Obetný Ruženec pátra Pia

I. Úvod

Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očisci. A koľkokrát sa modlím, nech toľkokrát som schopný (á) spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší po svete potulujú. Amen

Príď , ó Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

Milovaný Ježišu, Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

II. Na začiatok:

Verím…, Sláva Otcu…, Otče náš…, 3 x Zdravas Mária…(s úvodnými tajomstvami), Sláva Otcu…

III. Na každom zdravasovom zrnku desiatku:

1 x Otče náš

1 x Zdravas Mária (s tajomstvom), Potom ďalej: Svätá Mária, Matka Božia a Matka naša…pros za nás hriešnych…

1 x Sláva Otcu

1 x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe utiekame.

IV. Po každom desiatku:

Milovaná, chválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.

Milovaný, dobrý Otec PIO, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás a celý svet!

Ó môj Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä však tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

V. Na koniec:

Večný Otče, obetujeme seba i celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!