pohltí otravné plyny šíriace smrť.

Ste spokojní a šťastní? – pýta sa ktorýsi svätec. MODLITE SA! Modlitba vám prežiari kúsok šťastia a zachová vás v pokoji.

Zmietate sa v pokušení? MODLITE SA! Sila, ktorá plynie z vrúcnej modlitby, vás uchráni od hriechu.

Padli ste? Otvorte dušu Bohu v tichých slovách POKORNEJ MODLITBY! Jej sila vás pozdvihne z biedy k Božiemu srdcu.

Stratili ste odvahu? MODLITE SA! To vám dodá zmužilosti.

…………………….

A čo k modlitbe dodáva muž modlitby – sv. Páter Pio?

Žite Dávidove slová: Pozdvihnite svoje ruky k svätému miestu a velebte Pána! Áno, moji drahí, velebme Pána celým svojím srdcom a stále ho velebme a modlime sa, aby bol našim sprievodcom, našou loďou a našim prístavom.“

(SAP)

sociálne diela pátra pia

Staviame nielen Casa Sollievo, ale aj iné ústavy na celom vrchu. Budú to „mláďatá levice“. Nie sú len mojim dielom, ale aj dielom Božím, tako ako to On riadi.“

(Páter Pio)

Casa Sollievo della Sofferenza sa týči nad mestom San Giovanni Rotondo ako prvé a najpozoruhodnejšie sociálne dielo Pátra Pia.

Z materiálneho hľadiska je Casa krásna nemocnica s azda tisíc lôžkami, poskytujúca lekárske služby, ktoré sa vyrovnajú každej nemocnici v Taliansku a vari aj vo svete.

Páter Pio si neželal, aby toto zariadenie nazývali nemocnicou. „Nemocnice sú miesta utrpenia“, povedal. „Toto je dom úľavy pre trpiacich. „Viera a lekárska prax tu predstavujú zdvojenú terapiu, ktorá lieči celú osobu. „My zároveň spolupracujeme na Kristovom vykupiteľskom diele prostredníctvom ľudskej bolesti a utrpenia.“

Jestvuje aj ďalšie „mláďa levice“ a to sú modlitbové skupiny. Aj tieto videl pred sebou v roku 1957 ako strediská v každej časti sveta. Tá z Casa Sollievo sa bude modliť spolu s nimi v duchu serafínskeho otca sv. Františka a podľa pokynov a úmyslov pápeža.

Centrom týchto modlitbových skupín je samotná Casa, lebo Páter Pio videl Casu ako levicu a modlitbové skupiny ako mláďatá pri jej prsiach. Povedal, že jeho duchovné deti „tu musia nachádzať spoločný domov modlitbových skupín“.

Tridsiateho prvého júla 1968, krátko pre smrťou Pátra Pia, modlitbové skupiny oficiálne uznal Vatikán.

(S.P.)

z DIANIA  MsPP V HLOHOVCI

  • 29. apríla 2017 MsPP poďakovala Bohu za 10 rokov kňazstva a 20 rokov rehoľného života pátra Jakubrafaela B. Patayho OFM Cap., Hlohovčana a spolupracovníka. Záverom stretnutia bola za neho slúžená ďakovná sv. omša, ktorú celebroval páter Šimon R. Supek, gvardián OFM v Trnave (viď foto).
  • Aj tento rok (2017) bol MsPP v Hlohovci zaslaný list z centrály svetových modlitbových skupín – San Giovanni Rotondo v Taliansku. Z jeho obsahu vyberám:
  • 5. mája 1966 počas osláv desiateho výročia inaugurácie „Casa Sollievo della Sofferenza „, páter Pio ponúkol otcovský pohľad na všetky modlitbové skupiny rozšírené po celom svete. Pripomenul , že boli spojené s Domom úľavy v utrpení, a že oni, vtedy ako aj teraz, predstavujú predvoj tejto citadely charity, záhrad viery a ohniská lásky, v ktorom je samotný Kristus prítomný vždy, keď sme zúčastnení na modlitbách a eucharistickej večeri (agapé). Páter Pio dodal tvrdiac, že „modlitba je spojovacou silou všetkých dobrých duší, ktorá hýbe svetom, obnovuje svedomia, udržuje „Dom“ (Casa…), utešuje trpiacich, uzdravuje chorých, posväcuje prácu, zvyšuje zdravotnú starostlivosť, dáva morálnu silu a kresťanskú odovzdanosť k ľudskému utrpeniu, šíri úsmev a požehnanie Božie na slabých a unavených „. Príhovor uzavrel slovami: „Modlite sa veľa, deti moje, modlite sa stále, lebo som zveril modlitbe toto Dielo, ktoré si Boh žiadal, a ktoré sa bude naďalej udržiavať a prosperovať vďaka Božej prozreteľnosti a duchovno- charitatívneho prispenia všetkých duší, ktoré sa modlia „.

Z týchto dôvodov a kvôli kritickej dobe, v ktorej žijeme, Modlitbová skupina v Casa Sollievo della Sofferenza, s podporou a požehnaním generálnych predstavených centrály v San Giovanni Rotondo, pozýva všetky modlitbové skupiny Pátra Pia na svete (každú vo svojom sídle), aby sa dňa 16. júna 2017 (15. výročie kanonizácie sv. Pátra Pia), zjednotili vo všeobecnej modlitbe – v prosbe Pánovi, na nasledujúce úmysly:

Modlitba za pápeža Františka, katolícku Cirkev a všetkých prenasledovaných kresťanov na celom svete.

Za monsignora Michele Castoro, generálneho riaditeľa modlitbových skupín Pátra Pia a prezidenta Casa Sollievo della Sofferenza.

Za všetky modlitbové skupiny Pátra Pio, aby sa „stali majákmi svetla vo svete, záhradami viery a ohniskami lásky „, ako si to žiadal Páter Pio.

Za pokoj a obrátenie sŕdc, za rodiny celého sveta, a za tých, ktorí riadia národy.

Modlitba za Casa Sollievo della Sofferenza, aby mohla pokračovať v raste ako „chrám modlitby a vedy“, za administratívnych a zdravotníckych pracovníkov.

Za duchovnú a fyzickú pohodu všetkých chorých.

Za duchovné povolania a modlitba za duše v očistci.

Za konkrétne úmysly každej skupiny.

Sme presvedčení, že naše jednomyseľné a úprimné modlitby k Pánovi, ponúkané s vierou a úplnou dôverou na príhovor Panny Márie a svätého Pia z Pietrelciny, budú prísľubom hojných milostí a požehnaní pre všetkých nás a pre celý svet.

(Na pozvanie pripojenia sa k modlitbám, MsPP v Hlohovci odpovedalo kladne.)

  • Každoročne, aj tento rok (2017) sa v knižnici Farského a pastoračného centra uskutočnilo stretnutie MsPP s voľným programom: modlitba, diskusia, agapé a premietanie filmov
  • V priebehu roka (2017) bola Arcibiskupskému úradu v Trnave poskytnutá správa o činnosti MsPP v Hlohovci. So srdečnou vďakou Jeho Excelencii, Mons. Jánovi Oroschovi, arcibiskupovi, za akceptovanie zaslaných informácií, tlmočím úryvok listu doručeného vedúcej MsPP: „Uisťujúc Vás o mojej blízkosti, na Vás i všetkých členov Modlitbového spoločenstva Pátra Pia, s láskou zvolávam svoje apoštolské požehnanie, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“
  • Paľko Bizoň, mladý muž, vysokoškolák, pochádzajúci z Bratislavy (viď foto), pred rokmi prichádzal do Hlohovca (MsPP) ako ctiteľ sv. Pátra Pia, na naše spoločné modlitby. S vďakou Bohu, Panne Márii a sv. Pátrovi Piovi oznamujem, že práve na výročnú spomienku svätca (sv. Pátra Pia) – 23. sept. 2017 skladá Bohu večné sľuby v ráde bratstva kapucínov v Bratislave. Nech Pán sprevádza jeho životné kroky rehoľníka svojim požehnaním.

Informuje S. Patayová, vedúca

Svätý Pio z pietrelciny (Páter Pio), veľký duchovný bojovník

Svedectvá a výpovede

Všetky publikácie, v ktorých je čo i len vtesnaná zmienka o Pátrovi Piovi, novodobom veľkom svätcovi, obsahujú výpovedné svedectvá o tom, že tento stigmatizovaný kapucínsky kňaz počas svojej pozemskej púte neustále zápasil so zlými duchmi, ale aj o utrpeniach, ktoré mu spôsobovali, keďže z ich pazúrov zachránil veľké množstvo duší, aby ich navrátil Bohu a k plnosti spásy. Okrem nespočetného množstva ľudí, ktorí za pozemského života Pátra Pia videli a boli akýmkoľvek spôsobom s ním v kontakte, patria k tým, čo šíria zvesti o úžasných skutkoch tohto svätca. Pričleňuje sa k týmto aj veľa osobností, a to nielen z cirkevnej, ale aj svetskej oblasti, významní činitelia vedy, medicíny, štátnej správy atď. Je potrebné poznamenať, a svedčí o tom tiež veľa publikácií, ktorých obsahom je osoba Pátra Pia, že sú i osobnosti cirkevných dejín, ktorí svojimi výpoveďami o Pátrovi Piovi, sa zároveň stávajú akýmsi priezorom do súkromia tohto svätca. K ním patrí aj svätoročený pápež Ján Pavol II. A vari najväčším dokumentaristom života Pátra Pia je známy (už zomrelý) rímsky exorcista (autor mnohých publikácií) otec Gabriele Amorth, ktorý počas 26 rokov putoval za Pátrom Piom do San Giovanni Rotondo, diskutoval s ním, a tým získal o ňom hotový poklad spomienok a skúseností.

Je to tiež otec Gabriele, ktorý vo vydanej (aj na Slovensku) publikácii poukazuje na významné sociálne diela Pátra Pia, ktorým je jednak zrod Domu úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo, a ako sám autor dodáva“…tu vznikol a nevídane rozrástol šík duchovných detí (modlitbové skupiny)“. Aj táto skutočnosť bola pre otca Gabrieleho inšpiráciou do budúcnosti. On sám hovorí:

Keď som bol vysvätený za kňaza, už mi nestačilo byť iba duchovným synom pátra Pia. Aj ja som už začal mať svojich duchovných synov. Chcel som ich privádzať k Pátrovi Piovi a zverovať pod jeho ochranu. Keď som mu počas návštevy predniesol túto prosbu, zasmial sa a povedal: „Áno synku, splním tvoje želanie.“ Potom ubehlo mnoho rokov. Spomínam si na naše posledné stretnutie, bolo to ešte v lete 1968 (Páter Pio zomrel toho roku 23. septembra). Mohol som mu asistovať pri sv. omši, ktorú slúžil na vozíku. Bolo to u Pátra Pia premáhanie utrpenia, z posledných síl.

V tom čase (ako tvrdí o. Gabriele) bolo duchovných detí Pátra Pia veľmi veľa a pôsobili po celom svete, a ich počet rástol aj po smrti svätca. Dnes navštívi San Giovanni Rotondo omnoho viac pútnikov než počas jeho života. Naviac o. Gabriele dodáva: „Nemám najmenšie pochybnosti o tom, že všetci tí, čo sa spoliehajú na moje modlitby (exorcistu), sú pod ochranu Pátra Pia, hoci oni o tom väčšinou ani netušia. Však naproti tomu sa stalo, že moji pacienti ho uvideli vo sne…Pri niektorých exorcizmoch som počul, ako zlý duch kričí: Nech zmizne ten kapucín! Toho kapucína nemôžem ani cítiť! Potom som na zlého ducha pritlačil a on mi prezradil, že tým myslel práve Pátra Pia.“

Teraz si dovolím poznamenať (hovorí o. Gabriele), že od okamihu, keď môj učiteľ otec Candido odišiel z tohto sveta (22. septembra, deň pred smrťou Pátra Pia) mi pomáha ja on. Pri exorcizmoch démoni totiž spomínali aj jeho prítomnosť. Otec Candido uctieval Pátra Pia ako veľkého svätca. Páter Pio zas otca Candida definoval takto: „To je kňaz podľa Božieho srdca.“

Doslov:

Áno, kooperatíva s nebeskou ríšou prostredníctvom sv. Pátra Pia prebieha aj v MsPP v Hlohovci. A nie malá! Dokladujú to výsledky vypočutých modlitieb za prispenia modlitbového spoločenstva Pátra Pia. K tomu, aby sa dospelo k cieľu modlitieb a prosieb, je potrebná predovšetkým viera v silu modlitby! Ostatné je treba vložiť do rúk Božích – nech sa stane tvoja vôľa, Pane!

(Čerpané z pub. G. Amortha -Exorcisti a psychiatri)

S.Patayová

Nenápadné čnosti

P.J.Roberti amen – aleluja

Počuli ste niekedy slávnostné Amen, ktoré spieval zbor svätých duší, a mohutné Aleluja, ktorým jasal tisícový zástup? Koľko krásy je v týchto slovách!

Amen znamená áno. Aleluja je toľko ako Bohu chvála, vďaka a Amen je povzdych duše, ktorá si žiada to, čo chce Boh.

Aleluja volá duša, ktorá s radosťou prijíma, čo Boh na ňu dopúšťa.

Amen je hlas lásky, ktorá sa odovzdáva do Božej vôle.

Aleluja je smäd lásky, ktorá koná viac, ako prikazuje Boh, pretože ho vrúcne miluje.

Amen je hlas svätých na zemi. Aleluja spievajú svätí v nebi.

Duša, ktorá vo všetkých okolnostiach života píše náhrobky svojich zmarených nádejí Amen a Aleluja, ktorá nimi pozdravuje aj úsvit šťastia, dospieva k tajomnému spojeniu s Bohom, ktoré ju oblažuje a dáva jej netušený vnútorný pokoj a mier. Potom aj o nej platia slová, ktoré sám Boh povedal o Jóbovi: “Pozrite, ako ma miluje!“

Slávte svoju Veľkú noc vo všetkých okamihoch tajomným slávnostným Aleluja a vďačným Amen. Sú to slová, ktorými sa duša nielen odovzdáva do Božej vôle, ale sa s ňou aj zjednocuje.

Ak proti vám povstane búrka protivenstva, osočovania, ohovárania a potupy, zachytávajte jej blesky hromozvodom slov Amen! Aleluja!

Ak vás trápi telesný neduh, duševná suchota a ste smutní, rozjasnite svoju dušu tichým Amen! Aleluja!

Bože môj, svätci ti obetovali svoju prácu, mučeníci svoje rany a panny svoje láskou horiace srdce. Čo ti dám ja? Moje ruky nie sú schopné veľkých činov, môjmu srdcu neskytne mučenícka palma. Ale nesiem veľa krížov, ťažia ma bolesti a zármutok. Hľa, to je zlato, to sú drahokamy, za ktoré si kúpim nebo a budem zaradený medzi svätých, aby som chválil svojho Boha naveky.

(S.P.)

Bolesť a utrpenie, jeho zmysel v živote človeka.

Istá modlitba k sv. Pátrovi Piovi otvára „okienko“ k objasneniu významu bolesti a utrpenia v živote človeka. Je známe, že tento svätec patril k ľuďom, ktorí na zemi veľa vytrpeli, preto aj dokonale rozumel trpiacim. V jednej časti epistolária cituje:“…teraz už vieš, akým jasom večnej slávy sa v nebi skvie aj najmenšie pozemské utrpenie, znášané (a možno skôr obetované Bohu) z lásky. Teraz je vari ľahšie pochopiť slovám Pána Ježiša: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Azda vykúpenie mnohých ľudí, Boh urobil závislými aj od obiet každého jedného z nás, od každodenného kríža.“

Všetci máte takto danú možnosť jednak uvedomiť si, a uskutočniť pomoc blížnym vlastnými utrpeniami ponúknutými Pánovi za tých, ktorí to najviac potrebujú a nielen to, ale dokonca prosia o pomoc…Mnohí z nás vedia, ako často vo svojich trápeniach nenachádzame nikoho, kto by s nami spolucítil, nie to ešte, aby niečo obetoval zo svojich ťažkostí za iných, tobôž za neznámych. Na túto požiadavku príkladne reagoval skvelým činom svätec z Gargana, Páter Pio, keď dal postaviť Dom úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo. Tento skutok predchádzal jeho osobný, že sa stal objektom utrpenia, ktoré prijal od Pána za hriešnikov.

Okrem uvedeného sociálneho diela, neoddeliteľne patrí aj ďalšie – modlitbové skupiny, ktoré nesú jeho meno. Tieto spoločenstvá Pátra Pia neplnili svoje určenie iba za svätcovho života, ale činia tak doposiaľ, počtom rozmnožené v rôznych krajinách sveta (vrátane Slovenska). Ich poslaním je vytrvalá modlitba, jednak ako to doporučuje Štatút, ale aj iné určené úmysly. V súčasnosti sa k tomu pripája apoštolát novej evanjelizácie a konanie dobra. Páter Pio vyslovene dával dôraz slovami: „Snažte sa, aby ste konali dobro práve dnes. Veď ak sa dožijeme zajtrajška, aj ten budete nazývať dneškom. Tým sa stáva život premenou na modlitbu a modlitba sa stáva životom.“

Je to trvalý príhovor za bratov a sestry v Kristovi, ktorí sa zverujú do modlitieb ľuďom, prosiacich Boha prostredníctvom svätého kapucína z Gargana – Pátra Pia. Svätý Páter Pio vynikal trpezlivosťou v utrpení (často nepochopený vlastnými rehoľnými spolubratmi), ktoré ho sprevádzalo celý jeho pozemský život. Tak ako u neho aj u iných ľudí sú to skúšky vernosti Bohu. Tí kresťania, ktorí nedokážu veriť v silu modlitby (ktorá je podľa Pátra Pia „silnejšia než atómová bomba“), nedokážu si vysvetliť a pochopiť ani zmysel utrpenia a bolesti, ktorá z lásky obetovaná Bohu, má takmer nepredstaviteľnú silu, dokáže činiť zázraky.

Mnohí obviňujú Boha a kladú otázky – prečo? Takýmto chýba presvedčenie, že všetko je pod milostivým pohľadom Boha, ktorý nikdy nedovolí, aby na jeho slabé dieťa doľahla skúška nad jeho sily. Žiaľ, často zabúdame v utrpení opakovať strelnú modlitbu: Ježišu, dôverujem ti! (ktorú Ježiš kázal napísať sestre Faustíne pod jeho obraz).

Sv. Páter Pio dobre vedel, že Boh si ho vyvolil, aby trpel za iných. A práve v obdobiach vlastného utrpenia alebo iných ľudí sa máme obracať na veľký vzor – tohto veľkého svätca s prosbou: Svätý Páter Pio, pomôž mi svoje utrpenie statočne znášať a obetovať za obrátenie hriešnikov, chápať zmysel utrpenia a pozerať takto na všetko, čo mám každodenne znášať. V takomto prípade môžeme s vierou očakávať posilu v najvhodnejšej chvíli.

Aj program modlitbových skupín sv. Pátra Pia, spočiva na životnom príklade ich svätého zakladateľa – stigmatizovaného kňaza a rehoľníka, ktorého dlhoročné obrovské utrpenie ponúknuté mu Bohom, smerovalo k záchrane duší, pre večný život v nebi.

V tom tkvie aj zmysel utrpenia a bolesti každého človeka, ktorý tieto z lásky obetuje Pánovi.

S.P.

Z diania MsPP v Hlohovci

  • po súhrnnej správe, ktorej obsahom bola činnosť MsPP v Hlohovci, zaslanej na Arcibiskupský úrad v Trnave, za uplynulý rok 2016, prišla odpoveď od Jeho Excelencie, vdp. Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa, z ktorej vyberám: „…Úprimne sa teším a som každému členovi vďačný za jeho modlitby a obety, ktoré prinášate pre dobro rodín, ale verím, že aj celej farnosti…Naďalej verím, že všetky Vaše aktivity budú povzbudením celého farského spoločenstva a vzájomným povzbudením. S láskou Vám žehnám, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

Stručná rekapitulácia uplynulého roka 2016

Charakterizovať život a dielo kapucínskeho kňaza, sv. Pátra Pia, a ohraničiť ho do niekoľkých viet, bolo by prinajmenšom priodvážne a neúctivé voči tomuto novodobému velikánovi kresťanských dejín. Čo však je možné, ponúknuť a doporučiť dokumenty – Epistoláriá a množstvo publikácií o ňom od rôznych autorov, v ktorých je rozobraný nielen život od útlej mladosti, ako aj rehoľný a kňazský, ale aj zrealizovaná jeho túžba splniť vôľu Božiu, čiže sociálne diela, ako je Casa Sollievo della Sofferenza – Dom úľavy v utrpení a modlitbové skupiny, ktoré nesú jeho meno – Modlitbová skupina (spoločenstvo) Pátra Pia. To sa mu s pomocou Božou aj podarilo.

V súčasnosti Dom úľavy v utrpení je nemocnica – katolícke zdravotné stredisko, centrum modlitbových skupín Pátra Pia a renomovaný inštitút vedeckého výskumu. Svätý otec František ho pomenoval „poľná nemocnica“. Generálny riaditeľ modlitbových skupín Pátra Pia na celom svete, ktoré majú sídlo v uvedenej ustanovizni, arcibiskup Michele Castoro, doplnil Sv. otca slovami: „…kde sú vítaní bratia a sestry, ktorí sú chorí, pochádzajú zovšadiaľ a potrebujú lekárske ošetrenie, náboženskú pomoc a bratskú pohostinnosť.“ Je to „chrám“ vedy a modlitby tak, ako si to želal Páter Pio (citované z ďakovného pozdravu Sv. otcovi Františkovi – 6. febr. 2016).

V roku 2016 dostalo Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia v Hlohovci ponuku listom s otázkou, či MsPP v Hlohovci je ochotné sa pripojiť modlitbami k úmyslom centrály v San Giovanni Rotondo. Odpoveď z našej strany bola kladná (obsah úmyslov bol zverejnený na web. str. MsPP v Hlohovci). K nášmu súhlasu sme obdržali ďakovný list, ktorý bol taktiež rozposlaný centrálou modlitbovým skupinám na svete, ktoré sa k výzve pripojili. Týmto spôsobom sa naše malé Slovensko dostalo do povedomia takmer celého kresťanského sveta. Pre zaujímavosť vymenujem krajiny, ktoré sa v ďakovnom liste nachádzali: Argentína, Belgicko, Brazília, Kanada, Pobrežie Slonoviny, Costa Rica, Filipíny, Nemecko, Veľká Británia, Írsko, Keňa, Mexiko, Portugalsko, Poľsko, Monako, Slovensko, Španielsko, Uruguaj, Spojené štáty americké.

K prijatiu zapojenia sa do modlitieb v San Giovanni Rotondo patrí aj poďakovanie, z ktorého citujem: „Sme presvedčení, že naše jenomyseľné úprimné modlitby k Pánovi, ponúknuté s vierou a dôverou na príhovor Panny Márie a sv. Pátra Pia z Pietrelciny, budú prísľubom hojných milostí a požehnaní pre všetkých nás a pre celý svet.

Významnou cirkevnou udalosťou na svete sa stal Svätý rok milosrdenstva, vyhlásený pápežom Františkom (8.12.2015 – 20.11.2016). Pre modlitbové spoločenstvá bol významný február – prevoz ostatkov sv. Pátra Pia a sv. Leopolda Mandiča, kapucínov do Vatikánu. Konkrétne to bol 6-sty február, keď sa do Vatikánu zišli modlitbové zoskupenia z celého sveta. Veľká vďaka patrí slovenskému kapucínovi a misionárovi milosrdenstva, pátrovi Jakubrafaelovi Blahoslavovi Pataymu, ktorý pre MsPP v Hlohovci získal priamo z Rádia Vatikán dokumenty z celého významného podujatia, ktoré poslúžili čitateľom k podrobnej informácii prostredníctvom Informačného bulletinu MsPP v Hlohovci.

Dôležité informácie, do ktorých patrí aj obsah korešpondencie s centrálou modlitbových skupín PP, uverejňujeme na stránkach jednak Informačného bulletinu, ale aj na web. stránke MsPP a osobnou korešpondenciou. Takýmto spôsobom je informovaný aj Arcibiskupský úrad v Trnave, jednotlivé kapucínske kláštory, farské úrady, či jednotlivci na Slovensku.

Sv. Páter Pio bol a zostal počas svojho pozemského života vzorom modlitby, ktorú zároveň doporučoval všetkým jeho priaznivcom a ctiteľom. Dôkazom toho nech slúži výber z publikácie – Páter Pio vlastnými slovami:

Štúdiom kníh človek Boha hľadá; v modlitbe ho nachádza. Človek nedosiahne spásu bez modlitby ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete. Modlite sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je Otec, ten najláskavejší a najlepší zo všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho detí. Často si opakujte nádherné slová nášho drahého Majstra: „Buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi.“ Stále majte toto krásne zvolanie v srdci i na perách, vo všetkých skúškach života. Opakujte si ho v súžení. Opakujte ho v pokušeniach a ťažkostiach, ktoré na vás Ježiš zošle. Neustále si ho opakujte, keď sa ocitnete ponorení v oceáne Ježišovej lásky. Toto zvolanie bude vašou kotvou i vašou spásou.“

Slová a doporučenia sv. Pátra Pia sa stali pre modlitbové skupiny Pátra Pia majákom, ktoré nielen praktizujú, ale aj doporučujú všetkým tým, ktorí sa obracajú s dôverou o pomoc modlitbami v rôznych životných krížoch a trápeniach. Ani jeden prípad žiadateľa o pomoc modlitbami v hlohoveckom Modlitbovom spoločenstve Pátra Pia nie je odsunutý ad aktam, ale je prijatý a zaradený do programu spoločenstva. Nebýva opomenuté upozornenie, že samotní žiadatelia sa nesmú spoliehať iba na naše úsilie v modlitbách. Pripomeniem, že MsPP vytvorí „tandem“ k ich prosbám Bohu.

Pre povzbudenie čitateľov Prílohy k Informačnému bulletinu MsPP, uvediem aspoň pár príkladov z našich snáh pomôcť prosiacim:

Propagáciou prostredníctvom web stránky MsPP, rozhlasu, televízie, Katolíckych novín, korešpondencie…sa nám hlási značný počet ľudí z rôznych kútov Slovenska s prosbou o podporu modlitbami. Počas jednotlivých stretnutí MsPP sú prítomní v kostole Ducha Svätého (sídle MsPP) oboznámení s obsahom prosebníkov. Aj keď prioritným sa stáva naliehavosť prípadov, nezostáva opomenutý nik. Veľkými piliermi našich snáh, modlitbami pomáhať blížnym, zostávajú dvaja trpiaci invalidi, z ktorých jeden nedávno veľkým mukám podľahol (Štefan Majtán z Veľkého Ďura). Druhou je rehoľná sestra Maximiliána z charitného domova v Cerovej, toho času už ležiaca. „Už 31 rokov znáša (ako sama píše) s Božou pomocou osobný kríž – nevyliečiteľnej choroby, ktorá sa postupne zhoršuje. Je to veľká milosť od Pána, že ma obdaroval povolaním (Kongregácia milosrdných sestier sv. Kríža) a mať účasť s Kristom na záchrane nesmrteľných duší, za čo som mu nesmierne vďačná. Prežívam skúsenosť blahoslavenej sestry Zdenky, ale aj milosť trpezlivo znášať svoj kríž. Svoj zhoršený zdravotný stav znášam a prijímam ako Ježišov dar jubilejného Roka milosrdenstva a našej blahoslavenej Zdenky. Ďakujem vám všetkým za modlitby a prosím o ne naďalej. Však nie za uzdravenie, ale za silu plniť Božiu vôľu. Vďaka vám za všetko.“

Ďalším prípadom z roku 2016 bolo uzdravenie pána farára z Kysuckého Lieskovca. Tamojší veriaci (OFS) sa obrátili na nás (MsPP) o podporu modlitbami, keďže pán farár mal podstúpiť náročnú komplikovanú operáciu chrbtice s perspektívou skončiť na invalidnom vozíku. Po časovom odstupe nám prišla radostná pozitívna správa. Nejaký čas pred Vianocami (2016) na svojich nohách slúžil p. farár sv. omšu.

Tiež z Kysuckého Lieskovca sme sa modlili za 20 ročného mladíka, ktorý upádal do bezvedomia a lekári nenachádzali príčinu tohto stavu. Jeho stará mama sa obrátila s prosbou i na nás v Hlohovci. Po dlhšom čase som ju vyzvala, aby nás informovala o stave vnuka. Odpoveď znela: Po tom, ako som vás poprosila o pomoc modlitbami, vnuk už viac neupadol do bezvedomia, cíti sa dobre.

Napokon máme prípad, ktorý si zaslúži osobitnú pozornosť. Pani L. z Považskej Bystrice, matka tehotnej dcéry Lívie, nám s hrôzou oznámila, že lekári varovali jej dcéru, že plod, ktorý nosí, je vážne poškodený a treba sa urýchlene rozhodnúť… Keďže sa jedná o silno veriacu rodinu, Lívia sa rozhodla plod (dieťa) si ponechať. Všetko vložila do rúk Božích a všetci sa intenzívne modlili. Matka Lívie sa rozhodla obrátiť aj na MsPP v Hlohovci, keďže verí v silu modlitby. Výsledok? Prvého januára 2017 o 18.20 hod. sa síce predčasne, ale narodilo pekné dievčatko, ktorému dali meno Klára.

Tieto prípady sú iba malým odchýlením priezoru do výsledkov našich snáh v MsPP. Ak by sme chceli priblížiť čitateľom nielen tie výnimočné, nestačila by na to jedna Príloha, keďže oficiálna existencia MsPP v Hlohovci trvá už vyše 13 rokov.

Aj rok 2016 ako i tie predošlé, bol „korunovaný“ triduom duchovnej obnovy pčas výročnej spomienky na sv. Pátra Pia v Hlohovci, každý deň ukončený sv. omšou.

Už z tohto malého exkurzu do uplynulého roka 2016 v MsPP je zjavné, že nášmu Pánovi nie sú ľahostajné modlitby všetkých tých, čo veria v silu modlitby, do ktorých patria i tie v MsPP. Veľkým prispením k tomu patrí aj obetovaný čas členov a ctiteľov sv. Pátra Pia v Hlohovci a jeho okolia, ktorí sa dostavujú na plánované modlitbové stretnutia do kostola Ducha Svätého. Ďakujem Pánovi, že vypočul modlitby všetkých tých, ktorí ich obetujú aj za mňa, keďže činnosť vedúcej Modlitbového spoločenstva Pátra Pia vyžaduje čas, zdravie a obetavosť v snahe organizačne „podržať“ MsPP.

Moja vďaka a chvála Pánovi patrí aj za spolupracovníkov vo vedení spoločenstva: Lýdii Tittelovej a Kamilke Dragúňovej, duchovnej asistencii, miništrantom, organistom a všetkým dobrodincom MsPP.

Bože daj, aby na príhovor Panny Márie a sv. Pátra Pia, MsPP v Hlohovci pokračovala aj v budúcnosti.

A.D. 2017 Stanislava A. Patayová, líder MsPP v Hlohovci

Technická spolupráca Lýdia Tittelová

Mária Matka Božia, Matka naša, nevesta Ducha Svätého oroduj za nás!

Máriin hlavný význam nespočíva v tom, že je Božia Matka, ani v množstve jej úžasných privilégií, ale v prvom a neposlednom rade, že je Ježišovou učeníčkou. Všetky výsady, ako napríklad Matka Božia, Nepoškvrnené počatie, Kráľovná neba, Nanebovzatie…dostala práve v tomto učeníctve. Skôr, než počala Ježiša vo svojom tele, počala ho vo svojom srdci. Mária, ako Ježišova učeníčka, poslúcha ho i v tom, že nám slúži. Mnohí ľudia hľadia na Máriu ako na kráľovnú, ktorou bez akýchkoľvek pochýb aj je. Mária je kráľovnou anjelov a všetkých svätých. Najsvätejšia Trojica jej dala trón v nebi. Ale my nie sme povolaní napodobňovať ju ako kráľovnú, ale ako služobníčku a matku, Matku Cirkvi. Mária nám tiež slúži aj pri spoznávaní a rozlišovaní Božej vôle a túto službu nám ponúka ustavične. Ďalšia veľká Máriina služba spočíva v tom, že nám pomáha otvoriť naše srdcia pre vyliatie Ducha Svätého. Mária nám tiež slúži v boji s diablom.

Je pekné a milé prinášať k nohám Panny Márie kvietky, zapaľovať sviečky…ale úcta a ľudová zbožnosť nestačia. Každý ctiteľ Panny Márie musí získať skúsenosť s ňou. A to sa deje práve vtedy, keď cítime, že sa s nami modlí, že s nami oslavuje Boha, keď cítime, že nám pomáha vo viere, že je s nami na ceste k Ježišovi.

Veľkou Máriinou úlohou je ochraňovať ľudí a brániť pred nepriateľom. Voláme na ňu vo chvíľach pokušenia, v okamihoch znechutenia, keď na nás diabol útočí a rôznymi spôsobmi sa snaží nás zasiahnuť. Keď ju voláme na pomoc, zlý má strach, pretože Mária je viditeľným znakom jeho porážky.

Ak Máriu potreboval Ježiš, o to väčšmi ju potrebujeme my, aby pripravila naše srdcia pre špecifickú úlohu. Naša vedomostná príprava je dôležitá. No ešte dôležitejšia je formácia nášho srdca, ktorá nám dá energiu na to, aby sme mohli slúžiť Bohu i ľuďom.

(Elias Vella)

Nech nám Ježišova a naša Matka vyprosí u Syna milosť žiť úplne podľa Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vnútorným životom úplne ponoreným do neho. Kiežby nás táto najdrahšia Matka tak dôverne zblížila s Ježišom, že by sme nikdy nedopustili, aby nás veci tohto sveta očarili a odlákali. Nech sa vďaka nej vždy zdržiavame v tesnej blízkosti nekonečne láskavého Ježiša.“

……………….

Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje naše chodníky a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k Nebeskému Otcovi. Nech je ako kotva, ku ktorej sa v čase skúšok treba tesnejšie pripútať.“

(sv. Páter Pio)

P.J. Roberti

láska k Matke Božej – znamenie čistého srdca

Istý spisovateľ rozpráva, ako naň pôsobí kniha o Panne Márii. Napísal o tom: „Toto čítanie je mojim duchovným teplomerom. Ak som verný milosti, vtedy ma jedna jeho stránka osvieti, povzbudí a spôsobí mi radosť. Ak som však vlažný, ani najkrajšie miesta nenachádzajú v ňom pôvab. Prosto, nechápem ich, sú ako prekrásne, silné ohňostroje, ale moje duchovné oko neznesie ich jas. Keď mu však vrátim čistotu, opäť sa s chuťou ponára do hĺbok tej krásy a môj duchovný teplomer stúpa. Duša sa povznesie k výšinám a spieva chválu Najsvätejšej Panne.“

Čím sme duchovne čistejší, tým tesnejším zväzkom priateľstva sme k nej pútaní a naša duša je veľmi šťastná, keď pozoruje krásu jej svätosti alebo keď jej v tichej modlitbe vzdáva hold vďaky a chvály.

Poklesnutá horlivosť, aj keď sme nezhrešili, ochladzuje nežnú lásku k Panne Márii. Pre prázdne srdce je modlitba posvätného ruženca nekonečne dlhá, nie je na ňu čas, stráca sa dôvera a oddanosť lásky, ba dokonca sa zdajú byť malicherné.

Kňaz, ctiteľ Panny Márie má veľkú obavu o dušu, ktorá povie: ruženec sa už nemodlím. A je skutočne pravdou, že posvätný ruženec ako modlitbu, veriaci zanedbávajú. Vari si neuvedomujú, že modlitba posvätného ruženca býva aj našou záchranou. Skutočne nadišla doba, kedy svet sa ocitá na pokraji priepasti – tretej svetovej vojny. Jeho (Ježišovu) zdvihnutú ruku podopiera a prosí o milosť pre nehodné ľudstvo, práve prečistá Panna Mária. Čo nás a naše duše zachráni? Buď sa neprestaneme modliť ruženec, a na jej príhovor sa ľudstvo obráti, a po dobrej spovedi začne nový život, ak nie, následky budú ohromujúce.

Koniec-koncov pobožnosť spojená s modlitbou posvätného ruženca, nie je iba ozdobou katolíckeho náboženstva, ale patrí k jeho úplnosti.

Boh k nám prišiel prostredníctvom pokornej dievčiny z Nazareta a my zas pod jej ochranou prídeme k Bohu.

…………..

Svätý Páter Pio z Pietrelciny nás povzbudzuje slovami:

Modlime sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je otec, ten najláskavejší zo všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho detí, osobitne na príhovor Božej, ale i našej nebeskej Matky, Panny Márie.“

(S.P.)

Mária, stoj pri nás!

Matka Boha i ľudí!

Buď Matkou nášho oslobodenia od každého zla: od zla, ktoré ťaží ľudské svedomie, a ktoré čoraz hrozivejšie visí nad horizontom nášho storočia.

Zasiahni ty, ó, Mária,

keď sa zhlukujú nad horizontom celého ľudstva nesmierne hroziace mračná a temnoty, ktoré padajú na ľudské duše.

Prehovor, Matka

Svojim presvedčivým materinským hlasom do sŕdc tých, ktorí rozhodujú o osude národov, aby prostredníctvom dialógu nachádzali cesty pre čestné a spravodlivé urovnanie sporov, ktoré ich stavajú proti sebe. Presvedč bojujúcich v rozličných častiach sveta, aby prijali volanie po mieri, ktoré k nim dolieha od umučených a bezbranných ľudí.

Oživuj, ó, Mária,

v srdci všetkých cit ľudskej solidarity k tomu, kto bez základných prostriedkov umiera od hladu, kto na úteku z vlasti hľadá útulok pre seba a svojich blízkych, kto zostal bez zamestnania a vlastný zajtrajšok vidí ohrozený.

Ochráň, ó, Mária,

čistú nevinnosť dnešných detí, ktoré budú ľuďmi budúcnosti.

V tvojom Nepoškvrnenom Počatí odzrkadľuješ zvláštnym leskom Svetlo, ktoré sa znieslo na svet: Krista Pána.

Kiež by nás toto Svetlo sprevádzalo do budúcnosti!

Kráľovná a Matka pokoja!

Buď s nami teraz i v hodinu našej smrti. Amen.

(sv. Ján Pavol II.)

sociálne diela pátra pia

Staviame nielen Casa Sollievo, ale aj iné ústavy na celom vrchu. Budú to „mláďatá levice“. Nie sú len mojim dielom, ale aj dielom Božím, tako ako to On riadi.“

(Páter Pio)

Casa Sollievo della Sofferenza sa týči nad mestom San Giovanni Rotondo ako prvé a najpozoruhodnejšie sociálne dielo Pátra Pia.

Z materiálneho hľadiska je Casa krásna nemocnica s azda tisíc lôžkami, poskytujúca lekárske služby, ktoré sa vyrovnajú každej nemocnici v Taliansku a vari aj vo svete.

Páter Pio si neželal, aby toto zariadenie nazývali nemocnicou. „Nemocnice sú miesta utrpenia“, povedal. „Toto je dom úľavy pre trpiacich. „Viera a lekárska prax tu predstavujú zdvojenú terapiu, ktorá lieči celú osobu. „My zároveň spolupracujeme na Kristovom vykupiteľskom diele prostredníctvom ľudskej bolesti a utrpenia.“

Jestvuje aj ďalšie „mláďa levice“ a to sú modlitbové skupiny. Aj tieto videl pred sebou v roku 1957 ako strediská v každej časti sveta. Tá z Casa Sollievo sa bude modliť spolu s nimi v duchu serafínskeho otca sv. Františka a podľa pokynov a úmyslov pápeža.

Centrom týchto modlitbových skupín je samotná Casa, lebo Páter Pio videl Casu ako levicu a modlitbové skupiny ako mláďatá pri jej prsiach. Povedal, že jeho duchovné deti „tu musia nachádzať spoločný domov modlitbových skupín“.

Tridsiateho prvého júla 1968, krátko pre smrťou Pátra Pia, modlitbové skupiny oficiálne uznal Vatikán.

(S.P.)

Spomienky pretrvávajú, želania sú aktuálne

(úryvok z primičnej kázne 12.mája 2007)

Istý svätec konštatoval: Cirkev ide od sviatku ku sviatku, od jednej slávnosti k druhej. Nádherný to kolobeh cirkevného roka, ktorý nám neustále zabezpečuje, aby sme sa vždy na niečo tešili. Aj dnes, Boh darca všetkých darov si vyvolil jedného z Hlohovčanov a učinil z neho dar života, dar radosti, dar zmierenia, dar pokoja, dar posvätenia, dar, z ktorého môžeme čerpať dary Božej milosti.

Áno, drahý Jakubrafael, Boh si ťa vyvolil a urobil z teba pokladnicu a distribútora svojich darov. Najskôr ťa vybral zo stredu svojej rodiny a dal ti novú, františkánsku rodinu, keď si sa mu úplne odovzdal v bratskom spoločenstve synov sv. Františka z Assisi – Menších bratov kapucínov, a teraz ťa Boh dáva Cirkvi pre dobro tohto sveta ako správcu, prostredníka a distribútora jeho darov – ako kňaza. Kňaz je po latinsky Sacer dos – svätý dar. Si teda darom, a teraz spoločne za ten dar Bohu ďakujeme a budeme neustále.

Kňaz po vysviacke prestáva byť súkromnou osobou. Jeho kňazstvo, to nie je dar pre neho, ale je darom pre tých, ku ktorým je poslaný, či už je to farské spoločenstvo bratov a sestier alebo rehoľná komunita, či iné spoločenstvo…Musíš aj v súčasnosti, v dobe chaotických názorov a protichodných hodnôt, lepšie zaznamenávať, čo od Cirkvi, od teba, od bratského spoločenstva očakáva Boh. Pravda, človek najviac poznáva láskou. Preto aj pre teba je adresovaná Pánova otázka, ktorou sa obrátil na Petra: „Jakubrafael, miluješ ma, miluješ ma viac ako títo? Ak áno, tak potom pas moje baránky, pas moje ovce. „Láska nie je milovaná“, tak zvolal sv. František preniknutý skrz naskrz poznaním Božej lásky k človeku. Nech je v tebe, Jakubrafael, Ježišova láska nanovo milovaná, spoznávaná a sprostredkovaná. Keď je srdce plné skutočnej lásky, tak je plné aj skutočnej radosti. Atribútom dobrého kňaza je optimizmus, rozjasnená tvár i srdce. Napokon aj sv. Pavol v 5. kapitole listu Galaťanom píše, že ovocie Ducha je láska, radosť a pokoj. Preto nech je tvoja tvár, Jakubrafael, vždy rozžiarená, pod vplyvom pomazania olejom radosti Ducha Svätého. Len vtedy môžeš svedčiť, že Boh je láska nad všetky lásky.

Vrcholným prejavom kňazstva je slávenie Eucharistie, premeny chleba a vína na telo a krv Spasiteľa. Kňaz je človekom premeny, svedkom premeny i aktérom premeny. Tým hriech premeníš na milosť, smútok na novú nádej a bolesť na cennú perlu…Buď teda správcom pokladu, ozajstnej radosti…Maj ňou vždy naplnené srdce…

………….

V mesiacoch roka – máj a jún, v období najsvätejších sŕdc Ježiša a Panny Márie, prebiehajú aj vysviacky novokňazov. Nech hore uvedené myšlienky a priania sa stanú vodítkom pre všetkých s požehnaním Božím na ceste ich vznešeného, ale aj náročného povolania.

S.P. – MsPP

Z diania MsPP v hlohovci

ad multos annos vivat!

8. mája (2007 – 2017) uplynulo 10 rokov od veľkého dňa – vysviacky za kňaza, nášho rodáka a spolupracovníka MsPP, Mgr. pátra Jakubarafaela Blahoslava Patayho, kapucína.

Toto jeho prvé guľaté jubileum si radi spolu s jeho rehoľnými spolubratmi a príbuzenstvom, s láskou v modlitbách pripomína aj MsPP v Hlohovci, s prianím hojnosti dobrého zdravia, síl a nadšenia vo vzácnom povolaní kňaza a rehoľníka, a to aj v nasledujúcich rokoch života. (V tomto roku si jubilant, s vďakou Bohu, zároveň pripomína aj 20 rokov rehoľného života).

Za všetkých blahoželá vedenie MsPP v Hlohovci

Zostaň pri mne Ježišu, v živote plnom nebezpečenstiev ťa veľmi potrebujem. Daj, nech ťa spoznávam tak ako tvoji učeníci – pri lámaní chleba, aby sa Eucharistia stala svetlom, ktoré zaháňa tmu, silou, ktorá ma podopiera, jedinečnou radosťou môjho srdca.“

Svätý Pio z pietrelciny (Páter Pio),

veľký duchovný bojovník

Svedectvá a výpovede

Všetky publikácie, v ktorých je čo i len vtesnaná zmienka o Pátrovi Piovi, novodobom veľkom svätcovi, obsahujú výpovedné svedectvá o tom, že tento stigmatizovaný kapucínsky kňaz počas svojej pozemskej púte neustále zápasil so zlými duchmi, ale aj o utrpeniach, ktoré mu spôsobovali, keďže z ich pazúrov zachránil veľké množstvo duší, aby ich navrátil Bohu a k plnosti spásy. Okrem nespočetného množstva ľudí, ktorí za pozemského života Pátra Pia videli a boli akýmkoľvek spôsobom s ním v kontakte, patria k tým, čo šíria zvesti o úžasných skutkoch tohto svätca. Pričleňuje sa k týmto aj veľa osobností, a to nielen z cirkevnej, ale aj svetskej oblasti, významní činitelia vedy, medicíny, štátnej správy atď. Je potrebné poznamenať, a svedčí o tom tiež veľa publikácií, ktorých obsahom je osoba Pátra Pia, že sú i osobnosti cirkevných dejín, ktorí svojimi výpoveďami o Pátrovi Piovi, sa zároveň stávajú akýmsi priezorom do súkromia tohto svätca. K ním patrí aj svätoročený pápež Ján Pavol II. A vari najväčším dokumentaristom života Pátra Pia je známy (už zomrelý) rímsky exorcista (autor mnohých publikácií) otec Gabriele Amorth, ktorý počas 26 rokov putoval za Pátrom Piom do San Giovanni Rotondo, diskutoval s ním, a tým získal o ňom hotový poklad spomienok a skúseností.

Je to tiež otec Gabriele, ktorý vo vydanej (aj na Slovensku) publikácii poukazuje na významné sociálne diela Pátra Pia, ktorým je jednak zrod Domu úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo, a ako sám autor dodáva“…tu vznikol a nevídane rozrástol šík duchovných detí (modlitbové skupiny)“. Aj táto skutočnosť bola pre otca Gabrieleho inšpiráciou do budúcnosti. On sám hovorí:

Keď som bol vysvätený za kňaza, už mi nestačilo byť iba duchovným synom pátra Pia. Aj ja som už začal mať svojich duchovných synov. Chcel som ich privádzať k Pátrovi Piovi a zverovať pod jeho ochranu. Keď som mu počas návštevy predniesol túto prosbu, zasmial sa a povedal: „Áno synku, splním tvoje želanie.“ Potom ubehlo mnoho rokov. Spomínam si na naše posledné stretnutie, bolo to ešte v lete 1968 (Páter Pio zomrel toho roku 23. septembra). Mohol som mu asistovať pri sv. omši, ktorú slúžil na vozíku. Bolo to u Pátra Pia premáhanie utrpenia, z posledných síl.

V tom čase (ako tvrdí o. Gabriele) bolo duchovných detí Pátra Pia veľmi veľa a pôsobili po celom svete, a ich počet rástol aj po smrti svätca. Dnes navštívi San Giovanni Rotondo omnoho viac pútnikov než počas jeho života. Naviac o. Gabriele dodáva: „Nemám najmenšie pochybnosti o tom, že všetci tí, čo sa spoliehajú na moje modlitby (exorcistu), sú pod ochranu Pátra Pia, hoci oni o tom väčšinou ani netušia. Však naproti tomu sa stalo, že moji pacienti ho uvideli vo sne…Pri niektorých exorcizmoch som počul, ako zlý duch kričí: Nech zmizne ten kapucín! Toho kapucína nemôžem ani cítiť! Potom som na zlého ducha pritlačil a on mi prezradil, že tým myslel práve Pátra Pia.“

Teraz si dovolím poznamenať (hovorí o. Gabriele), že od okamihu, keď môj učiteľ otec Candido odišiel z tohto sveta (22. septembra, deň pred smrťou Pátra Pia) mi pomáha ja on. Pri exorcizmoch démoni totiž spomínali aj jeho prítomnosť. Otec Candido uctieval Pátra Pia ako veľkého svätca. Páter Pio zas otca Candida definoval takto: „To je kňaz podľa Božieho srdca.“

Doslov:

Áno, kooperatíva s nebeskou ríšou prostredníctvom sv. Pátra Pia prebieha aj v MsPP v Hlohovci. A nie malá! Dokladujú to výsledky vypočutých modlitieb za prispenia modlitbového spoločenstva Pátra Pia. K tomu, aby sa dospelo k cieľu modlitieb a prosieb, je potrebná predovšetkým viera v silu modlitby! Ostatné je treba vložiť do rúk Božích – nech sa stane tvoja vôľa, Pane!

(Čerpané z pub. G. Amortha -Exorcisti a psychiatri)

S.Patayová

Byť na kríži spolu s Ježišom je nekonečne viac, než len rozjímať o Ježišovi na kríži.“ (sv. Páter Pio)

Nenápadné čnosti

P.J.Roberti amen – aleluja

Počuli ste niekedy slávnostné Amen, ktoré spieval zbor svätých duší, a mohutné Aleluja, ktorým jasal tisícový zástup? Koľko krásy je v týchto slovách!

Amen znamená áno. Aleluja je toľko ako Bohu chvála, vďaka a Amen je povzdych duše, ktorá si žiada to, čo chce Boh.

Aleluja volá duša, ktorá s radosťou prijíma, čo Boh na ňu dopúšťa.

Amen je hlas lásky, ktorá sa odovzdáva do Božej vôle.

Aleluja je smäd lásky, ktorá koná viac, ako prikazuje Boh, pretože ho vrúcne miluje.

Amen je hlas svätých na zemi. Aleluja spievajú svätí v nebi.

Duša, ktorá vo všetkých okolnostiach života píše náhrobky svojich zmarených nádejí Amen a Aleluja, ktorá nimi pozdravuje aj úsvit šťastia, dospieva k tajomnému spojeniu s Bohom, ktoré ju oblažuje a dáva jej netušený vnútorný pokoj a mier. Potom aj o nej platia slová, ktoré sám Boh povedal o Jóbovi: “Pozrite, ako ma miluje!“

Slávte svoju Veľkú noc vo všetkých okamihoch tajomným slávnostným Aleluja a vďačným Amen. Sú to slová, ktorými sa duša nielen odovzdáva do Božej vôle, ale sa s ňou aj zjednocuje.

Ak proti vám povstane búrka protivenstva, osočovania, ohovárania a potupy, zachytávajte jej blesky hromozvodom slov Amen! Aleluja!

Ak vás trápi telesný neduh, duševná suchota a ste smutní, rozjasnite svoju dušu tichým Amen! Aleluja!

Bože môj, svätci ti obetovali svoju prácu, mučeníci svoje rany a panny svoje láskou horiace srdce. Čo ti dám ja? Moje ruky nie sú schopné veľkých činov, môjmu srdcu neskytne mučenícka palma. Ale nesiem veľa krížov, ťažia ma bolesti a zármutok. Hľa, to je zlato, to sú drahokamy, za ktoré si kúpim nebo a budem zaradený medzi svätých, aby som chválil svojho Boha naveky.

(S.P.)

Bolesť a utrpenie, jeho zmysel v živote človeka.

Istá modlitba k sv. Pátrovi Piovi otvára „okienko“ k objasneniu významu bolesti a utrpenia v živote človeka. Je známe, že tento svätec patril k ľuďom, ktorí na zemi veľa vytrpeli, preto aj dokonale rozumel trpiacim. V jednej časti epistolária cituje:“…teraz už vieš, akým jasom večnej slávy sa v nebi skvie aj najmenšie pozemské utrpenie, znášané (a možno skôr obetované Bohu) z lásky. Teraz je vari ľahšie pochopiť slovám Pána Ježiša: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Azda vykúpenie mnohých ľudí, Boh urobil závislými aj od obiet každého jedného z nás, od každodenného kríža.“

Všetci máme takto danú možnosť jednak uvedomiť si, a uskutočniť pomoc blížnym vlastnými utrpeniami ponúknutými Pánovi za tých, ktorí to najviac potrebujú a nielen to, ale dokonca prosia o pomoc…Mnohí z nás vedia, ako často vo svojich trápeniach nenachádzame nikoho, kto by s nami spolucítil, nie to ešte, aby niečo obetoval zo svojich ťažkostí za iných, tobôž za neznámych. Na túto požiadavku príkladne reagoval skvelým činom svätec z Gargana, Páter Pio, keď dal postaviť Dom úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo. Tento skutok predchádzal jeho osobný, že sa stal objektom utrpenia, ktoré prijal od Pána za hriešnikov.

Okrem uvedeného sociálneho diela, neoddeliteľne patrí aj ďalšie – modlitbové skupiny, ktoré nesú jeho meno. Tieto spoločenstvá Pátra Pia neplnili svoje určenie iba za svätcovho života, ale činia tak doposiaľ, počtom rozmnožené v rôznych krajinách sveta (vrátane Slovenska). Ich poslaním je vytrvalá modlitba, jednak ako to doporučuje Štatút, ale aj iné určené úmysly. V súčasnosti sa k tomu pripája apoštolát novej evanjelizácie a konanie dobra. Páter Pio vyslovene dával dôraz slovami: „Snažte sa, aby ste konali dobro práve dnes. Veď ak sa dožijeme zajtrajška, aj ten budete nazývať dneškom. Tým sa stáva život premenou na modlitbu a modlitba sa stáva životom.“

Je to trvalý príhovor za bratov a sestry v Kristovi, ktorí sa zverujú do modlitieb ľuďom, prosiacich Boha prostredníctvom svätého kapucína z Gargana – Pátra Pia. Svätý Páter Pio vynikal trpezlivosťou v utrpení (často nepochopený vlastnými rehoľnými spolubratmi), ktoré ho sprevádzalo celý jeho pozemský život. Tak ako u neho aj u iných ľudí sú to skúšky vernosti Bohu. Tí kresťania, ktorí nedokážu veriť v silu modlitby (ktorá je podľa Pátra Pia „silnejšia než atómová bomba“), nedokážu si vysvetliť a pochopiť ani zmysel utrpenia a bolesti, ktorá z lásky obetovaná Bohu, má takmer nepredstaviteľnú silu, dokáže činiť zázraky.

Mnohí obviňujú Boha a kladú otázky – prečo? Takýmto chýba presvedčenie, že všetko je pod milostivým pohľadom Boha, ktorý nikdy nedovolí, aby na jeho slabé dieťa doľahla skúška nad jeho sily. Žiaľ, často zabúdame v utrpení opakovať strelnú modlitbu: Ježišu, dôverujem ti! (ktorú Ježiš kázal napísať sestre Faustíne pod jeho obraz).

Sv. Páter Pio dobre vedel, že Boh si ho vyvolil, aby trpel za iných. A práve v obdobiach vlastného utrpenia alebo iných ľudí sa máme obracať na veľký vzor – tohto veľkého svätca s prosbou: Svätý Páter Pio, pomôž mi svoje utrpenie statočne znášať a obetovať za obrátenie hriešnikov, chápať zmysel utrpenia a pozerať takto na všetko, čo mám každodenne znášať. V takomto prípade môžeme s vierou očakávať posilu v najvhodnejšej chvíli.

Aj program modlitbových skupín sv. Pátra Pia, spočiva na životnom príklade ich svätého zakladateľa – stigmatizovaného kňaza a rehoľníka, ktorého dlhoročné obrovské utrpenie ponúknuté mu Bohom, smerovalo k záchrane duší, pre večný život v nebi.

V tom tkvie aj zmysel utrpenia a bolesti každého človeka, ktorý tieto z lásky obetuje Pánovi.

S.P.

Z diania MsPP v Hlohovci

  • po súhrnnej správe, ktorej obsahom bola činnosť MsPP v Hlohovci, zaslanej na Arcibiskupský úrad v Trnave, za uplynulý rok 2016, prišla odpoveď od Jeho Excelencie, vdp. Mons. Jána Oroscha, arcibiskupa, z ktorej vyberám: „…Úprimne sa teším a som každému členovi vďačný za jeho modlitby a obety, ktoré prinášate pre dobro rodín, ale verím, že aj celej farnosti…Naďalej verím, že všetky Vaše aktivity budú povzbudením celého farského spoločenstva a vzájomným povzbudením. S láskou Vám žehnám, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.“

  • K vydarenej a požehnanej duchovnej obnove MsPP (22.-24. sept. 2016), o ktorej bola zmienka v predchádzajúcom vydaní Informač. bulletinu, prikladám fotodokumentáciu. Celebrantami boli: páter Norbert Pšenčík, gvardián OFM Cap. v Pezinku a predstaviteľ novej duchov. asistencie MsPP, páter Jeremiáš D. Kvaka, gvardián OFM v Hlohovci (viď foto).

Foto: S. Patayová

a M. Bizoňová