Rok 2018

Don Nello Castello

BOŽÍ PROROK V NAŠOM STOROČÍ

Autor spisov o Pátrovi Piovi konštatuje,že Páter Pio za svojho pozemského ži­vota ubezpečoval osobne, v listoch alebo spovediach, že po smrti bude silnejší, bližší a viac otcom, prosto, viac náš.A skutočne/ako vraví Don Nello/, hoci sme osirotení, cítime, že je živý a náš…

Zomrel spaľovaný láskou, ako to v r.1953 napísal“tento spaľujúci oheň nech strávi všetky moje vnútornosti, aby som mohol byť celý v tebe, ó Pane. „Mohla byť iná smrť pre toho, ktorý s Ježišom žil mystický život ukrižovaného? Ktorý ako mučeníci prelial, a to nesčíselnekrát, všetku svoju krv? Ktorý ako panici nemal škvrnu ani inú vinu? Ktorý ako apoštoli evanjelizoval množstvo kresťanských združení sústredených v Modlitbových skupinách? Ktorý ako vyznávači svedčil vyše päťdesiat rokov o Kristovi? Bol prorokom, ktorý ukázal svetu Boha, mystic­ky znázornil viditeľne podobu Krista, rehoľnému svetu a kňazom dal príklad a radu do skutočnej rehoľnej a kňazskej totožnosti. Bol skutočne patriarchom, ktorý splodil duchovné deti ako hviezd na nebi.

A čo sa týka posolstva? Pán Ježiš nám zanechal evanjelium, a každý svätec nám prináša isté posolstvo. Páter Pio vo, svojom stigmatizovanom kňazstve ako pole určené mu Božou prozreteľnosťou, zveril mu celú Cirkev a ľudstvo: „Na mojich pleciach spočíva svet a Cirkev. „Tento zásah zhora, cez Boží ľud, sa stáva zjavením Boha a jeho vôle vždy, a po Kristovi, dochádzalo prostredníctvom svätých. a dnes dospela táto reťaz ku krúžku, pojívku, ktoré sa volá Páter Pio. Popri slávnych dejateľoch na svete /štátnici,herci,športovci,vedci.../ jeho meno je určite najslávnejšie na všetkých svetadieloch. Do týchto dní narastajú davy ľudí pri je­ho ostatkoch v San Giovanni Rotondo, a jeho sláva sa stále šíri. Všetky javy v jeho živote, mystické prejavy, stigmy trvajúce vyše päťdesiat rokov, vízie, vytrženia v súkromí a počas sv. omše, bilokácia, pohľad do sŕdc a myslí penitentov...a nie­len toto všetko, ale hlavne priťahovala k nemu božská zložka, ktorú ľudia po­ciťovali z neho. Vďaka Pátrovi Piovi je dnes v Cirkvi viac kresťanov, ktorí od­mietajú tie skutky, ktoré sú proti Bohu.

Nápor vedúci k ateizmu a materializmu v našom storočí vo svete, pôsobí na mnohých frontoch a zasiahol aj katolíkov, a nielen. Že je svet chorý a to ťažko, ko­nštatujú mnohí. Kto z radov rehoľníkov a duchovenstva vôbec, zapôsobil tak prenikavo ako Páter Pio? Azda hlas božského Majstra vnímajú inde? Okolo svätcov nikdy nechýbal rozkvet duchovných povolaní. Z toho musíme konštatovať, že dnešná kríza povolaní pramení z nedostatku svätosti, lebo jedine svätí hovoria hlasom Kristovým, ktorý zachytia a počujú tí, ktorí sa k ním priblížia.

Páter Pio bol nielen majákom svetla pre svet zasvätených osôb, ale zároveň zrodil hnutie spirituality.

Čo budí najväčší dojem je jeho prorocký prejav 5.mája 1956, keď priviedol na svet svoje „pozemské dieťa“ – Dom úľavy v utrpení. Otec Pio predpovedal, že tam sa zrodí „nová milícia bojujúceho františkánstva“. Čiže nový „asketický rád“ bude vytvorený ním, aby uskutočnil jeho spiritualitu a bude činný v budúcnosti v jeho Dome úľavy.

(Sekvencia z pub. Páter Pio ikona Ukrižovaného – S.P.)

Pápež slávil 100 rokov stigmatizácie a 50 rokov výročia smrti sv. Pia z Pietrelciny v San Giovanni Rotondo

Vatikán, Taliansko 17. marca, pri príležitosti 100 rokov od stigmatizácie a 50 rokov od smrti talianskeho kapucína sv. Pátra Pia z Pietrelciny, keď Svätý otec František v sobotu 17. marca navštívil Pietrelcinu a San Giovanni Rotondo. Počas svojej návštevy dal silný impulz v prospech úcty k ľudskému životu, osobitne tých najslabších členov spoločnosti, akými sú nenarodení, chorí a starí ľudia. Sv. Pia nazval „apoštolom spovednice“ a predstavil ho ako vzor modlitby a pravej múdrosti života.

Svoju pastoračnú návštevu začal Svätý otec už o 8. hod. ráno v Pietrelcine, kde ho privítala komunita kapucínov spolu s miestnym arcibiskupom a starostom obce. V tomto mestečku neďaleko Beneventa v regióne Kampánia sa svätec, vlastným menom Francesco Forgione, narodil 25. mája 1887. Pápež František sa v kaplnke pomodlil na mieste, kde mal brat Pio mystický zážitok počas modlitby a kde sa uchováva kmeň starého brestu, pripomínajúci túto udalosť. Pápež sa na námestí prihovoril veriacim zhromaždeným zo širšieho okolia.

Z Pietrelciny sa Sv. otec opäť vrtuľníkom presunul do San Giovanni Rotondo, miesta spojeného s dlhoročným pôsobením charizmatického spovedníka, ktoré je dnes veľkou pútnickou svätyňou medzinárodného dosahu. Pápež najskôr navštívil nemocnicu, ktorú sv. Pio vybudoval na tomto mieste na sklonku svojho života. Stretol sa osobitne s pacientmi a personálom na oddelení detskej onkológie.

Kroky pápeža potom smerovali do staršej svätyne Santa Maria delle Grazie, kde sa uchováva spovednica a kríž na chóre, pred ktorým sa sv. Páter Pio modlil, keď dostal dar stigiem. Po zvítaní sa s miestnou komunitou kapucínov a ich provinciálom si Sv. otec uctil kríž Pátra Pia a jeho telesné pozostatky. Ako symbolický dar zanechal pápež František vo svätyni pátra Pia kňazskú štólu, ktorá bude zdobiť jeho relikvie vystavené v priehľadnej rakve.

Vyvrcholením pastoračnej návštevy bola o 11.15 hod. svätá omša na otvorenom priestranstve pred novým Kostolom sv. Pia z Pietrelciny, pri ktorej pápež predniesol homíliu. V súvislosti s duchovným odkazom svätého kapucína sa v nej sústredil sa na tri hlavné momenty: nezastupiteľnosť pravidelnej modlitby, ktorá nesmie byť bez  rozmeru adorácie a chvály, ďalej ústredné miesto maličkých v Božích očiach a služba trpiacim ako cesta k stretnutiu s Bohom, a do tretice pravá múdrosť, ktorá spočíva v službe pre druhých.

(Preklad Slovenská red. VR, pre MsPP v Hlohovci sprostredkoval páter Jakubrafael B. Patay OFM Cap., misionár milosrdenstva. Celú homíliu Sv. otca Františka uverejníme v nasledujúcom vydaní tlače MsPP).

VÍŤAZSTVO VIERY V SILU MODLITBY

/Svedectvo/

„V milostivom čase som ťa vyslyšal a v deň spásy som ti pomohol (2 Kor.5, 17 -6,10).

Koncom leta /2017/, 15 ročná Terezka zo Zborova nad Bystricou sa vrátila domov z duchovných cvičení pre mládež, ktoré sa konali v Trenčíne. Podľa tvr­denia jej matky, na nohách sa jej objavili petechie /drobné krvné fliačky/. Keďže výsledky vyšetrení krvi beli veľmi zlé, nasledovala okamžitá hospitalizácia. Okrem toho bol uskutočnený aj odber kostnej drene. Podľa výpovede matky, počas odberu nastala komplikácia- prepichnutý srdcový vak /osrdcovník/, čím nastalo krvácanie do srdcového vaku, pričom pohyb srdca sa obmedzil, čo logicky vyústilo do život ohrozujúceho stavu. Lekári museli vykonať tamponádu srdca…Po úspešnom odsatí krvi z osrdcovníka, bol nariadený okamžitý pre­voz Terezky /letecky/ do nemocnice v Banskej Bystrici. Tu nasledovali opako­vané odbery kostnej drene. Keďže kostná dreň prestala pracovať, nastúpili transfúzie krvi. Matka Terezky tvrdí, že ak sa kostná dreň nenaštartuje do činnosti /poznamenáva -zázrakom/, bude nasledovať okamžitý prevoz do Bratislavy. Tento sa uskutočnil 4.sept.2017. Okamžite sa hľadal vhodný darca kostnej drene. Terezkina matka v tom čase vysiela naliehavé prosby o modlitby a du­chovnú pomoc do Hlohovca – Modlitbového spoločenstva Pátra Pia so slovami: Nech sa oslávi Boh!, ďakujem.

Informáciu o uvedenom stave Terezky, poskytla vedúca MsPP prítomným na modlitbovom stretnutí už 2.sept.2017 s prosbou o spoločné modlitby, ale aj osobné pomocou Obetného ruženca Pátra Pia. Vývoj udalosti pretrvával v očakáva­ní informácií.

Správa prišla dňa 20.dec.2017, keď Terezkina matka volala telefonicky, že o 7.45 hod. operujú Terezke kostnú dreň napriek tomu, že tam pretrváva sepsa krvi /otrava/. Keďže stretnutie MsPP v Hlohovci bolo plánované až na 13.januára 2018, vedúca sa rozhodla telefonicky osloviť niekoľkých členov MsPP na zintenzívnenie modlitieb s obetami na tento úmysel. Podľa informácie /24. dec. 2017/, o výsledku transplantácie /či organizmus implantát prijal a či fungu­je/ sa malo vedieť až o 20 dní. Najhoršie však spočívalo v tom, že Terezkina krv obsahovala zvláštne baktérie spôsobujúce kontaminovanú krv. Podľa výpo­vede matky „už ide o to, či vôbec to všetko Terezka zvládne, či ešte dokáže bojovať, lebo je to veľmi vážne“. Podľa vyjadrenia statočnej matky: „Bohu však nič nie je nemožné. Terezka pri tom všetkom je veľmi trpezlivá a pokorná, napriek tomu, že prechádza veľmi ťažkým úsekom života. Ani raz sa neposťažovala, nepoložila otázku – prečo? Nech sa Pán oslávi, ďakujeme za účasť modlit­bami.“

Dna 28.dec.2017 správa o Terezke znela: „Terezka je preložená na ARO, zlyhali jej obličky, dýchanie a zrak. „Ubolená matka sa zmohla iba na strastiplný vzlyk: „Pane, veľmi ťa prosím, postaraj sa o ňu, drž ju v náručí“ Odpoveď na túto informáciu, bola nasledovná: „Terezka je skutočne mučenica, ale všet­ko je v rukách Božích, ktoré sú plné lásky. Nech sa stane vôľa Najvyššieho. Sme s vami v modlitbách.“

Po úspešnej resuscitácii /oživovaní/ prišla správa tohto znenia: „U Terezky sa začínajú tvoriť vlastné zdravé krvinky, kostná dreň sa začína udomácňovať. Skutočne sa začala prebúdzať nádej, aj keď Terezka prežíva ťažkú životnú cestu, ďakujeme Bohu za všetko, jemu česť a chvála naveky. Budeme vás i naďalej informovať. Vďaka vám a MsPP, že ste s nami v modlitbách.“

Tu je vari treba dodať, že obdiv každopádne patrí bojujúcej a milujúcej Теrezkinej matke, za psychickú a fyzickú výdrž, ktorá v najťažších chvíľach života, dvíhala svoju myseľ a srdce k Bohu s prosbou: „Pane, tak ty sa o ňu postaraj, drž ju za ruku!“ Čo nasledovalo? Skúška, azda nad všetky ostatné pred­chádzajúce.

Lekári skonštatovali otrasnú vec verdikt: Terezke prestala pracovať pečen, je nutná opätovná operácia. Po jej zahájení sa naskytla ohromujúca skutočnosť. Po resekcii, nemohli odstrániť postihnutú časť v okolí cievneho systému pečene, preto operáciu uzavreli. A nielen tento fakt je zdrvujúci, ale totálne vyslabnutý organizmus dievčatka po toľkých zákrokoch, isto atakoval nádej na jej prežitie.

Po tejto informácii nastalo akési informačné „vákuum“ – odmlka v obojstrannej komunikácii…S veľkým napätím /priznáva vedúca MsPP/ prebehlo vyčkávanie v modlitbách a odovzdaním celého prípadu Bohu.

A kontakt sa obnovil dna 21.feb.2018 o 11,34 hod, v tomto znení: „Drahí ji, chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu lásku, ľudskosť a vnímavosť utrpenia . Ďakujem za akúkoľvek pomoc vynaloženú pre našu Terezku. S pokorou za vašu dobrotu a prianím všetkého dobrého zostáva Terezkina matka E. Špiláková.

P.S.

„Včera /20.februára 2018/ Terezku po polroku ťažkého boja prepustili domov. Aj keď ju čaká ešte náročný čas zotavovania, sme vďační Bohu i vám.

Doslov:

Po tejto víťaznej „dráme„,dovolím si s presvedčením konštatovať výrazný Boží zásah, čím potvrdzujem výsledný účinok viery v SILU MODLITBY!

Ďakujem Bohu, Panne Márii, sv. Pátrovi Piovi a všetkým ctiteľom sv. Pátra Pia, ktorí prispeli k záchrane mladého života. Okrem zásahu nebies, Pán života a smrti, neba i zeme, dobrotivý a milosrdný nebeský Otec dal najavo týmto prípadom nielen prejav lásky k svojmu stvoreniu, ale aj dôkaz pre tých, ktorí ve­ria v silu modlitby.

Správa o tejto radostnej udalosti bola prednesená Modlitbovému spoločenstvu Pátra Pia v Hlohovci dna 24.feb. 2018 v kostole Ducha Svätého /sídle MsPP/ s výzvou na vďakyvzdanie,

S.A.PATAYOVÁ

Líder MsPP v Hlohovci

Sila modlitby otvára nebesia

Napokon už samotné pomenovanie – MODLITBOVÉ SPOLOČENSTVO PÁTRA PIA, vyjadruje podstatu a náplň jeho zamerania. Zakladateľ modlitbových skupín, sv. Páter Pio z Pietrelciny, bol nielen príkladom pre modlitebníkov a modliacim sa skupinám veriacich, ale zároveň zvykol zdôrazňovať, že modlitba s vierou, má „silu atómovej bomby„.

A takýmto spôsobom predkladané prosby v modlitbe, má na zreteli.

Veľa ľudí na Slovensku, aj vďaka médiám, sa dozvedelo o MsPP v Hlohovci a jeho poslaní. Mnohí čelia rôznym problémom, ťažkostiam, chorobám...a keď sa bezvýsledne snažia ťažkosti vyriešiť, zostávajú bezradní a skeptickí. Modlia sa a prosia o modlitby. S prosbami o pomoc modlitbami prichádzaju písomne alebo telefonicky, či

e-mailom do MsPP v Hlohovci. Odpoveďou na každú prosbu je upozornenie, že prosebník sa nesmie prestať zа danú požiadavku a potrebu modliť, čiže, spoliehať sa iba na modlitby MsPP. Modlitbové spoločenstvo PP následne vytvára „tandem“ modlitbami pre ten, či onen prípad.

Kooperatíva medzi prosebníkmi a modlitebníkmi v Hlohovci /MsPP/ je plodná, a na príhovor sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie, sprostredkovateľky všetkých milostí, spoločnosť zaznamenáva pozitívne výsledky. Jedinou podmienkou na oboch stranách musí byť dôvera v silu modlitby a vloženie problému do rúk Božích – nech sa stane vôľa Božia.

Vzhľadom na priebežnú informovanosť čitateľov prostredníctvom Informačného bulletinu MsPP, konkrétne v rubrike – Dianie MsPP v Hlohovci, je možné okrem iného, dozvedieť sa z času na čas o výraznejších výsledkoch snahy spoločných modlitieb v Prílohe Informačného bulletinu. Predovšetkým to slúži na povzbudenie modlitebníkov s presvedčením, že človek nie je ľahostajný Bohu a vychádza v ústrety tým, ktorí veria v silu modlitby a s dôverou vkladajú svoje prosby do Božích rúk. Pre ilustráciu prikladám aspoň niektoré z posledného obdobia /r.2016 – 2017/.

Terciári a veriaci z Kysuckého Lieskovca sa v r. 2016 obrátili na MsPP v Hlohovci s prosbou o pripojenie sa modlitbami za tamojšieho pána farára, ktorý sa mal podrobiť zložitej operácii chrbtice s hrozivými následkami imobility – pomocou invalidného vozíka. Výzvu MsPP prijalo a zaradilo do modlitbového programu. Modlitby a obety na tento úmysel trvali pomerne dlhú dobu, vyčkávajúc na výsledky operácie, liečby…Aj v tomto prípade zvíťazila sila modlitby, keď z Kysuckého Lieskovca prišla správa do MsPP v Hlohovci s radosťou a vďakou: „Pán farár na vlastných nohách slúžil vianočnú svätú omšu“

Nasledujúcim, je takmer kuriózny prípad, opäť z Kysuckého Lieskovca. Stará mama 20 ročného vnuka sa obrátila na MsPP v Hlohovci o pomoc modlitbami. Príčinou boli sporadické odpadnutia (bezvedomie) jej vnuka. Údajne lekári nevedeli zistiť príčinu kolapsov. Stará mama skonštatovala, že tu môže vec rozriešiť iba Boh na príhovor sv. Pátra Pia. Keďže vyčkávanie správy o stave vnuka trvalo pomerne dlho, žiadala vedúca MsPP SMS-kou o vyrozumenie. Odpoveď s vďakou znela: „Od toho dňa, keď som poprosila modlitby za vnuka, viac neupadol do bezvedomia.“

Nasledovala prosba o modlitby pani B. od Zvolena. Listom sa obrátila na vedúcu MsPP s prosbou o pomoc modlitbami, ktoré boli tlmočené modlitbovému spoločenstvu.

Jeden z vážnych dôvodov bolo jej ochorenie na boreliózu, /ktorá u postihnutého  môže mať vážne zdravotné následky/. K tomu pribudla starosť o syna, spojená s vysokoškolskými záležitosťami. Ďalším trápením pre ňu i rodinu bol jej manžel s jeho hroznými vlastnosťami. Pre chorobu stratila aj zamestnanie, čo bolo spojené s finančnými ťažkosťami. Pred napísaním listu /ako sama píše/, ocitla sa na pokraji totálneho psychického zrútenia sa.

Tento jej ťažký životný kríž si vypočulo aj MsPP počas stretnutia, s ochotou pomôcť modlitbami.

Naše modlitby a prosby sa dajú charakterizovať slovami: Pane, vypočuj naše modlitby a prosby, ale nech sa stane tvoja vôľa… Po dlhšom čase modlitieb a čakania prišla odpoveď: Som zdravá a mám už i zamestnanie. Aj u syna sa vyriešil problém.

Manželove neľúbivé vlastnosti „vyriešila“ choroba. Zachránila jednak jeho nesmrteľnú dušu, ako aj pospolitosť rodiny. Teraz sa spolu modlíme a ďakujeme Bohu, Matke Božej a sv. Pátrovi Piovi, aj všetkým vám za pomoc modlitbami. Do svojich modlitieb zahŕňam MsPP v Hlohovci,výprosujúc pre všetkých Božie požehnanie a neustálu Božiu priazeň.

Drahí ctitelia sv.Pátra Pia. Ako je vidno, modlitba a viera v silu modlitby prináša úžasné výsledky, zvlášť na orodovanie svätca, prostredníctvom Panny Márie, sprostredkovateľky všetkých milostí od Pána.

Nebolo tomu inak ani v nasledujúcom prípade. V priebehu apríla 2017 v telefóne zaznel hlas prosiaci o роmoc modlitbami: Pán Miroslav D. z Bratislavy, otec 16 ročného Miška svoju prosbu po operácii syna zdôvodnil nasledovne: „Syn od narodenia mal vpadnutý hrudník s patričnými komplikáciami. Bola potrebná operácia hrudníka. Museli mu navŕtať hrudník a do hrudného koša vložiť kovovú platňu. Tá by mala vyrovnať kosti. Proces by mal trvať tri roky, potom platňu vyberú. Po celú dobu nesmie prísť k nárazu hrudníka. Povolené je iba plávanie. Keďže operáciu sprevádzali rôzne riziká, rozhodol som sa o vyprosenie milostí pre syna od Pána prostredníctvom sv.Pátra Pia pomocou MsPP v Hlohovci. Pána M.D. vedúca MsPP ubezpečila o pomoci modlitbami za zdarnosť operácie syna Michala. Dňa 21.mája 2017 prišla z Bratislavy SMS s textom: „Vďaka Bohu a celému Spoločenstvu Pátra Pla v Hlohovci. Operácia hrudníka dopadla dobre. Všetkým vám vyprosujem na príhovor sv. Pátra Pia Božie požehnanie.

S úctou Miroslav Deglovič z Bratislavy.

V začiatkoch existencie MsPP v Hlohovci, sa niektorí veriaci spolu so zakladajúcimi členmi nazdávali, že sa jedná o odvážnu snahu túto skonštituovať a udržať najmä, keď sa začali objavovať rôzne problémy a organizačná zložitosť. Nestačilo mať k dispozícii lokalitu (kostol Ducha Svätého), ale bolo potrebné stotožniť sa so Štatútom (medzinárodným), stanoviť program stretnutí… To, že Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia doposiaľ existuje je dôkazom, že je v súlade s Božou vôľou. Samotné chcenie jestvovať nestačí. Náplň programu bolo nutné prispôsobiť nielen mentalite ctiteľov sv. Pátra Pia, ale tiež cirkevným sviatkom, riešiť úmysly modlitieb sv. omší atď. Okrem obohatenia obsahu programu stretnutí, bolo nutné nájsť spôsob upútať pozornosť tých, ktorí by sa jednak chceli začleniť do spoločenstva Pátra Pia, či vložiť sa s dôverou do jeho modlitieb, informovať sa o možnom vytvorení si vlastného zoskupenia modliacich sa… Túto potrebu značne vyplnila tlač -Informačný bulletin MsPP, vlastná webová stránka, vývesná skrinka vo farskom kostole v Hlohovci, a napokon vedomie o existencii MsPP v Hlohovci pomohli rozšíriť aj slovenské médiá /RTVS/. Takýmto spôsobom sa mohli zúčastniť každoročného tridua duchovnej obnovy poriadanej vedením MsPP záujemcovia z okolitých miest a obcí, ale aj jednotlivci z Bratislavy, Kežmarku, Trnavy a iných miest.

Takýmto spôsobom sa spontánne rozplývali pochybnosti o rozpade MsPP aj u tých najväčších skeptikov. Bola to práve vytrvalá modlitba, ktorá toto dielo podporované orodovaním sv. Pátra Pia v nebesiach, sa plodne konštituovalo, vzmáhalo v kvalite a s požehnaním Božím prežíva.

Jedným z pozoruhodných dôkazov existencie a zotrvávanie Modlitbového spoločenstva Pátra Pia, a jeho súladu s Božou vôľou, je aj svedectvo Františka D., teraz už člena MsPP, ktorý na otázku, čo ho motivovalo vstúpiť na pôdu spoločenstva, odpovedal: „Ochranná ruka sv. Pátra Pia bdela nado mnou, aj keď som to nеtušil. Uvedomil som si to až s odstupom času. Prispeli k tomu aj tvorcovia filmu o Pátrovi Piovi. Priznám sa, že kеď som videl tento film prvýkrát, nemohol som ho ani dopozerať, také to bolo pre mňa silné a zároveň hrozné. V tom okamihu som si uvedomil, že som podceňoval rôzne pokušenia v živote, ale zároveň potrebu odolávať zvodom Zlého. Bol som chorý; a snažil som sa využívať rôzne spôsoby na uzdravenie tela, lebo som to považoval za prvoradé. Práve film o Pátrovi Piovi mi takpovediac poprehadzoval priority v mojom živote.

Sv. Páter Pio bol celý svoj život chorľavý, ale žil s vierou v Božiu prítomnosť. Kládol som si otázku: Čo je dôležitejšie? Telesné zdravie alebo Božia milosť, ktorá všetko zosúlaďuje? Prišiel som aj na to, že keď sa isté vlastné utrpenie spojí s utrpením Ježiša Krista, nášho Pána, stáva sa vykupujúcim. Preto obrázok Sv. Pátra Pia som si v rámiku položil na okno, aj keď som sa k nemu nemodlil, dúfal som, že ma ochráni pred útokmi Zlého. Uvažujúc o tejto jeho pomoci, počul som hrozné tresnutie do okna. Po čase, keď som bojoval s otázkou, či mám ísť na sv. spoveď, mal som v noci sen: sv. Páter Pio sedel na stoličke a spovedal. Prichádzalo sa k nemu hore po schodoch. Tam sedel a čakal na penitentov. Keď prišiel rad na mňa, pristavili ma dvaja mužovia, ktorí dbali na poriadok v poradí. Páter Pio ich oslovil: Sú tam nejaké modlitby a Melanka, môže prísť. A tak som pomaly vykročil hore schodmi k Pátrovi Piovi. Toľko sen.

Na nasledujúci deň som bol na sv. omši v Hlohovci, počas ktorej kňaz v oznamoch spomenul, že v sobotu sa bude konať modlitbové stretnutie skupiny Pátra Pia. Dovtedy som tento oznam nebral v úvahu. Rozhodol som sa ísť na toto stretnutie. Doma, po stretnutí MsPP, nasledovalo milé prekvapenie. V ten deň v noci som sa po dlhšom čase mohol dosýta vyspať. Súčasťou stretnutia MsPP bola aj svätá omša. Prijal som sviatosť zmierenia. Toto všetko považujem za veľkú Božiu milosť na príhovor veľkého novodobého svätca Pátra Pia.“ /Na vysvetlenie azda toľko, že Melanka je matkina sestra. Po matkinej smrti prevzala modlitby, obety a prosby za členov rodiny. Vďaka Bohu za toľké milosti./

Dodatok pre informáciu:

Pre veriacich, ktorí majú záujem vstúpiť do Modlitbového spoločenstva Pátra Pia v Hlohovci so sídlom v kostole Ducha Svätého, je neobmedzená možnosť, nepožaduje sa vstupný poplatok, ani pravidelné členské. Jedinou podmienkou je účasť na plánovaných stretnutiach, ktorá je zároveň morálnym záväzkom. Ten je náplňou všeobecného úmyslu, vyplývajúceho zo Štatútu. Zaväzuje modlitebníkov v MsPP aj dôvera prosiacich o modlitby z rôznych končín Slovenska.

Kontakty na vedenie MsPP nájdete na web.stránke /www.mspp-hlohovec.sk/, alebo priamo u vedúcej MsPP: 0908099400.

Drahí bratia a sestry v Kristovi, vari nie je nutné upriamovať pozornosť na súčasnú svetovú situáciu, v ktorej sa všetci ocitáme s veľkým otáznikom, ako to všetko skončí? Jedine viera v silu modlitby a ochota s jej pomocou bojovať, dáva nádej na záchranu. Veľký dôraz na silu modlitby kladie sv. Páter Pio slovami: “Človek nedosiahne spásu bez modlitby, ani nevyhrá boj bez nej. Je na vás, ako sa rozhodnete.”

Pripravila  S. A. Patayová

VÝZNAM BOLESTI A UTRPENIA V ŽIVOTE ČLOVEKA.

Skutočným riešením nášho utrpenia je Ježiš. Ako keby nám hovoril: Pozrite sa na mňa na kríži.. ..Z kríža skutočne môžeme načerpať všetku silu potrebnú na to, aby sme mohli čeliť rôznym utrpeniam. A napokon všetci čelíme realite, že musíme niesť svoj vlastný kríž. Nik nemá výnimku, či svätec alebo zločinec, bo­hatý, chudobný, muž či žena, slobodný, starý alebo mladý.

Mnohí sa nazdávajú, že ak nasledujú Ježiša, musia mať nejaké výhody pred ostatnými. To je veľký omyl. Kto je svätejší ako Mária? A kríž ju neminul. Nemala žiadne privilégiá. Stala sa Kráľovnou mučeníkov a Bolestnou Matkou.

S Ježišom sa kríž nesie ľahšie. No bez neho kríž iba vlečiete za sebou. Keď ho nesiete s Ježišom, zverujete mu zároveň svoje utrpenie, ktoré sa stáva hod­notou. Vychádza z neho pozitívna energia, ktorá vám dáva pokoj, silu a uzdra­vuje. Tí ľudia, ktorí trpezlivo znášajú svoje utrpenie a obetujú ho naviac za spásu iných, takéto utrpenie samo o sebe sa stáva zázračnou a SVÄTOU MODLITBOU. V inom prípade, keď sa priam búrime proti utrpeniu, tento akt sa stáva nekres­ťanským. Najlepším riešením istej bezradnosti, je vložiť sa do rúk Božích. Už len pri pohľade na Ježiša, môžeme nájsť odpoveď na naše utrpenie a čerpať z neho energiu. Svätý Banaventúra vyhlásil, že kríž sa stáva najkrajšou knihou, v ktorej si človek môže čítať celý život.

Keď sa zamyslíme a nielen, vidíme v televízii, počujeme v rozhlase, či čítame v tlači, koľko utrpenia a bolesti sa šíri svetom, koľko zla ako napríklad pot­raty, samovraždy, vojny, alebo matky, ktoré nemajú pohár mlieka pre svoje deti, starí, ktorým je odmietnutá pomoc, eutanázia, otroci za minimálnu plácu, rozvrá­tené rodiny, prostitúcia, deti, prinútené byť vojakmi, aby zabíjali ľudí, napokon mnohí kresťania prenasledovaní a mučení pre vieru…A nájdu sa na druhej strane ľudia, ktorí žijú v relatívnom pokoji, od ktorých počujeme: ale to ma ne­zaujíma … Môžeš, brat, sestra takýmto ľuďom zaželať- pokoj s tebou alebo pokoj vám? Takýmto ľahostajným egoistom skôr náleží želanie – správny nepokoj, počas ktorého budete trpieť výčitkami svedomia, aby ste v tých všetkých videli tr­piaceho Ježiša.

Preto začnime sa modliť za všetkých trpiacich, či už neznámych, ale aj blízkych alebo tých, čo nás prosia o podporu modlitbami, čiže solidárnosť podľa svojich možností. Pán našu dobročinnosť viacnásobne odplatí.

/E.Vella-O modlitbe/

„Malo by nás povzbudiť a potešiť vedomie, že v našom utrpení nie sme sami, pretože všetci nasledovníci Ježiša Nazaretského roztrúsení po celom svete, takisto trpia a sú ako my vystavení vo svojom živote trápeniam a súženiu.

Boh kresťanov je Bohom metamorfóz: keď mu hodíte do lona svoju bolesť, získate pokoj; dáte mu svoje zúfalstvo, a dostanete nádej.“

/sv.Páter Pio/

Posvätenie skrze kríž

“Vzpierame sa skutočnosti, že naše duše potrebujú utrpenie, že kríž sa musí stať našim každodenným chlebom. Ako telo potrebuje výživu, tak duša potre­buje kríž, ktorý ju deň čo deň očisťuje a oslobodzuje od pozemských vecí. Nechceme pochopiť, že Boh nás nechce, ani nemôže zachrániť a posvätiť bez kríža. Čím silnejšie si priťahuje nejakú dušu k sebe, tým viac ju posväcu­je krížom.”

/sv. Páter Pio/

Páter Pio – ikona Ukrižovaného

Kde je Boh,tam je láska.

Súčasná doba v celosvetovom merítku oplýva vo všeobecnosti prejavmi nespokojnosti, zmätkov, neporiadkom, protestami, kritikou, dokonca aj v oblasti Cirk­vi.

Svätý Ján Pavol II. počas svojho pozemského života, dal svojim hlasom za vzor zasväteného života, všeobecného učiteľa Cirkvi, žiarivú postavu Pátra Pia, kňa­za a rehoľníka, v ktorom sa trvalé hodnoty kňazstva uskutočnili znamenitým spôsobom: „Je to opravdivý moderný kňaz našej doby, aj ako rehoľník /pokračuje Ján Pavol II./, žil veľkodušne ideál kapucína ako aj kňaza. „Častým vzdychom oslovoval Ježiša slovami: „Môj Ježišu, dnes ťa s chvením pozdvihujem v tajomstve tvojej lásky, daj, nech som pre svet s tebou Cesta, Pravda a Život, a pre teba svätým kňazom, dokonalou obetou. „Takto Páter Pio prežíval a slúžil sv. omšu. Týmto spôsobom pripájal svoju dušu a telo ku Kristovi na Kal­várii, a tiež pri poslednej večeri. A potom /hovorí Ján Pavol II./ z jeho „mystického vtelenia“ pramenila aj jeho sociálna činnosť a diela. Bez pochýb tiež pastoračná činnosť, vďaka ktorej sa jeho duchovná rodina, zhromaždená v Mod­litbových skupinách, rozšírila po celej Cirkvi. Takto posolstvo Pátra Pia v našej dobe nekončí niekde tu, ale iba začína.

Okrem toho návrhy a skúsenosti jeho práce, ktoré praktizovalo jeho živé kňazstvo, stávajú sa smernicou učenia, ktoré má pôvod vo svätosti Cirkvi, dávajúc nám bezpečnú orientáciu v úzkostlivom hľadaní, ktoré v súčasnosti sužuje Cir­kev, spoločnosť a ľudstvo.

Mystický Kristus,ktorý žil v tomto mužovi, bol pravda, cesta, život a svetlo, prenikajúce do temnôt, v ktorých žijeme.

San Giovanni Rotondo a Rím, Páter Pio a Ján Pavol II., sú spojení v podivu­hodnej histórii vzťahu, stretnutí, náklonnosti, súzvuku, ktoré napokon všetci poznajú. Mohli sme uzrieť tiež Lásku, ktorá tie dve duše spája. Svätý otec Ján Pavol II. /teraz už sv. Ján Pavol II./ ju prejavil, keď 23.mája 1987 kľačal pri hrobe Pátra Pia /teraz už sv. Pátra Pia z Pietrelciny/ a tak upútal pozornosť celého kresťanstva na posolstvo, ktoré z tohto slávneho hrobu vychá­dzalo.

/Sekvencia z rovnomennej pub. N. Castella/

)

Z tŕňov sa stávajú ruže

Neustupuj nikdy späť a nepostávaj na сеste, ktorá vedie na Kalváriu tvojho života. Ježiš vystrie ruku a podá ti ju, aby si nezakolísal. Pomyslenie na milosť Božiu, ktorá nás podopiera, a na odmenu, ktorú pre nás pripravil Ježiš, to všetko musí byť našou posilou /E IV,1002/.

…………….

Skúška skončí, a následne pocítime veľkú útechu, potešenie a budeme naplnení radosťou z toho, že sme mohli niečo vytrpieť pre Ježiša a pre povzbudenie našich bratov /E IV,1002/.

…………….

Do svojho srdca skry ukrižovaného Ježiša, a všetky ostatné kríže ti budú pripadať ako ruže. Tí, ktorí pocítili ostrosť tŕňov na tŕňovej korune nášho Spasiteľa, ktorý je našou Hlavou, potom už necítili žiadnym spôsobom ostatné rany /E III,827/.

/Výber z pub. A. Ripabottoniho-Páter Pio/

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI

Záverom kalendárneho roka/2017/, MsPP ukončila stretnutie sv. omšou, ktorej úmyslom bolo vďakyvzdanie za požehnaný uplynulý rok a získané mnohé milosti, nielen pre seba a svoje rodiny, ale aj tých, ktorí sa s dôverou vkladajú do modlitieb MsPP, z rôznych kútov Slovenska.

Tlač – INFORMAČNÝ BULLETIN MsPP V HLOHOVCI, ktorého obsahom sú rôzne informácie o sv. Pátrovi Piovi, MsPP, myšlienky svätcov z Cirkvi a poézia, sa v r. 2018 do­žíva l0-rokov vydávania. Pri tejto príležitosti boli vytlačené spomienkové kar­tičky, distribuované jednak ctiteľom sv. Pátra Pia, čitateľom bulletinu, ľuďom v písomnom kontakte s MsPP a duchovenstvu. Vďaka Bohu, že aj týmto spôsobom /tlačou/ môže MsPP uplatňovať kerigmu, evanjelizovať, informovať, taktiež približovať veriacim veľkosť novodobého svätca Pátra Pia z Pietrelciny a informovať o dianí v hlohoveckom MsPP.

V tomto kalendárnom roku /apríli 2018/si Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia v Hlohovci, s vďakou Bohu pripomína dovŕšenie štrnásteho roka existencie a pôsobenia. Počas uplynulého obdobia existencie spoločenstvo PP v Hlohovci, vy­kazuje nezanedbateľné množstvo výsledkov v modlitbovom úsilí -predkladaných Pánovi na príhovor sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie, Sprostredkovateľky všetkých milostí. Modlitbové stretnutie MsPP /14. apríla 2018/ končí ďakovnou sv. omšou.                                                                                                                Informuje: S. Patayová

Don Nello Castello

SVä PÁTER PIO – plod mariánskej milosti

Páter Pio rástol a dozrieval pod vplyvom Panny Márie, žil z Márie. Aby pre­javoval svoju mariánsku úctu, omše slúžil väčšinou pri oltároch Panny Márie, tak v Pietrelcine, ako aj v San Giovanni Rotondo. Najradšej by sv. omšu slúžil hoci každý deň k úcte Nepoškvrnenej. Totiž Nepoškvrnená Panna mu dvakrát záz­račne vrátila zdravie a silu. V roku 1959 po niekoľkomesačnej chorobe, ktorú strávil vo svojej cele, bol uzdravený počas modlitby k Nepoškvrnenej z Fatimy. Jeho životné dielo považoval a je vlastníctvom Panny Márie. Na obrázok na pa­miatku k päťdesiatinám výročia kňazstva, dal vytlačiť tieto slová: „Ó presladká MaminkaTvoj dom úľavy v utrpení.“ V posledných rokoch svojho života, bolo možné vidieť Pátra Pia celé hodiny kľačať pred mozaikou Panny Márie.

Táto mariánska „niť“ spája cestou svätosti Pátra Pia bez prerušenia, až po posledný deň, po poslednú svätú omšu, ktorú slúžil obklopený svojimi duchovný­mi deťmi pri nohách Panny Márie a dosahuje až k posledným okamihom života, keď v rukách zvieral ruženec a opakoval slová: „Ježiš, Mária. . .“ Jeho hrob bol v krypte práve pod nádhernou mozaikou Panny Márie Sprostredkovateľky všetkých milostí.

V osobe Pátra Pia sa snúbia viaceré stránky, ale jedna z nich vyniká nad os­tatné: jeho stav ukrižovania, ktorý ho vnútorne i navonok pripodobňuje ku Kristovi na Kalvárii, ale v prítomnosti Sedembolestnej. Áno, Ukrižovaný a Sedembolestná boli spolu na dejinnej Kalvárii, ktorá nie je oddelená od mystickej kalvárie Pátra Pia.

Panna Mária milovala Pátra Pia skutočnou materinskou láskou. Často sa zdôvero­val svojmu duchovnému vodcovi a spovedníkovi o zážitkoch z prejavov lásky Matky Božej k svojmu duchovnému synovi slovami: „Počas jedného májového rána ma Panna Mária sprevádzala až k oltáru. Pri srdci som pocítil tajomný oheň, ktorý bol taký spaľujúci, že som takmer túžil položiť naň ľad, aby som uhasil tento oheň, ktorý ma vyslovene stravoval. Vtedy som túžil mať tak silný hlas, aby som mohol vyzvať hriešnikov celého sveta k láske k Panne Márii.“ Najpodivuhodnejšia udalosť v živote tohoto ctiteľa Panny Márie, je bezpochýb stigmatizácia, ktorá sa stala 20.sept.1918, keď sa modlil za prítomnosti jedi­nej svedkyne Panny Márie Prostrednice milostí, vyobrazenej na nástennej mozaike.

Čo urobil Páter Pio pre Pannu Máriu? Mariánskym pomníkom sú jeho duchovné deti v minulosti a prítomnosti, ich modlitby posvätného ruženca a Dom úľavy v utrpení, ktorý ako napísal Páter Pio, patrí Panne Márii.

Páter Pio bol bezpochýb „živým ružencom“. Stačí pomyslieť, že denne počas 24 hodín držal v ruke ruženec, ktorý nepretržite posúval, modlil sa. Ruženec bol pre Pátra Pia kontempláciou, bol nástrojom pre spásu hriešnikov, tiež zbraňou proti hriechu, zlu a diablovi.

Z týchto dôvodov zanechal Páter Pio ruženec ako dedičstvo svojim duchovným synom a dcéram, Modlitbovým skupinám, nesúcim jeho meno po celom svete. Jednej duchovnej dcére, ktorá ho požiadala o slovo, čo by sa malo stať jej životným programom, Páter Pio odpovedal: „Dcéra moja, ruženec.“

/Sekvencia z pub. Páter Pio ikona Ukrižovaného- S.Р./

MÁRIA, POMÁHAJ RODINÁM

Buď pozdravená, milosti plná, Božie svetlo žiarivé;

ponáhľaj sa, ó, Pani, na pomoc svetu…

Matka Božia a Matka naša (Nevesta Ducha Svätého), chceme ti vzdať vďaku za všetko dobro, ktoré vyprosuješ rodinám celého sveta. Zároveň ťa chceme poprosiť, Matka Pána, aby dobro triumfovalo nad ľudskou bezmocnosťou a nad nebezpečenstvami súčasnej civilizácie, ktorá neraz odmieta chrániť a podporovať dôstojnosť manželstva a rodiny. Matka Nazaretskej rodiny, daj, aby Boh naďalej ostal silou rodiny!

Matka krásnej lásky, Nepoškvrnená Matka Božia, buď s nami v každom čase.

/Ján Pavol II./

MÁRIA A DUCH SVä

A tak sa v plnom svetle odhaľuje puto, ktorým je Mária spojená s Duchom Svätým už od začiatku svojho jestvovania, keď sa pri jej počatí Duch, večná láska Otca i Syna v nej usídlil a ochránil ju od akéhokoľvek tieňa hriechu; neskôr keď ten istý Duch umožnil zrod Božieho Syna v jej lone; a napokon cez celý jej život, v ktorom sa z milosti Ducha napĺňalo Máriine slovo: „Hľa služobnica Pána!“ a nakoniec, keď bola Mária v moci Ducha Svätého vzatá s celým svojim konkrétnym človečenstvom do slávy Boha Otca, vedľa Syna,

/Benedikt XVI.- Vlastnými slovami/

K.Castello/S.M.Manelli

OTEC PIO z Pietrelciny – Pohľad do vnútra stigmatizovaného kapucína

OTEC PIO –kňaz

Človek Eucharistie

Vládne presvedčenie,že otec Pio bol od začiatku svojho kňazského pôsobenia predĺženou Kristovou rukou, akýmsi vteleným modelom svätosti, ktorý Svätý otec pokladá za nevyhnutný pre každého Kristovho kňaza. Osobné stretnutie sa veriacich s Pátrom Piom znamenalo pre nich tajomné stretnutie so samotným Kristom, pocítiť lásku Božiu, Ježišovo milosrdenstvo a dôveru v život. Dostali silu vy­držať životné skúšky, pociťovali nadšenie a pohnútky k pravému obráteniu. Za všetkých tých, ktorí za otcom Piom prichádzali a čo si o ňom mysleli, veľa­vravne hovorí svedectvo kardinála Giacoma Lercara, ktorý 5.mája 1956 zvolal mnohotisícovému zástupu pútnikov, že v San Giovanni Rotondo pôsobí Hospodin a „všetci to môžu vidieť na vlastné oči“.

Majstri mystického života vysvetľujú, že v osobe otca Pia ide o úžasný plameň Boží, ktorý dovoľuje duši, aby „šalela láskou“ až do takej miery, že príjme pora­nenia. Pociťoval nesmierny hlad po Bohu-hlad a smäd po eucharistii. On sám po­vedal: „Mám taký hlad a smäd, než ho prijímem, že chýba málo, aby som nezomrel túžbou…“Eucharistia bola pre otca Pia všetkým. Uvedomenie si tejto skutoč­nosti svedčí, že Ježiš v ňom skutočne žil a pôsobil.

Podľa učenia sv. Tomáša Akvinského platí, že práve prostredníctvom eucharis­tie dochádza v učeníkovi k premene človeka v Krista, duša prekračuje hranice viditeľného sveta, aby mohla prežívať nové a netušené skúsenosti lásky. V tom­to spočíval aj mystický život svätých. Z listov svojmu spovedníkovi sa dozvedáme, čo prežíval otec Pio vo vzťahu k Ježišovi. To sú jeho slová z r.1910: „Ježiš sem-tam osladí moje trápenia tak, že hovorí k môjmu srdcu. Aký je voči mne do­brotivý !Jе to blaženosť, ktorá sa nedá porovnať s ničím. Túto nevýslovnú radosť mi dá Pán skusovať takmer výhradne uprostred trápení. Potom medzi toľkým trá­pením som zároveň šťastný, lebo cítim, ako moje srdce bije jednakým rytmom s Ježišovým“ /Ер I,s.l97/.

Otec Pio, ktorý dokázal svojou poslušnou obetavosťou vtiahnuť Boha do svojho života a nechať ho pôsobiť, je dnes modelom, učiteľom i nositeľom posolstva o nesmiernej sile eucharistie. Vyzýva nás, aby sme ju prežívali a mali ju v úc­te, lebo je liekom na všetky naše duchovné smrteľné zranenia a infekcie. V ži­vote otca Pia nič a nikto nemal prednosť pred stretnutím s eucharistickým Je­žišom. Nezabudnuteľným sa stalo pre veriacich sviatostné požehnanie tohto stigmatizovaného kňaza, ktoré otec Pio udeľoval veriacim. Ak ho niektorí ešte po skončení sv. omše žiadali o požehnanie hovoril: „Ježiš vás práve osobne požehnal!“

Niektorí tomu rozumeli tak, že otec Pio vypovedal o tom, čo videl, teda o živom Ježišovi udeľujúcom im požehnanie. Niet preto div, že sa za života otca Pia San Giovanni Rotondo stalo svetovým centrum eucharistickej úcty.

/S.P./

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI

· Počas tohoročnej Veľkej Noci (2018) si Modlitbové spoločenstvo Pátra Pia v Hlohovci pripomenulo, s vďakyvzdaním Bohu, 14 rokov pôsobenia. K tomu zároveň pripadá aj jubileum 10-ročného vydávania tlače – Informačný bulletin MsPP v Hlohovci. Pri tejto príležitosti boli pre členov, ale aj ďalších ctiteľov svätca Pátra Pia, k dispozícii pamätné karty. Vedenie MsPP týmto zároveň prosí všetkých ctiteľov sv. Pátra Pia o modlitby za pomoc Božiu pre nich. Bohu, i všetkým vďaka!

· Zmena na poste generálneho tajomníka.

Pokoj a dobro

Po predchádzajúcom generálnom tajomníkovi Carlovi Mária Laborde, v centrále modlitbových skupín Pátra Pia v San Giovanni Rotondo (Taliansko), bol zvolený a nastúpil do funkcie páter Luciano Lotti OFM Cap. Po poďakovaní za vyslovenú mu dôveru, osobitne generálnemu riaditeľovi modlitbových skupín Pátra Pia (na svete), arcibiskupovi Mons. Michele Castorovi, povedal:

Úprimne pozdravujem všetkých, ktorí sú súčasťou modlitbových skupín, najmä vedúcich laikov a kňazov.

Cirkev a spoločnosť v súčasnosti hľadá znaky nádeje, ktoré Pán posiela, pre ubezpečenie, že nás neopustil, ale nás s láskou sleduje. Zvlášť v týchto časoch, keď toľko utrpenia a toľko nenávisti obklopuje naše domovy a sú v ohrození naše najobľúbenejšie ideály.

Páter Pio je všade známy ako symbol nádeje. On sám zvykol vyzývať k dôvere Pánovi každého, ​​k čomu predstavil aj svoje dielo ako dar Božej prozreteľnosti.

Nepodľahnime nutkaniam znechutení a porážky, naopak, privítajme „kríže“, ktoré prichádzajú do našich životov ako príležitosť k očisteniu sa a stretnutiu s Kristom, ktorý nás predchádza svojím vlastným krížom vo svete, ktorý ale už nie je nástrojom smrti, ale spásy.

Spoločná modlitba v našich modlitbových skupinách je dušou a výrazným znakom nádeje.

Panna Mária všade na svete je rannou hviezdou, ktorá vychádza v ťažkých chvíľach, aby nás ubezpečila o ochrane a príhovore u Boha.

Radosť a úsmev Pátra Pia nech nás sprevádza v každodennom živote, s istotou, že „každý môže povedať, Páter Pio je môj „.

Dúfam, že zjednotený s každým z vás, si budeme spoločne vyprosovať požehnanie od Pána, tak pre každého z nás osobne, ako aj pre celú Cirkev.

Nech nám Pán udelí svoj pokoj.

Fra Luciano

(Obsah listu zo San Giovanni Rotondo pre MsPP sprostredkovala L. Tittelová)

· Spomienka: Uplynul rok, čo nás opustil a odovzdal svoju dušu Pánovi /16.6.2017/ Mons. Ján Repiský, bývalý farár a dekan v Hlohovci. Počas svojho pôsobenia sym­patizoval s Modlitbovým spoločenstvom Pátra Pia a patril k trom signatárom podpisu certifikátu MsPP v Hlohovci. Na modlitbové stretávanie spoločenstva dal k dispozícii kostol Ducha Svätého a živo sa zaujímal o dianie v MsPP.

Bol tiež zakladateľom a editorom farského periodika Farská rodina. Medzi trvalými spolupracovníkmi na obsahu tlače patrili: páter Dionýz F. Tomašovič OFM a S.A. Patayová, redaktorka, toho času vedúca MsPP (viď foto).

Odpočinutie večné daj mu, ó Pane!

· V septembrovom vydaní bulletinu MsPP, uverejníme veľké svedectvo uzdravenia 15- ročného dievčatka, na orodovanie sv. Pátra Pia

Informuje S.A. Patayová