Rok 2021

skm_c300i21120816220-pater-pio1

skm_c300i21120816211-pater-pio2

Z DIANIA MsPP V HLOHOVCI

Pán Boh je dobrý, jeho milosrdenstvo je úžasné – modlitby a prosby MsPP na príhovor SV. Pátra Pia nezostali bez odozvy.

V skutočnosti rok 2020 by sa dal nazvať „rokom Koronavírusu“.Bol obdobím napätia a strachu v úzkostnom očakávaní, čo prinesie zajtrajšok. Inak to­mu nebolo ani v MsPP. Prekvapujúca jarná odmlka /uzavretie kostolov/ zaťaži­la myseľ vedeniu spoločenstva v zmysle ďalšej perspektívy. V priebehu prázdninovej prestávky stretnutí /júl a august 2020/, sme pozorne sledovali vývin si­tuácie, už i z dôvodu včasnej informácie ctiteľov sv. Pátra Pia, prostredníctvom webovej stránky MsPP, plagátmi a oznamami v kostoloch.

Takto s po­mocou Božou sme sa opäť zišli 16.mája a dvakrát v júni pred prázdninami. Po nich 29.augusta sme sa stretli, aby sme okrem modlitieb, organizačne pripravili trojdňovú duchovnú obnovu, ktorá sa stala už každoročnou tradí­ciou pri príležitosti výročnej spomienky /v MsPP slávnosti/ na svätca /23.9/. Plán tridua bol stanovený na 17.-19. septembra 2020. Obavy, že epidémia odradí ľudí zúčastniť sa tohoto podujatia, boli zbytočné. Veriaci podopretí vie­rou v silu modlitby, rešpektujúc ochranné nariadenia štátu a Cirkvi, zišli sa v kostole Ducha Svätého, aby sme spoločne ďakovali a vyprosovali od Pána milosť, okrem stanovených úmyslov aj za ukončenie pandémie.

Každý z troch dní končil sv. omšou, obohatenou podnetnými homíliami celebrujúcich kňazov. Prvý deň /štvrtok 17.9./ sv. omšu celebroval páter Andrej Valach OFM. Piatok /18.9./ pristúpil k oltáru páter Jeremiáš Kvaka, gvardián OFM v Hlohovci a duchovný asistent MsPP. V sobotu/19.9./ trojdnie zavŕšil dp. Jozef Schwarz, správca hlohoveckej farnosti a okresný dekan.

Účasť veriacich napriek hrozbe epidémie bola úctyhodná, čo sa týka počtu. Účastníkmi boli nielen Hlohovčania, ale aj z okolitých miest a obcí, dokon­ca mikrobus doviezol veriacich aj z topoľčianskeho okresu. Jednotlivci prišli aj zo vzdialenejších oblastí Slovenska. Nedá sa pre informáciu obísť ani jedinečná skutočnosť, ktorou bol deň /23.september/označený v kalendároch ako deň spomienky na svätca/. Táto sa odohrala vo farskom kostole Sv. Michala archanjela. Z kostola Ducha Svätého /sídla MsPP/ bola do farského kostola prenesená relikvia sv. Pát­ra Pia z Pietrelciny, pri ktorej slávnostnú omšu slúžil dp.dekan Schwarz. Jeho homília priblížila prítomným život, dielo a veľkosť tohoto novodo­bého veľkého svätca, stigmatizovaného rehoľného kňaza, ktorému oprávnene náleží titul ALTER KRISTUS! Účastníci tejto sv. omše mohli za daných pod­mienok získať plnomocné odpustky a boli požehnaní relikviou svätca. Za všetky uvedené dary a milosti patrí vďaka Bohu, sv. Pátrovi Piovi a sprostredkovateľke všetkých milostí,Panne Márii!

Dodatok: ešte dňa 10.10.2020, sa uskutočnilo stretnutie MsPP, ale už 14.10.2020 sa uzavreli kostoly, až do 19. apríla 2021. Horeuvedený príspevok mal byť uverejnený v bulletine MsPP v mesiacoch máj-jún 2020. Pre informáciu o dianí v MsPP, ponúkame ho až teraz. Vďaka za porozumenie.

SAP

Viera v silu modlitby, umocnená nádejou

(stručné hodnotenie situácie v MsPP)

Uvažovať, hodnotiť, analyzovať dianie v MsPP spätne, počas pandémie Koronavírusu, naviac uzavretie kostolov lockdownom, by bolo paradoxné. V dlhodobom napätom období neistôt každého možného druhu, zostala kresťanom /osobitne katolíkom,vzhľadom na sviatosti/ jediná možnosť – MODLITBA a NÁDEJ. Napriek týmto dôležitým atribútom je možné obstáť s útechou? Zostáva iba jediná odpoveď: VIERA V SILU MODLITBY!

Vďaka Bohu, MsPP v Hlohovci disponuje okrem Informačného bulletinu aj webovou stránkou, prostredníctvom nej vedenie MsPP sa snaží jednak členov spoločenstva PP a ďalších ctiteľov sv.Pátra Pia vyzývať k modlitbám, osobitne Obetného ruženca Pátra Pia, povzbudzovať, respektívne dopĺňať potrebnými informáciami, aj vzhľadom na skutočnosť, že mnohí ctitelia tohoto svätca nepochádzajú z Hlohovca. Počas lockdownu prišli s prosbou o modlitby jednotlivci zo Slovenska, v mimoriadnych životných situáciách, ktoré si vedenie MsPP telefonicky vykonzultovalo a riešilo, aby sme aspoň týmto spôsobom zmierňovali /modlitbami/ ich utrpenie.

Nielen za zmienku stojí, ale hlavne nech slúži na povzbudenie,viera v silu modlitby. Isto si mnohí, prítomní v kostole Ducha Svätého pamätajú/ pred lockdownom/, že prišla na modlitby istá matka s dieťaťom od Levíc. Neskôr vysvitlo, že diagnózy u dieťaťa sú nezlučiteľné so životom. Dieťa (L.)sa už poškodené narodilo, neskôr podstúpilo viacero operácií /podľa výpovede matky, dieťa dostalo deväť narkóz/. Matka dieťaťa sa o MsPP dozvedela z Rádia Lumen, a keďže verila v silu modlitby, rozhodla sa prísť do Hlohovca aj  s dieťaťom /L./.

Nasledovali modlitby MsPP. Stalo sa tak aj pred prevozom dieťaťa do detskej kliniky v Bratislave, na finálne doriešenie prípadu.

Očividné uzdravenie dieťaťa /L./ а skorý návrat domov z nemocnice, je bez pochýb považovaný za zázračný, prosto, zásah z Hora, čo pre zainteresovaných na tomto prípade svedčí o sile modlitby a slúži k snahe prosiť Pána úprimnou modlitbou a obetovať čas, spájať sa spoločnými prosbami a vďakyvzdaním MsPP.

Napriek neistote možného stretávania sa MsPP v kostole, s nádejou na sviatočné /vianočné/ uvoľnenie situcie (nestalo sa), ale vyšiel Informač. bulletin. Jeden výtlačok s pozdravom bol odoslaný aj do Rádia Lumen. Keďže na strane 2 bol uvedený príbeh – uzdravenie (L.), redaktorka RL požiadala o sprostredkovanie možnosti realizovať telefonické interview s matkou uzdravenej (L.). Na pozitívnu odozvu, rozhovor bol realizovaný v RL 7.februára 2021 o 15.30 hod. V relácii SVETLO NÁDEJE. Verím, že poslucháčom poslúžila k posilneniu viery v silu modlitby. Týmto,  ani zavretie kostolov nezabráni ľuďom získať presvedčenie,že Boh na príhovor SV. Pátra Pia, sprostredkované Pannou Máriou, udeľuje milosť prosiacim a posilňuje vieru v Božie milosrdenstvo…

Pripravila vedúca MsPP

NA AKTUÁLNU TÉMU

Zlo sa nedá prekonať iba dobrou vôľou alebo múdrosťou.

Pohľadom na mapu sveta, uvažujúc zistíme, že vari niet svetadiela, krajiny, či lokality, kde by prevládal mier, pokoj, istota, bezpečnosť. Človek, žiaľ, aj z radov tých, ktorí sa hlásia ku kresťanstvu /prestáva brať do úvahy lásku, blažený život večný, ktoré nám ponúka nekonečne dobrotivý Nebeský Otec, Stvoriteľ všetkého, čo dokáže ľudská bytosť vnímať, a to po dodržaní Desatora Božích prikázaní; „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú /l Kor 2,8/. „Utr­penia tohoto času nie sú hodné porovnania s ľudskou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť /Rim 8,18/.

Žiaľ, ľudstvo obdarené rozumom a slobodnou vôľou, tvorbou vedecko-technických vymožeností,úplne zabúda na Darcu všetkého, aby slúžilo k dobru člo­veka. Lenže tieto dobrá darované Bohom,vplyvom negatívnej inteligencie diablom, vedú ľudstvo k duchovnej degradácii, a napokon ku skaze sveta.

Lenže Boh je Láska a nechce večnú smrť človeka, ale aby večne žil. Preto poslal na svet svojho Syna, Ježiša Krista, aby ho spasil a zachránil vykupiteľskou smrťou na kríži.

Aká je teda toľko proklamovaná Božia láska? Aspoň v stručnosti použijem argumentáciu fundovaného kňaza, exorcistu a exercitátora, pátra Jozefa Hegglina MSC:

//Boh je láska, ale jeho láska je „stravujúci oheň“ /Hebr 12,29/.Už v horia­com kre sa Boh Mojžišovi zjavil ako oheň. Neskôr opäť ako oheň na vrchu Horeb celému ľudu. Ježiš Povedal: „Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ /Lk 12,49/. Na Turíce sa zjavili akoby ohnivé jazy­ky, ktoré sa rozdelili .Na každom prítomnom spočinul jeden /Sk 2,3/.

To, čo nás v tomto živote chráni od sily Božej lásky je naše telo. Keď člo­vek zomrie, zrazu sa nachádza v ohni Božej lásky a už nemá šancu prežiť, ak sám nie je oheň. Stačí, keď bude iba maličkým plamienkom je to ten is­tý element, ten istý prvok. Do veľkého ohňa slnka Božej lásky môže vstúpiť bez toho, aby nezahynul iba ten, kto sa v živote naučil milovať, človek, kto­rý je očistený od sebectva.

Ten istý oheň lásky, ktorý je pre spasených večná slasť, pre diabla a jeho spoločníkov je večným trápením, pretože on nechce byť milovaný. V tejto nenávisti spočíva peklo. Peklo je stav vzbury,odporu a  nenávisti voči láske. Satan a démoni sú závislí na nenávisti voči láske. Jeden exorcista rozká­zal Satanovi pri exorcizme: „Choď do pekla, ktoré ti Boh pripravil“. No dia­bol ho prerušil a povedal mu: „Ty nič nevieš farár! Boh nestvoril peklo. My sme ho stvorili. On na to ani nepomyslel!“

Ježiš sv. Margite Márii Alacoque, keď jej ukázal svoje srdce povedal: „Moje Božské Srdce horí takou láskou k ľuďom, že р1ашеnе tohoto ohňa už nemôžu nikdy vyhasnúť.“

Na tejto zemi nie sme na to, aby sme sa iba zabávali, ale aby sme sa pripravovali na to, čo príde: na kráľovstvo lásky. Diabol chce,aby sme tam boli neschopní života, preto nás neustále pokúša. Aké je to len nesmierne nebezpečné stratiť svoj čas s vecami, ktoré nemajú žiadnu hodnotu pre večnosť. Ježiš hovorí, že v novom Božom svete sú dvere pre nepripravených zatvorené /viď. Mt 25,10 / a  /Lk 13,25/.

Starať sa iba o pozemský život a ľudský blahobyt, úspech, zárobok, pôžitky atď. je najväčšia hlúposť, ktorú človek môže robiť. Diabol urobí všetko,  aby sme po smrti nemohli vojsť cez bránu, ale zostali pred ňou s ním. Jeho cieľom je odviesť nás od Boha.

Sv.Páter Pio povedal, že diabol za každú cenu chcel, aby mu patril. A ku nám by sa nesprával podobne?

„Dokiaľ nám v žilách bude prúdiť čo i len jediná kvapka krvi, dovtedy sa v nás bude odohrávať boj medzi dobrom a zlom.“ /sv.Páter Pio/

Dodatok:

Odpočinutie večné daj mu ó, Pane…

Dňa 8. marca 2021 odovzdal svoju dušu Bohu, (na následky koronavírusu) páter Jozef Hegglin MSC, zakladateľ exercičného domu Božského srdca Ježišovho, v Nitre – Lukov dvor, exercitátor a exorcista. (V predchádzajúcom vydaní bulletinu MsPP boli o ňom podrobnejšie informácie).

S.A.P.

Prosba

BOŽE,

len sila Lásky a dar tvojej milosti, budú našim víťazstvom, korunované vierou v silu modlitby,

ktorá sa stane Pánovým víťazstvom v nás.

Láska je svetová vyhňa, ktorá chce horieť v srdciach ľudí, lebo Pán je večné ohnivé Slnko, ktoré stále svieti.

Syn Boží-Ježiš Kristus nás vedie do Otcovho Srdca, mocou Ducha Svätého, na príhovor mocnej Kráľovny neba i zeme-Panny Márie.

„Páter Pio veľmi miloval Pannu Máriu. Jeho ukrižovaná existencia bola činným súžitím s Matkou Božou. Keď aj my ju pozveme do svojho srdca, začne v nás horieť Srdce jej Syna“/Castello, 155/. Ak zostaneme verní Božskej Trojici a budeme sa utiekať k Panne Márii, na príhovor sv.Pátra Pia, nemusíme sa ničoho báť.

/P.Š. – MsPP/

Vedenie modlitbového spoločenstva sv. Pátra Pia srdečne pozýva na modlitby všetkých veriacich, ktorí veria v silu modlitby, do kostola Ducha Svätého v Hlohovci /viď rozpis stretnutí/.

AVE, Ó, KRÍŽ!

Ó, blahoslavený kríž, ktorý otváraš
ramená Ježišovi Vykupiteľovi,
váha spasiteľného činu,
ktorý odníma korisť peklu.

Ave, ó, kríž, jediná nádej
v tomto čase utrpenia,
rozmnož milosť pre verných,
Zachovaj ľuďom pokoj. Amen.

MLČANIE NEZNAMENÁ UMLČANIE.
Pandémia koronavírusu v г.2020 s následnými dopadmi na ľudstvo, či už ekonomickými, existenčnými a čo najhoršie, značnými stratami nа ľudských životoch, zasiahla tak veriacich ako i neveriacich v Boha. Veľká odmlka spočiatku postihla, a to citeľne, kresťanov na celom svete, vzhľadom na nemožnosť zúčastňovať sa fyzicky na sv. omšiach, prijímať sviatosti atď. A či vari môžeme sa diviť tejto katastrofe? Iba zaslepení hmotou, bohatstvom, hedonizmom…nev¬nímali predošlé dopustenia v podobe zemetrasení, povodní, cunami, rádioaktivitou z havarovaných jadrových elektrární, vraždy kresťanov v moslimských krajinách, ničenie kostolov…nič z toho ľudstvom nepohlo k zamysleniu sa, naopak. Morálka klesla takmer pod úroveň človeka. Potraty, eutanázia, rozvodovosť. Toto všetko a veľa ďalších ziel mohol strpieť iba dobrotivý a milosrdný Boh. Nazdávam sa, že ak takpovediac nezaberá „zdvihnutý prst“ Božej spravodlivosti, potom niet divu, že situácia na svete sa bude zhoršovať, čo je nutné pripísať hriechom ľudstva, ktoré naviac privodia ekologickú katastrofu, a nedaj Bože, totálnu skazu sveta so širokospektrejším dopadom.
A prišiel 15-sty február 2020, kedy MsPP v Hlohovci sa zišla v kostole Du¬cha Svätého na modlitby, záverom ktorých bola sv. omša netušiac, že nasledu¬júce stretnutie plánované na 14. marca, bude zrušené epidémiou koronavírusu. Mnohí, a nielen miestni ctitelia sv. Pátra Pia, zostali šokovaní doma, lebo nastala odmlka. Nastala všeobecná dezorientácia a skutočné „ticho“. Zavretím dverí kostolov utíchli telefonáty /až na niekoľko jednotlivcov/, listy, dotazy a prosby o pomoc modlitbami v ich krížoch a trápeniach. Mlčanie nepoznajúc finálnu podobu, vyvolalo množstvo otázok -čo bude nasledovať? V tejto neistote prešiel marec, apríl s Veľkou nocou. Všetci vospolok „klauzúrovaní“ vo svojich príbytkoch, túžobne a s nádejou očakávajúc máj, mesiac Panny Márie, či na jej príhovor sa neudeje zázrak…/Druhá vlna zhubnej pandémie dorazila na Slovensko v októbri 2020/.
V takýchto zložitých životných obdobiach, kedy akoby smrť prebrala vládu nad životom tvorstva, a ľudstvo je podrobené tvrdej skúške, keď nás sužuje niečo, čo je nad naše sily toto vyriešiť, v takom prípade je nutné spoliehať sa na Božie milosrdenstvo a naňho ponechajme zdanlivo neriešiteľné veci. Áno, nebeský Otec očakáva premenu našich sŕdc vo vzťahu k nemu a bl힬nym. Modlitba je mocná zbraň v rukách veriacich, ktorá prostredníctvom Panny Márie dokáže robiť zázraky. Nie však povrchná, mechanická modlitba, ale pl¬ná viery a nádeje. Potom sa môže stať, že Boh našu úprimnú modlitbu upotrebí ako vplyv na ľudí v zmysle, aby prijali Ježiša Krista de svojich sŕdc a nastúpili cestu spasenia. Ľudia povzbudení našimi slovami a modlitbami, predovšetkým príkladom, prichádzajú s dôverou k Bohu.
Najväčším vzorom a učiteľom v dobách životných kríz, aj tých svetových, osobitne pre nás ctiteľov, je sv. Páter Pio z Pietrelciny. Preto povzbuďme sa jeho slovami a radami:
„Modlime sa vrúcne, pokorne a vytrvalo. Pán je Otec ten najláskavejší zo
všetkých. Nie je možné, aby ho nedojalo volanie jeho detí.“
Sv. Páter Pio veľmi miloval Pannu Máriu, ale aj ona jeho. Každému, kto sa na
neho obracal s nejakou prosbou, odkazoval na Pannu Máriu, lebo ona je sprostredkovateľkou všetkých milostí u Boha. „Nech je Mária hviezdou, ktorá osvecuje vaše chodníky, a nech vám ukáže bezpečnú cestu, po ktorej prídete k
nebeskému Otcovi.“
Bratia a sestry, ctitelia sv. Pátra Pia z Pietrelciny. Nielen v obdobiach
skúšok ľudstva, ale aj tých osobných, vždy verte v silu modlitby, osobitne
modlitbe posvätného ruženca. Stále nech v nás pretrváva viera a nádej, aby sme v konečnej fáze dopustenia, mohli slávnostne zvolať ALELUJA! definitívne oslobodení od koronavírusu a napokon dosiahnuť ad vitam eternam – život večný v nebi!

Vďaka ti, Matka Božia, Matka naša, Nevesta Ducha Svätého. Sprevádzaj nás hriešnych na krížovej ceste životom do večnej slávy v nebesiach.
Svätý Páter Pio, oroduj za nás!
Te Deum laudamus, Aleluja!

Modlitba
O Bože, náš dobrotivý Otec, ty si útechou a nádejou ľudstva, napriek hriešnosti ľudstva a nehodnosti tvojej milosti. Daj, aby sme podľa príkladu svätého Pátra Pia z Pietrelciny, ustavične obnovovali svojho ducha modlitbami, láskou a pomocou blížnym v ich ťažkostiach, a nesením osobných krížov. A aby sa tak náš život stával svedectvom, skrze Krista, nášho Pána, v jednote s Duchom Svätým. Amen.
SAP

„Zostaň so mnou Ježišu, v živote plnom nebezpečenstiev, veľmi ťa potrebujem.
Daj, nech Ťa spoznávam, ako Tvoji učeníci – pri lámaní chleba, aby sa Eucharistia stala svetlom, ktoré zaháňa tmu, silou, ktorá ma podopiera, jedinečnou radosťou môjho srdca.“
/sv. Páter Pio/

POKOJ – TÚŽBA ČLOVEKA I SVETA /Zdieľanie s informáciou/
„Pokoj svoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam“ /Ježiš/
Svet sa zmieta v strachu, bolesti, neistote, na každom kroku existencie, a vari niet lokality na zemi, kde by človek našiel pokojnú istotu bez nástrah každého možného druhu. Z jednej strany sveta signalizujú hurikány, po¬žiare porastov, cunami, z iného zemetrasenia, povodne, vojny, a napokon celosvetový koronavírus…
Ježiš však položil svoj život ako výkupné obetu na kríži, aby ľudstvo zachránil aj pred najhroznejšou apokalypsou, ktorá sa stupňuje čoraz viac následkom hriechov, vplyvom Zlého a nerešpektovaním toho zachraňujúceho „mála“ – Desarota Božích prikázaní. Človek si prestal uvedomovať, že veda svet nespasí dočasným prínosom technických vymožeností,ak ľudstvo neprijme kresťanské zásady, z ktorých vyplývajú cnosti – viera, nádej a láska. Jednotliv¬ci, ktorí majú na to financie, resp. úspory, hľadajú pokoj a zotavenie pri mo¬ri, jazerách, chatách, hoteloch a ruchu veľkomiest ap. Pýtam sa, jestvuje v súčasnosti vôbec miesto, kde nájde človek pokoj, istotu v pohode, neohroze-nosť chorobami kоronavírusom, lúpežníkmi atď.?
Drahí bratia a sestry, a predsa sa nájdu, napokon aj v našej vlasti na Slo¬vensku, častokrát nenápadné, ale skutočné miesta – oázy ticha a pokoja. Nedá mi, aby som sa nepodelila o zážitok duchovného pookriatia,lieku pre dušu, ducha i tela, a to v auguste 2020 počas exercícií v Dome Božského Srdca Ježišovho a jeho súčasti – Káne, v Lukovom Dvore pri Nitre /viď foto/. Zakladateľom tejto ustanovizne je páter Jozef Hegglin MSC, exorcista a exercitátor, pôvo¬dom Švajčiar, ktorý tam o.i. koordinuje celkové dianie so spolupracovníkmi a vedie duchovné cvičenia… /Poznámka: P. Jozef Hegglin MSC po desiatich rokoch odovzdal funkciu riaditeľa svojmu slovenskému spolubratovi MSC. Členmi tímu v Dome Božského Srdca Ježišovho sú aj terapeuti. Starajú sa o zranené srdcia nielen s vierou a modlitbou, ale aj pomocou psychológie…/
Rozdielnosť od iných, je individuálne, je to, nielen v programe duchovných cvičení, ale celková atmosféra, založená na absolútnom tichu, uzobranosti v modlitbách, meditácii, poklone Sviatosti oltárnej a každodennom stretnutí sa s duchov¬nou osobou, počas ktorej prebieha úvaha nad časťou Svätého Písma, ktorú je nutne súkromne premeditovať a následne vypovedať…Každý deň pobytu je slúžená SV.omša. Taktiež každý účastník má možnosť osobného kontaktu /rozhovoru/ s p.Jozefom.
Azda veľkou raritou a zároveň pomocou pri fyzickom zabezpečovaní chodu exercičného domu, sú štyri rehoľné sestry, domorodé misionárky /FDNSC/ /viď foto/, ktoré prišli s p. Jozefom Hegglinom do Nitry z oblasti ostrovov Kiribati v Tichom oceáne, kde ako misionár Najsvätejšieho Srdca Ježišovho pôsobil 18 rokov.
Za túto mne nevšednú možnosť, zúčastniť sa na tomto milostivom mieste, z celého srdca vďačím Bohu.
Informuje účastníčka, vedúca MsPP v Hlohovci

ZASVÄTENIE SA SRDCU JEŽIŠOVMU

Buď pozdravené, ty zázračné Srdce Ježišovo.
Teba chválime; teba velebíme a oslavujeme;
tebe ďakujeme; tebe darujeme, zasväcujeme
a obetujeme svoje srdce.
Prijmi ho a privlastni si ho celé.
Očisť, osvieť a posväť ho, aby si v ňom žil
a ako Kráľ panoval naveky. Amen
___________________

Otče, ktorý si mi dal život, pomôž mi žiť vo všetkom podľa tvojej svätej vôle.
Ježiš, pôvodca každého poriadku a prameň svetla. Osvieť moju tmu.
Nenechaj ma blúdiť, ale veď ma ku cieľu života.
Cez tvoje utrpenie, smrť a zmŕtvychvstanie si ma urobil dieťaťom Nebeského Otca.
Vyžeň z môjho srdca strach, pochybnosť, závisť a všetko,
čo mi prekáža veriť tvojej láske.
Duchu Svätý, rozlievaj Božiu lásku v mojom vnútri.
Poteš ma na púti života, aby moje túžby po tom, čo je sväté, nevychladli,
a daj mi raz vojsť do kráľovstva lásky nášho Pána. Amen.
P.J.H.