Výročná spomienka na sv. Pátra Pia z Pietrelciny

List Pátra Carlo Maria Laborde

San Giovanni Rotondo, 12.9.2014

Drahí bratia a sestry,

V septembri sa naša myseľ sústreďuje na sv. Pátra Pia. Modlitbové skupiny, duchovné deti a ctitelia Pátra Pia uskutočňujú svoje duchovné a osobné putovanie do San Giovanni Rotondo, aby sa pripravili na oslavu prechodu do večného života tohto pokorného Brata. Deväť dní novény a samotný sviatočný deň sú naplnené intenzívnou modlitbou a meditáciou. Počas tejto doby budeme mať možnosť poskytnúť Pánovi naše modlitby a prosby za tie osobitné milosti, ktoré si vyprosujeme na príhovor Pátra Pia, ktorý v nebi neustále oroduje za svoje duchovné deti.

Sme milovanou rodinou sv. Pátra Pia. Pretože ho milujeme, milujeme rovnako aj dielo jeho srdca. Je to ako jeho podpis, ktorý nám zanechal, aby vzbudil a stále oživoval v nás milosrdenstvo k blížnemu – Dom úľavy v utrpení. Aké by to bolo krásne, keby všetky skupinky a pútnici prichádzajúci do San Giovanni Rotondo uctiť si telo nášho svätého Pia, túžili rovnako aj spoznať jeho životný odkaz, živé dedičstvo, ktoré nám zanechal. Toto dielo pretrváva dodnes a svedčí o sile príhovornej modlitby pre trpiace ľudstvo: Dom úľavy v utrpení. Srdce kňaza Pátra Pia bolo zapálené  láskou k tomuto miestu. Preto pútnici, ktorí navštívia  San Giovanni Rotondo, aby si uctili jeho telo, by mali tiež navštíviť toto miesto, ktoré ovládlo jeho srdce. Nebudeme nikdy schopní jasne porozumieť Pátrovi Piovi a jeho spiritualite služobníka, ak vynecháme návštevu tohto miesta, ktoré dosvedčuje, že páter Pio bol úplnou osobnosťou s dušou i telom.

Svätý Pio strávil dlhé hodiny medzi oltárom a spovedaním počas dňa. Večery a dlhé noci boli zasvätené odpovediam cez listy svojim duchovným deťom a jeho neúnavným modlitbám pred Pánom za všetkých, ktorí sa vkladali do jeho kňazských rúk (služby). Páter Pio si nič neponechal pre seba. Rozdal sa úplne pre blaho svojich bratov a sestier. On sa dokonca ponúkol ako obeta za ich spasenie a záchranu, čím sa mysticky spolupodieľal na Kristovom utrpení. Dnes ako aj predtým, choroby a slabosti zdieľajú s ním túto obetu špeciálnym spôsobom. Pre Pátra Pia posvätnosť chorej a slabej osoby bola taká veľká, že táto osoba dokazovala pravé a jedinečné zjavenie Boha v človeku. Pre pokorného stigmatizovaného kňaza utrpenie bolo niečím, čo si vyžadovalo úľavu. Páter Pio vynaložil veľké úsilie, aby sa do liečebného procesu zahrnul pastoračný prístup. Choroba akéhokoľvek druhu musela byť liečená, keď to bolo možné. Všetko sa musí vložiť do Božích rúk a kompetentného zdravotníckeho personálu a možností, keď sa snažíme dosiahnuť tie požadované klinické výsledky, ktoré dnes poskytujú pre trpiace človečenstvo také prístroje ako CT-čko (tomografia a rádiológia).

Pripojme sa všetci k novéne a oslave Sv. Pátra Pia s týmto úmyslom a nech pokračuje puto charity, ktoré udržuje naše modlitby a inšpiruje nás robiť dobrú a svätú prácu.

Páter Carlo Maria Laborde – kapucín

generálny zástupca MsPP

5 rokov pôsobenia modlitbového spoločenstva (skupiny)

sv. pátra pia v hlohovci

– Prehľad –

Stalo sa už dobrým zvykom, dá sa povedať, že tradíciou, keď každoročne v septembri v súvislosti s oficiálnou spomienkou na svätca (23.9.), Modlitbové spoločenstvo sv. Pátra Pia v Hlohovci organizuje a poriada 3 dňovú duchovnú obnovu, spojenú so slávnosťou. Tento rok (2009) sa to uskutočnilo v dňoch 24. -26.septembra. Vzhľadom na to, že ctiteľov svätca na Slovensku čoraz viac pribúda, informácie o dianí v Hlohovci boli sprostredkované jednak cez internet, ale tiež boli rozposlané plagáty na patričné miesta – do rôznych miest a obcí.

Mimoriadne okázalý ráz slávnostnej atmosféry vytvorilo 5 ročné jubileum jestvovania MsPP v Hlohovci, na ktoré upozorňoval impozantný panel vedľa oltára. Okrem toho pozornosť každého návštevníka chrámu Ducha Svätého okamžite upútala slávnostná výzdoba s dominantou obrazu sv.Pátra Pia.

Každý z troch dní duchovnej obnovy bol ukončený sv. omšou. Prvý deň (štvrtok) prijal pozvanie a celebroval sv. omšu dp. Peter Jelínek z Horného Trhovišťa. Druhý deň (piatok) to bol dp. Tibor Sloboda, farár v Šulekove. Napokon v sobotu, slávnostnú sv. omšu celebrovali traja. Hlavným celebrantom bol P. Jakubrafael B. Patay, z kláštora kapucínov v Bratislave, vdp. Stanislav Lieskovský, duchov. asistent MsPP v Hlohovci a vdp. Mons. Ján Repiský, dekan a farár na odpočinku. Verím, že homílie prednesené kazateľmi, hlboko prenikli do mysle a sŕdc prítomných poslucháčov. Koniec-koncov dnešná sekularizovaná a zmaterializovaná doba, presýtená odporom voči duchovnu, kňazom, sv. Otcovi, prosto, proti Cirkvi vo všeobecnosti, priam vyžaduje takúto „injekciu“ podpory v úsilí zotrvať a vydržať. Som presvedčená, že tí, ktorí si našli čas a prišli sa povzbudiť, si po skončení obnovy odniesli veľké vnútorné obohatenie, požehnanie Božie a nadšenie.

Drahí bratia a sestry, 5 rokov v živote človeka nie je až tak veľa. Však v pôsobení modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia v Hlohovci, aj za ten čas sa dá, čo do výsledkov vykázať veľa. Mám na mysli mnohé vypočuté modlitby a prosby predkladané Bohu, na príhovor sv. Pátra Pia, prostredníctvom Panny Márie. Doposiaľ nepretržito sa na nás obracajú mnohí veriaci z rôznych kútov Slovenska, aby sme ich problémy zahrnuli do svojich modlitieb. O výsledkoch nášho úsilia sa dozvedáme z ďakovných listov, telefonátov, ktoré posielajú na kontaktnú adresu vedúcej MsPP v Hlohovci.

Vari ani nie potrebné pripomínať, že životnou túžbou sv. Pátra Pia bolo vybudovanie Domu úľavy pre trpiacich a modlitbové skupiny, ktoré doposiaľ nesú pomenovanie po ňom. Obe túžby sa mu splnili. V súčasnosti sú modlitbové skupiny sv. Pátra Pia rozosiate takmer po celom svete. Takto na príhovor svätca vznikla aj tá v Hlohovci ako prvá oficiálna na Slovensku, registrovaná pred 5 rokmi – jednak v centre San Giovanni Rotondo (Taliansku), na Arcibiskupstve v Trnave a Farskom úrade v Hlohovci. Na všetkých miestach sú uložené aj kópie certifikátu, ktorého originál vlastní vedúca MsPP v Hlohovci.

Treba dodať, že výdatnou pomocou pri konštituovaní skupiny v Hlohovci v jej začiatkoch bola rehoľa kapucínov na Slovensku. Veľkú ústretovosť prejavil voči zoskupeniu aj Farský úrad v Hlohovci, vtedy na čele vdp. Mons. Jánom Repiským, dekanom a farárom, ktorého zásluhou sme obdržali zastrešenie – kostolík Ducha Svätého.

MsPP sa riadi štatútom, vydaným na tieto účely v centrále v Taliansku. Kontakt s medzinárodným centrom udržujeme výročnou správou.

V priebehu uplynulých rokov jestvovania MsPP v Hlohovci, sa pri omšiach vystriedalo veľa pozvaných kňazov (viď internetový fotozáznam). Prvým duchovným asistentom bol P. František D. Alberty – kapucín. Neskôr sa tejto funkcie ujal dp. Stanislav Lieskovský.

Nezanedbateľnou skutočnosťou je vytvorenie na Slovensku a na náš podnet viacero skupiniek sv. Pátra Pia, ktoré s nami udržujú kontakt. Najväčším zoskupením je MsPP v Bratislave, počtom 15 členov, ktorú vedie Mária Štelcerová.

Správy z diania Hlohovskej MsPP sústreďuje a inštaluje na internet Ing. Lýdia Tittelová. V riadiacom tíme, spolu s vedúcou aktívne spolupracuje zástupkyňa Ľubka Gablechová.

Okrem internetu, správy o dianí vo vnútri MsPP zabezpečuje tlač – Informačný bulletín MsPP v Hlohovci, ktorý vychádza  ako občasník.

Záverom týmto prosíme všetkých ctiteľov sv. Pátra Pia o modlitby. Ak je to v súlade s Božou vôľou, aby sme v tejto bohumilej činnosti pokračovali, podporte nás v modlitbách. Pán Boh zaplať!

Úplne na záver citujem sv. Pátra Pia z Pietrelciny:

Modlitba je našou najlepšou zbraňou; je to kľúč, ktorý otvára Božie Srdce.“

Ježišu daj, aby sa modlitbové skupiny stali majákmi Svetla vo svete.“

/pripravila S.Patayová, vedúca MsPP v Hlohovci/